Tampere
25 May, Saturday
20° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden haasteet.Kirjoittanut: Jan Sihvonen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Iida Hakola
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Väitetään, että koneet, robotit ja tekoäly tulevat viemään työpaikkamme. Samaa on toistunut jo 1800-luvulta ensimmäisen teollisenvallankumouksen myötä. Silloin tutuiksi tulivat luddiitit eli koneidensärkijät. Luddiitit mellakoivat ja särkivät koneita 1800-luvun Englannissa, sillä he ajattelivat koneiden vievän ihmisten työt. Onko siis koneet tai tekoäly edelleenkään syrjäyttämässä meitä?

Tämä kirja pyrkii vastaamaan edellä mainittuun kysymykseen, tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin ja mihin meidän kannattaisi juuri nyt kiinnittää huomiota menestyäksemme tulevaisuuden työmarkkinoilla. Tulevaisuudessa emme ehkä enää pärjää koneita vastaan yksilöinä, mutta tiiminä yhdessä voimme luoda ajattelua ja näin luoda todellista työelämän kilpailuetua sekä lisäarvoa. Kirjassa keskeiseen rooliin nouseekin tiimit ja tiimiäly. Tämä essee tulee vastaamaan lyhyesti mistä taidoista tiimiäly koostuu.

Voidaan ajatella, että koneet ovat hoitaneet ja tulevat hoitamaan meille ikävimmät työt, jolloin meille ihmisille vapautuu vaihtoehtoisesti aikaa mielekkäämmälle työlle, lomailulle, opiskelulle tai vain ajattelulle. Tästä hyvänä esimerkkinä työajan lyhentyminen ja työelämän rakennemuutokset sadan vuoden aikana Suomessa. Meidän ei tarvitse olla enää pellolla viljelemässä, koneiden vapauttaessa meidät suurimmasta osasta niistä työtehtävistä, joita pellolla tarvitsee tehdä. Ihmisille siis jää enemmän aikaa muulle. Työ ei kuitenkaan tekemällä lopu, vaan työnluonne muuttuu enemmän ajattelukeskeisemmäksi, johon tekoäly ei vielä kykene.

On ennustettu, että tekoäly tulee muuttamaan työelämäämme kolmella seuraavalla tavalla.
Ne määrittelevät millaisia töitä meille on tarjolla, miten näitä tehtäviä tulemme tekemään ja
mitä työelämän taitoja tulemme tarvitsemaan tulevaisuuden työympäristössä.
Kirjan mukaan tulevaisuuden taidot, joita tarvitaan, voidaan luokitella neljään seuraavaan peruspilariin.

1. Elinikäinen oppiminen – metataidot.
Metataidot auttavat meitä adaptoitumaan jatkuvasti ja yhä kiihtyvämmällä tahdilla muuttuvaan ympäristöömme. Olennaiseksi tekijäksi nousee kyky muuntautua, halu oppia uutta, itseohjautuvuus ja elämänhallintataidot.

2. Erikoistuminen tiettyyn työtehtävään.
Vahva substanssiosaaminen tietyllä osa-alueella. Kenellekään meistä ei riitä aikaa oppia jokaista asiaa työelämän ollessa yhtä pirstaloituneempaa, siksi olisi hyvä, jos keskittyisimme opettelemaan yhden asian syvällisesti ja yhdistäisimme osaamisemme muiden kanssa. Yhdistämällä osaamisemme saavutamme maksimaalisen hyödyn.
Tässä kohtaa mielestäni ongelmaksi muodostuu, jos tekoäly pystyy korvaamaan tämän erikoistumista vaativan työtehtävän, siksi on hyvä palata kohtaan yksi ja pitää mielessä elinikäinen oppiminen.

3. Luova älykkyys eli ainutlaatuinen ajattelukyky ja taiteellisuus.
Luovalla älykkyydellä tai luovalla ongelmanratkaisulla tarkoitetaan kykyä yhdistää erilaisia tietoja, sekä taitoja ja näin löytää ongelmiin uusia ratkaisuja. Henkilön tulisi kyetä ajattelemaan asioita analyyttisesti, sekä innovatiivisesti eri katsontakannoista.
Mielestäni Proakatemialla pääsemme harjoittelemaan juuri näitä taitoja mm. lukuisten palvelumuotoilu- ja innovointihankkeiden kautta.

