Tampere
22 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankki

Strategian suunnittelu ja toteuttaminenKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Strategia toimeksi - muutosvoimana ihmiset
Jussi Heimonen
Kvist Hasse
Niutanen Kenny
Anneli Valpola
Lea Lillkåll
Leena Masalin
Riitta Kalin
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Strategia vastaa kysymyksiin: Mihin pyrimme toiminnallamme? Miten saavutamme tavoitteemme? Millä varmistamme toimintamme jatkuvuuden myös tulevaisuudessa? Strategia on suunnitelma, jota seuraavat sen käytäntöön vienti ja kehitys. Se on liiketoiminnan juoni, jonka avulla yritys voi menestyä ja erottua kilpailijoista.  (Arter, 2020.)  

 

Hyvä strategia vie yritystä kohti pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Se on suunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että tavoiteet saavutetaan halutulla tavalla. Strategiaa tehdessä avainasemassa ovat yksinkertaisuus ja selkeys, jotta strategia on helppo ymmärtää ja sen mukaan pystyy jokainen toimimaan päivittäisessä tekemisessään. (Arter, 2020.)  

 

Strategia muodostuu eri vaiheista, joita ovat mm. suunnittelu ja toteutus. Suunnittelu ja toteutus ovat toisiinsa nivottuja ja toisiaan hyödyntäviä. Strategia kiteytyy matkan varrella epämääräisestä visiosta tahtotilaksi, joka halutaan toteuttaa. (Heimonen ym., 2010. s.18–19.) Vaikka olisi kuinka hyvin laadittu strategia, ei siitä kuitenkaan ole suurta hyötyä, ellei sitä sisäistetä eikä siihen sitouduta koko yrityksessä (Arter, 2020).

 

Strategian vieminen käytäntöön vaatii toistuvaa, yhtenäistä ja aikaansaavaa toimintaa. Yhtenäinen toiminta tarkoittaa sitä, että toimitaan sovitun mukaisesti. Yhtenäisen kulttuurin luominen on strategian toteutumisen elinehto. Yhtenäisen kulttuurin rakentaminen on pitkäjännitteistä ja johdonmukaista. Siihen tarvitaan vahvaa johtamista, sillä se myös menetetään hyvin helposti ja nopeasti. Johtamisessa on haasteensa. Onnistumisen edellytyksenä on tiimin jäsenten kokema oikeudenmukainen kohtelu. Aikaansaavaan toimintaan tarvitaan ihmisiä – tekijöitä ja osaajia. (Heimonen ym., 2010. s.31.)

 

Avainhenkilöt strategian toteuttamiseen

 

Sopivien avainhenkilöiden valinnoilla toteutetaan strategisia valintoja. Tilanteen tarvitsema kokemus, ammattitaito ja työskentelytavat ovat tärkeitä ominaisuuksia, joita avainhenkilöltä tulisi löytyä. Pelkkä henkilön lupaus toteuttaa strategiaa ei vielä takaa tulosta. (Heimonen ym., 2010. s.26.) Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja oikeat ihmiset oikeissa paikoissa luovat yritykselle pysyvää kilpailuetua. Siksi oikeiden ihmisten sijoittaminen oikeisiin paikkoihin on yrityksen tuloksen kannalta ratkaisevaa. Oikeiden ihmisten löytäminen oikeisiin paikkoihin vaatii johdolta aitoa kiinnostusta ihmisiin ja heidän vahvuuksiinsa sekä heissä olevaan kasvupotentiaaliin. Jokaisen jäsenen on tunnettava tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluksi sillä oikeudenmukaisuus luo terveen perustan ihmisten kasvulle ja kehittymiselle sekä sitä kautta myös yrityksen suunnitteleman strategian toteuttamiselle. (Heimonen ym., 2010. s.45–46.)

 

Luottamus ja sen osoittaminen ovat tärkeitä sillä ne johtavat itseohjautuvuuteen.  Kun ihminen toimii sisäisen motivaation ohjaamana, toiminta tuntuu innostavalta ja merkitykselliseltä, ja myös sosiaalisesti mielekkäältä. Sisäisen motivaation löytäminen voi joskus olla haastavaa. Ja siksi johtajilla onkin tärkeä tehtävä ohjata ihmisiä tutustumaan omiin kykyihin sekä omiin vahvuuksiinsa.  Itseohjautuvuusteorian mukaan vapaaehtoisuus eli autonomia psykologisena tarpeena tarkoittaa ennen kaikkea sitä, tunteeko ihminen itse olevansa vapaa päättämään omasta toiminnastaan. Usein, jotta toimintaa tapahtuu itseohjautuvasti, tarvitaan nimenomaan mahdollisuuksia ottaa vastuuta, olla mukana päätöksenteuossa ja sitä kautta kokea merkityksellisyyttä ja omistajuuden tunnetta. Itseohjautuvuus on kuitenkin hankalaa, mikäli ei tiedä, mihin suuntaan omaa tekemistään ohjaa. Siksi startegian on tärkeä tukea ja ohjata jokaista, jota strategia koskee. (Virtanen, 2016). 

