Tampere
29 May, Wednesday
12° C

Proakatemian esseepankki

Valmentava johtaminen versus asiantuntijajohtaminenKirjoittanut: Sandra Hyttinen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Sjobackin (2021) mukaan valmentava johtaminen perustuu vuorovaikutukseen, keskusteluun ja yhteistyöhön. Johtajan rooli on enemmänkin näyttää suuntaa ja tukea, kuin määräillä tai kontrolloida. Grenbomin ja Ristikankaan (2014) mukaan valmentava johtaja on valmentaja, joka tarjoaa ohjausta, tukea ja resursseja, jotta asiantuntijat voivat saavuttaa omat tavoitteensa ja kehittyä ammatillisesti.  Molemmat lähestymistavat korostavat avun tarjoamista, yksilöiden autonomiaa ja vastuuta omasta työstään. Kun yksilöille myönnetään lisää vastuuta ja mahdollisuuksia osallistua yrityksen kehittämiseen, se lisää henkilöstön motivaatiota, erityisesti silloin, kun henkilöstö jo entuudestaan arvostaa ja motivoituu yrityksen osoittamasta luottamuksesta. (Grunbaum & Ristikangas 2014, 16). Tämä toimintatapa huomaamattakin edesauttaa organisaation yhdenvertaisuutta. Valmentava johtamisfilosofia tukee organisaation tavoitteita luoda innostava ja itsenäisyyttä tukeva työympäristö, jossa jokainen voi menestyä. (Isotaulus & Rajalahti 2017, 2.)

Valmentava johtaja ohjaa alaisiaan, mutta ei tarjoa valmiita vastauksia. Hän keskittyy ymmärtämään yksilölliset tarpeet ja pyrkii vastaamaan niihin taitavasti ja yksilöllisesti. Johtaja kuulee ja huomioi toisen osapuolen tarpeet ja ennen kaikkea reagoi niihin asianmukaisesti. Taitava viestintä ei ole samanlaista kaikissa suhteissa, vaan taitavasti valmentava johtaja osaa muovautua ihmisten mukaan ja käyttää oikeita vaikuttamisen keinojen henkilön mukaan. (Isotaulus & Rajalahti 2017.) Parhaimmassa tapauksessa sekä johtaja että johdettava oppivat uutta tai saavat oivalluksia vuorovaikutuksesta.

Valmentava johtaminen on haastava ja aikaa vaativa lähestymistapa, mikä vaatii henkilöstöltä avointa mieltä ja halua oppia. Se vaatii molemminpuolista vuorovaikutussuhdetta, jossa sekä johtaja että henkilöstö vuorovaikuttavat toisiinsa ja vaikuttavat toistensa toimintaan, ajatuksiin ja tuntemuksiin. Laadukkaassa vuorovaikutustilanteessa korostuu aito kohtaaminen, jossa osapuolet tulevat kuulluksi, ymmärretyksi ja kokevat dialogin olevan toimivaa. Valmentavassa johtamisessa erityinen painoarvo annetaan hyväksymiselle ja kunnioitukselle toisia kohtaan sekä kyvylle haastaa toisen ajatuksia rakentavasti ilman niiden kritisointia. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 85–86.)

Johtajan rooli on avainasemassa luottamuksen edistämisessä, ja hän voi käyttää erilaisia keinoja saavuttaakseen tämän. Esimerkiksi avoin viestintä ja aktiivinen vuorovaikutus ovat tehokkaita tapoja vahvistaa luottamusta työyhteisössä. Luottamuksen ja avoimuuden välillä on lineaarinen suhde, mitä enemmän luottamusta on, sitä avoimempi ilmapiiri on (Soback, 2021, 129). Kun työntekijät kokevat, että heidän johtajansa on avoin ja läpinäkyvä, he ovat taipuvaisempia luottamaan toisiinsa ja johtajaansa. Jotta valmentava johtajuus on mahdollista, se vaatii molemminpuolista luottamusta.  Työyhteisön sisäinen luottamus on perusta tehokkaalle yhteistyölle. Erityisen tärkeää on, että johtajilla on yrityksen henkilöstön luottamus. Valmentavan johtamisen ytimessä on kyky luoda luottamuksen ilmapiiri, mikä alkaa johtajasta itsestään (Pirinen 2023, 1).

