Tampere
22 May, Wednesday
7° C

Proakatemian esseepankki

TALOUSTUMPELOT & VILLEKirjoittanut: Ville Leino - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Tämän esseen ovat kirjoittaneet Iiris Sorri, Susanna Kankaanpää ja Ville Leino

Johdanto 

 

Talous, tuo yrityksen yksi tärkeimmistä kulmakivistä. Halusimme kirjoittaa esseen aiheesta, jotta pystyisimme paremmin sisäistämään yrityksen talouden salat. Esseekolmikkoomme kuuluu Susanna ja Iiris, jotka ovat kiusallisen pihalla talousasioista, mutta heillä on kova tahtotila oppia ymmärtämään yrityksen talousasioita. Kolmas kirjoittajamme Ville on ehkä paremmin kartalla numeroista, mutta tarvitsee esseepisteitä, eikä hänellekään kaikki termit ole kirkkaana mielessä. Meillä on sellainen tunne, että tiimissämme vallitsee yleinen taloushämmennyksen tila. Osittain se saattaa johtua siitä, että olemme olleet siirtymässä uuteen talousmalliin jo pidemmän aikaa ja osittain siitä, etteivät tiimiläisemme kehtaa myöntää sitä, kuinka pihalla he todellisuudessa talousasioista ovatkaan. Iiris otti tänä keväänä suuren harppauksen myöntämällä osaamattomuutensa ja liittymällä Empirian taloustiimiin puhtaasti oppimismielessä. Paljon on oppia tullutkin, mutta paljon on vielä opittavaa. Esseessä haluamme kirkastaa käsitystämme yrityksen talouden tunnusluvuista. Sen lisäksi haluamme käsitellä monipuolisesti Empirian vanhaa ja nykyistä talousmallia. Plussaa on, jos Villekin oppii aiheesta jotakin uutta. Miten saisimme rohkaistua tiimimme hyppäämään talouden pyörteisiin? Mitä tiimin yhteisellä taloustietämyksellä voitaisiin saavuttaa tai ennaltaehkäistä? 

Talouden tunnusluvut 

 

Yrittäjälle talouden tunnuslukujen ymmärtäminen ja niiden rutiininomainen seuranta on elintärkeää toimimisen ja tuloksellisuuden kannalta. Niiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on aina itsestä kiinni ja olisikin tärkeää perehtyä niihin, vaikka kirjanpidon hoitaisi ulkopuolinen taho, kuten kirjanpitäjä tai tilitoimisto. Yrityksen talouden tila on kuitenkin viimekädessä aina yrittäjän omalla vastuulla ja ilman tietotaitoa aiheesta on mahdotonta pysyä kartalla. Apua tunnuslukujen ymmärtämiseen saa varmasti omalta kirjanpitäjältään, mutta kiinnostus niitä kohtaan pitää lähteä itsestään. Yrittäjän on syytä olla tietoinen talousasioista, ei pelkästään riskien ennaltaehkäisemiseksi, vaan myös yrityksen kasvun seuraamiseksi. Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut on jaettu kolmeen pääryhmään, jotka ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Nämä tunnusluvut nivoutuvat toisiinsa, luoden yrityksen taloudellisen terveyskolmion. (eTasku 2021.) Käydään seuraavaksi läpi talouden tunnuslukuja ja avataan niitä hieman. 

 

Kannattavuus 

 

Yritystoiminnan tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa, siksi kannattavuus on luonnollisesti toiminnan kannalta yksi tärkeimpiä tunnuslukuja. Kannattavuuden ollessa heikko, voisi melkein sanoa, ettei jatkoa yrityksen toiminalle ole. Lyhyesti sanottuna siis yrityksen tulos on tappiollinen eli sen toiminnan vaatimat kulut ovat korkeammat, kuin siitä saatava tuotto. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tuore yritys on harvoin välittömästi rahallisesti tuottava, siispä kannattavuutta on hyvä osata tarkastella myös uuden yrityksen näkökulmasta. (Alma Talent. n.d.) Kannattavuuden mittaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi myyntikate-, käyttökate- ja liikevoittoprosenttia. Näitä mittareita seurattaessa saadaan ymmärrys liiketoiminnan kannattavuudesta, sen kehityksen suunnasta ja tarvittaessa tehtävistä muutoksista. (eTasku 2021.) 