 

Tärkeää on, että ihmisillä on mahdollisuus yrittää itse, kokeilla uusia asioita ja luottaa omaan toimintaansa. Virheiden tekemisen pitää aina olla sallittua. Johdon tuki on tärkeää. Tuessa on kysymys niin muista tiimin jäsenistä, taloudellisista resursseista, ajasta ja yrityksen elinvoimaisuudesta. Tukea, rohkeutta ja kannustusta saamalla voi jokainen uskaltaa astua pois omalta mukavuusalueeltaan ja rikkoa rajojaan. Näin voidaan löytää uusia ja ennennäkemättömiä ratkaisuja. Hyvät tekijät saavat ihmiset liikkeelle. Jotkut ihmiset luovat ihmisiin energiaa, toiset kuluttavat sitä. Tähän asiaan on hyvä puuttua ja osata reagoida. Miten saada yrityksen kulttuuri sellaiseksi, jossa kaikki luovat toisiinsa energiaa, eivätkä kuluta sitä. Ihmisten innostaminen yltämään parhaimpaansa, kannustus ja palaute ovat tärkeitä asioita. (Heimonen ym., 2010. s.40.)

 

Strategian vieminen käytäntöön

 

Haaste strategian käytäntöön viemisessä on usein se, että ymmärrys strategian perusteista, olettamuksista, päätöksistä ja strategian sisällöstä jää vajavaisiksi. Siksi kannattaa ajatella strategian luonti ja käytäntöön vienti yhtenä kokonaisuutena ja miettiä strategian käytäntöön vientiä jo strategian luonnin aikana. Esimerkiksi strategisia valintoja ja päätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon se, kuinka ne toteutetaan.(Auvinen, 2016.)

 

Tärkeää on myös osallistaa strategiatyöhön ainakin jollain tasolla koko yritys, jokainen jäsen ja pyrkiä luomaan strategiasta yhteinen juttu, johon kaikki kokevat omistajuuden tunnetta. Strategian ymmärrys kasvaa, kun kaikki ovat olleet matkassa mukana jollain tasolla strategian luonnista sen käytäntöön vientiin asti. On hyvä muistaa kuitenkin, ettei strategiaprosessin kaikkiin vaiheisiin tarvitse eikä kannata osallistaa kaikkia. Osallistaminen tulee tehdä harkiten ja hyvin suunnitellen. Koko prosessista ja ennen kaikkea käytäntöön viemisestä kannattaa pyrkiä luomaan innostava ja mielekäs kokemus. Mitä mielekkäämmäksi ja innostavammaksi kaikki kokevat strategiatyön, sitä parempia tuloksia saadaan sekä strategian luonnin että käytäntöön viennin aikana. (Auvinen, 2016.)

 

 

 

Halutussa lopputuloksessa siis strategia ohjaa toimintaa, ja toiminta tukee strategiaa. (Arter, 2020).

 

 

Strategian toteuttaminen on sekä ihmisten innostamista että toiminnan arkipäiväistämistä. Innostava strategia, johtajien toiminta ja osallistuminen sekä aikaansaamisen kulttuurin luominen ovat strategian toteuttamisen “pakolliset kuviot”. Ihmisiä innostamalla strategia saadaan näkymään arkipäivässä. Hyvä strategian toteutus on toisaalta innostamista ja toisaalta arkipäiväistämistä. Kun ihmiset saa innostumaan, he sitoutuvat strategiaan ja tekevät asioita omasta aloitteesta. Hyvä strategia ei kuitenkaan pelkästään innosta.  On tärkeää, että jokainen pystyy näkemään yhteyden oman työnsä ja strategian välillä. (Heimonen ym., 2010. s.49–51.)

 

 

 

Lähteet:

Arter. 2020.  Strategia – Mitä, miksi ja miten? Viitattu 15.3.2023. https://www.arter.fi/strategia-mita-miksi-ja-miten/

Auvinen, V. 2016. 7 vinkkiä strategian käytäntöön vientiin. Viitattu 15.3.2023. https://dazzle.fi/fi/blogi/7-vinkkia-strategian-kaytantoon-vientiin/

Heimonen, J., Kalin R, Kvist, H., Lillkåll, L., Masalin, L., Niutanen, K., & Valpola, A. 2010. Strategia t­oimeksi – muutosvoimana ihmiset. Espoo: Painotalo Redfina Oy.

Virtanen, A. 2016. Sisäisen motivaation jäljillä. Viitattu 15.3.2023. https://www.nyyti.fi/blogi/sisaisen-motivaation-jaljilla/ 

Kommentoi