Tampere
18 May, Saturday
13° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen strategiaKirjoittanut: Jyri Lempinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

 

Käsittelen tässä esseessä tarkemmin strategiaa ja niitä aiheita strategian sisällä, jotka nään tarpeelliseksi nostaa esille omassa opinnäytetyössäni, missä teen skenaariotyökalun avulla kolme eri skenaariota yrityksellemme Value Creativelle. 

 

Tavoitteena on ymmärtää, mistä laajemmin strategiassa on kyse ja miten strategiaan voidaan vaikuttaa skenaariotyöskentelyllä. Tarkemmin asiaa pohditaan vielä opinnäytetyössäni, mutta tämä jäsentelee omat ajatukset paremmin ja tarkoitus on tuottaa laadukasta sisältöä opinnäytetyöhön. 

 

Tarkemmin ottaen teen skenaariotyön Value Creativen videotuotannon liiketoimintasuunnalle. Valuella on tarkoituksena jatkaa videotuotantoa eri brändi nimellä opintojen jälkeen osakeyhtiömuotoisena. Mukana Valuen liiketoiminnassa on voimakas suuntautuminen tiimiyrittämiseen ja vahvan freelancer yhteisön rakentamiseen. Strategiaan liitetään lisäksi ohjelmistokehittäminen. Tällä hetkellä teemme palveluliiketoimintaa pääsääntöisesti yrityksille.

 

Strategian taustaa

 

Strategia on pitkän aikajänteen mukainen suunnitelma siitä, kuinka päätöksiä ja valintoja yrityksessä tehdään. Nykymaailmassa on tärkeää pysyä ajan hermolla ja pystyä reagoimaan nopeasti muuttuvaan toiminta- ja kilpailuympäristöön. Koko ajan voimistuva kilpailu lähes jokaisella alalla vaati jatkuvaa ympäristön tarkastelua niin kansallisella tasolla, kuin kansainvälisestikin. Uusien ns. sinisten merien tarkastelua kannattaa strategian muutoksen yhteydessä harrastaa, koska pienelläkin liiketoiminnan muutoksella voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen. Uusi näkökulma avaa silmät koko yrityksellä. Hyvällä tuurilla muutokset kääntyvät suuntaan, jossa ei kilpailua ole. Kaikkeen ei kuitenkaan voida varautua ja siksi puhunkin tuurista, vaikka isolta osalta valinnat ja päätökset yrityksessä ovat aiheeseen tutustumisen jälkeen perusteltuja. Siitä huolimatta voidaan odottaa yllätyksiä.

 

Strategialla on pitkä historia jo aivan kristillisen ajanlaskun alkamisen ajoilta. Strategia on hyvin yleisesti käytetty termi sotatermistössä. Strategiat olivat tällöin jo isomman kokonaisuuden ja pitkäjänteisen toiminnan sana. Sodankäynnin taidoissa halutaan kuitenkin huomauttaa, että strategialla ja taktiikalla on eroavaisuuksia. Paavilainen omassa pro gradu -tutkielmassa mainitsee, että yleisenä nyrkkisääntönä strategia on oppi sodan voittamisesta ja taktiikka on oppi yksittäisen taistelun voittamisesta. (Paavilainen, T. 2014. 5). Tämä on hyvä huomio myös yrityselämässä. Taktiikkana voi olla esimerkiksi asiakkaan kanssa työskentely, kuinka asiakasta käsitellään ja miten heidät huomioidaan. Nykyään taktiikalle liiketoiminnassa on omat termit, palvelumuotoilu tai asiakashallinta. Näillekin aiheille määritellään omat strategiat, mutta isommassa kuvassa ne ovat osana koko yrityksen strategiaa. 

 

Strategialla on aina tavoite, mikä ohjaa kohti yrityksen visiota. Visio on haluttu tulevaisuus useamman vuoden kuluttua. Tämän tahtotilan saavuttamiseen on rakennettava yritykselle strategia. Visio asettaa raamit yrityksen strategialle. (Hakanen, M. 2002). 

