Tampere
22 May, Wednesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Suomen pienpuolueet tarkastelussa osa 1Kirjoittanut: Tuomas Santala - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Suomen pienpuolueet tarkastelussa osa 1

 

Johdanto

Olen seurannut viime vuosina paljon politiikkaa ja tutustunut suurimpien puolueiden vaaliohjelmiin sekä puolueiden ajatuksiin yhteiskunnallista suunnittelua kohtaan. Proakatemialla 16.3.2023 järjestetyn vaalipaneelin jälkeen, innostuin katsomaan Ylen pienpuoluetentin ja tutustumaan tarkemmin pienpuolueiden agendoihin ja arvoihin. Pienpuolueita on Suomessa yllättävän paljon ja ne saattavat olla täysin vieraita monelle suomalaiselle. On hyvä ymmärtää, että pienpuolueiden vaikuttamisen mahdollisuus on todellisuudessa todella pieni verrattuna isompiin puolueisiin, joten pienpuolueisiin kohdistunut mielenkiinto tulee usein politiikasta kiinnostuneiden ja vaihtoehtoisia, suoria sekä eriäviä mielipiteitä etsivien keskuudesta. Pienpuolueet ovat mielestäni kiinnostavia juuri siitä syystä, että poliittinen korrektius lentää usein pienpuolueiden agendoissa ulos ikkunasta ja asiat esitetään suoraan. Pienpuolueet tuovat mielestäni politiikkaan hyvää erilaisuutta ja viihdyttävyyttä. Pienpuolueet ovat sellaisessa asemassa, jossa radikaalienkin muutosten ehdottaminen on mahdollista pienen ja yleensä hyvin vakiintuneen kannattajakunnan ansiosta, joten niiden avauksia on todella mielenkiintoista kuunnella.

Pienpuolueen määritelmä on hieman epämääräinen. Joku saattaa sanoa, että mm. Liike Nyt on pienpuolue, mutta mielestäni Liike Nyt on vakiinnuttanut oman asemansa poliittisessa kentässä suurien puolueiden keskuudessa. Liike Nyt:in puheenjohtaja Hjallis Harkimo on esimerkiksi esiintynyt usein suurten puolueiden puheenjohtajien ohella vaalipaneeleissa. Vaikka Liike Nyt:illä ja Valta kuuluu kansalle -puolueella (VKK) on molemmilla yksi kansanedustaja eduskunnassa, on mielestäni VKK pienpuolue verrattuna Liike Nyt:iin, koska VKK on yleisessä keskustelussa paljon vähemmän esillä. Tässä ensimmäisessä esseessä käsittelen neljää ensimmäistä näistä seuraavista puolueista, jotka kaikki täyttävät varmasti useimpien käsityksen pienpuolueen käsitteestä: Liberaalipuolue, Piraattipuolue, Eläinoikeuspuolue, Kansalaispuolue, Feministinen puolue, Kansalaisliitto, Korjausliike, Suomen Kansa Ensin, Seitsemän tähden liike, Avoin Puolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Kristallispuolue, Valta kuuluu kansalle, Vapauden liitto ja Sinimusta Liike. Listauksen loput puolueista käsittelen seuraavissa osissa.

Pyrin näissä esseissä tutkimaan jokaisen pienpuolueen vaaliohjelmaa mahdollisimman objektiivisesti ja nostamaan jokaisen puolueen vaaliohjelman pääagendoja esille. Osalla pienpuolueista on vaaliohjelmissaan asioita, joita hyvin monet saattavat pitää järkyttävinä ja jopa ahdistavina. Useamman kuin yhden pienpuolueen vaaliohjelmassa on mm. laittomia ja vallankumouksellisia ajatuksia ja suunnitelmia. En ota kantaa minkään puolueen oikeudenmukaisuuteen, tai jätä mitään puoluetta näistä esseistä pois. Nämä esseet eivät ole henkilökohtaisia kannanottojani, vaan oma tutkimukseni pienpuolueista, jonka haluan jakaa muiden proakatemialaisten kanssa.

