Tampere
21 May, Tuesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Työnantaja henkilöstön apunaKirjoittanut: Jeena Kantosalo - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Henkilöstö - Strateginen investointi?
Markku Kaijala
Riitta Tolvanen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Yrittäjänä ja toivottavasti tulevaisuuden työnantajana asia johon opintojen aikana haluan syventyä, on henkilöstön hyvinvointi ja sen johtaminen. Koen tämän asian itselleni todella tärkeäksi, koska olen toiminut useissa eri työyhteisöissä ja huomannut konkreettisesti eron erilaisten työnantajien välillä. Yleisesti ottaen työssäkäyvät ihmiset kuitenkin viettävät suuren osan elämästään töiden parissa, joten on mielestäni ehdottoman tärkeää, että se on mahdollisimman mielekästä, merkityksellistä ja inspiroivaa. Itse toivon tulevaisuudessa mahdollistavani tällaisen työpaikan useille henkilöille. Tässä esseessä kerron henkilöstöön liittyvistä seikoista ja myös omia kokemuksia ja oivalluksia omasta työelämästäni aiheeseen liittyen.

 

 

Merkityksellisyys työssä

 

Rupesin esseetä kirjoittaessani pohtimaan edellisiä työnkuviani ja niiden merkityksellisyyttä. Miksi tein tätä työtä ja mikä siitä teki juuri minulle merkityksellistä? Onko merkityksellisyydellä ollut vaikutus siihen, miten olen työn kokenut ja kuinka mielekästä sitä on ollut tehdä? Onko sillä ollut ensimmäisissä työpaikoissani samalla tavalla väliä kuin nyt? Huomasin, että tosiaankin ensimmäisissä työpaikoissani en kokenut merkityksellisyyttä juuri lainkaan, ja se on todellakin vaikuttanut siihen, miten olen nämä työt kokenut. Kyseisistä töistä minulla on pitkälti negatiivissävytteisiä muistoja ja kokemuksia. En aio tarkemmin näihin asioihin nyt paneutua, mutta voin sanoa, että oli mielenkiintoista asiaa pohtia, suosittelen sinullekin. Tulin pohdinnassani siihen lopputulokseen, että en usko, että tekisin enää ikinä sellaista työtä, jossa en kokisi minkäänlaista merkityksellisyyttä. Miksi se sitten on minulle tärkeää? Kirjassa Henkilöstö – Strateginen investointi? oli hyvä esimerkki kahdesta kivenhakkaajasta. Toinen kivenhakkaaja kertoi vain hakkaavansa kiviä aamusta iltaan ja hän kertoi sen olevan todella raskasta työtä. Toinen kivenhakkaaja taas kertoi ylpeänä rakentavansa katedraalia. ”Kun ihminen ymmärtää, mihin kokonaisuuteen hänen työnsä liittyy ja kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, se motivoi häntä ihan eri tavalla kun merkityksetön puurtaminen.” (Kaijala & Tolvanen 2020) Näin itsekin asian koen. On kiva esimerkiksi nykyisessä työssäni tiedostaa se, että autan ihmisiä päivittäin tekniikkaan liittyvien ongelmien ja kysymysten kanssa, mihin heillä ei itsellä välttämättä ole apua muualta saatavissa. Koen tämän tärkeäksi tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa teknologia on kokoaika enemmän läsnä jokapäiväistä elämäämme. Vaikka maailma muuttuu huimaa vauhtia, ei se tarkoita sitä, että kaikki pysyvät siinä samassa vauhdissa mukana. Tästä aiheesta päästäänkin aasinsillalla missioon, visioon ja arvoihin.

 

Missio, visio ja arvot työntekijän näkökulmasta.

 

Missio – ”Määrittelee organisaation olemassaolon tarkoituksen ja sen toiminta-ajatuksen tai liikeidean. Missio vastaa seuraaviin kysymyksiin: miksi tämä yritys tai organisaatio on perustettu ja mihin sen toiminta tähtää?” (Kaijala & Tolvanen 2020)

 

Visio – ”Visio kuvastaa tavoitetilaa, jonka organisaatio pyrkii saavuttamaan tietyn ajanjakson kuluessa. (Kaijala & Tolvanen 2020)

 

Arvot – ”Arvot kuvastavat organisaation tapaa toimia. Ne näkyvät koko henkilöstön päivittäisessä toiminnassa organisaation kaikilla tasoilla. – tai ainakin niiden pitäisi näkyä. Arvot on määritelty useimmiten hyvin lyhyesti. Niitä on yleensä noin neljä, joten ne on helppo muistaa.” (kirja 2020)

 