4. Sosiaalinen älykkyys
Sosiaaliseen älykkyyteen lukeutuu ihmisten havannointikyky, suostuttelu, verkostoitumis-, neuvottelu- ja ryhmätaidot, sekä muiden auttaminen.
Tähän sisäistän vahvasti tunneälyn merkityksen, eli kyvyn tiedostaa tunteet itsessä ja muissa, johon lukuisat ryhmätyöt ja dialogit mielestäni valmentavat.

Nämä ovat siis kirjan mukaan ne tulevaisuuden työelämän taidot, joita tulemme tarvitsemaan. Saavuttaaksemme parhaimman tuloksen meidän tulisi työskennellä yhdessä ja näin täydentää heikkouksiamme ¬– toimia siis tiimeinä.
”Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa” -Aristoteles

Seuraavaksi esittelen viisi tiimiälytaitoa, jotka jokaisen tiimiläisen olisi hyvä sisäistää ja joita tulisi kehittää.

1. Itsetuntemus
Ennen kuin voimme löytää paikkamme tiimissä meidän tulee tuntea itsemme. On tärkeää tunnistaa omat vahvuudet, heikkoudet ja mikä itseään motivoi. Tämä on erittäin tärkeää niin itsensä kuin muiden tiimiläisten kannalta, jotta tiimissä jokainen pystyy löytämään oman roolinsa. Lopulta kun ymmärrämme muita tiiminjäseniä, itsetuntemuksen voi viedä koko tiimin tasolle. Itsetuntemus auttaa meitä löytämään koko ryhmän potentiaalin.

2. Yhteinen suunta
Tiimissä tulisi löytää yhteinen suunta – tavoite. Tavoitteita tarvitaan, jotta jokainen tiimiläinen voisi kokea merkityksen tunnetta. Merkityksen tunteella on suuri vaikutus työhyvinvointiin, taitojen kehittymiseen ja työn tuloksellisuuteen. Tavoitteiden tulisi olla konkreettisia, helposti mitattavia ja selkeitä kaikille tiimin jäsenille.

3. Salliva ilmapiiri
Tiimin sisällä tulisi valita psykologinen turvallisuus, jossa jäsenet uskaltavat kokeilla ja epäonnistua. Yhteinen suunta ja salliva ilmapiiri lisää työntekijöiden yhteenkuuluvuutta.
Sallivan ilmapiirin kannalta tärkeintä onkin luottamus muihin, jota mm. Proakatemialla mökkipajoilla pyritään rakentamaan. Luottaessamme toisiimme uskallamme epäonnistua ja epäonnistuminen taas nähdään pitkälti oppimisena ja onnistumisen edellytyksenä.

4. Lupa ja vastuu toimia
Tässä korostuu eritoten itseohjautuvuus, jokainen saa ja pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä. Tämä mainittiin aikaisemmin tulevaisuuden taitoja määriteltäessä kohdassa yksi. Itseohjautuvat yksilöt ja näiden myötä itseohjautuvat tiimit pystyvät sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan ympäristöömme.

5. Rikastava vuorovaikutus
Jotta kaikki edellä mainitut tiimiälytaidot voidaan saavuttaa, tulee palaute- ja keskustelukulttuurin tiimissä olla avointa ja rakentavaa. Näin tiimiin syntyy jaettu tietoisuus, joka vahvistaa heikkouksiamme, luottamuksen tunnetta, yhteisen suunnan löytymistä ja itseohjautuvuutta.
Keskustellaan siis rohkeasti ja annetaan palautetta.

Yhteenveto

Mikäli maailma tulee muuttumaan nopeammin kuin viimeisen kahdensadan vuoden aikana ¬– On varmaa, ettei mikään ole varmaa. On syytä todella pohtia tulevaisuuden skenaarioita ja miltä maailma tulevaisuudessa näyttää. Jos kirjassa edellä mainitut taidot ovat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, niin koen että Proakatemia valmentaa meitä erinomaisesti tulevaisuuden haasteisiin ja muuttuvaan maailmaan.

Lähde

Hiila, Ilona; Tukiainen, Maaretta; Hakola, Ida. 2019. Tiimiäly. 1. Painos. Tuumakustannus.

Kommentoi