 

Myyntikate  & käyttökate

 

Myyntikatteella tarkoitetaan myynnistä saatavaa voittoa, kun myyntihinnasta on vähennetty muuttuvat kulut eli muun muassa tuotteen tai palvelun tuottamiseen vaadittavat kustannukset. Liiketoiminta on voitollista silloin, kun tuotot ylittävät kiinteät kulut. (Visma n.d.)
Laskusääntö myyntikatteelle on: Myyntikate= Liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut (Alma Talent n.d.)
Laskusääntö myyntikateprosentille: Myyntikate-% = 100 * myyntikate / liikevaihto (Alma Talent n.d.) 

Käyttökate havainnollistaa liiketoiminnan kuluja ennen poistoja, rahoituskuluja sekä veroja. Käyttökate kertoo, miten paljon liikevaihdosta jää yritykselle rahaa, kun siitä on vähennetty kaikki yrityksen toimintaan liittyvät kiinteät sekä muuttuvat kulut. Käyttökatteen ja käyttökateprosentin saadaan laskettua seuraavasti:
Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto (Matela & Mäenpää 2019, 19.) 

 

Liikevoittoprosentti 

 

Yksi yritystoiminnan tärkeimmistä taloudellisista mittareista on liikevoittoprosentti. Sen avulla nähdään yrityksen liikevaihdosta voiton prosenttiosuus, kun siitä on poistettu kaikki toimintaan liittyvät kulut, paitsi korot ja verot. Kansainvälisillä termeillä liikevoittoprosenttia kuvataan termillä EBIT-% (Earnings before interest and taxes) (Visma n.d.) 

 

Vakavaraisuus 

 

Soliditeetti eli vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä kaikista kuluistaan pitkällä tähtäimellä ja mitä isompi osa yrityksen pääomasta on sen omaa, sen vakavaraisempi yritys on. Vakavarainen yritys pystyy ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään taloudellisia kriisejä sekä sen lisäksi yritys pystyy ottamaan lisävelkaa. Omavaraisuusaste puolestaan kuvaa, kuinka paljon yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omilla varoilla. Yrityksen omavaraisuusaste määrittää sen vakavaraisuuden tason. (Visma n.d.) 

Maksuvalmius 

 

Seuraava talouden tärkeä tunnusluku on maksuvalmius. Maksuvalmiuden yleisimpiä mittareita ovat Quick ratio ja Current ratio. Quick ratio eli happotesti on tunnusluku, jolla mitataan yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteista, rahaksi muutettavilla omaisuuserillä. Sen avulla on helpompi tarkastella yrityksen rahoitusomaisuutta sekä kassavalmiutta rahoitusvelvoitteisiin. Quick ratio saadaan laskettua seuraavasti:
Quick ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut) (Alma Talent n.d.)  

Current ratio eli likvidiysaste, on toinen tärkeä maksuvalmiuden tunnusluku, jolla mitataan yrityksen maksukykyä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteista. Current ratio saadaan laskettua seuraavasti:
Current ratio = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma. (Alma Talent n.d.) 

Current ratiota voidaan tarkastella hieman pidemmällä aikavälillä kuin Quick ratiota. Sillä yrityksen vaihto-omaisuus lasketaan mukaan rahaksi muutettaviin eriin. Molemmat tunnusluvut ovat tärkeitä yrityksen maksuvalmiuden arvioinnissa. Mikäli Quick ratio tai Current ratio ovat liian alhaiset, yrityksen on harkittava erilaisia toimenpiteitä maksuvalmiuden parantamiseksi, kuten esimerkiksi varastojen karsimista tai velkojen uudelleenjärjestelyjä. (Alma Talent n.d.)

