Tampere
17 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Vastuullisuus liiketoiminnassaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

  VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

 

 

Millaista on vastuullinen liiketoiminta? Mitä se pitää sisällään vai voiko jokainen päättää omien arvojen perusteella onko liiketoiminta vastuullista? Vastuullisuus on termi, joka pitää sisällään paljon erilaisia merkityksiä. Lähdimme liikkeelle avaamalla itse termin määritelmää, jonka löysimme internetistä. Yritysten yhteiskuntavastuu tai yritysvastuu on termi, joka merkitsee yritysten velvoitetta toimia vastuullisesti omassa yhteiskunnassaan ja muualla maailmassa. Yhteiskuntavastuullinen yritys harjoittaa yritystoimintaa, jota ohjaavat lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset ja suositukset sekä ay-liikkeen ja yritysten väliset puitesopimukset ja yrityksen omat toimintaohjeet. Termejä vastuullinen yritystoiminta ja vastuullisuus käytetään synonyymeinä yhteiskuntavastuulle (Wikipedia 2016).

 

Määritelmä on mielestämme hyvin yksiselitteinen. Jokaisella yrittäjällä tulee olla oma niin kutsuttu omatunto, jonka pohjalta harjoittaa liiketoimintaansa. Yrityksen on määriteltävä ja mietittävä arvot joissa pysyvät ja jotka määrittävät liiketoiminnallisia valintoja. Koska vastuullisuus pohjautuu yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin, joita yritys haluaa noudattaa. Kaikki ei ole kuitenkaan sallittua. Yhteiskuntamme määrittää tarkat lait ja raamit, joihin yrityksen täytyy sitoutua, mutta oman pääpainon, millä tavalla yritys haluaa osoittaa vastuullisuuttaan, saa yritys itse määrittää, esimerkiksi joillekin ympäristöystävällisyys on tärkeämpää kuin suomalaisten raaka-aineiden käyttäminen.

 

Aiheeseen perehtyäksemme tarkemmin luimme Pekka Aulan kirjan Hyvä yritys sekä Aristoteleen kirjan Nikomakhoksen etiikka. Hyvä yritys oli todella mielenkiintoinen kirja ja käsitteli vastuullisuutta monipuolisista näkökulmista. Täytyy myöntää, että Aristoteleen kirja oli aika erikoinen kirja, emmekä oikein saaneet siitä kauheasti irti tähän aiheeseen liittyen. Luettuamme kirjan, päällimmäiset ajatuksemme olivat onnellisuus, anteliaisuus, oikeudenmukaisuus ja hyveellisyys. Koska hyve liittyy tunteisiin ja tekoihin, ja koska kiitos ja moite kohdistuvat niistä vapaaehtoisiin, tahdonvastaisiin taas myötätunto ja joskus sääli, hyveen tutkijoiden täytyy ehkä määritellä ero vapaaehtoisen ja tahdonvastaisen välillä (Knuuttila 2012, 41). Vastuullinen liiketoiminta vaatii kyllä oikeudenmukaista ja hyveellistä toimintaa. Onnellisuutta vertaisin työntekijöiden ja muiden sidosryhmien hyvinvointiin sekä asiakastyytyväisyyteen.

 

Vastuullisuus liiketoiminnassa on menestyksen ja monesti myös kannattavuuden kannalta merkityksellistä. Monet kuluttajat tekevät valintoja sekä ostopäätöksiä sen mukaan, mikä sopii heidän arvomaailmaansa ja minkä he kokevat itselleen tärkeäksi. Totesimme molemmat pitävämme kotimaisuutta tärkeänä arvona ostopäätöstä tehtäessä. Ostamme mieluummin suomalaista tuotantoa, suomessa valmistettuja tuotteita kuin ulkomailla tuotettuja hyödykkeitä. Kannattaessamme kotimaista tuotantoa tunnemme tukevamme omaa yhteiskuntaa. On tärkeää tukea esimerkiksi Suomen omia pienyrittäjiä, jotta meillä säilyy Suomessa työpaikat. Tänä päivänä ulkomaan kauppa on kovaa. Usein on halvempaa tilata tuotteita ulkomailta, vieläpä kun verkkokaupoissa asiointi on tehty niin helpoksi. Helppous houkuttaa ihmisiä ja tämän vuoksi usein vastuullisuus ja arvomme jäävät toiselle sijalle.

