Tampere
20 Jun, Thursday
15° C

Proakatemian esseepankki

Skenaario videoliiketoiminnalle: “Viestinnän Standardi”Kirjoittanut: Jyri Lempinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Skenaario ”Viestinnän standardi”

 

Kursivoituna tekstinä löytyy itse skenaario, joka on tehty tutkimustyön pohjalta asiantuntija workshopissa. Sen jälkeen skenaariota on analysoitu ja arvioitu liiketoimintaan nähden. Siinä on otettu huomioon muuttujien mahdollisuus toteutua sekä soveltuvuus Value Creativen videoliiketoimintaan.

 

Kaiken tyylisten videoiden käyttö yleistyy vuonna 2030. Huomattavaa on kuitenkin, että ihmisten kärsivällisyys videoita ja koko ympäröivää maailmaa kohtaan vähenee. Printtimedia vähenee ja muuttaa muotoaan yhä interaktiivisempaan suuntaan.

 

Videota käytetään älypuhelimella entistä enemmän, koska laitteet kehittyvät. Samasta syystä tietokoneiden ja televisioiden osuus pienenee. Elokuvateatterien käyttö lisääntyy, koska ihmiset hakevat edelleen elämyksiä ja sosiaalisia kontakteja. Tablettitietokoneiden määrä kasvaa, kuten myös virtuaalitodellisuusteknologian. Lisäksi hologrammit tulevat voimakkaammin markkinoille. On odotettavissa, että jokin muu uusi teknologinen laite tulee markkinoille vuoteen 2030 mennessä.

 

Videotuotantoprosessi kehittyy. Sekä nopeus, laatu, että teknologia kasvavaa. Vastaavasti videoita voidaan tuottaa pienemmillä resursseilla. Tämä johtaa myös tuottajien määrän kasvuun.

 

Teknologiassa kameran koko pienenee, käyttönopeus ja resoluutio kasvavat. Myös laitteiden käyttö helpottuu automaation, kuvan tunnistamisen ja puhekomentojen yleistymisen myötä.

 

Videoita kuluttavat jatkossa nykyistä vähemmän lapset, teinit ja nuoret aikuiset siitä syystä, että väestön kasvu hidastuu ja nykypäivänä nämä ryhmät käyttävät videoita jo erittäin paljon. Vastaavasti keski-ikäisten ja vanhusten ryhmissä videoiden kuluttaminen kasvaa, koska nykyiset teknologiaorientoituneet sukupolvet ikääntyvät. Nekin, jotka eivät käytä laitteita vielä, alkavat niitä hyödyntää.

 

Yrityspuolella kaiken suuruisten yritysten videoiden käyttö lisääntyy. Tulevaisuudessa yhä useampi toimii yrittäjänä, minkä lisäksi erilaiset osa-aikaiset yrittäjyysmallit yleistyvät. Yrityksissä videoiden käyttö lisääntyy kaikilla eri osa-alueilla; markkinoinnissa, myynnissä, koulutuksessa ja informaatioviestinnässä sisään- ja ulospäin.

 

Tulevaisuudessa videoita tuotetaan entistä enemmän itse, koska niiden tuotanto helpottuu. Videoita hankitaan pieniltä tuottajilta suunnilleen yhtä paljon, kuin nykyisin, minkä lisäksi erilaiset verkkopalvelut kasvattavat osuuttaan. Myös isot tuottajat pitävät asemansa, koska niillä on resursseja reagoida muutoksiin. Videotuotannon paikallisuuden merkitys vähenee globalisaation myötä.

 

Videoiden käyttöikä vähenee, mikä johtuu sitä, että niitä on helppoa ja edullista tuottaa yhä useammin. Videoiden pituus pysyy ennallaan, koska nykyistä lyhyempiin videoihin ei saada pakattua kaikkea tarpeellista informaatiota. Videoiden resoluutio kasvaa kehittyneemmän teknologian myötä.