 

Strategia on nippu kilpailuetua luovia tekijöitä johdettuna asiakkaalle lisäarvoa luovaksi systeemiksi.” (Hesso, J. 2015)

 

Hyvässä strategiassa kilpailuetu pitää olla tarkkaan määritelty. Kilpailuetu on sitä, mitä pidetään yrityksessä liiketoiminnan ajurina ja korvaamattomana voimana. Kansankielellä sanottuna kilpailuetu on asia, missä voit selkä suorana sanoa olevasi paras. Kilpailuetu voi olla yksittäisellä henkilöllä oleva ammattitaito tai kokonaisella ryhmällä olevat kyvyt. Pelkkä liikeidea voi olla kilpailuetu ja usein mittarina sille pidetään, että ratkaiseeko tämä jonkin olemassa olevan ongelman vai auttaako se jonkin asian kanssa paremmin kuin muut markkinoilla olevat tahot. (Hesso, J. 2015)

 

Strategia on pelisuunnitelma ja sen tarkoitus on kertoa meille, kuinka taistelemme kilpailijoitamme vastaan haastavassa markkinakentässä. Fokusstrategia on menestyvä strategia monella alalla ja lyhyesti tarkoittaa ulkoa sisäänpäin -strategiaa. Kun puhutaan asiakaslähtöisestä toiminnasta niin tämä on juuri sitä. Siinä otetaan huomioon hyvin tarkasti liiketoimintaympäristö aivan makro-tasolta asti. Strategian tekemisessä kannattaa ottaa huomioon ainakin nämä asiat: 

 

Strategian tukena voidaan pitää pelikirjaa yritykselle. Pelikirja sisältää erilaiset prosessit/taktiikat, miten kukin asia käsitellään yrityksessä. Aiheiden käsittely ja niiden tavoitteet vaikuttavat strategian toteutumiseen. Tämän takia isommassa yrityksessä on tärkeää, että on ohjeet strategian noudattamiselle. Kaikkia asioita ei voida välttämättä jokaisen perehdytettävän kanssa kasvokkain puhua läpi. 

 

Prosessi voi olla kaavio, missä lajitellaan jokainen työvaihe läpi yksittäisen toiminnan osalta. Kaaviossa selitetään tarkasti mitkä asiat on huomioitava, jotta laadukas työskentely on mahdollista kaikille tekijöille. Prosessista ja ohjeistuksesta poikkeaminen vaikuttaa koko yritykseen. On tavallista, että ihmisillä on erilaisia toimintatapoja. Toimintatavat saattavat hioutua työtä tehdessä ja osa työläistä vaiheista voi jäädä tekemättä. Jos prosessi on tehty aukottomaksi niin tekemättömistä työvaiheista saattaa aiheutua ongelmia yritysjohdolle, työkavereille tai sidosryhmille. Kuten Proakatemialla ja muualla yritysmaailmassa, luota prosessiin!  

 

Strategia tukee systeemiajattelua. Systeemiajattelussa on kysymys kokonaisuudesta, missä jokainen toimintatapa nivoutuu yhteen isoksi koneistoksi. Tällä tapaa jokainen kohta aina myynnistä jälkihoitoon kulkee käsikädessä. Kun strategia toimii silloin on mahdollista saavuttaa tavoitteet ja olemme askel askeleelta lähempänä esitettyä visiotamme. Yrityksen jälleenmyyntiarvon asettaa systeemi sekä brändi. 

 

Toimintatavat tulevat prosesseista ja antaa jokaiselle työntekijälle ohjeet, kuinka työ tehdään, jotta se on tehokasta. Tehokkaat tekijät ja nopea kassavirta hyvin suunnitellussa strategiassa varmistaa yrityksen vakavaraisuuden tulevaisuudessa ja mahdollistaa jatkuvan liiketoiminnan. Strategia on monien palikoiden summa ja ilman niitä koneisto ei pyöri kuten halutaan. Tarvitaan systemaattista kehitystyötä ja poistetaan huonoiksi koettuja tapoja järjestelmästä. 

LÄHTEET:

PAAVILAINEN; TUOMAS: Tulevaisuudentutkimus ja skenaariotyöskentelyn anti strategisensuunnittelun näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Tampereen Yliopisto. 2014.

Hesso, J. Kauppakamari. 2015. Hyvä liiketoiminta suunnitelma. 2. painos. Verkkosisältö kirjasta. Vantaa: Hansaprint Oy.

Hakanen, M. 2002. Visio yrityksen voimalähteenä. PDF. Luettu 10.8.2019. https://www.modulcon.fi/wp-content/uploads/2012/05/Visio-yrityksen-voimanl%C3%A4hteen%C3%A4.pdf

Kommentoi