Uskon, että jokainen voi opettaa jokaiselle jotain. Uskon, että pyrkimys ymmärtää toista hänen näkemyksistään huolimatta avaa oven ajattelun rikastuttamiselle ja mahdollisuudelle luoda kompromisseja sekä yhteisiä näkökulmia. Kuuntelemalla muiden oudoiltakin kuulostavia ajatuksia avartaa omaa ajattelua ja auttaa itseään ymmärtämään kollektiivista yksilöistä ja subjektiivisista näkökulmista koostuvaa sekavaa kokonaisuutta. Ajattelen, että yhtä oikeaa absoluuttista oikeaa ei ole olemassa. On olemassa yhtä monta todellisuutta ja erilaista viitekehystä, jonka läpi maailmaa tarkastellaan, kuin on yksilöä. Tämän takia itselle itsestään selvältä tuntuvat ajatukset, jotka monet muutkin saattavat jakaa, ovat jonkun mielestä täysin päinvastaisia. Mielestäni tämä on mielenkiintoista ja tulee pitää vahvasti mielessä pienpuolueiden agendoja tutkiessa.

 

Liberaalipuolue

Liberaalipuolueen verkkosivuilta löytyvässä yleisohjelmassa mainitaan kuusi puoleen päätavoitetta/-aatetta, jotka ovat: Järkiperusteinen päätöksenteko, vapausaate, valtion rooli, demokratia, työ ja yrittäminen ja tieteen, taiteen ja kulttuurin merkitys. (Liberaalipuolue.fi 2015)

Liberaalipuolueen mukaan kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee noudattaa rationaalisuuden ja avoimuuden periaatteita. Järkevässä päätöksenteossa yhteiskunnallisia tavoitteita lähestytään rationaalisen päättelyn kautta tieteellistä tietoa ja riippumattomia selvityksiä käyttäen. Päätöksenteon takana olevat arvot tulee Liberaalipuolueen mukaan tuoda perustellusti julki. Liberaalipuolueen mukaan avoimuuden periaatteen mukaan päätöksenteon taustalla olevan aineiston ja siitä vedettyjen johtopäätösten on oltava julkisia jo päätöksentekoprosessin aikana. (Liberaalipuolue 2015)

Vapausaatteen mukaan ihminen ei ole valtiota varten, vaan valtio on ihmistä varten. Liberaalipuolueen mukaan ihminen on lähtökohtaisesti vapaa tekemään mitä tahansa, kunhan kunnioittaa muiden ihmisten vastaavaa oikeutta, eikä aiheuta muille vaaraa. Liberaalipuolueen mukaan jokainen on myös lähtökohtaisesti vastuussa omasta toiminnastaan ja sen mahdollisista seuraamuksista itselle ja muille. Liberaalipuolueen mukaan heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä tulee kuitenkin pitää huolta kaikissa tilanteissa. (Liberaalipuolue 2015)

Valtion rooli on Liberaalipuolueen mukaan turvata olosuhteet jokaiselle kansalaisella vapaaseen ja hyvään elämään. Valtion tulee Liberaalipuolueen mukaan hoitaa yhteiskunnan kannalta tarpeellisia asioita, joiden järjestäminen ei muuten järkevästi onnistu. Liberaalipuolueen mukaan valtion ei tule säännellä mitään yksityisten tahojen toimintaa ilman painavia yhteiskunnallisia perusteita. (Liberaalipuolue 2015)

Liberaalipuolueen mukaan kaiken valtiollisen päätöksenteon tulee noudattaa demokraattisia periaatteita. Suomessa valtaa käyttää vaaleilla valittu eduskunta, eikä sitä Liberaalipuolueen mukaan tule ulkoistaa muille tahoille, kuten työmarkkinajärjestöille. Liberaalipuolueen mukaan päätöksiä tehdään osana kansainvälistä yhteisöä silloin, kun kyseessä olevan asian laajuus sitä vaatii. (Liberaalipuolue 2015)

Liberaalipuolueen mukaan valtion tulee luoda lainsäädännöllä suotuisat olosuhteet työn tekemiselle ja yrittämiselle. Liberaalipuolueen mukaan yrittämiseen liittyvän byrokratian tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja työmarkkinoiden tulee olla joustavat. Liberaalipuolue painottaa paikallisen sopimisen mahdollistamista. Liberaalipuolue ei halua kannustinloukkuja luovia tulonsiirtoja. Liberaalipuolueen mielestä työnteon tulee aina olla kannattavaa. (Liberaalipuolue 2015)

