Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Asiaa MarkkinoinnistaKirjoittanut: Alejandro Ramirez Salinas - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Akatemiasta markkinapaikalle
Kestävä markkinointi
Anu Puusa
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Asiaa Markkinoinnista

 

Johdanto

Tässä esseessä tulen avaamaan markkinoinnista asioita, joita opin kirjoja lukiessani sekä ajatuksia, joita olen pohdiskellut markkinoinnin suhteen.  Markkinointi on minulle henkilökohtaisesti suhteellisen uusi käsite, jota en ole aikaisemmin työurallani päässyt millään tavalla toteuttamaan.

Uskon siihen, että hyvällä markkinoinnilla ja brändäyksellä yritys pystyy takaamaan itselleen kestävää pohjaa ja tekemään passiivista myyntiä.  Luin kirjat Akatemiasta markkinapaikalle sekä Kestävää markkinointia. kirjat olivat hyvin erilaisia ja antoivat erilaista näkemystä markkinoinnista.  Akatemiasta markkinapaikalle on selkeästi vanhempi kirja, mutta valitsin sen, koska kirjassa käsitellään markkinoinnin peruskäsitteet selkeästi ja laajasti.

Tähän esseeseen olen valinnut mielestäni mielenkiintoisimmat ja tärkeimmät otsikot. Tarkoitus olisi myös tuoda omaa pohdintaa rohkeammin esille.

 

Kilpailukeinona markkinointiviestintä

Markkinointia saatetaan usein nähdä vain viestintä kanavana, mutta todellisuudessa se on paljon enemmän kuin vain viestinnän kanava. Viestintä on markkinoinnista todella suuressa roolissa ja se on usein näkyvin toiminto yrityksen markkinointia. Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan yrityksen tapaa viestiä itsestään, tuotteistaan ja toiminnastaan asiakkailleen sekä muille sidosryhmille, kuten esim. sijoittajille, rahoittajille ja jakeluketjun jäsenille. Markkinointiviestintään sisältyy viisi perustoimintoa, joilla yritykset viestivät. 1. Mainonta, 2. Henkilökohtainen myyntityö, 3. Menekinedistäminen, 4. Suhde- ja tiedotustoiminta, 5. Suoramarkkinointi. (Puusa,2012).

Menekinedistämisellä tarkoitetaan myyntityötä tukevia sekä tehostavia toimenpiteitä. Menekinedistämistoimenpiteet ovat usein lyhytkestoisia ja usein osa suurempaa markkinointikampanjaa. Tarkoitus menekinedistämisellä on luoda lisäarvoa tuotteelle tai palvelulle. (Puusa,2012).  Halusin avata tätä kyseistä termiä, sillä se oli minulle uusi käsite.

Mainonta määritellään maksetuksi massaviestinnäksi, jossa käytetään viestinnän kanavia hyödyksi. Mediamarkkinoinnin yleisimmät kanavat ovat radiot, tv ja muut digitalisaation mahdollistamat mediakanavat. Mediamarkkinoinnissa yrityksen tulee ottaa selvää median tehokkuudesta ja kohderyhmästä. Tehokkuutta voidaan mitata eri tavoin, usein tapa mitata median tehokkuutta on ”peitto”, jolla tarkoitetaan mainonnan tavoittamaa ihmismäärää. (Puusa,2012).

Nykyisin markkinoinnilla yrityksen kilpailevat toisiaan vastaan ja pyrkivät erottumaan muista kilpailijoista markkinointia hyödyntämällä. Tärkeää myös muistaa, että kokonaisvaltainen laadukas toiminta tukee yrityksen brändiä, jonka avulla yrityksen voivat vakiinnuttaa asemansa markkinoilla. (Puusa,2012).

Kadulla kulkiessani törmään usein mainos mainontaan, joka tuntuu olevan yrityksillä yleisin tapa markkinoida itseään. Uskon että mainonnassa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mielenkiinnon herättäminen sekä mainoksen sijainti/näkyvyys. Media mainontaan paremmin perehtyneenä kiinnitän enempi huomioon mitä mainoksella halutaan viestiä ja mikä kyseisen mainoksen ”peitto” on. Välillä törmään huonoihin mainoksiin, jossa pyrkimys on vain herättää asiakkaan huomio, usein niiden mainosten kohdalla mietin, että mitä yritys haluaa viestiä mainoksella.