Tuloslaskelma ja tase 

 

Tuloslaskelmasta selviää, mistä yrityksen tulos tilikauden aikana on muodostunut. Siitä näkyy yrityksen liikevaihto, liikevoitto, rahoituskulut- ja tuotot, tilinpäätössiirrot sekä tuloverot ja poistot eli kaikki yrityksen menot ja tulot.Tuloslaskelmassa liikevaihdosta vähennettäessä kulut ja verot, selviää tilikauden voitto tai tappio. Siitä siis nähdään, onko yritystoiminta kannattavaa, kun tarkastelussa on tietty ajanjakso. (OP n.d.) Tuloslaskelmassa kaikki luvut ovat aina arvonlisäverottomia lukuja ja siinä myynnit merkataan positiivisina lukuina ja kulut negatiivisina. Ylimpänä tuloslaskelmassa on yrityksen tärkein luku eli myyntituotot, toisin sanoen liikevaihto ja siitä alaspäin kulujen jälkeen selviää tilikauden tulos. (Suojanen 2022, 13.)

Mikä on tase? Taseesta nähdään yrityksen taloudellinen tila sekä varat ja velat, tilikauden viimeisenä päivänä tai yhtenä valittuna päivänä tarkasteltaessa. Tase jaetaan kahteen puoleen, vastaavaan sekä vastattavaan. Näiden molempien puolien loppusummien pitää olla yhtä suuret taseessa. Vastaavaa puoli taseessa kertoo yrityksen varallisuudesta ja omaisuudesta. Se myös jaetaan kahteen osaan eli vaihtuviin ja pysyviin vastaaviin. Pysyviä vastaavia ovat aineelliset hyödykkeet kuten yrityksen liikearvo, sijoitukset, kalustot, koneet sekä muu omaisuus. Vaihtuvat vastaavat koostuvat muun muassa vaihto-omaisuudesta, lyhytaikaisista myyntisaamisista, rahoista ja pankkisaamisista. Taseen vastattavaa puoli kertoo pääomien määrän, joita on oma pääoma ja vieraspääoma. Omaan pääomaan kuuluu muut rahastot, sijoitettu vapaa oma pääoma, osakepääoma sekä edellisten tilikausien voitto tai tappio ja nykyisen tilikauden voitto tai tappio. Vieras pääoma kattaa pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vieraan pääoman, joita voi olla esimerkiksi yrityksen ottama pankkilaina, ostovelat, verovelat ja palkkavelat. (OP n.d.) 

 

Budjetointi 

 

Budjetointi on ennuste yrityksen taloudellisista tapahtumista ja yrityksellä voi olla erilaisia budjetointitapoja, kuten kiinteä budjetointi, rullaava budjetointi, tarkistettava budjetointi sekä liukuva budjetointi. Kiinteä budjetointi on yrityksien suosituimpia budjetointi vaihtoehtoja sen yksinkertaisuuden takia, sillä siinä luodaan budjetti koko tilikaudelle ja seuraava budjetti hyväksytään ennen tulevan tilikauden alkua. Tilikauden jälkeen verrataan lukuja budjettiin ja voidaan tarvittaessa korjata uutta budjettia tilikauden tuloksien perusteella. (Suojanen 2022, 16.) 

Empirian talousmalli 

 

Empirian talous on ollut murroksessa jo useamman kuukauden ajan. Ajatukset talousmallin muuttamisesta lähti liikkeelle vuoden vaihteessa käydystä visio keskustelusta, jossa loimme yhteisen vision, joka on painettu sanoiksi ”Tiimiyrittäjyyden suunnannäyttäjät”. Visiota luodessa keskustelimme paljon siitä, kuinka haluamme päästä yksilöajattelusta kohti todellista tiimiyritystä. Vertasimme tiimiyrityksen taloutta parisuhteeseen ja keskustelimme siitä, kuinka parisuhteessa yhteinen tulevaisuus tarkoittaa usein myös yhteistä taloutta, mutta ilman yhteistä taloutta tuskin on yhteistä tulevaisuutta ja yhteisiä unelmia. Halusimme lähteä muokkaamaan yksilöajatteluun perustuvaa talousmalliamme kohti jotain uutta, jotain parempaa. 