Liberaalipuolueen mukaan Suomi voi menestyä ainoastaan panostamalla koulutukseen ja sivistykseen, sillä yleissivistys luo edellytykset yhteiskunnalliselle kehitykselle. Liberaalipuolueen mukaan valtion tulee taata kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään. (Liberaalipuolue 2015)

Liberaalipuolue on suurten leikkausten kannalla talouden tasapainottamiseksi. Liberaalipuolue on käynyt valtion menobudjetin kohta kohdalta, ja menoerä menoerältä läpi, ja löytänyt omien sanojensa mukaan 9 miljardin euron edestä leikattavaa niin, että peruspalveluista kuten maanpuolustuksesta, koulutuksesta ja terveydenhuollosta ei leikata. Tämän Liberaalipuolueen leikkauslistan nimi on ”#LeikattavaaLöytyy”. (Liberaalipuolue n.d.) Leikkauslistaan pääsee tutustumaan Liberaalipuolueen nettisivuilta https://liberaalipuolue.fi/.

 

Piraattipuolue

Piraattipuolueen tärkeimmät arvot ovat vapaus ja yhdenvertaisuus. Piraatit tavoittelevat kaikille parempaa yhteiskuntaa ja vaativat näyttöön perustuvaa politiikkaa, jossa päätösten tuloksia seurataan ja arvioidaan. Piraattipuolue tunnustaa, että ideologisen sementoitumisen sijaan, hyvinvointia voidaan luoda monella eri tavalla. (Piraattipuolue n.d.)

Piraattipuolue luettelee omat kantansa lyhyesti seuraavasti: yksilönvapaus, yhdenvertaisuus, tietoyhteiskunta, demokratia ja avoimuus, kunta- ja peruspalvelut, elinkeinoelämä ja Eurooppa. (Piraattipuolue n.d.)

Yksilönvapaudessa piraattipuolue painottaa sananvapautta, yksityisyyttä sekä oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta. Piraattipuolueen mukaan lain tulee kattaa yksilölle mahdollisimman kattavat yksilönvapaudet, jotka mahdollistavat sellaisen toiminnan, joka ei loukkaa muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa kaikkia pyrkimyksiä rajoittaa sananvapautta. Piraattipuolue pitää yksityisyydensuojaa yhtenä tärkeimmistä yksilön oikeuksista. Oikeusturvalla ja yhdenvertaisuudella piraattipuolue tarkoittaa sitä, että kaikkien tulee olla yhdenvertaisia lain edessä sekä sitä, että yksilön oikeusturvan on toteuduttava mahdollisimman hyvin hänen taloudellisesta tilanteestansa riippumatta. (Piraattipuolue n.d.)

Piraattipuolue korostaa yhdenvertaisuutta. Piraattipuolue luettelee yhdenvertaisuuden alle kolme pääagendaa, jotka ovat sukupuoli, uskonto ja vammaisuus. Piraattipuolueen mielestä kaksijakoinen sukupuolen luokittelu kuuluu menneisyyteen ja julkisen vallan on muutettava toimintatapansa niin, että se kunnioittaa sekä biologisia sukupuolia, että sukupuoli-identiteettien moninaisuutta. Uskonto on jokaisen yksilön henkilökohtainen valinta ja Suomessa pitäisi luopua luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisasemista. Vammaisille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua haluamallaan tavalla yhteiskunnan toimintaan ja tehdä työtä. (Piraattipuolue n.d.)

