Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Tilinpäätös ja tilinpäätöslaskelmatKirjoittanut: Miisa Hiltunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen analysointi ja tilinpäätös
Harri Seppänen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Helmikuun loppu lähenee ja olemme saaneet käsiimme Revenan ensimmäisen tilinpäätöksen. Niin kuin olen aiemmissa esseissäni jo kertonutkin, on tänä keväänä tavoitteeni kehittää talousosaamista. Paras tapa kehittää talousosaamista, on perehtyä Revenan vuoden 2020 tilinpäätökseen, hakea tietoa pohjalle ja kirjoittaa aiheesta essee. Tässä esseessä pureudun tarkemmin siihen, mikä tilinpäätös on ja mitä tilinpäätöslaskelmat kertovat, hyödyntäen muutamaa eri verkkolähdettä, kuten talousverkon artikkelia sekä Harri Seppäsen vuonna 2011 kirjoittamaa teosta “Yrityksen analysointi ja tilinpäätös”. 

Mikä on tilinpäätös? Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa sekä yrityksen sisäisille, että ulkopuolisille toimijoille kuva yrityksen taloudellisesta suorituksesta ja asemasta (Seppänen 2011, 15). Tilinpäätös on yrittäjälle talouden hallinnan väline, jolta selviää, mitä yrityksessä on tapahtunut tilikauden aikana. Yrityksen toiminnan tulos selvitetään aina tilikausittain, eli lähtökohtaisesti 12 kuukauden välein. Tilinpäätös tehdään viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä, joka yrityksillä on usein vuoden vaihteessa. (Eisto 2020.) Yrityksien ensimmäiset tilikaudet ovat usein pidempiä tai lyhyempiä, kuin 12 kuukautta ja esimerkiksi Revenan tapauksessa ensimmäinen tilikautemme oli 11 kuukautta.  

Tilinpäätöksen keskeisin taloudellinen informaatio on tilinpäätöslaskelmat, eli tulos-, tase- ja rahavirtalaskelmat (Seppänen 2011, 15). Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta, ja tase puolestaan kokoaa yhteen omaisuuden ja velat (Eisto 2020). Seppänen (2011, 16) kuvailee tilinpäätöksen informaatiota näin: “Tilinpäätös on suunniteltu antamaan informaatiota yrityksen taloudellisesta suorituksesta (tulot, menot ja tulos) ja taloudellisesta asemasta (varat, velat ja oma pääoma eli nettovarallisuus.”  

Tilinpäätösinformaation ymmärtäminen ja analysointi toimii tukena päätöksentekotilanteissa ja siksi tilinpäätöstä on syytä opetella lukemaan. Yrityksen tilinpäätösinformaation hyödyntäminen on siis erityisen tärkeää kaikille, jotka toimivat yrityksen kanssa, niin johtajista asiantuntijoihinkin. (Seppänen 2011, 9.) Tilinpäätös ei siis ole ainoastaan pakollinen paha, joka jokaisen yrityksen on tehtävä, vaan parhaimmillaan yrityksen johto pystyy hyödyntämään tilinpäätöksen antamaa informaatiota päätöksenteossaan. Tilinpäätöksen pohjalta myös ulkopuoliset tahot, kuten asiakkaat tai sijoittajat pystyvät katsomaan ja pohtimaan yritystä monipuolisemmin. 

Tilinpäätöslaskelma: Tuloslaskelma

Tuloslaskelma kertoo, minkälaisista eristä yrityksen tulos on syntynyt tilikauden aikana (Reunanen 2016). Tuloslaskelman perusrakenne on tulot – kulut = tulos. Lähtökohtaisesti voittoa tavoitteleva yritys pyrkii positiiviseen tulokseen, joka mahdollistaa seuraavalla tilikaudella toimimisen ilman ulkopuolista rahoitusta. (Seppänen 2011, 37.)  

Liikevaihto: Tuloslaskelman ensimmäinen kohta, jossa esitetään myynti- ja muut liiketoiminnan tuotot, joista koostuu liikevaihto. (Reunanen 2016.)

Liikevoitto: Tämä on saldo, joka saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään toiminnan juoksevat kulut sekä liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Tuloslaskelman luvut ennen liikevoittoa voidaan ilmoittaa kahdella tavalla: kululajeittain tai toimintojen mukaan eriteltynä. (Reunanen 2016.) Esimerkiksi Revenan tilinpäätöksen tuloslaskelma on laadittu kululajeittain. Reunanen (2016) selventää hyvin, mitä tarkoittaa kululajeittain määritelty: “Kululajeittain tarkoittaa sitä, että kulut on ryhmitelty ostoihin eli aineiden ja tarvikkeiden sekä palvelujen ostoihin, henkilöstökuluihin, poistoihin, arvonalentumisiin sekä muihin liiketoiminnan kuluihin. Kun nämä kuluryhmät vähennetään liikevaihdosta, saadaan erotukseksi liikevoitto.” Liikevoitosta selviää parhaiten toiminnan kannattavuus. (Reunanen 2016.)  

Tilikauden voitto (tappio): Viimeiseksi, kun liikevoitosta on vähennetty mahdolliset rahoituskulut ja tuloverot, saadaan tilikauden voitto tai tappio. (Reunanen 2016).  

