Tampere
18 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Taloustieteen hyödyntäminen yrittäjyydessä (osa 1/2)Kirjoittanut: Kiia Räty - tiimistä Kaaos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Taloustieteen oppikirja
Matti Pohjola
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tämän esseen ovat kirjoittaneet Kiia Räty ja Meri Murtonen.

 

 

JOHDANTO 
 

Yrittäjyydessä teorian hallitseminen on erittäin tärkeää. Eihän kukaan meistä halua tehdä turhia virheitä vaan sen takia, jos emme tienneet jotain asiaa. Tai puhumattakaan tehdä taloudellista tappiota. Proakatemialla lähdetään ehkä liian usein liikkeelle ilman tarpeeksi kattavaa tietotaitoa, joten halusimme lisätä omaa teoreettista osaamistamme. Taloustiede on yksi aihealue, johon Proakatemian opinnoissa ei perehdytä, joten kävimme tänä syksynä Tampereen Yliopiston kauppatieteiden peruskurssin Taloustieteen perusteet. Tässä esseessä kerromme teille oppimiamme perusasioita taloustieteestä, sekä sidomme näitä oppeja parhaamme mukaan yrittäjyyteen.  

 

MITÄ TALOUSTIEDE TARKOITTAA? 

 

Taloustiede on yhteiskuntatiede, joka tarkastelee nimensä mukaisesti taloutta. Yksi keskeinen kysymys kuvaa hyvin taloustiedettä: Kuinka kohdennetaan niukat voimavarat mahdollisimman tehokkaasti? Erilaiset mallit ja kuvaajat auttavat hahmottamaan yhteiskunnassa ja ihmisten käyttäytymisessä havaittuja ilmiöitä. Kuluttajien käyttäytyminen on oiva esimerkki siitä, mitä taloustieteessä voidaan analysoida. Mitä kuluttajat haluavat juuri tällä hetkellä?  

 

Taloustiede voidaan jakaa mikrotaloustieteeseen ja makrotaloustieteeseen. Mikrotaloustieteessä havainnoidaan yksittäisten yritysten ja kuluttajien päätöksentekoa ja sen mallintamista. Makrotaloustieteessä tarkastellaan puolestaan suurempaa kuvaa, eli kokonaisia kansantaloudellisia ilmiöitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suhdannevaihtelut, talouskasvu ja työttömyys. Tässä esseessä keskitymme lähinnä mikrotaloustieteeseen, sillä se on kätevämmin sovellettavissa käynnissä olevaan tiimiyritykseemme ja yrittäjyyden opintoihimme. (Taloustieteen perusteet, 2023.) 

 

Markkinatalous ja suhdannevaihtelut 

 

Markkinataloudessa kuluttajat maksimoivat hyötyjään ja tuottajat maksimoivat voittojaan, eli kaikki osapuolet tavoittelevat omaa hyvinvointia. Etenkin Suomessa talousjärjestelmänä toimii suurimmaksi osaksi juuri markkinatalous. Tällöin hinnat ohjaavat markkinoiden toimintaa. On tärkeää ymmärtää markkinoiden toimintaa, jotta yritys kykenee hinnoittelemaan itsensä mahdollisimman tehokkaasti, jolloin yritystoiminta on kannattavaa. (Taloustieteen perusteet, 2023.)   

 

Suhdannevaihtelu viittaa talouden vaihteluun, jossa taloudellinen toiminta vaihtelee noususuhdanteen (kasvun ja vaurauden aika) ja laskusuhdanteen (taantuma ja hitaus) välillä. Suhdannevaihtelu on luonnollinen osa markkinataloutta, ja siihen vaikuttavat monimutkaiset tekijät, kuten kulutuskysyntä, investoinnit, rahoitusmarkkinat, inflaatio, työllisyys ja kansainvälinen kauppa. (Pohjola, 2019.) 