Suoraan sanottuna, minulla ei ole mitään hajua monenkaan entisen työnantajani missiosta, visiosta tai arvoista. Tämä ehkä kertoo hieman siitä, miten sitä on työnantajien puolelta tuotu esille. ”Organisaation toimintaa voidaan kuvata mission, vision ja arvojen pohjalta. Henkilöstön näkökulmasta nämä käsitteet tuntuvat usein pelkältä sanahelinältä. Sitä ne voivatkin olla, jos niitä ei ole määritelty helposti ymmärrettävällä tavalla ja käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa.” (Kaijala & Tolvanen 2020) Mielestäni nämä kyseiset asiat eivät saa jäädä sananhelinäksi, sillä ne ovat todella oleellisia toimivan ja yhteen hiileen puhaltavan organisaation kannalta. Henkilöstölle koen varsinkin todella tärkeänä sen, että he olisivat tietoisia yrityksen arvoista ja kokisivat että voivat ja haluavat toimia niiden mukaisesti. On siis mielestäni tärkeää, että yritys perehdyttää uudet työntekijät huolellisesti yrityksen toimintatapoihin ja todella kertoo tarkemmin missiosta, visiosta ja arvoista ja niiden taustoista. Jokainen työntekijä voi sitten itse miettiä mistä löytää merkityksellisyyden kyseisessä yrityksessä vai löytääkö sitä lainkaan. Esimerkiksi tiimimme Kipinän arvot ovat: kunnioitus, kantti ja kiintymys. Allekirjoitan kyseiset arvot ja minulle itselleni on helppoa ja luonnollista toimia niiden mukaisesti. Olisi kuitenkin mielestäni hyvä tiimimme kesken nostaa arvojamme taas hetken tauon jälkeen pohdintaan ja miettiä niiden todellista merkitystä esimerkiksi tiimimme johtamisessa, jokapäiväisessä työskentelyssä ja tiimimme pelisäännöissä.

 

 

kuvio 1. Organisaation toiminta pohjaa missioon, visioon, arvoihin, kulttuuriin ja strategiaan. (Kaijala & Tolvanen 2020)

 

Mielestäni yllä oleva kuvio kuvastaa hyvin sitä, kuinka yhdessä missio, visio ja arvot luovat yrityksen kulttuurin ja ovat sitä kautta suorassa yhteydessä yrityksen strategiaan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja tämä kuvio avaa hyvin sen merkityksen.

 

Henkilöstö yrityksessä

 

Ei ole aina itsestään selvää, että henkilöstö ja sen merkitys otetaan strategisesti huomioon. On mahdollista tehdä kokonaan erillinen henkilöstöstrategia tai ottaa henkilöstö osaksi strategian suunnittelua. Henkilöstöstrategioita on tietenkin monia erilaisia ja niillä voidaan tavoitella eri asioita. ”Henkilöstöstrategiaa voidaan tukea henkilöstövisiolla, joka kuvaa strategista tavoitetta.” Esimerkiksi ilmaus alan tavoitelluin työpaikka kuvastaa henkilöstövisiota, jota organisaatio pyrkii toteuttamaan ja jota se viestii ulkopuolisille tahoille” (Kaijala & Tolvanen 2020) Koen, että yritys voi hyvällä ja toimivalla henkilöstöstrategialla saavuttaa suurta kilpailuetua. Henkilöstön sitouttaminen on todella merkittävä osa toimivaa yritystä. Ainakin itse uskon siihen, että mitä arvostetummaksi ihmiset itsensä tuntevat, sitä helpompi heidän on antaa arvostustaan myös takaisin. Koen ainakin itse vahvaa arvostusta työnantajaani kohtaan ja tahdonkin toimia myös itse parhaalla mahdollisella työnantajaani auttavalla tavalla.

 

Kirjassa Henkilöstö – Strateginen investointi listattiin todella tärkeitä pointteja henkilöstöasioihin liittyen:

 

Hyviksi havaittuja henkilöstöasioihin liittyviä käytäntöjä:

 

  • rekrytointiin liittyvät periaatteet ja perehdyttäminen
  • palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvät periaatteet
  • henkilöstöedut
  • työympäristö
  • osaamisen kehittämiseen liittyvät periaatteet
  • työturvallisuuteen liittyvät käytännöt
  • työterveyshuoltoon liittyvät järjestelyt
  • lomat, poissaolot
  • henkilöstön tasapuolinen kohtelu (laki velvoittaa tasa-arvosuunnitelman laatimiseen vähintään 30 työntekijän organisaatioissa)
  • johtamiseen liittyvät periaatteet.

 

(Kaijala & Tolvanen 2020)

 

Joskus yrityksissä ajatellaan, ettei kaikkia edellä mainittuja periaatteita ole syytä kirjoittaa ylös. Kuitenkin näitä asioita joudutaan organisaatiossa miettimään, joten on järkevämpää kirjata ne muistiin kuin miettiä aina tapaus kerrallaan, miten tämäkin asia pitäisi hoitaa. Kun periaatteet ovat kirjallisessa muodossa ja koko henkilöstön saatavilla esimerkiksi intrassa, se säästää esimiesten, henkilöstön sekä HR:n aikaa ja vaivaa. Ja ennen kaikkea: se on henkilöstölle osoitus työnantajan vastuullisesta toiminnasta. (Kaijala & Tolvanen 2020)

 

Yllä oleva lista ja teksti ovat mielestäni täyttä asiaa. Jos nuo kaikki listalla olevat asiat on oikeasti yrityksessä mietitty kuntoon ja asioilla on selvät toimintamallit ovat mielestäni yritys hyvinkin oikeilla jäljillä henkilöstön suhteen. Niin kuin jo mainittiinkin se osoittaa henkilöstölle työnantajan vastuullisuutta mutta myös mielestäni kunnioitusta työnantajaa kohtaan.

 

Lopuksi

 

Kirjassa oli todella paljon hyviä pointteja henkilöstöön, sen toimivuuteen ja johtamiseen liittyen. Tulen luultavasti kyseisen kirjan pohjalta kirjoittamaan myös toisen esseen koska aihe kiinnostaa minua huomattavasti. Sain jo tähän esseeseen kirjoitettua paljon käytäntöön vietäviä asioita, josta olen todella tyytyväinen.

 

Lähteet:

 

Kaijala, M & Tolvanen, R. 2020. Henkilöstö – Strateginen investointi? Kauppakamari. E-kirja.

Kommentoi