Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Mediamainonnan oleellisuus markkinoinnissaKirjoittanut: Mea Mäenhovi - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Visuaalinen markkinointi
Tuula Nieminen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mediamainonnan oleellisuus markkinoinnissa

 

Johdanto

Yritystoiminnan toimivuuden kannalta markkinointi on välttämätöntä. Sen tavoitteena on esittää asiakkaalle yrityksen toimintaa tai tuotetta ja tätä kautta kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Markkinointiin tarvitaan tietoa ja taitoa, jotta siitä saadaan omalle asiakasryhmälle sopivaa ja yrityksen toiminnalle kannattavaa. Nykypäivänä suurin osa markkinoinnista tapahtuu sosiaalisen median kanavilla.

Markkinointiin liittyy useita eri osa-alueita. Markkinatutkimus, tuotekehitys, jakelu, myynti, hinnoittelu ja markkinointiviestintä ovat kaikki markkinoinnin osa-alueita. Tästä voidaankin päätellä, että markkinointi on todella laaja käsite. Tässä esseessä haluan kuitenkin tuoda esille paljon puhuttua markkinointiviestintää. Markkinointiviestintä tarkoittaa yrityksen markkinointia eri sovelluksissa ja kanavilla.

 

 

Mediamainonta markkinointiviestinnän muotona

Digitalisoitumisen myötä markkinointia esiintyy yhä enemmän internetissä kuin aikaisemmin. Markkinointiviestinnän muotoja on monia.  Mediamainonta on markkinoinnin yleisin muoto tänä päivänä – mediassa kun mainontaa on kaikkialla ja useissa eri muodoissa. Kirjassa Visuaalinen markkinointi (Nieminen 2010, 88), kerrotaan mediamainonnan muodot:

 • ilmoittelumainonta
 • televisiomainonta
 • radiomainonta
 • elokuvamainonta
 • ulko- ja liikennemainonta
 • verkkomainonta ja mobiilimainonta

Yleisin näistä mediamainonnan muodoista on verkko- ja mobiilimainonta, puhekielessä nykypäivänä somemarkkinointi. Yritykset käyttävät verkko- ja mobiilimainontaa asiakaskunnan kasvattamisessa. Jotta mainonta on onnistunutta, yrityksen tulee tuntea toimintansa tai tuotteensa täysin, asettaa tavoite ja päämäärä sekä tunnistaa omat arvot ja kokea ne realistisiksi. Näiden tärkeiden piirteiden jälkeen voidaan keskittyä tekemään strategiaa. Kirjassa Visuaalinen markkinointi (Nieminen, 2010, 39) sanotaan: ”Strateginen markkinointi alkaa siitä, että yrityksellä on selkeä ja syvä tietoisuus siitä, mikä se on ja minne se on menossa, keitä ovat sen asiakkaat ja millä tavalla heille viestitään.” Kaikki alkaa tunnistamalla oma kohderyhmä. Yrityksen täytyy tuntea kuluttajiensa tarpeet ja ostokäyttäytymisen liittyvät seikat.

 

 

Somemarkkinointi suosituimpana mediamainonnan muotona

 

Somemarkkinoinnista puhuttaessa on kyse verkko- ja mobiilimainonnasta. Sosiaalinen media on nykypäivänä suosittu markkinointikanava. Somen useilla kanavilla ja sovelluksilla yrityksen on helppo markkinoida palveluitaan ja tuotteitaan sekä tavoittaa asiakkaita ja lisätä brändin tunnettavuutta.

Koska somemarkkinointi on usein ilmaista, se on yrityksen toiminnalle kannattava markkinoinnin muoto. Jos yritys valitsee some kanavan ja sieltä vaihtoehtoisen toiminnon, joka on ilmainen, ei heille kerry ylimääräisiä kustannuksia.

Mediamainonnassa ja erityisesti sen alakäsitteen somemarkkinoinnin tavoitteena on tavoittaa oma kohderyhmä. Kun kohderyhmä on tiedossa, on myös helpompi päättää sosiaalisen median kanava, joka on kannattavin oman yritystoiminnan kannalta. Millä some kanavalla oma kohderyhmä mahdollisesti on? Ikä, sukupuoli, mielenkiinnon kohteet, perheellisyys, perheettömyys, työ, vapaa-ajan harrastukset ja monet muut tekijät määrittävät sen.

Sisällön, jota someen julkaisee, on tarkoitus herättää kohderyhmän huomio ja saada heidät kiinnostumaan tuotteesta tai palvelusta. Markkinointikampanjat ja kilpailut herättävät huomiota ja lisäävät mahdollisen asiakaskunnan kasvua ja kiinnostusta. Ne myös tavoittavat usein suuren yleisön. Tämän takia on tärkeää, että yritys on valinnut markkinointia varten tehtävän some kanavan tai sovelluksen oikein, jotta markkinointi tavoittaa oikean kohderyhmän.

 

 

Visuaalisuus mediamainonnassa

 

Kun mediaan päivitetään julkaisuja tai tietoa liittyen yritykseen ja sen toimintaan, ulkoasu on tärkeyslistan alku päässä. Katsojan, mahdollisesti tulevan asiakkaan, huomio tulee saada kiinnitettyä.

Kirjallisessa viestinnässä julkaisun tekijän tulee kiinnittää huomiota ilmoituksen kokoon sekä muotoon, väreihin, kirjasintyyppeihin ja kuviin. Kirjallisessa viestinnässä tärkeää myös on otsikon puhuttelu ja väliotsikoiden antama informaatio, joka saa lukijan pysymään kiinnostuneena. Väliotsikoiden olisi hyvä olla sopuisia kuvan symbolisen viestin kanssa.  Radio- ja äänimainonnassa huomio keskittyy äänen ja musiikin erottuvuuteen sekä äänen kuuluvuuteen ja laadukkuuteen.

Kuvan merkitys markkinointiviestinnässä on suuri. Kuva herättää mainoksessa katsojan huomion ja saa kiinnostuksen laukeamaan. Markkinoidessa kuvien olisi hyvä kuvata toimintaa tai tuotetta tarkasti ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kuvan laatu on tärkeää ja se herättää luottamuksen tunnetta katsojassa. Jos on kyse toiminnasta tai palvelusta video on myös tehokas väline mediamainonnassa. Näin katsoja saa paremman käsityksen tuotteen käytöstä ja toimivuudesta.  (Nieminen, 2010, 88-89)

Kuvien huomioarvoja ovat:

 • suurempi on parempi
 • värien merkittävyys
 • mieluummin kuvasarja kuin yksittäinen kuva
 • valokuva parempi kuin kuvituskuva
 • tuotekuva tai tuotteen käyttöä havannoiva
 • ennen-jälkeen kuvasarjat

 

 Pohdinta 

Markkinointi yleistyy aina vain, jonka myötä myös sisällön julkaisu yritystoiminnan edistymisen kannalta on välttämätöntä. Mediamainonnan ollessa yleisin markkinoinnin muodoista, yrityksen tulee pyrkiä laajentamaan toimintaansa sosiaalisen median kanavilla. Jotta sisällöstä saadaan laadukasta, on visuaalisuudesta hyötyä. Kuvien ja tekstin tulee mennä käsi kädessä. Niiden laadukas yhteistyö lisää mahdollisten asiakkaiden kiinnostusta ja luottavaisuutta toimintaa tai tuotetta kohtaan.

 

Lähteet

Nieminen T, 2010, Visuaalinen markkinointi, 1.-2. paino, Helsinki, WSOYpro Oy

Kommentoi