Tietoyhteiskunnalla Piraattipuolue tarkoittaa nyky-yhteiskuntaa, jossa informaatioteknologia vaikuttaa jokaisen elämään. Piraattipuolue nostaa immateriaalioikeudet, avoimen tiedon ja julkiset IT-ostot keinoiksi lainsäädännön päivitykseksi vastaamaan tietoyhteiskunnan tarpeita. Piraattipuolueen mukaan tekijänoikeuskysymyksissä on löydettävä tasapaino tuottajien taloudellisen intressin sekä ihmiskunnan yhteisten tarpeiden välillä. Piraattipuolueen mukaan verovaroilla tuotetun tieteellisen tutkimuksen tulee olla veronmaksajien saavutettavissa skeä julkiset IT-ostot tulisi tehdä niin, että lähdekoodi olisi kaikkien saatavilla, jotta ohjelmiston suhteen ei olla ainoastaan alkuperäisen tuottajan varassa, kun ohjelmistoon pitää tehdä muutoksia. Avoimen lähdekoodin pitäisi Piraattipuolueen mukaan olla kansalaisten itse hyödynnettävissä omiin projekteihinsa. (Piraattipuolue n.d.)

Demokratialla ja avoimuuden osalta Piraattipuolue korostaa tasapuolista demokratiaa ja osallistavaa demokratiaa. Tasapuolisen demokratian mukaisesti kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen kampanjointiin. Osallistavalla demokratialla Piraattipuolue haluaa lisätä kansalaisten mahdollisuutta saada riittävästi tietoa edustajiensa tekemistä poliittisista päätöksistä ja syistä, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Kansalaisilla tulee myös olla mahdollisuus vaikuttaa itse päätöksentekoon, esimerkiksi kansanäänestysten muodossa. Piraattipuolue ei ota kansaa EU-jäsenyyteen. (Piraattipuolue n.d.)

Kunta- ja peruspalveluiden osalta Piraattipuolue haluaisi uudistaa sosiaaliturvaa vastikkeettomaksi ja joustavaksi perustuloksi, joka olisi kaikkien yhtäläinen oikeus. Piraattipuolueen yhdenvartaisuusperiaatteen mukaan yksilöitä ei saa asettaa peruspalveluiden osalta eriarvoiseen asemaan. Kuntien on kuitenkin voitava järjestää palveluita kuntalaisia parhaiten palvelemilla tavoilla. Piraattipuolueen mukaan opetussuunnitelmia ja -menetelmiä tulee arvioida ja uudistaa jatkuvasti. Piraattien mielestä myös ajattelu pitäisi nähdä taitona, jota on syytä opettaa ja kehittää. (Piraattipuolue n.d.)

Piraattipuolueen mukaan markkinatalous kuuluu yhteiskuntaan, jossa yksilönvapauksia arvostetaan. Elinkeinoelämän sääntelyn tulisi antaa runsaasti tilaa toiminnalle, mutta samalla suojeltava yhteiskunnan jäseniä haittavaikutuksilta. Piraatit haluaisivat yrittämisen vapauden nimissä sallia perustulon myös yrittäjille sekä henkilökohtaisen konkurssin. Turhaa sääntelyä pitäisi purkaa ja luopua alueellisista monopoleista. Kuluttajansuojasta on pidettävä huolta, koska suurilla yrityksillä on valtavat resurssit, eikä kuluttaja ole tasavertaisessa asemassa heidän kanssaan ristiriitatilanteessa. (Piraattipuolue n.d.)

Piraattipuolueen mukaan energia- ja ympäristöasioissa kestävä kehitys on oleellisin asia. Ydinvoimaa on lisättävä ja fossiilisista polttoaineista tulee luopua vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöstä on pidettävä huolta vaatimalla riittävät vakuudet ja vakuutukset ympäristölupia myönnettäessä. (Piraattipuolue n.d.)

Piraattien mukaan eurooppalainen yhteistyö on Suomelle tarpeellista. Piraattipuolue painottaa, että Eurooppa ei ole yhtä kuin EU. Eurooppalaisilla tulee olla oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon myös unionin tasolla. Euroopan Unionin päätöksenteossa tulee soveltaa samanlaista avoimuutta, kuin mitä Piraattipuolue vaatii suomalaisilta instituutioilta. EU:n yhdentymistä ei pidä syventää, ennen kuin on kehittynyt todellinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, jossa eri kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat organisoituneet EU:n laajuisesti yhtä hyvin, kuin kansainvälisen liike-elämän edunvalvontaorganisaatiot. (Piraattipuolue n.d.)