Markkinatalousjärjestelmässä talouden toiminta määräytyy pääasiassa kysynnän ja tarjonnan perusteella, ja suhdanteet heijastavat näitä syklejä. Suhdanteet vaikuttavat markkinatalouteen monin tavoin: 

  1. Yritykset: Suhdanteet vaikuttavat yrityksen tuloihin, kustannuksiin ja voittoihin. Noususuhdanteessa yrityksen tulot yleensä kasvavat, kun taas laskusuhdanteessa tulot voivat vähentyä. Tämä voi vaikuttaa yritysten investointeihin, palkkoihin ja strategioihin. 
  1. Työllisyys: Noususuhdanteessa työllisyys voi parantua, kun yritysten myynti kasvaa ja tarvitaan lisää työvoimaa. Laskusuhdanteessa työttömyys kasvaa, koska yrityksien tulot vähenevät ja työvoiman tarve pienenee. 
  1. Kulutuskäyttäytyminen: Kuluttajien ostokäyttäytyminen vaihtelee suhdanteiden mukaan. Noususuhdanteessa kuluttajat saattavat olla valmiimpia kuluttamaan ja ottamaan lainoja, kun taas laskusuhdanteen aikaan he saattavat hillitä kulutusta ja säästää enemmän. (Pohjola, 2019.) 

Korkea- ja matalasuhdanne ovat talouden jaksoja, jotka kuvaavat talouskasvun ja laskun vaihtelua. Nämä vaihtelut ovat olennainen osa suhdannevaihteluja, jotka heijastavat talouden yleistä suuntaa. Seuraavaksi hieman niistä lisää. 

 

Korkeasuhdanne 

 

Korkeasuhdanne on talouden ajanjakso, jolloin talouskasvu on voimakasta ja positiivista. Se on aikaa, jolloin talouden eri osa-alueet kukoistavat ja indikaattorit osoittavat positiivista kehitystä. Korkeasuhdanteelle ominaisia piirteitä ovat mm. talouskasvun vahvistuminen sekä bruttokansantuotteen kasvu, työttömyyden lasku, yleinen taloudellinen hyvinvointi mutta myös korkojen nousu, koska kysyntä ylittää tarjonnan. Inflaatio voi nousta, koska kustannukset ja hinnat nousevat. Yleensä korkeasuhdanne seuraa laskusuhdannetta talouden normaalien syklien mukaisesti. Se voi olla seurausta monista tekijöistä, kuten talouspolitiikan onnistumisesta, kasvavasta kulutuksesta, investoinneista, kansainvälisistä suhdanteista tai muista positiivisista tekijöistä taloudessa. (Pohjola, 2019.) 

 

Vaikka korkeasuhdanne tuo monia positiivisia seurauksia, se saattaa myös kätkeä joitain riskejä, kuten ylikuumentumista, inflaatiopaineita tai kuplia tietyillä markkinoilla. Siksi on tärkeää, että yritykset ja päättäjät hallitsevat talouspolitiikkaa ja toimia varmistaakseen, että taloudellinen kasvu on tasapainoista ja kestävää pitkällä aikavälillä.  

 

Matalasuhdanne 

 

Matalasuhdanne tarkoittaa talouden ajanjaksoa, jolloin talouskasvu hidastuu tai on negatiivista. Se on vastakohta korkeasuhdanteelle. Matalasuhdanteen aikana talouden eri sektorit kokevat hidastumista tai laskua monilla osa-alueilla. Matalasuhdanteita voi olla monia syitä, mukaan lukien talouden ylikuumentuminen, rahoitusmarkkinoiden epävakaus, globaalit talouden epävarmuudet tai muiden talouden osa-alueiden heikkous. (Pohjola, 2019.) 

 

Yleensä matalasuhdanteet ovat osa talouden syklejä, ja niitä seuraa usein korkeasuhdanne. Yritykset ja hallitukset pyrkivät usein toteuttamaan talouspolitiikkaa ja toimenpiteitä auttaakseen torjumaan matalasuhdanteen vaikutuksia, kuten elvytysohjelmia, kannusteita investointeihin, rahapolitiikan muutoksia tai muita stimulointitoimenpiteitä, jotta talous saadaan takaisin kasvu-uralle. (Pohjola, 2019.) 

