Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Tiimityöskentely työpaikoillaKirjoittanut: Petra Hiltunen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
-
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittanut: Julius Honkanen ja Petra Hiltunen

 

Tiimityöskentelytaidot ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa nyky-yhteiskunnassamme, mutta myös tulevaisuuden työelämässä. Digitalisaation sekä koronapandemian myötä hybridimalli sekä etätyöt ovat yleistyneet merkittävästi, ja koemme, että tiimityöskentelytaidot korostuvat entisestään osana muuttuvaa maailmaa. Ihmiset eivät enää työskentele samassa toimistossa päivittäin, jolloin viestimisen merkitys korostuu. Tiimityöskentelyn tärkeys on korostunut entisestään, kun työtehtävät ovat moniulotteisempia ja edellyttävät yhteistyötä erilaisten osaajien kesken. Hyvillä tiimityöskentelytaidoilla on vaikutusta organisaation tehokkuuteen, innovaatioihin ja työilmapiiriin. Esimiehen roolissa korostuu monipuolisten taitojen tarve, mukaan lukien kyky motivoida tiimin jäseniä, tehokas päätöksenteko ja erilaisuuden ymmärtäminen. Tiimityöskentelytaidot ovat siten keskeisiä niin yksilön urakehitykselle kuin organisaation menestyksellekin. Olemme itsekin saaneet nähdä ja kokea tiimin todellisen merkityksen työskennellessämme osana 16 hengen osuuskuntaa eri projektien parissa.

 

Kirjoittamisen into tätä aihetta kohtaan lähti siitä, että lähestymme valmistumista ja Petra suuntaa kohti erilaisia HR- ja assistenttitehtäviä ja Julius halusi summata oppimaansa. Havahduimme, kuinka paljon olemme oppineet tiimityöskentelystä ja sen hyödyistä eri työyhteisöissä.

 

Miksi aito tiimitoiminta tuntuu usein kovin vaikealta? 

 

Vastauksia pitää varmaankin hakea sekä koulutusjärjestelmästämme että siitä, mistä lähtökohdista työkulttuurimme on kehittynyt. Koulussa suositaan yksin oppimista, ja oppilaat haastetaan jo varsin nuorina kilpailemaan keskenään. Koulu opettaa meidät lukemaan, kirjoittamaan ja kilpailemaan, mutta paljon vähemmän kuuntelemaan, puhumaan ja tekemään yhteistyötä. (Salminen 2013, 62)

 

Yhteistyö ja tiimityöskentely vaativat harjoittelua, mutta koulussa tai työpaikoilla siihen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Itselleen on paljon helpompi vastata, sen sijaan, että ottaa vastuuta koko tiimin toiminnasta. Tiimityöskentely voi olla tiimin jäsenille haasteellista, sillä se vaatii tiimin jäseniltä rohkeutta haastaa totuttuja ajattelutapoja ja kykyjä ottaa uusien taitojen oppimisen haaste vastaan (Salminen 2013, 53).

 

Salminen Tiiminjäsenen kirjassa mainitsee, että tiimityöskentelyn yksi haasteista on palautteen saaminen ja sen antaminen, sillä se on tiimin kehittymisen elinehto. Palautteen saamiseen on vaikea tottua, sillä monessa työympäristössä sitä ei jaeta tai se ei ole rakentavaa. Jos palautetta ei anneta lisääntyvät virheelliset tulkinnat ja väärinymmärrykset. Palaute tulisikin antaa heti tilanteessa, jotta siihen voisi puuttua heti ja näin ollen se ei sytytä suurempaa konfliktia myöhemmin ja vaikeuta tiimityöskentelyä. Emme saa myöskään unohtaa myönteisen palautteen antamista, sillä se edistää tiimin hyvää ilmapiiriä ja motivoi yksilöä.

 

Saawassa olemme pyrkineet antamaan palautetta monissa tilanteissa, ja koemme, että tiimimme on kehittynyt sen antamisessa ja vastaanottamisessa. Alkuun tiimiläiset olivat herkillä palautetilanteissa, mutta olemme avoimesti puhuneet sen tuomasta jännityksestä. Tiimissämme on rento tunnelma näin viimeisenä puolena vuotena, mikä varmasti osittain johtuu opiskelujen loppumisen takia, mutta uskon, että osana syynä on ollut vahvempi osaaminen käsitellä asioita ja puhua suorempaan.

 

Miten toimiva tiimi toimii?