 

 

Eläinoikeuspuolue

Eläinoikeuspuolueen verkkosivuilta löytyy lyhyt ja ytimekäs avaus Eläinoikeuspuolueen päämäärästä. Eläinoikeuspuolue haluaa olla suorittamassa poliittista vallankumousta eläimille ja ihmisille. Tämän vallankumous halutaan suorittaa demokraattisin keinoin. Eläinoikeuspuolueen visiona on yhteiskunta, jossa kaikilla elollisilla olennoilla on oikeus omaan elämäänsä ja vapauteen. Näitä oikeuksia ja vapauksia saa rajoittaa ainoastaan toisten yksilöiden vastaavat oikeudet. Eläinoikeuspuolue ajaa jokaiselle elolliselle olennolle oikeutta lajityypilliseen elämään. Politiikan vallankumouksellisuus perustuu näkemykseen siitä, että ihmisillä on moraalisina olentoina velvollisuus huomioida muiden lajien tarpeet yhteiskuntaamme rakennettaessa. (Eläinoikeuspuolue n.d.)

Eläinoikeuspuolueen periaateohjelmasta löytyy kuusi erillistä puolueen periaatteisiin perustuvaa kohtaa, jotka ovat: yllä mainittu poliittinen vallankumous eläimille ja ihmisille, eläinten oikeudellinen status ja eläinsuojeluviranomaiset, eläimet elintarviketuotannossa, eläimet teollisuuden ja tieteen raaka-aineena, eläimet lemmikkeinä, viihdykkeinä sekä harrastus- ja työvälineinä ja eläimet luonnossa (Eläinoikeuspuolue 2018)

Eläinoikeuspuolueen mukaan suomalainen oikeuskäytäntö on tällä hetkellä ihmiskeskeinen ja eläinten intressit jäävät eläinteollisuuden intressien taakse. Eläinoikeuspuolueen haluaa muuttaa eläinten oikeudellista statusta ottamalla käyttöön eläinlain, joka toimisi eläinten ”perustuslakina”, jonka mukaan jokaisella tuntevalla olennolla on itseisarvo, minkä vuoksi eläimille on annettava lainsäädännössä subjektin asema. Toinen esitetty käyttöönotettava keino on eläinsuojeluvirasto, jolla ei ole kytköksiä eläinten hyötykäyttöön. Eläinoikeusvirasto perustettaisiin Suomeen ja sen vastuualueena olisi eläinten hyvinvoinnin parantaminen eri yhteistyötahojen kanssa. (Eläinoikeuspuolue 2018)

Eläinoikeuspuolue haluaa muuttaa tuotantoeläinten kohtelua niin, että elintarviketuotantoa varten kasvatettavia ja teurastettavia eläimiä tulee kohdella nykyistä paremmin, jotta niille voidaan edes elämänsä aikana tarjota lajityypilliset ja kärsimyksestä vapaat elinolosuhteet. Eläinoikeuspuolueen yhteiskunnallisena päämääränä on luopua eläinten ja hyönteisten käytöstä elintarvikkeina. (Eläinoikeuspuolue 2018)

Eläinoikeuspuolue pyrkii eläinten vapauttamiseen myös muilla teollisuuden aloilla. Eläinoikeuspuolueen mukaan turkistuotteiden maahantuonti ja niiden voidaan kieltää kokonaan. Turkistarhaus on Eläinoikeuspuolueen mukaan kiellettävä. Eläinoikeuspuolueen tavoitteena on saattaa koekäytössä olevat eläimet eläinlain piiriin. (Eläinoikeuspuolue 2018)

Eläinoikeuspuolueen pitkän aikavälin tavoitteena on eläinten kaupallisen kasvattamisen ja muun hyödyntämisen kieltäminen. Eläinoikeuspuolue haluaa kieltää alistamiseen ja kipuun perustuvat koulutusmenetelmät nykyistä jyrkemmin. Esimerkiksi hevosurheilu ja sirkuseläinten käyttö tulisi kieltää. Myös kaikkea eläinten viihdekäyttöä on valvottava entistä tarkemmin sekä eläinten käyttö ihmisten apulaisina tai harrastusvälineenä on tapahduttava eläinten ehdolla. Kaikkea eläimiin liittyvää kaupallista toimintaa, myös eläinkauppojen valvontaa on tehostettava ja sen säännöksiä tiukennettava. (Eläinoikeuspuolue 2018)