 

Inflaatio 

 

Inflaatio viittaa yleiseen hintatason nousuun taloudessa tietyn ajanjakson aikana. Se heijastaa tuotteiden ja palveluiden hintojen nousua, mikä johtaa rahan ostovoiman vähenemiseen. Inflaatiota mitataan yleensä prosentteina vuosittaisesta hinnannoususta ja sen hallinta on tärkeää talousvakauden ylläpitämiseksi. Kohtalainen inflaatio voi olla merkki terveestä taloudesta, mutta liiallinen tai nopea inflaatio voi aiheuttaa ongelmia, kuten ostovoiman laskua ja epävakautta taloudessa. Keskeinen tavoite on ylläpitää inflaatio hallittavissa tasoissa, jotta talous voi kasvaa kestävällä tavalla. (Pohjola, 2019.) 

Inflaation seurauksia: 

  • Raha ei toimi enää luotettavana arvon mittarina: verottaja voi laskea omaisuuden arvon kasvaneen, vaikka todellisuudessa on kyse inflaatiosta 
  • Virheellisen hintainformaation kustannukset: hinnan nousu voidaan tulkita kysynnän kasvuksi ja tuotetaan siksi liikaa 
  • Inflaatio hyödyttää velallisia: nimellisten velkasummien arvo pienenee yllättävän inflaation sattuessa. (Taloustieteen perusteet, 2023.)   

 

Vaikka suhdanteet ovat luonnollinen osa markkinataloutta, ne voivat aiheuttaa epävakautta ja epävarmuutta yrityksille ja kansalaisille. Yrittäjinä meidän olisi tärkeää ymmärtää edes jollain tasolla suhdanteita ja niiden mahdollisia muutoksia, jotta voidaan suunnitella strategioita, jotka auttavat sopeutumaan vaihteleviin taloustilanteisiin. Joustavuus ja valmius reagoida nopeasti ovat avainasemassa markkinaolosuhteiden muuttumiseen valmistautuessa. Kuitenkin esimerkiksi seuraavissa kappaleissa mainituilla keinoilla voidaan valmistautua talouden muutoksiin.  

 

Erikoistuminen ja vaihdanta 

 

Erikoistumisella yritys pyrkii parantamaan tehokkuuttaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yrityksen täytyy ottaa selville, mitä tuotteita sille on kaikista kannattavinta tuottaa. Milloin kulut ovat mahdollisimman pienet ja tuotot suuret? Esimerkiksi, jos Suomessa on kannattavampaa tuottaa paitoja ja Ruotsissa housuja, kannattaa molempien maiden erikoistua juuri näihin tuotteisiin. Tämän jälkeen käydään kauppaa eli vaihdantaa, jossa Suomi myy Ruotsille paitoja, ja Ruotsi Suomelle housuja. Näin molemmat maat saavat maksimaalisen hyödyn valmistamistaan tuotteista, mutta he saavat myös molempia tuotteita markkinoilleen myytäväksi. Näiden maiden on siis kannattavampaa käydä vaihdantaa, kuin erikoistua jokaiseen mahdolliseen tuotteeseen. (Taloustieteen perusteet, 2023.) 

 

 

Kuva 1. Erikoistuminen ja vaihdanta. (Taloustieteen perusteet, 2023.) 

 

Tiimiyrittäjinä voimme tarkastella markkinoita, ja ottaa selville mitä tuotteita on kaikista järkevintä tuottaa. Toki resurssimme ovat pieniä ja sitä mukaa tuotantomme pientä, mutta harjoittelu tulevaisuutta varten ei ole pahaksi. Totta kai kaikki yritykset pyrkivät maksimoimaan tuotot. On järkevää seurata, milloin kulut ovat pienimmillään ja tuotot suurimmillaan, ja tämän jälkeen käydä mahdollista vaihdantaa. Voimme myös perehtyä siihen, milloin on järkevämpää tuottaa tuote itse ja milloin tilata alihankkijalta esimerkiksi ulkomailta. 

 

Essee jatkuu osassa 2.

 

Taloustieteen hyödyntäminen yrittäjyydessä (osa 2/2)

 

 

LÄHTEET 

 

Taloustieteen perusteet –kurssi. Tampereen yliopisto – Kauppatieteet. 2023. Luennoitsija Matti Hovi.  

Pohjola, M. 2019. Taloustieteen oppikirja. 14 uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy 

Kommentoi