 

Hyvin suunnitellulla ja määritellyllä tiimityöllä saavutetaan tavoitteita ja ideoidaan uutta. Mutta mitä tiimityöllä tarkoitetaan? Tiimi koostuu ihmisistä, johon kuuluu enemmän kuin kaksi henkilöä, joilla on yhteinen tavoite ja tavoitteen toteutumisesta vastataan yhdessä tiimin jäsenten kesken. Se eroa ryhmästä siten, että ryhmä voi olla joukko ammattilaisia, jotka eivät kommunikoi keskenään. Kukin hoitaa omat tehtävänsä tietämättä, mitä toinen tekee. Apua ei yleensä pyydetä eikä tarjota. Työntekijät ovat yksinäisiä ja epätietoisia siitä, miten onnistuvat työssään. Tiimityö puolestaan edellyttää pitkäjänteistä yhteistä suunnittelua ja avointa vuorovaikutusta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Onnistunut tiimityö edellyttää tiimiltä:

 • Tiimityön suunnittelu tiimin jäsenten kesken:

Tiimiläisten aktiivinen osallistuminen tiimityön suunnitteluun on avain onnistuneeseen yhteistyöhön. Yhteinen näkemys tehtävistä, tavoitteista ja aikatauluista luo perustan tiimin toiminnalle.

 • Tiimin tavoitteiden yhteinen määrittely:

Yhteisesti sovitut tavoitteet tarjoavat tiimille suunnan ja motivoivat jäseniä kohti yhteistä päämäärää. Selkeiden tavoitteiden asettaminen auttaa jäseniä keskittymään olennaiseen.

 • Tehtävien, tiimin johtamisen ja vastuiden jakaminen tiimin sisällä:

Tehtävien ja vastuiden oikeudenmukainen jakaminen perustuu tiimin jäsenten vahvuuksien tunnistamiseen. Selkeä roolien määrittely edistää tehokasta työskentelyä ja vähentää mahdollisia konflikteja.

 • Avoimen vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys:

Avoin viestintä luo luottamusta ja vahvistaa tiimin sisäistä yhteenkuuluvuutta. Jatkuvaa keskustelua ja tiedon jakamista tulisi korostaa, jotta kaikki tiimin jäsenet pysyvät ajan tasalla ja voivat ilmaista näkemyksiään.

 • Tiimin aikataulujen määrittäminen:

Aikataulujen selkeä määrittäminen auttaa tiimiä organisoimaan työnsä tehokkaasti. Jäsenten tietoisuus työskentelyajoista ja määräajoista edistää projektin sujuvaa etenemistä.

 • Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi:

Tiimin jäsenten tulisi säännöllisesti arvioida, kuinka hyvin asetetut tavoitteet saavutetaan. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin haasteisiin ja muutostarpeisiin.

 • Arvostus tiimin jäsenten kesken:

Arvostava ilmapiiri luo positiivista energiaa ja kannustaa tiimin jäseniä antamaan parastaan. Jokaisen panos ja näkemys tulisi kunnioittaa, mikä edistää yhteistyön syventymistä.

 • Tiimin vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen:

Tiimin jäsenten vahvuuksien tunnistaminen ja niiden systemaattinen hyödyntäminen tehtävien jakamisessa parantaa tiimin suorituskykyä. Monipuoliset vahvuudet voivat tuoda uusia ideoita ja näkökulmia.

 • Tiimin resurssien sopiminen, mukaan lukien taloudelliset resurssit:

Tiimissä tulee selkeästi sopia resursseista, mukaan lukien taloudellisista. Budjetin, materiaalien ja muiden resurssien oikeudenmukainen jakaminen varmistaa, että tiimi voi toimia tehokkaasti ja saavuttaa asetut tavoitteet.

Amerikkalaistutkimuksessa tutkittiin, miten 3–5 hengen tiimit suoriutuvat monimutkaisista ongelmanratkaisutehtävistä verrattuna yksittäisiin huippulahjakkuuksiin. Tutkimustulokset osoittivat, että pienet tiimit ylittivät selkeästi yksin työskennelleet nerojen suoritukset.

Tutkijat uskovat, että lopputulos selittyy sillä, että pienet tiimit pystyivät käsittelemään vaihtoehtoja tehokkaammin, hylkäämään virheelliset ideat ja keksimään oikeat ratkaisut nopeammin.