Tiivistettynä tuloslaskelman tärkeimmät elementit ovat liikevaihto, joka kertoo, miten yritys kykenee myymään tuotteita tai palvelujaan eteenpäin asiakkailleen. Seppänen (2011, 42) kuvaa liikevaihtoa yrityksen toiminnan veturina. Liiketulos kertoo, onko yrityksen toiminta tappiollista vai voitollista, eli onko toiminta kannattavaa vai ei. Tilikauden tulos puolestaan kertoo sen, onko yrityksen toiminta kokonaisuudessaan ollut kannattavaa erityisesti omistajien näkökulmasta. Pidemmällä aikavälillä yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, jotta omistajat haluavat jatkaa yrityksen parissa ja jotta yritys kykenee toimimaan ilman ulkopuolista rahoitusta.  

Tilinpäätöslaskelma: Tase

Tuloslaskelman kertoessa onko yritys tehnyt voittoa vai tappiota, kuvaa tase tarkemmin taloudellista tilannetta. Tilikauden tulos voi nimittäin olla hyvä, mutta yritys voi silti olla pahasti veloissaan. (Siipola 2014.) Taselaskelma auttaa päätöksenteossa, sillä se jaottelee yksityiskohtaisesti yrityksen varat eli investoinnit ja varallisuusrakenteen sekä yrityksen rahoituksen (Seppänen 2011, 44). 

Tase kertoo siis yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman. Taseessa on kaksi puolta, joista toinen listaa yrityksen varallisuuden ja toinen sen, miten varallisuus on rahoitettu. Näiden kahden puoliskon loppusummat ovat yhtä suuret, josta tuleekin sana “tase”. Varallisuus puolen nimi on vastaava. Varallisuutta voivat olla esimerkiksi rahat, arvopaperit, varastoissa olevat tavarat sekä kalusto. Rahoitus puolen nimi puolestaan on vastattava. Varallisuutta voidaan rahoittaa kahdella tavalla: omalla rahoituksella, jota kutsutaan omaksi pääomaksi, sekä vieraalla pääomalla, jota ovat esimerkiksi pankkilainat, ostovelat ja verovelat. (Siipola 2014.) Seppänen (2011, 46) teroittaa, että vieraassa pääomassa eli velassa on syytä huomioida, että niiden takaisinmaksuun liittyy aina maksuvelvollisuus, jolloin on maksettava pääoma itsessään sekä sen käyttöön liittyvä korvaus, eli lainan korko. Velat voidaan luokitella joko lyhytaikaisiksi tai pitkäaikaisiksi. Velka on lyhytaikainen, kun yritys aikoo maksaa sen yhden vuoden tai raportointikauden lopusta lukien. (Seppänen 2011, 46.) 

Taseessa on erityisesti yksi luku, joka jokaisen on syytä lukea: oma pääoma. Oma pääoma on varojen ja velkojen erotus, eli jos oma pääoma on miinusmerkkinen, ovat tällöin yrityksen velat suurempia kuin varat. Miinusmerkkinen oma pääoma voi olla seurausta esimerkiksi edelliskausien suurista tappioista tai liian suuresta voitonjaosta. (Siipola 2014.) Omaan pääomaan on siis syytä kiinnittää katse, vaikka kaikki muu taseessa saattaisikin liukua ohi ymmärryksen.  

Pienin askelin 

Katsoessani Revenan tilinpäätöstä ensimmäisen kerran ehdin jo tuskastua. Luvut ja niiden pyörittely ei ole koskaan tuntunut helpolta tai mieluisalta, minkä takia usein luovutankin heti alkukättelyssä törmätessäni niihin. Halu oppia ja ymmärtää on kuitenkin niin suuri, että en pysty luovuttamaan. Mikä tunne siitä tuleekaan, kun hetken lähteitä päntätessään ymmärtääkin tilinpäätöksen luvuista jotain!  

Tilinpäätös on kuitenkin loppujen lopuksi helppo tapa tutustua yrityksen talouteen, sillä siihen on jo koostettu kaikki oleellinen tieto. Tilinpäätöksen tutkaileminen ja ymmärtäminen on tärkeää, sillä niin kuin esseen alussa jo nostin, on tilinpäätös yrittäjän talouden hallinnan väline.  

Jos tilinpäätös tuntuu vielä itselle vieraalta, mutta haluaa ymmärtää sitä, on hyvä lähteä liikkeelle pienin askelin. Nälkä kyllä kasvaa tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä, ellet sitten satu olemaan jo kirjanpitäjä tai muuten talouden ekspertti. Keltanokka voi kuitenkin aloittaa ottamalla tilinpäätöksen viereen ja selvittämällä esimerkiksi seuraavat asiat: Mikä on tilinpäätös? Mitä tilinpäätös sisältää? Mitä tuloslaskelma kertoo? Entä tase? Etsimällä kysymyksiin vastauksia ja samalla tutkailemalla tilinpäätöksen lukuja voi päästä jo melko helpolla tilinpäätökseen kiinni. Tämän jälkeen voi ottaa suurennuslasin alle tarkasteluun esimerkiksi tunnusluvut, joihin minäkin tulen seuraavaksi perehtymään. 

 

 

Lähteet 

Eisto, S. 2020. Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset. Luettu 15.2.2021. https://y-studio.fi/yrityksen-alku/talous/mita-tilinpaatos-tarkoittaa-ja-miten-sita-tulkitaan-tassa-vastaukset/ 

Reunanen, L. 2016. Talousverkko: Mikä on tuloslaskelma ja mitä se kertoo? Luettu 22.2.2021. https://www.talousverkko.fi/tuloslaskelma/ 

Seppänen, H. 2011. Yrityksen analysointi ja tilinpäätös. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy.  

Siipola, S. 2014. Mikä on tase ja mitä se kertoo? Luettu 22.2.2021. https://www.talousverkko.fi/mika-on-tase-ja-mita-se-kertoo/ 

Kommentoi