 

Keskustellessamme vastuullisuudesta liiketoiminnassa yhdeksi tärkeäksi piirteeksi nousi myös ympäristövastuullisuus yrityksen toiminnassa. Tämän hetkinen globaali tilanne ympäristön ja ilmaston suhteen on vakava, joten yritysten olisi elintärkeää ottaa huomioon ympäristössä tapahtuvat muutokset ja valita ympäristöystävällisempiä keinoja yritysten toiminnassa. Yritysten kannattaa seurata tarkasti yhteiskunnassa muuttuvia käsityksiä eettisyydestä ja niin sanotusta ’’hyvästä’’ toimintatavasta pystyäkseen vastaamaan muutoksiin ajoissa ja kehittämään toimintaansa sidosryhmiensä toivomaan suuntaan. Nykyään ympäristövaikutuksia tarkastellaan valmistuksesta kierrätykseen, joten ympäristövastuullisuus on vielä isommassa roolissa kuin ennen. Kuluttajat ovat myös yhä enemmän valveutuneita yritysten ympäristövastuullisuudesta. Monet haluavat tietää tuotteet valmistus prosessin ennen ostopäätöstä. On myös tärkeää muistaa, että monissa tuotannoissa tulee niin sanottua ylijäämää ja hukkatuotantoa. Iso osa ympäristövastuullisuutta määrittää myös jälkituotanto. Miten yritys huolehtii hukkatuotannosta? Aiheituunko niistä mahdollista ongelmajätettä, kärsiikö vesistöt tai maasto päästöistä. Tämä on iso osa ympäristövastuullisuutta. Yrityksen tulee kuitenkin omien arvojen huomioimisen lisäksi noudattaa toiminnassaan varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta sekä ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatetta ( https://yrityssuomi.fi/ymparistovastuullinen-yritys ).

 

Yritykset haluavat muiden tiedostavan heidän toimivan vastuullisesti. Yritykset satsaavatkin valtavia summia sekä hyviin tekoihin että hyvän esityksiin, julkiseen kuvaan vastuullisesta yrityksestä (Aula 2005, 16). Tunnetuimpiin esimerkkeihin kuuluu muun muassa amerikkalainen Merck & Company, joka on jakanut ilmaiseksi yli 250 miljoonaa lääkeannosta (Aula 2005, 17). Yrityksen tulee myös olla hyvin verkostoitunut ja omata toimiva ja kuluttajille kuuluva viestintä. Verkostoituminen muihin yrityksiin, kuluttajiin ja mediaan on tärkeää yrityksen näkyvyyden vuoksi. Läpinäkyvyydellä yritys tavoittaa enemmän ihmisiä. Viestinnän merkitys yritysvastuullisuudessa on enemmän kuin merkityksellistä. Tiedottamisen tulee olla avointa ja vuorovaikutuksellista. Raportoinnin tulee olla mahdollisimman laadukasta. Ensisijaisesti yrityksen sisäisen viestinnän täytyy olla kunnossa. Työntekijöiden tulee olla perillä yrityksen toimintatavasta ja strategiasta – jos näihin tulee joitakin muutoksia, täytyy niistä selkeästi informoida jokaisella työntekijälle kohtuullisessa ajassa. Vastuullisuuteen kuuluu hyvä ulkoinen viestintä, jolla tavoitetaan media sekä kuluttajat. Se, mitä yritys antaa itsestään ulkoisesti, määrittää yrityksen maineen.