Tutkimukset ovat myös paljastaneet, ettei ongelmia ratkaista optimaalisesti tiimissä, joka koostuu pelkästään älykkäimmistä yksilöistä, vaan pikemminkin tiimissä, jossa keskustelu on tasapuolista. Tasapuolisimmat keskustelut nähtiin erityisesti niissä tiimeissä, joissa jäsenet olivat sosiaalisesti herkempiä. (Jääskeläinen 2022)

 

Tiimityöskentelyn hyödyt

 

Todelliseen menestykseen ja läpimurtoideoihin liittyy epämukavuutta. Epämukavuus pakottaa kasvamaan. Erilaisilla kokemuksilla, mielipiteillä ja näkökulmilla on merkitystä.”

Kaiken kaikkiaan hyvät tiimityöskentelytaidot voivat parantaa organisaation tehokkuutta, innovaatiota ja työilmapiiriä. Ne ovat tärkeitä monilla eri aloilla ja työtehtävissä, joten niiden kehittäminen ja ylläpitäminen voi olla hyödyllistä urakehitykselle.

Kehittyminen on tehokkaampaa tiimissä, tutkimusten perusteella myös henkilökohtaisella tasolla. Tiimin jäsen oppii esimerkiksi

 • avartamaan omia näkökulmiaan
 • omien lisäksi myös muiden virheistä
 • enemmän itsestään, omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan

 

Tiimit uskaltavat ottaa suurempia, mutta harkitumpia ja kannattavampia riskejä kuin yksittäiset henkilöt. Tiimin koolla on kuitenkin väliä, sillä parhaita riskinottajia ovat Naturen artikkelin mukaan pienet tiimit. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että isommissa tiimeissä ristiriidat tulevat herkemmin etenemisen tielle.

Esimerkiksi Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezos luottaa kahden pizzan sääntöönsä: Vaikka yritys kasvaisi kuinka isoksi tahansa, tiimien ei pidä kasvaa. Yhden tiimin ruokkimiseen pitäisi riittää kaksi pizzaa. Säännön tarkoitus on pitää tiimit hallittavina, ketterinä ja tehokkaina, erityisesti organisaation kasvaessa.

 

Tiimit ovat yksilöitä parempia innovoimaan, ja mitä erilaisemmista ihmisistä tiimi muodostuu, sitä innovatiivisempi se yleensä on. Asiaa tutkineen Frans Johanssonin mukaan parhaat ideat syntyvät tiimeissä, joissa erilaisia kulttuureja ja toimialoja edustavien ihmisten näkemykset kohtaavat.

 

Miksi pitäisi olla hyvä tiimityöskentelyssä?

Tiimityöskentely tarjoaa monipuolisen ja tehokkaan lähestymistavan työnteon eri näkökulmiin. Kun tiimissä yhdistyvät erilaisten jäsenten näkemykset ja taidot, se luo pohjan innovaatioille ja luovuudelle. Jokainen tiimin jäsen tuo mukanaan oman osaamisensa ja vahvuutensa, mikä mahdollistaa näiden taitojen täydentämisen toistensa kanssa. Tämä täydentävyys johtaa tehokkaampaan ja monipuolisempaan työskentelyyn.

 

Tiimissä on myös voimaa ratkaista ongelmia nopeammin. Monesta eri näkökulmasta tulevat ideat ja taidot yhdistyvät, mikä auttaa löytämään nopeampia ja tehokkaampia ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin. Tiimityöskentelyssä vastuun jakaminen tehtävien kesken parantaa työn tehokkuutta. Kun tiimi toimii saumattomasti yhdessä, tehtävät voidaan jakaa jäsenten vahvuuksien mukaan, mikä johtaa nopeampaan työn suorittamiseen.

 

Tiimityö tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Jäsenten oppiessa toistensa vahvuuksista ja työskentelytavoista, he altistuvat uusille ideoille ja työskentelymenetelmille. Tämä voi edistää yksilöiden osaamisen ja taitojen kehittymistä.

Luottamus on olennainen osa tiimityöskentelyä. Onnistumisten ja haasteiden jakaminen vahvistaa luottamusta tiimin jäsenten välillä, luoden positiivisen yhteishengen ja sitoutumisen. Sosiaaliset taidot, kuten kuuntelu, avoin viestintä ja konfliktien ratkaisu, ovat välttämättömiä tiimissä toimimiseen ja myös hyödyllisiä muilla elämänalueilla.