Proakatemialla nykyisin osuuskuntien talous pyörii usein yksilöiden ympärillä ja jokainen ansaittu euro nimetään ressujärjestelmässä yksilölle. Tämän jälkeen kiinteät kulut budjetoidaan ja jokaisen yksilön on tuotava tasamääräinen osuus niin sanottuun yhteiseen kassaan, jotta yritystoiminta voi pyöriä. Koemme, että tämä yksilöressuihin perustuva malli ei tue tiimiyrittäjyyttä, eikä myöskään anna parasta mahdollista oppia yrityksen talousasioista. Malli myös mahdollistaa sen, että koko tiimin ei tarvitse oppia taloutta vaan siitä voi olla perillä vain muutamat yksilöt. Muut eivät tiedä minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa yritys on vaan yrittävät ainoastaan raapia kasaan ”kiinteitä kuluja” ja tällä tavalla tuovat kasaan henkilökohtaisesti tarvittavat eurot yrityksen laskujen maksamista varten, eikä muuten yrityksen taloudesta tarvitse olla perillä. 

Vuoden vaihteessa suunniteltu uusi talousmalli oli jotain yksilöressujen ja täysin yhteisen talouden väliltä. Siinä oli jaettu erilaiset projektit kategorioihin, joissa kategorian mukaan maksamme prosenttiosuuden voitosta yhteiseen kassaan. Talousmallilla on myös tarkoitus kasvattaa liiketoimintaa, jotta mahdollisimman moni voisi työllistää itsensä sekä muita ehkä jo akatemia aikana. Olemme todenneet, että yhteisen tahtotilamme mukaista ei ole kasvattaa yhteistä kassaa vain laskutus- tai hanttihommia tekemällä. Haluamme oppia todellista yrittäjyyttä ja kehittää kasvavaa liiketoimintaa, koska se on visiomme kannalta tärkeää. 

Vuoden vaihteessa suunnitellussa talousmallissa projektit on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka ovat yhteiset projektit, laskutushommat ja business projektit. Yhteiset projektit ovat tiimin kanssa yhdessä sovittuja ja yhdessä tehtäviä projekteja, joissa usein tavoitteena on myös tiimihengen kasvattaminen. Näissä projekteissa kaikki tuotto suuntautuu suoraan yhteiseen kassaan, eikä palkkaa itse työn tekemisestä makseta. Laskutushommat ovat kertaluontoisia toimeksiantoja, joilla ei tavoitella pitkäaikaista liiketoimintaa vaan tavoitteena on kerryttää yrityksen ja yksilöiden kassaa. Näistä maksetaan 30 % osuus niin sanottuun tiimin kassaan ja 70 % osuus jaetaan työntekijän yksilöressuun. Viimeisenä kategoriana on business projektit, jotka ovat projekteja, joilla on tarkoitus tehdä kasvavaa ja jatkuvaa liiketoimintaa. Business projektin tunnusmerkkejä ovat liiketoimintasuunnitelman tekeminen, tavoitteellinen liiketoiminta ja sen mittaaminen sekä tavoite jatkaa liiketoimintaa vielä akatemian jälkeenkin. Business projekteissa huomioimme mahdollisen viiveen projektin kannattavuuden kehittymiselle, mutta tukemalla näitä projekteja uskomme, että ne voivat tuoda kassavirtaa jatkossa sitäkin enemmän. 

Ennen vuoden vaihdetta, kun päätimme lähteä viemään uutta talousmallia käytäntöön, sovimme että hiomme yksityiskohdat kuntoon taloustiimin johdolla alkuvuoden aikana. Elimme alkuvuoden kuitenkin heikon toteutuksen ja huonon viestinnän takia aikaa, milloin tiimin sisällä näkemys sen hetkisestä talousmallista oli epäselvä, eikä uutta talousmallia päästy ikinä viemään käytäntöön. Noin viikko sitten pidimme kuitenkin Empirian talouspäivän, jonka tavoitteena oli ottaa uusi talousmalli käyttöön. Tiimissä kuitenkin nähtiin, että vuoden vaihteessa suunnitellussa talousmallissa oli liikaa haasteita, eikä koettu tiiminä olevamme vielä siinä vaiheessa, että kiinteistä kuluista ja yksilöressu järjestelmästä voitaisiin luopua.  