Mediamarkkinoinnissa huomaan, että useimmat yritykset ovat tiedostaneet kohde ryhmänsä hyvin. Esim. Kaalimadon mainokset ovat yleisiä NRJ-radiokanavalla. Uskon että he tavoittavat nuoria aikuisia mediamarkkinoinnissaan. Mielestäni perustoiminnoista henkilökohtainen myyntityö yllätti, sillä en ole aikaisemmin uskonut sen olevan niin suuri tekijä yrityksen markkinoinnille, koska sillä harvemmin tavoitetaan suurta henkilö määrää. Uskon kumminkin, että markkinoinnissa pienetkin asiat ratkaisevat. Lisäksi nykyajan menestyvän brändin rakentamiseen vaaditaan laadukasta toimintaa joka osa-alueella sekä vastuullista toimintaa.

Olen huomannut, että somemarkkinointi on tällä hetkellä hyvin tehokasta ja kilpailukeskeinen markkinointikanava. Somen kautta tavoitat paljon asiakkaita, saat dataa ja pysyt trendeissä mukana. Lisäksi sosiaalinen media on loistava kanava toteuttaa ilmaista markkinointia yritykselle.

Markkinatiedon hyödyntäminen

Markkinointitiedolla tarkoitetaan asiakas- ja kilpailutiedon keräämistä, jalostamista, analysointia ja niiden käyttöä. Näillä tiedoilla yritykset tekevät päätöksiä, joilla sitten pyritään erottumaan kilpailijoista markkinointi kanavia hyödyntämällä. (Puusa,2012).

Yrityksen on tärkeää hankkia kaikki tarpeellinen informaatio, jotta se onnistuu kilpailustrategiassaan ja markkinointiviestinnässään. Uutta yritystoimintaa harjoittavan yrityksen on tärkeää kartoittaa markkinatilanne ja kilpailijat. (Puusa,2012). Näin ollen yrittäjä tietää missä kilpailijat menevät sekä mikä on asiakkaiden vaatimustaso. Tämä myös selventää yrityksen strategiaa ja markkinointia.

Markkinointitiedon hankinta pitää olla systemaattista sekä hyvin suunniteltua. Mitä paremmin tiedon hankinta ja analysointi onnistuu, sitä luotettavampi ja käyttökelpoisempia tuloksia niistä saadaan yritysjohdon päätöksenteon tueksi. (Puusa,2012).

Itse näen sen niin, että yrityksen on tärkeää tietää mitkä ovat kilpailijoiden heikkoudet ja hyödyntää sitä omassa markkinoinnissa, siten oma yritys saa parempaa näkyvyyttä ja mainetta. Lisäksi datan kerääminen selventää markkinanäkemystä ja antaa selkeää suuntaa yrityksen johtamiselle. Tämä mahdollistaa myös sen, että olet kilpailijoitasi edellä, joten yrityksen kehittyminen on nopeampaa. Lisäksi markkinatilanteen tunnistaminen luo mahdollisuuksia potentiaalisille asiakasryhmille.

 

Kestävää markkinoita

”Kestävässä markkinoinnissa brändit ottavat vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa, edistävät luonnonvarojen suojelua, resurssiviisasta taloutta sekä ovat mukana rakentamassa yhteiskunnallista ilmapiiriä, joka perustuu vähemmän vastakkainasettelulle, mutta enemmän yhteisille tavoitteille ja ratkaisuille.” (Mattila & Lillberg, 2020.)

 

Tärkeä osa kestävää markkinointia ovat myös ympäristön ja yhteiskunnallisten asioiden huomioiminen ja niiden tuominen esiin positiivisuuden kautta. (Mattila,2020.)

Kirjassa kerrotaan, että suuret brändit ovat kestävän markkinoinnin keulakuvia, jotka omalla toiminnallaan näyttävät miten kestävää markkinointia toteutetaan maailmanmarkkinoilla. (Mattila,2020.)