 

Tiimityö vaikuttaa myönteisesti työtyytyväisyyteen, kun jäsenet kokevat yhteenkuuluvuutta ja voivat jakaa onnistumisensa yhdessä. Positiivinen työympäristö puolestaan vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin. Lisäksi tiimi, joka on tottunut työskentelemään yhdessä, voi sopeutua nopeammin muutoksiin, kuten organisaatiomuutoksiin tai uusiin projekteihin, mikä edellyttää joustavuutta ja yhteistyötä.

 

Organisaatiot, jotka satsaavat tiimityöskentelyyn, voivat odottaa parempia tuloksia ja menestystä pitkällä aikavälillä. Hyvin toimiva tiimi voi olla merkittävä kilpailuetu, ja organisaation menestys perustuu usein yksilöiden saumattomaan yhteistyöhön.

 

Syitä, miksi tiimityöskentelytaidot ovat tärkeitä:

 

Tiiminvetäjän menestyksekäs johtaminen vaatii monipuolisia taitoja, jotka kohdentuvat niin tiimin jäsenten motivointiin, päätöksentekoon kuin tiimin sisäiseen dynamiikkaan.

Ensinnäkin tiiminvetäjän on oltava varustettu myönteisellä asenteella tiimityöhön ja ymmärryksellä siitä, miten tiimityössä saavutetaan menestystä. Tämä asenne luo perustan tiimin luottamukselle ja onnistumiselle. Tiiminvetäjän ei tarvitse olla asiantuntija kaikilla tiimiin liittyvillä osa-alueilla, mutta hänen on osattava tunnistaa tiimin jäsenten vahvuudet ja hyödyntää niitä tehokkaasti. (Jääskeläinen 2021)

 

Tiimin johtaminen edellyttää myös päätöksentekokykyä ja kykyä varmistaa, että tarvittavat päätökset tehdään. Päätöksenteon tulisi kuitenkin olla osallistavaa, jossa tiimin jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa. Tässä kohtaa tiiminvetäjän rooli nousee esiin päätöksentekijänä, joka kuitenkin ottaa huomioon tiimin kokonaisuuden ja sen jäsenten näkemykset.

Jääskeläinen mainitsee myös artikkelissaan, että tekninen ammattiosaaminen tai prosessien hallinta eivät yksin riitä tiimin johtamisessa. Tiiminvetäjän on tasapainoiltava teknisen osaamisen ja ihmisten johtamisen välillä. Tämä korostaa tarvetta ymmärtää tiimin jäsenten motivaatiotekijät, luoda hyvä vuorovaikutusilmapiiri ja huolehtia tiimin jäsenten henkisestä hyvinvoinnista.

 

Tiiminvetäjän odotetaan täyttävän monenlaisia rooleja organisaation ja tiimin sisällä. Näihin kuuluvat muun muassa numeeristen tavoitteiden saavuttaminen, resurssien tehokas hyödyntäminen, tiimin edustaminen sekä informaationkulun varmistaminen. Näiden vastuiden lisäksi tiiminvetäjän on vastattava tiimin jäsenten odotuksiin, jotka voivat liittyä muun muassa tiimin suunnitteluun, päätöksentekoon, motivointiin ja viestintään.

 

Tiimin johtaminen vaatii myös taitoa asettaa selkeitä ja motivoivia tavoitteita. Tavoitteiden tulisi olla yhdessä sovittuja, ymmärrettävissä, saavutettavissa ja innostavia. Tiiminvetäjän tehtävänä on suunnitella ja motivoida tiimi kohti näitä tavoitteita, jotta tiimin jäsenten huomio ja toiminta suuntautuvat oikeisiin asioihin. seuranta ja suoritusten arviointi ovat välttämättömiä tiimin kehittymisen kannalta. Ilman kunnollista seurantaa ei ole mahdollista antaa vaikuttavaa palautetta, joka on kaiken kehittymisen perusta. Hyvä tiiminvetäjä osaa arvioida niin numeerisia tavoitteita kuin toiminnan laadullisiakin näkökohtia ja tarjoaa rakentavaa palautetta tiimin jäsenille. (Kukkola 2021)

 

Lisäksi hyvä tiiminvetäjä ymmärtää erilaisuuden merkityksen tiimityössä. Erilaiset työskentelytavat, luonteenpiirteet ja käyttäytyminen voivat luoda konflikteja, mutta samalla ne ovat tiimin suurin voimavara. Tiiminvetäjän tulee kunnioittaa ja hyödyntää erilaisuutta, luoden samalla ilmapiirin, jossa jokainen tiimin jäsen tuntee olevansa arvokas osa kokonaisuutta. (Kukkola 2021)

 

Lopuksi tiimin jatkuva kehittäminen on välttämätöntä organisaation menestyksen kannalta. Tiiminvetäjän on sitouduttava tiiminsä kehittämiseen ja huolehdittava siitä, että tiimin jäsenillä on mahdollisuus kehittyä ja oppia jatkuvasti. Kehityskeskustelut ja koulutus ovat keskeisiä työkaluja tässä prosessissa.