 

Videoista tulee standardituote, jota jokainen käyttää. Erityisesti tarinalliset ja cinemaattiset videot kasvattavat suosiotaan entisestään.

 

Videoiden hinta pienenee tuotannon helppouden myötä. Sosiaalisen median kanavia tulee olemaan enemmän ja uudet kehitettävät sovellukset sisältävät elementtejä sosiaalisesta mediasta.

 

Huoli maapallon tilanteesta on kasvanut, mikä johtaa energian kulutuksen vähentämiseen myös videotuotannossa. Kuvauskaluston ja laitteiden elinkaaren odotetaan pitenevän ja tavaroiden korjattavuuden lisääntyvät EU-säädösten myötä. Teknologian nopean kehityksen johdosta laitteistot käyvät vanhaksi. Vanhalle laitteistolle uskotaan edelleen löytyvän ostajat. Näin ollen kalustoa voidaan kierrättää käyttäjältä toiselle ja säästää luontoa.

 

Skenaarion mukaan tulevaisuus näyttää hyvin samanlaiselta kuin se nyt on. Suuria muutoksia teknologiaan ei arvella tulevan, mutta videon tekeminen helpottuu, koska nykyiset nuoret sukupolvet alkavat täyttämään yritysten markkinointiosastoja. Nuorille sukupolville videon käyttö on hyvin tyypillistä ja arkipäiväistä. Videon hauskuus ja sen tuottama informaation on paljon laajempi kuin kuvan tai tekstin. Printtimediaa ei haluta enää seurata vaan nopeat lyhyet videot välittävät informaatiota ihmisille.

 

Value Creativelle tämä skenaario antaa tukevan pohjan. Liiketoiminnan taso ei laske vaan kehittyy entisestään. Tulevaisuuden suunnittelussa tarvitsee kuitenkin huomioida nykyinen trendi ja huoli ilmaston lämpenemisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. On ymmärrettävää, ettei tällä hetkellä serverien kuluttamasta suuresta energiamäärästä puhuta, koska digitalisaation trendi on niin voimakas. Tämän keskustelun lisääntyessä voidaan odottaa muutoksia muun muassa pakkaustekniikalle, mikä soveltuu videoille. Nykyisellä teknologialla serveritila ja serverikeskukset vievät energiaa niin paljon, ettei se ole kestävää ilmastonmuutokselle.

 

Sosiaalisen median kanavat muokkaavat tulevaisuudessa myös videoiden käyttöä. Pituuteen, videon viestiin ja sen käytettävyyteen tulee lisää vaatimuksia, koska tulevaisuudessa odotetaan sosiaalisen median kanavien lisääntyvän. Eri kanavat usein kilpailevat toistensa kanssa ja näin ollen niissä oleva videoformaatti vaihtelee ja hankaloittaa videon konfiguroimista kaikille sopivaksi. Tämä asettaa myös tavoitteita nykyisille ohjelmistoille ja niiden kehitykselle.

 

 

 

 

TAULUKKO 4. SWOT-analyysi 3. skenaariosta Value Creativen näkökulmasta

VAHVUUDET

1.    sosiaalisen median ymmärtäminen

2.    Yhteisöllisyyteen painottunut visio

HEIKKOUDET

1.    Ei huomioida ilmaston lämpenemistä liiketoiminnassa.

2.    Videokuvauksen ja editoinnin taso

3.    Uusi teknologia on liian kallista

4.    Verkostojen hyödyntäminen ja ylläpitäminen lakkaa

MAHDOLLISUUDET

1.    Uusien freelancer-toimijoiden lisääntyminen

2.    Automaatio ja videoinnin helpottuminen

3.    videoiden trendi kasvaa

UHAT

1.    Kilpailun voimakas kasvu

2.    Taantuma lähitulevaisuudessa

3.    Yritykset tuottavat kaikki videot itse

Kommentoi