Tampere
23 May, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

Tiimiroolien hyödyntäminen Kirjoittanut: Fiia Ketonen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tiimiroolien hyödyntäminen 

Fiia Ketonen & Jeena Kantosalo

2ep

 

Johdanto 

 

Tänä syksynä meille on korostunut tiimiroolien dynamiikan merkitys. Roolien merkitys on ollut monissa pajoissa selkeästi esillä, sitä on mietitty niin 24H -projektin näkökulmasta sekä Final Camp -järjestelyissä. Aihe oli myös Nordic Business Forumin yksi selkeistä teemoista. Näistä inspiroituneena päätimme kirjoittaa aiheesta esseen.  

 

Nykypäivän dynaamisessa ja verkottuneessa maailmassa tiimityöskentelystä on tullut menestyksen kulmakivi monilla eri aloilla liike-elämästä urheiluun ja akateemiseen maailmaan. Tehokas tiimityö perustuu siihen, että erilaiset taidot ja persoonallisuudet yhdistyvät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiimirooleilla on ratkaiseva merkitys näiden taitojen ja persoonallisuuksien määrittelyssä ja organisoinnissa tiimissä. Tiimityöskentely on siis arvokas taito, jota olemme nyt jo kolme vuotta saaneet harjoitella tiimimme Kipinän kanssa. Olemmekin tiimissämme tehneet aikaisemmin myös Belbin -roolitestit, jonka vuoksi aihe on myös meille jo hyvinkin tuttu.  Pian aika Proakatemialla päättyy ja on hyvä kerrata vielä esseen muodossa mitä kaikkea tiimiroolit voivat pitää sisällä ja mikä niiden merkitys on.  

 

Tässä esseessä perehdytään tiimiroolien merkitykseen Belbin -tiimiroolien näkökulmasta, sekä niiden vaikutukseen tiimin dynamiikkaan ja niiden rooliin onnistuneiden tulosten saavuttamisessa. Pääsemme tässä samalla myös reflektoimaan omia tiimiroolejamme, jotka ovat tehty Belbin -tiimiroolitesteillä. Kiinnitämme huomiota esseessä myös siihen, miten rooli on näkynyt opiskeluvuosien aikana, sekä tiimin kanssa työskennellessä. 

 

Tiimiroolien merkitys 

 

Tiimirooleilla tarkoitetaan erityistehtäviä tai -asemia, joita tiimin yksilöt omaksuvat edistääkseen tehokkaasti tiimin tavoitteiden saavuttamista. Meredith Belbin esitteli tiimiroolien käsitteen ensimmäisen kerran 1970-luvulla Belbinin tiimirooli -teoriansa avulla. Belbin määritteli yhdeksän keskeistä roolia, jotka yksilöt luonnostaan omaksuvat tiimissä: järjestelijä (co-ordinator), hahmottelija (shaper), innovoija (plant), tarkkailija-arvioija (monitor evaluatior), tiimityöntekijä (teamworker), mahdollisuuksien selvittäjä (recource investigator), toteuttaja (implementer), viimeistelijä (completer finisher) ja asiantuntija (specialist). Näihin rooleihin sisältyy laaja valikoima taitoja ja käyttäytymismalleja, jotka ovat elintärkeitä tiimin menestykselle. (tamk, n.d.; belbin, n.d.) 

 

Tiimidynamiikkaan vaikuttaa merkittävästi tiimiroolien vuorovaikutus. Tiimin menestys riippuu usein siitä, miten hyvin yksilöt täydentävät toistensa rooleja. Millaisiin tehtäviin tiimissä erilaiset roolit ovat sopivia (tamk n.d.):  

 

 • Mahdollisuuksien selvittäjä tuo tiimiin uteliaisuutta ja hän on jatkuvasti etsimässä uusia ideoita, joista pääsee tiimilleen kertomaan. Hän on innostunut ja etsii jatkuvasti uusia kontakteja ja mahdollisuuksia. Heikkous, joka tässä roolissa voi nousta esiin, on yltiö optimistisuus uusia ideoita kohtaan sekä mahdollisuus siihen, että innostus lakkaa alkuinnostuksen poistuttua.  