 

 

Keskeisiä tiimityöskentelytaitoja, joita esimiehen tulisi omata:

 

Esimiehellä on erityinen rooli tiimissä, ja hän tarvitsee monenlaisia tiimityöskentelytaitoja menestyksekkään tiimin johtamiseksi.

Monissa työympäristöissä työntekijöiden on kyettävä työskentelemään yhteistyössä muiden kanssa saavuttaakseen organisaation tavoitteet ja suoriutuakseen tehtävistään tehokkaasti. Tiimityöskentely on korvaamaton voimavara kaikilla toimialoilla, perustuen vahvaan kahdensuuntaiseen kommunikaatioon ja jokaisen tiimin jäsenen arvostamiseen yhteistyökumppanina. Tämä lähestymistapa mahdollistaa erilaisten näkemysten ja taitojen kukoistamisen. Tiimityö vaatii joustavuutta ja yksilön oikeutta itsenäiseen ajatteluun, ja sen voima piilee erilaisuudessa, avaten mahdollisuuksia monipuoliseen ajatteluun.

 

Erimielisyydet tiimin sisällä ovat sallittuja ja toivottavia, ja hyvä tiimityö edellyttää joustavuutta ja kompromissien tekemistä. Parhaat ratkaisut syntyvät usein erilaisten näkemysten tasapainottamisesta ja tehokkaasta yhteistyöstä. Tiimi voi koostua eri alojen asiantuntijoista, kuten esimerkiksi Sipoon pienessä toimipisteessä, missä kolmen eri koulutusalan henkilöstö muodostaa yhden tiimin, mahdollistaen ideoiden tehokkaan jakamisen. (Haapala 2021)

 

Vaikka tiimissä korostetaankin yhteistyötä, yksilöllisiä vahvuuksia ei saa unohtaa. Tasapaino tiimityön ja yksilöllisen panoksen välillä on keskeistä, sillä liiallinen tiimityön korostaminen voi johtaa yksilöllisten kykyjen varjoon jäämiseen. Hyvä tiimi rakentuu saumattomasti, missä arvostus, välittäminen ja läsnäolo luovat positiivisen ilmapiirin. Hauskanpito ja epämukavuusalueelle heittäytyminen edistävät yhteisön yhteenkuuluvuutta. Tiimityö on jatkuvaa oppimista, tarjoten tilaa ja mahdollisuuden jokaiselle tiimin jäsenelle kehittää vahvuuksiaan ja osaamistaan. Näin tiimityössä ilmenee rikas vuorovaikutus, jossa yksilöt ja tiimi toimivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lähdetekstin konkreettiset esimerkit havainnollistavat, kuinka tiimityö on organisaation voiman ydin ja avain menestykseen. (Haapala 2021)

Kaiken kaikkiaan hyvät tiimityöskentelytaidot voivat parantaa organisaation tehokkuutta, innovaatiota ja työilmapiiriä. Ne ovat tärkeitä monilla eri aloilla ja työtehtävissä, joten niiden kehittäminen ja ylläpitäminen voi olla hyödyllistä urakehitykselle.

 

Lähteet

 

Jääskeläinen, H. 2022. Tutkimukset osoittavat tiimityön kiistattomat hyödyt. Brik.

https://brik.fi/brik-lehti/tutkimukset-osoittavat-tiimityon-kiistattomat-hyodyt/

 

 

Jääskeläinen, H. 2021. Tiimin johtaminen on päivittäistä puurtamista ja kauas katsomista – Tunnista 4 oleellista tehtävää. Brik.

https://brik.fi/brik-lehti/tiimin-johtaminen/

 

 

Haapala, J. 2021. Kolumni Keudasta: Tiimityö on tärkeä osa työelämää. Keuda.

https://www.keuda.fi/2021/04/20/uusi-news-page-81/

 

Kukkola, E. 2021. Tiimityön onnistuminen edellyttää hyvää johtamista. Peruspeliajohtaja.

https://peruspeliajohtaja.com/2021/11/21/tiimityon-onnistuminen-edellyttaa-hyvaa-johtamista/

 

 

Kommentoi