Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Talousjohtaminen tiimissämmeKirjoittanut: Aake Kuoppala - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Talousjohtaminen tiimissämme

Yrityksen talousjohtaminen on keskeinen osa liiketoiminnan menestystä, hallintaa sekä toisaalta kestävää kasvua. Se näkemykseni mukaan melko laajan kirjon toimenpiteitä ja strategioita, jotka liittyvät yrityksen taloudelliseen suunnitteluun, valvontaan, päätöksentekoon ja raportointiin. On muistettava, ettei talousjohtaminen ole pelkkiä lukuja ja laskelmia, vaan se muodostaa perustan strategiselle päätöksenteolle ja liiketoiminnan suuntaamiselle. Tässä esseessä tarkastellaan yrityksen talousjohtamisen keskeisiä näkökohtia ja niiden merkitystä organisaation menestykselle. Käytän lähteenä tässä esseessä Jukka Pellisen kirjaa “Talousjohtaminen” (2017). Kirjan aiheiden ja asioiden pohjalta reflektoin myös omaa toimintaani tiimimme talousjohtajana. 

Loppukesästä 2023 minut valittiin tiimimme talouspäälliköksi, ja se oli suuri kunnia ja ilonaihe minulle. Yksi suurimmista syistä suostumukselleni ottaa vastuu talouspäällikön roolista oli halu oppia lisää yrityksen talouspuolen rakentamisesta ja kehittämisestä 21 henkilön tiimissä. Halusin oppia syvemmin, millaisia vaatimuksia sekä haasteita se loppujen lopuksi asettaa. Alkuvaiheessa panostin aikani systeemien luomiseen ja vahvistamiseen varmistaakseni, että yrityksen talouspohja oli vankka. Tämä vaihe antoi mahdollisuuden myöhemmässä vaiheessa kehittää omia taitojani talousjohtamisessa. 

Budjetointi

Yksi talousjohtamisen kulmakivistä on budjetointi. Budjetit toimivat suunnitelmina, joissa määritellään tavoitteet ja odotukset tulevalle ajanjaksolle. Budjetointi on käytännössä siis työkalu, jolla koordinoidaan yrityksen taloudellista toimintaa. Budjetti ei ainoastaan ennusta tulevaa taloudellista “suorituskykyä”, vaan myös ohjaa resurssien kohdentamista ja päätöksentekoa. Tavallaan se on kuin väliaikainen kartta, joka on laadittu tiettyä aikaväliä varten. Budjetoinnin avulla yritys voi hallita kulujaan, ennakoida tulojaan ja varmistaa, että toiminta on linjassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Vaikka budjetteja laaditaan tietylle ajalle, vanhoja budjetteja voidaan hyödyntää uusien suunnittelussa. Jatkuva seuranta ja tarvittaessa budjetin tarkistaminen antavat joustavuutta sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja markkinoiden vaatimuksiin. On olemassa erilaisia budjetointimenetelmiä (kuten kiinteä, joustava ja jatkuva), ja valinta riippuu pitkälti yrityksen tarpeista. (Pellinen 2017). Alussa laadimme kiinteän budjetin syksylle 2023, mutta myöhemmin siirryimme jatkuvaan budjetointiin huomattuamme, ettemme pystyneet ennakoimaan kaikkia kuluja ensimmäisen tilikautemme loppupuolella. Jatkuvassa budjetoinnissa muokkaamme budjettia 

säännöllisesti ja tarkennamme kuluja tarpeen mukaan. Tämä on mielestäni ollut järkevin ratkaisu ensimmäiselle vuodellemme. 

On tärkeää huomioida projektikohtaiset kulut, jotta ne voidaan sisällyttää seuraavan vuoden budjettiin huolellisesti. Lisäksi jokainen projektin tulisi tehdä katetuottolaskelmat ja määritellä siten kriittiset pisteet liiketoiminnalleen.  

Projektikohtaisesta budjetoinnista pääsemmekin toiseen tärkeään aiheeseen, investoinnit ja niiden hallinta. Investoinnit ovat olennainen osa yrityksen kasvua ja kehitystä. Ne usein ovat merkittäviä kuluja, joiden odotetaan tuottavan tuloja useiden tulevien vuosien aikana. Siksi investointien suunnittelu, arviointi ja seuranta ovat keskeisiä asioita taloudenpidossa ja siksi toisaalta vastuualueellani. Investointipäätöksiä tehtäessä on otettava huomioon riskejä, odotettuja tuottoja ja niiden vaikutusta yrityksen pitkän aikavälin tavoitteisiin (Pellinen 2017). Flyynassa isoimmat investoinnit ovat olleet erilaisia kameratarvikkeita. Investointipäätökset tehdään usein projektikohtaisella demokratialla ja käymme ne läpi yhdessä. Päätimme, että investointeja tehdään vain silloin, kun tarvittava summa on vapaana kassassa tai se on jo ennakkoon laskutettu projektista. Hyvin hallittujen investointien avulla yritys voi parantaa kilpailukykyään ja siten kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Rahoitus on myös merkittävä osa talouden saralla yrityksen tehokasta kehittymistä. Emme ole kuitenkaan vielä harkinneet rahoituksen ottamista. 

Tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys

Tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys ovat myös olennainen osa talousjohtamista. Tilivelvollisuus liittyy vastuuseen ja raportointivelvollisuuteen tehtävän asianmukaisesta hoitamisesta. Talouspäällikön tai johtoryhmän on oltava vastuussa yrityksen taloudellisen tilanteen raportoinnista ja selkeydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja on jaettava asianmukaisesti tiimille, eli osuuskuntamme osakkaille, näin toimitaan aina muutenkin yritysmaailmassa. Yrityksen omistajien, sijoittajien sekä työntekijöiden tulee olla kartalla missä mennään. (Pellinen 2017). Talouspäällikkönä koen siitä huolimatta tekeväni paljon työtä, jota ei välttämättä nähdä ulospäin. Läpinäkyvyys luo luottamusta ja vakautta sekä auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä, tästä syystä minun tulisikin kehittää vielä omalta osaltani läpinäkyvyyttä koko tiimin laajuudella. Toki Läpinäkyvyys on ollut tiimissämme keskeinen teema muutoinkin, myös siksi haluaisinkin parantaa omaa läpinäkyvyyttäni ja tilivelvollisuuttani.  

Luomme taloustiimin kanssa viikoittaisia katsauksia, jotka käydään läpi viikkopalaverissa. Katsauksesta käy ilmi yrityksen talouspuolen kuulumisia. Pyrin myös puhumaan aktiivisesti ja selkeästi tiimissä ja siten lisäämään tietoisuutta. Tämä siitä syystä, että tiedostan etteivät talousasiat välttämättä ole kaikille tuttuja. Neuvon, autan ja kerron myös näkökulmani aktiivisesti, sillä haluan varmistaa, että perusasiat tulevat ymmärretyiksi, opituksi ja jaetuksi kaikille.  

Talousjohtamisen merkitys ja teknologia

Pellinen kuvaa kirjassaan talousjohtamisen roolin keskeiseksi yrityksen menestyksen kannalta. “Se ei rajoitu pelkästään numeroiden käsittelyyn, vaan se on strateginen työkalu, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa.” (Pellinen, 2017). Tehokas talousjohtaminen mahdollistaa resurssien optimaalisen käytön, riskien hallinnan ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. 

Lisäksi hän tuo esiin myöskin teknologian. Hänen mukaansa teknologian rooli talousjohtamisessa on kasvamassa. Digitaaliset työkalut ja ohjelmistot tarjoavat entistä tehokkaampia tapoja seurata ja hallita taloudellista toimintaa. Esimerkiksi automatisoidut raportointityökalut säästävät aikaa ja parantavat siten tietojen tarkkuutta (Pellinen 2017). Tällä hetkellä meillä Flyynassa ei ole tällä saralla käytössä kuin vain sähköinen taloushallinnon palvelu. 

Pohdinta

Kauteni tiimimme talousjohtajana on ollut kiinnostava, mutta ennen kaikkea opettavainen. Olen kehittynyt ja parantanut toimintaani kauteni aikana. Olen oppinut rakentamaan vahvempaa perustaa taloudelle, mikä on kehittänyt minua myös henkilökohtaisessa talouden pidossani. Työni talouspäällikkönä helpottaa myös seuraavan talouspäällikön työtä keskittymällä vieläkin vahvemmin talousjohtamiseen. Toisaalta haluan tuoda tähän myös näkökulman/mielipiteen siitä, että mitäs jos talousjohtajan rooli olisi samalla henkilöllä opiskeluiden loppuun saakka? Mielestäni se selkeyttäisi asioita paljon ja itselläni olisi myös kova kiinnostus jatkaa ja sitä kautta myöskin olla kyseisessä roolissa, vaikka opiskeluiden loppuun saakka. 

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen talousjohtaminen on moniulotteinen ja olennainen osa tiimin toimintaa. Se vaikuttaa suoraan tiimiyrityksen kasvuun ja menestykseen. Hyvin hoidettu talousjohtaminen luo vakaan perustan päätöksenteolle ja auttaa organisaatiota selviytymään muuttuvissa markkinaolosuhteissa.(Pellinen 2017) 

Kommentoi