 

 • Tiimityöskentelijästä tiimi saa itselleen jäsenen, joka auttaa koko tiimiä toimimaan yhdessä. Hän osaa monipuolisesti eri asioita ja on hyvä viemään tehtäviä loppuun tarvittaessa koko tiimin puolesta. Heikkoutena tässä roolissa voidaan nähdä päättämättömyyttä stressaavissa tilanteissa.  

 

 • Järjestelijä pitää fokuksensa tiimin tavoitteissa ja toimii tehokkaana delegoijana tiimissä. Hän on kypsä ja toimii tiimin organisaattorina. Heikkoutena voi tämä rooli näyttäytyä manipuloivana ja saattaa yli delegoida omia hommiaankin muille.  

 

 • Innovoija on luova jäsen tiimissä, jolla on uusia ja kekseliäitä tapoja ratkaista erilaisia ongelmia. Tämän roolin heikkoutena saattaa olla se, että hän voi jättää yksityiskohtia huomioimatta tai keskittyä niin paljon, että ei huomaa tiimin vuorovaikutusta ympärillään. 

 

 • Tarkkailija-arvioija tuo tiimiin loogista ajattelua ja päätöksentekoihin liittyvää kyvykkyyttä. Hän pystyy arvioimaan erilaisia tilanteita ja vaihtoehtoja puolueettomasti. Heikkouksina tältä roolita voi puuttua muiden innostamisen kyvykkyys ja halukkuus, sekä hänet voidaan kokea liiankin kriittisenä.  

 

 • Asiantuntijan rooli tiimissä on tuoda keskeisistä aiheista syvällistä tietoa tiimille. Heikkoutena voidaan nähdä liiallinen keskittyminen yksityiskohtiin sekä kapeakatseisuus.  

 

 • Hahmottelija huolehtii tiimissä siitä, että sovituissa tehtävissä edistytään, eikä harhauduta vääriin asioihin. Tämä rooli tuo myös energisyyttä tiimiin. Hän on dynaaminen sekä uskaltaa haastaa muita. Heikkouksina voidaan nähdä provosoiminen tai muiden jäsenien loukkaaminen. 

 

 • Toteuttaja tekee tiimille toimivia strategioita ja pystyy toteuttamaan niitä tehokkaasti. Hän on käytännöllinen, tehokas sekä luotettava ja pystyy viemään ideat käytäntöön samalla organisoiden tehtäviä. Heikkoutena tässä roolissa voi näkyä joustamattomuus sekä hitaus reagoida uusiin mahdollisuuksiin. 

 

 • Viimeistelijä tuo tiimiin loppuvaiheessa oleviin tehtäviin varmuutta. Hän kykenee viimeistelemään työt ja etsimään niistä mahdolliset virheet, eli hän toimii niin sanottuna laadunvarmistajana. Heikkoutena tässä roolissa voidaan nähdä taipuvuutta huolehtimaan asioista tarpeettomasti. 

 

Omat tiimiroolit  

 

Meillä molemmilla vahvimpana tiimiroolina oli mahdollisuuksien selvittäjä. Toisina tiimirooleina meillä oli Fiialla innovoija ja Jeenalla järjestelijä. Fiia oli arvioinut itsensä näihin rooleihin, mutta niin olivat melko yksimielisesti myös kaikki havainnoijani. Jeenalla omat arvioinnit heittivät hieman, mutta mahdollisuuksien selvittäjä oli molemmissa arvioissa hyvin korkealla. Annoimme molemmat testin todella erilaisille havainnoijille saadaksemme mahdollisimman laajan näkökulman. Molemmilla meillä meidät arvioivat entiset kollegat sekä vanhat esihenkilömme. 