Luottamuksen puute voi tehdä valmentavasta johtamisesta lähes mahdotonta, koska valmentava johtamisfilosofia perustuu avoimuuteen, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Ilman luottamusta ei voida tukea yksilön suorituskykyä eikä kasvua.

 

Asiantuntijajohtaminen ja valmentava johtaminen sisältävät samankaltaisia piirteitä ja periaatteita. Usein kirjallisuudessa ne tarkoittivatkin samaa asiaa eri termein. Sanoilla on ainoastaan hieman erilainen lähestymistapa johtamiseen.

Asiantuntijajohtaminen viittaa tilanteisiin, joissa johtaja on itsessään alan asiantuntija ja johtaa tiimiään tällä asiantuntemuksella. Johtaminen perustuu johtajan korkeaan ammatilliseen osaamiseen ja siihen. Hän ohjaa tiimiään antamalla suoria ohjeita ja neuvoja, koska hänellä on syvällinen ymmärrys alastaan. Sen sijaan valmentava johtaminen korostaa enemmän valmentajan roolia, jossa johtaja tukee ja ohjaa tiimiään kehittymään ja saavuttamaan tavoitteensa. (Maunula 2000). Lisäksi valmentavassa johtamisessa esimiehen ei tarvitse olla alan asiantuntija, jotta hän voi johtaa asiantuntijoita. Asiantuntijoiden johtaminen vaatii usein kykyä tarjota resursseja, tukea ja ohjausta, jotta asiantuntijat voivat saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. (Maunula 2000.)

Vaikka näissä lähestymistavoissa on eroja, niiden yhdistävänä tekijänä on yksilöiden tukeminen, luovuuden edistäminen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Molemmat teoriat korostavat yksilön ainutlaatuisuutta ja pyrkivät vahvistamaan organisaation menestystä yksilöiden onnistumisten kautta. Molemmissa teorioissa vältetään suorien ohjeiden ja kontrolloivan johtamistyylin käyttöä. (Huuhka, 2010.)

Joissakin tilanteessa asiantuntijajohtaminen voi olla tehokasta, kun taas toisessa tilanteessa valmentava johtaminen voi tuoda parempia tuloksia. Monet organisaatiot ja johtajat voivat myös yhdistellä näitä lähestymistapoja tarpeen mukaan, ja niitä voidaan pitää toisiaan täydentävinä eikä toisiaan poissulkevina.

 

LÄHTEET

Maunula, R. 2000. Esimiehenä asiantuntijayhteisössä ja -tiimissä.4. uud. painos. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy

Isotalus, P. & Rajalahti, H. 2017. Vuorovaikutus johtajan työssä. E-kirja. Helsinki: Alma Talent.

https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/GAEBJXCTEB#/kohta:1((20)VUOROVAIKUTUS((20)L((c4)HT((d6)KOHTANA((20)(:MIT((c4)((20)VUOROVAIKUTUS((20)ON?((20)/piste:b8

Huuhka, M., 2010. Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen. Helsinki:Talentum

Haapala, J & Lehtipuu, U. 2023. Luottamuskysymys. E-kirja. Helsinki: Alma Talent.

https://bisneskirjasto-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/GAJBCXETEB#kohta:Luottamuskysymys/piste:t75

Pirinen, H. 2023. Esihenkilö muutoksen johtajana. E-kirja. Helsinki: Alma Talent.

 https://bisneskirjasto-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/EAFBBXXTBBAEF#kohta:1((20)Muutosjohtamisen((20)X-faktorit(:1.3((20)Muutoksen((20)johtamisen((20)nelj((e4)((20)n((e4)k((f6)kulmaa(:1.3.2((20)Tiimin((20)johtaminen((20)muutoksessa(:Psykologinen((20)turvallisuus((20)muutoksessa((20)/piste:t1FS

Ristikangas, M-R. & Ristikangas, V. 2010. Valmentava johtajuus. Juva: WS Bookwell Oy

Soback, D. 2021. Valmentava johtajuus. Opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen. 2. painos. Basam Books

Grunbaum, L. & Ristikangas, M-R. 2014. Valmentava esimies. Onnistumista palvelevat positiot. Helsinki: Talentum

 

Kommentoi