 

Yrityksen maineen ja läpinäkyvyyden tärkeyden voi helposti peilata myös Proakatemialle. Mitä avoimempia ihmiset siellä ovat, sitä helpommin sinua lähestytään. Avoimuus taas vahvistaa luottamusta. Olemme jokainen yksi osa tiimiyritystämme, jolloin jokaisen tulee edustaa kaikkialla omaa tiimiyritystään. Näin voimme rakentaa ja vaikuttaa tiimiyrityksemme maineeseen. Vastuullisuus liiketoiminnassamme taas näkyy erilaisin päätöksin, joita teemme lähes päivittäin. Nämä aiheet usein herättävätkin voimakasta keskustelua, koska toiselle toinen vastuullisuuden arvo voi olla tärkeämpi kuin toiselle. Tästä syystä yritysten arvojen määritteleminen on yritykselle erittäin tärkeää Näissä tilanteissa tuleekin löytää kultainen keskitie, jotta jokainen voi loppu viimein tuntea kuuluvansa vastuulliseen yritykseen ja sitä kautta vastuullisuus näkyy liiketoiminnassa.

Maine on siis jotain, mitä puhutaan ja kerrotaan ja sen ytimessä on se, mitä jostain sanotaan, mainitaan (Aula 2005, 31). Maine pitää sisällään myös jonkinlaisen arvioinnin – hyvän tai huonon. Maine on yrityksen voimavara – se kertoo yrityksen vastuullisuudesta paljon. Hyvään maineeseen voi liittyä esimerkiksi nämä kolme asiaa:

  1. Hyvä viestintä
  2. Hyvät teot
  3. Hyvät suhteet.

 

Kuluttajia ei saisi ’’huijata’’ esimerkiksi harhaanjohtavalla tuotekuvauksella tai kertomalla yrityksestä asioita, jotka eivät ole totta – perusteena esimerkiksi hankkia lisää asiakkaita tai lisäämällä myyntiä. Tästä jäädessään kiinni maine usein tahriintuu ja sitä on vaikea korjata takaisin. Tyytymättömyys on usein ihmisiä eniten katkeroittava piirre. Kun henkilö on tyytymätön tuotteeseen tai palveluun alkaa usein avautuminen tilanteesta tai tuotteesta. Yksi nopeimpia markkinaväyliä on puskaradio. Jos tyytymättömän henkilön kokemus kirii tarpeeksi monen korville, on yrityksen todella vaikea lunastaa paikkansa takaisin. Myös asiakkailla itsellään on velvollisuus tutkia asioita ja kerätä tietoa niin vastuullisuudesta, kuin kestävästä yritystoiminnasta. Sokeasti luottaminen ei myöskään ole vastuullista.

 

Realistisuus on tärkeä asia yrityksen vastuullisuuden mittaamisessa. Lakien ja normien noudattaminen kuuluu yrityksen vastuulliseen toimintaan. Yrityksen johtaminen täytyy olla johdonmukaista sekä tavoitteellista. Vastuullisuus liiketoiminnassa vaatii tiedottamista sidosryhmille sekä sidosryhmien kuuntelemista mahdollisesti toiminnan parantamiseksi.  Usein yritys astuu harhaan, jos menee vain oma ajatus edellä. Ympäristön tunteminen ja kuunteleminen, antaa työvälineitä kehittää tuotetta tai palvelua löytäen ihmisten tarpeen ja arvot. Tällä tavoin voimme vastata kuluttajan tarpeisiin. Yrityksen kannattaa seurata myös trendejä mainetta kasvattaessa. Jos trendinä on sillä hetkellä esimerkiksi kotimaisuuden suosiminen, kannattaa mainonnassa mainita asiasta. Mainonta ja uutisointi, on vaarallinen alue myös maineen kannalta. Jos kerran mokaa pahasti ja asia on uutisissa, kuten esimerkiksi saasteiden valuminen vesistöihin, on yrityksen hyvin vaikea palauttaa maineensa. Vastuullinen liiketoiminta -kortti kärsii heti ihmisten silmissä (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/p%C3%A4%C3%A4kirjoitus/yrityksen-maine-kantaa-pitk%C3%A4lle-1.162284).