 

Belbin -tiimiroolin mukaan meidän molempien vahvuuksiin kuuluu innokkuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja verkostoitumiskyvyt. Ajattelemme vapaasi, luomme ideoita ja ratkaisemme vaikeita ongelmia, näemme mahdollisuuksia paikoissa joissa muut eivät näe. Fiian vahvuuksiin kuuluvat myös luovuus ja mielikuvituksellisuus, kun Jeenalla taas laajojen yleiskuvien hallitseminen. Koemme, että nämä roolit ovat näkyneet ainakin osittain myös tiimimme toiminnassa. Olemme molemmat sosiaalisia sekä innokkaita ja uskommekin sen näkyneen myös koko tiimillemme.  

 

Onnistuneiden tulosten saavuttaminen 

 

Tiimit voivat käyttää resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti, kun yksilöt jaetaan heidän vahvuuksiaan ja kykyjään vastaaviin rooleihin. Tiimiroolit auttavat määrittelemään jokaiselle tärkeät vastuualueet, joiden parissa toimia. Vastuualueiden jakaminen vähentää päällekkäisyyksiä tehtävissä töissä sekä pitää huolen siitä, että kaikki tarvittavat tehtävät tulevat hoidetuiksi. Erilaiset tiimiroolit auttavat tunnistamaan ja käsittelemään mahdollisia riskejä ja sudenkuoppia tehokkaammin. Kun jokainen tiimiläinen pääsee toimimaan itselleen luontaisimmalla tavalla ja hänelle sopivassa roolissa, on se myös omiaan lisäämään motivaatiota, sitoutumista ja innostusta. 

 

Nopeasti muuttuvissa ympäristöissä tiimien on sopeuduttava nopeasti, ja eri tiimiroolit nousevat tärkeään rooliin onnistumisen näkökulmasta. Esimerkiksi mahdollisuuksien selvittäjä sekä järjestelijän kaltaiset roolit voivat auttaa tiimejä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja mukauttamaan strategioita niiden mukaisesti. Kun taas esimerkiksi viimeistelijän rooli varmistavaa, että tiimi kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja pyrkii huippuosaamiseen, mikä johtaa prosessien ja tulosten jatkuvaan parantamiseen. 

 

Tiivistettynä siis tiimiroolien huomioimisen hyödyt: 

 1. Selkeys ja suunta 
 1. Taitojen maksimaalinen hyödyntäminen 
 1. Vastuun kantaminen 
 1. Motivaation ja sitoutumisen lisääminen 
 1. Konfliktien ehkäiseminen 
 1. Tulosten seuranta ja arviointi 

 

Pohdinta 

 

Tiimin roolit eivät ole vain abstrakteja käsitteitä, vaan konkreettisia menestystekijöitä missä tahansa yhteistyöhankkeessa. Ne lisäävät moninaisuutta, parantavat tehokkuutta ja edistävät tiimin harmonista dynamiikkaa. Tiimiroolien tunnistaminen ja hyödyntäminen auttaa tiimejä hyödyntämään jäsentensä koko potentiaalin ja saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti. Kun organisaatiot jatkavat tiimityön korostamista keskeisenä kilpailuetuna, tiimiroolien ymmärtäminen ja toteuttaminen on jatkossakin olennaisen tärkeää menestyksen saavuttamiseksi nykymaailmassa. 

 

Olemme molemmat kokeneet selkeitä hyötyjä ja saaneet oivalluksia omista tiimirooleista. Molemmille on löytynyt omaa tiimiroolia tukevia projekteja, joissa on päässyt testaamaan omia taitojaan. On ollut myös kiva päästä tekemään omasta tiimiroolista poikkeavia tehtäviä, koska se on vahvistanut omaa käsitystä parhaiten itselle sopivista tehtävistä. 

 

Tiimiroolit menevät varmasti käyttöön tulevaisuuden työelämään ja yrittäjyyteen. 

 

Lähteet: 

 

Belbin. n.d. Why Use Belbin Team Roles? Viitattu: 1.11.2023. 

https://www.belbin.com 

 

TAMK. n.d. Belbin®-tiimiroolitesti. Viitattu 9.11.2023.  

https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/belbin 

Kommentoi