Mielestäni ilmastonmuutos luo hyvää kilpailua markkinoille ja lisäksi pakottaa yrityksiä kehittämään toimintaansa kestävämmäksi toiminnaksi. Mielestäni on myös tärkeää muistaa, että ilmastonmuutos ei saisi liikaa vaikuttaa yritysten talouteen, sillä selkeästi ilmastonmuutosta hidastaa se, että kaikki hiilineutraaliset palvelut ovat yrityksille suhteellisen kalliita vaihtoehtoja. Mielestäni isot brändit ovat selkeitä suunnannäyttäjiä kestävässä taloudessa ja markkinoinnissa, sillä usein suuret brändit ottavat huomioon taloudellisen, ympäristöllisen sekä sosiaalisen kestävyyden näkökulmat ja tuovat niitä vahvasti esille markkinoinnissaan.  Markkinoinnissa pitää osata hyödyntää boomeja, joita asiakkaat kannattavat ja jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin.

 

Pohdinta

Mielestäni markkinointi luo yrityksille mahdollisuuden kilpailla reilulla tavalla markkinoilla ja luo paljon mahdollisuuksia myös pienille, sekä uusille yrityksille. Lisäksi yrityksen markkinoinnilla voimme viestiä tärkeitä asioita, jotka voivat vaikuttaa maapallon muutoksiin. Toki poliittisia kannanottoja ei kannata tuoda esille, sillä siinäkin usein joku pahoittaa mielensä ja ne usein leimataan suureiksi kannanotoiksi. Mielestäni on tärkeää, että markkinoinnissakin osataan käyttää pelisilmää sekä taitoa viestimisessä. Uskon siihen, että neutraalinen tapa viestiä on iso osa kestävää markkinointia, näin ollen yritys pystyy pitkäjänteisesti rakentamaan kestävää brändiä.

Esseetä tehdessäni törmäsin loistavaan mainokseen, jossa osattiin yhdistää ympäristön- sekä yhteiskunnallisten asioiden tärkeydet. Mainoksessa mainoksenviesti tuotiin ilmi positiivisella tavalla ja sillä osattiin yhdistää erilaisia kohderyhmiä yhtenäiseksi tärkeäksi tekijäksi.  Tämä mainos tuli vastaan tv:ssä, jossa julkaisijana toimi OP.

Mielestäni markkinoinnissa on tärkeä myös erottua positiivisella tavalla kilpailijoista, tällä positiivisuudella tarkoitan vastuullista toimintaa tai viestintää, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista. Uudet tempaukset ovat usein myös hyvä tapa saada näkyvyyttä markkinoilla. Markkinointi luo mahdollisuuden käyttää mielikuvitustasi ja vaikutusvaltaa sillä mitä haluat viestiä asiakkaillesi. Mielestäni tärkeää on myös viestiä yrityksesi arvoja ja tehdä niistä mahdollisimman läpinäkyvää, näin saat rakennuttua hyvää kestävää brändiä, jolla pystyt erottumaan muista kilpailijoista.

Vaikka moni sanoo, että myynti ja markkinointi kulkee käsikädessä, niin uskon siihen, että markkinointi tulee olemaan tulevaisuudessa vielä isommassa roolissa. Uskon siihen, että ihmisillä on valinnanvapaus ostamisen sekä kuluttamisen suhteen. Suoramyynti on tehokas ja hyvä tapa, mutta tärkeää on myös viesti maapallolle mitä ja miksi myyt palveluasi/tuotetta ihmisille.

Lopuksi vielä sitaatti mikä mielestäni kuvaa tulevaisuuden markkinointia.

“The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself “ – Peter Drucker

 

Lähteet

Puusa, A. Reijonen, H. Juuti, P. ja Laukkanen, T 2012.  Akatemiasta markkinapaikalle.  Talentum Media Oy.

Mattila, R & Lillberg, P 2020. Kestävä markkinointi. Ilmastonmuutosopas brändeille. Verkkokirja. Alma Talent.

Kelsie Feeney, 13.4.2022. Marketing IS Business: The wisdom of Peter Drucker. Marketing Insider Group. Verkkosivu.  Viitattu 15.4.2023.

Marketing IS Business: The Wisdom of Peter Drucker

Kommentoi