Eläinoikeuspuolueen mukaan luonto on eläinten koti, ja nykyihminen on siellä vain vieraana. Eläinoikeuspuolue kiinnittää ihmisen vaikutuksen luontoon välillisiin ja suoriin vaikutuksiin, jotka molemmat on minimoitava. Välillisten vaikutusten takia kaikki ihmisten toimenpiteet tulee arvioida sekä asutuksen yhteydessä, että villissä luonnossa eläinten ravinnon riittävyys ja elinalueiden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kaikkia eläimiä tulee kohdella samoin perusperiaattein, minkä vuoksi kärsimystä aiheuttavat metsästys- ja kalastusmenetelmät, joissa eläin ei heti kuole, ja joutuu näin ollen kokemaan pitkittynyttä kipua tai stressiä, on kiellettävä. Ihmisen on pidättäydyttävä mahdollisimman pitkään puuttumasta luonnon kiertokulkuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei ihmisellä olisi velvollisuutta suojella luonnoneläimiä kärsimyksiltä tai ympäristöä tuhoutumiselta sellaista havaitessaan. (Eläinoikeuspuolue 2018)

 

Kansalaispuolue

Kansalaispuolue on yhdistynyt Suomen Kristillisdemokraatit -puolueeseen 28.8.2022 Kansalaispuolueen ylimääräisen yleisen kokouksen yksimielisellä päätöksellä. Pohjan yhdistymiselle loi pitkälti yhtenevä arvopohja ja onnistunut vaaliyhteistyö. (Kansalaispuolue n.d.)

Kansalaispuolueen verkkovisuilta löytyvässä vaaliteemat osiossa Kansalaispuolue listaa omiksi vaaliteemoikseen: valtiollinen ja taloudellinen itsenäisyys on palautettava EU:sta kansallisvaltiolle, tasapainoinen aluepolitiikka, järkevä maahanmuuttopolitiikka ja kohtuullinen elintaso kuuluu kaikille. (Kansalaispuolue n.d.)

Kansalaispuolue vastustaa EU:n integraatiokehitystä, joka johtaa liittovaltioon ja uusien euromaiden rajuun tukemiseen. (Kansalaispuolue n.d.)

Tasapainoisen aluepolitiikan tavoitteena on maakuntien Suomi, menestys perustuu koko maasta tulevaan osaamiseen, vahvaan elinkeinorakenteeseen ja yrittelijäisyyteen. Kansalaispuolue vastustaa keskittävää politiikkaa ja haluaa verotuksen avulla operoida niin, että maaseutu pysyy asutettuna. (Kansalaispuolue n.d.)

Järkevällä maahanmuuttopolitiikalla Kansalaispuolue tavoittelee turvallisuuden lisäämistä. Keinoina Kansalaispuolue esittää oman rajavalvonnan parhaana takeena sisäisen turvallisuuden palauttamiseksi. Kansalaispuolue haluaa myös riittävät resurssit sisäisestä turvallisuudesta vastaaville viranomaisille, ennen kaikkea poliisille, Tanskan, Norjan ja Itävallan kaltaisia ulkomaalaislain tiukennuksia ja muuttaa sosiaaliturva niin, että se kuuluu ainoastaan suomalaisille. (Kansalaispuolue n.d.)

 

Lähteet

Eläinoikeuspuolue. n.d. Puolueohjelma. Verkkosivu. Viitattu 17.4.2023. https://www.eop.fi/puolueohjelmat

Eläinoikeispuolue. 2018. Periaateohjelma.

Kansalaispuolue. N.d. Vaaliteemat. Verkkosivu. Viitattu 17.4.2023. https://kansalaispuolue.net/vaaliteemat/

Liberaalipuolue. 2015. Yleisohjelma. Verkkosivu. Viitattu 15.4.2023. https://liberaalipuolue.fi/yleisohjelma/

Piraattipuolue. n.d. Kannat lyheysti. Verkkosivu. Viitattu 17.4.2023. https://www.piraattipuolue.fi/politiikka/

 

 

 

22-vuotias yrittäjänalku.

Kommentoi