Lopulta päädyimme talousmalliin, jossa otamme pienen askeleen eteenpäin, kohti sitä jotain parempaa. Uusi talousmallimme otetaan käyttöön 15.05.2023 ja se sisältää kiinteät kulut, mutta lisäksi olemme jakaneet projektit sekä laskutushommat erilaisiin kategorioihin, joista liikevaihdon mukaan menee tietty prosenttiosuus yhteiseen kassaan. Prosentit jätettiin mataliksi, jotta kynnystä uuden talousmalliin siirtymiseen voitaisiin vähentää. Hyvä puoli talousmallissa on se, että prosenttijärjestelmä ajaa tiimiä tekemään mieluummin projekteja kuin kattamaan kiinteät kulut menemällä töihin laskutuksella, juuri ennen tiimin deadlinea. Tiimiyrityksen talous kuuluukin muuttua sen perusteella, missä koetaan tiimin kullakin hetkellä olevan, mutta talousmallin muuttaminen niin kuin mikä tahansa radikaali muutos varsinkin raha-asioihin liittyen, aiheuttaa herkästi muutosvastarintaa. Onneksi kuitenkin saimme otettua talousasioissa edes sen pienen askeleen kohti todellista tiimiyritystä. 

 

Pohdintaa 

 

Kulunut kevät ja tämän esseen kirjoittaminen on osoittanut, kuinka tärkeää on ymmärtää talouden tunnuslukuja. Pelkkä kirjoittaminen ja sitä kautta asioiden opiskelu ei riitä, vaan näitä tunnuslukuja on päästävä pyörittelemään esimerkiksi omien projektien ja tiimiyrityksemme kautta. Jos tiimissämme kaikki olisivat paremmin perillä yrityksen talousasioista, olisimme välttyneet monelta kömmähdykseltä ja uuden talousmallinkin käyttöönotto olisi ollut saumattomampaa ja nopeampaa. Tuntuu, että vihdoin uuden talousmallin myötä koko tiimimme kiinnostus talousasioita kohtaan on kasvanut uudelle tasolle. 

Talouden tunnusluvut auttavat meitä siis ennakoimaan mahdollisia, jopa odottamattomia ongelmia, mutta ne eivät anna täydellistä kuvaa yrityksemme taloudesta. Tästä syystä meidän olisi hyvä seurata lukuja säännöllisesti, koska ne voivat olla apuna päätöksenteossa, jotta yrityksemme talous pysyy vakaana ja taloudellisiin haasteisiin voidaan puuttua ajoissa. Olemmekin puhuneet siitä, pitäisikö meidän pitää kerran kuussa paja tiimiyrityksemme talousasioihin liittyen vai olisiko niiden läpikäynti kuukausittain pidettävässä kuukausikatsauksessa. Tärkeintä kuitenkin on ihmisten kasvanut halu olla perillä tiimimme taloudesta sekä liikevaihdon huomattavasta kasvattamisesta.

 

 

Lähteet 

 

Alma Talent, n.d. Kannattavuus. Viitattu 26.4.2023.
https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/kannattavuus/ 

Alma Talent, n.d. Maksuvalmius. Viitattu 25.4.2023.
https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/maksuvalmius/ 

Alma Talent, n.d. Myyntikate ja myyntikate-%. Viitattu 25.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/kannattavuus/myyntikate-ja-myyntikate-prosentti/ 

eTasku, 2021. Yrityksen tunnusluvut ja taloudellinen terveyskolmio yrittäjän apuna. Viitattu 26.4.2023.
https://www.etasku.fi/blogi/yrityksen-tunnusluvut/ 

Matela, H & Mäenpää, R. 2019. Tilitoimistopalvelujen kehittäminen: Tunnuslukuanalyysin tulkintaopas. Tradenomi, liiketalous. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/170105/Tilitoimistopalvelujen%20kehitt%E4minen%20Tunnuslukuanalyysin%20tulkintaopas.pdf?sequence=2 

OP, n.d. Mitä yrityksen tase ja tuloslaskelma kertovat? Näin tulkitset yrityksen tilinpäätöstä. Viitattu 26.4.2023.
https://www.op.fi/yritykset/asiakkuus/yrittajan-talousvalmennus/kirjanpito-ja-maksuliikenne/tilinpaatos-tuloslaskelma-ja-tase 

Suojanen, J. 2022. Yrittäjän talousosaamisen kehittyminen tiimioppimisympäristössä. Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Yrittäjyys ja tiimijohtaminen. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/782390/Suojanen_Jarkko.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Visma, n.d. Myyntikate – Mikä on myyntikate? Viitattu 25.4.2023.
https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/m/myyntikate/ 

Kommentoi