 

Jos yritys haluaa menestyä pitkällä tähtäimellä, on tärkeää ottaa huomioon monia asioita ja toimia sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tämä luo yritykselle kilpailukykyä ja toiminta on kannattavampaa. On varmasti yrityskohtaista, mihin he haluavat painottaa vastuullisuuttaan. Riippuu yrityksen koosta, toimialasta, markkina-alueesta ja mahdollisesti sidosryhmistä sekä yrityksen omista tavoitteista ja strategiasta, mihin seikkoihin juuri heidän yrityksensä keskittyy ja mitä vastuullisen toiminnan alueita he painottavat toiminnassaan. Jokaisen yrityksen tulee itse määrittää heille olennaiset kehittämisalueet ja keskittyä työstämään niitä ja kehittää toimintaansa niillä osa-alueilla.

 

Kestävyyttä sekä vastuullisuutta kannattaa ehdottomasti mitata. Jo pelkästään se, että yritys itse saa siitä korvaamatonta tietoa, myös asiakkaat saavat lupauksen yrityksen toiminnasta. ”Yritysvastuun vaikutus näkyy tuloslaskelman viimeisellä rivillä”.

 

Ihmisten kunnioittaminen on vastuullisuutta. Maapallon – jossa elämme, joka pitää meistä hyvää huolta, sen kunnioittaminen on vastuullisuutta. Nykypäivänä kuluttajilla on paljon valinnan varaa ja valikoimat, oikeastaan melkein missä tahansa tuotteessa tai palvelussa ovat hyvin monipuolisia. Kuluttajina pyrimme itse tekemään vastuullisia hankintoja. Ystävämme muutti juuri uuteen asuntoon, jonne hänen täytyi tehdä muutamia hankintoja. Hän oli suunnitellut ostavansa uuden sohvan sekä lipaston. Hän tiesi yhden tietyn huonekaluliikkeen, jossa hänen perheensä on asioinut monta vuotta – josta hän halusi tehdä hankintansa. Heidän maineensa on hyvä ja heidän toimintansa on mahdollisimman ekologista. Hänelle oli tärkeää, että hän voin hymysuin tehdä hankintoja liikkeestä, joka toimii hänen mielestään eettisesti ja omaan arvomaailmaan soveltuvasti.

 

Yritys, joka toimii vastuullisesti, täytyy panostaa jatkuvasti toimintaansa eri mittareilla ja osa-alueilla – niin sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ympäristövastuullisesti. Maailma on täynnä erilaisia ihmisiä ja persoonia, joka tarkoittaa, että on paljon erilaisia näkemyksiä vastuullisuudesta ja sen merkityksestä yritystoiminnassa. Meidän tulee miettiä mitä haluamme viestittää ja mikä on meille yrittäjinä tärkeää. Tältä pohjalta on hyvä lähteä muodostamaan vastuullista liiketoimintaa.

 

 

LÄHTEET

Wikipedia 2016. Yhteiskuntavastuu. Viitattu 4.10.2017

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskuntavastuu

 

Aula, P. 2005. Hyvä Yritys, Strateginen maineenhallinta. Juva. WS Bookwell Oy.

 

Knuuttila, S. 2012. Aristoteles, Teokset VII, Nikomakhoksen etiikka. Helsinki.

Gaudeamus Oy.

 

Yritys Suomi, viitattu 14.10.

https://yrityssuomi.fi/ymparistovastuullinen-yritys

 

Maaseudun tulevaisuus, viitattu 14.10

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/p%C3%A4%C3%A4kirjoitus/yrityksen-maine-kantaa-pitk%C3%A4lle-1.162284

 

Yritysvastuun liiketoimintavaikutusten mittaaminen korostuu tulevaisuudessa, viitattu 16.10.

http://www.aaltopro.fi/blog/yritysvastuun-liiketoimintavaikutusten-mittaaminen-korostuu-tulevaisuudessa

Kommentit
Kommentoi