Tampere
22 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankki

Scrum -projektinhallintamenetelmäKirjoittanut: Removed User

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Työskentely projektin Scrummasterina

Kuten moni tietää, olen päätynyt Proakatemialle tietojenkäsittelyopintojen kautta. Osaksi ensimmäisen vuoden kevättä, tiko-opintoihin kuului peliprojekti, jossa viiden valmennusryhmän sisällä luotiin viisi kehitystiimiä ja kukin kehitystiimi toteutti pelin Android-järjestelmälle toimeksiantonsa mukaan. Yhteensä Android-pelejä toteutettiin 25 kappaletta, toimeksiantajana ollessa Museokeskus Vapriikki. Omassa tiimissämme tavoitteena oli tehdä peli, joka lisää diginatiivien kiinnostusta luontoa kohtaan.

Itse työskentely tapahtui pääpiirteittäin Scrum projektinhallintamenetelmää noudattaen. Scrumissa tuotetta kehitellään hiljalleen sprinteissä, jotka ovat kestoltaan yleensä noin 1-4 viikon mittaisia. Tehtäviä hallinnoidaan sprinttien ja tuotteiden kehitysjonoilla, josta itse työtehtävät valitaan seuraavaan sprinttiin. Sprinttien aikana käydään läpi erilaisia palavereita, joita ovat päivittäinen tilannepalaveri, suunnittelupalaveri, katselmointipalaveri ja retrospektiivi.

Oletuksena kehitystiimit olivat 4-hengen ryhmiä, johon kuului scrummaster, kaksi koodaria ja graafikko. Projektiorganisaatioon tietenkin kuului myös tuoteomistaja sekä muita sidosryhmiä.

 

Miksi scrummasteriksi?

En ole grafiikassa penaalin terävin kynä, ohjelmointi on ihan kivaa, mutta Scrum oli alue, joka oli minulle täysin tuntematon. Siksi päädyin Scrummasterin rooliin, sillä halusin oppia uutta ja haastaa itseäni. Scrummasterin pääsääntöisenä tehtävänä on poistaa työtä haittaavia esteitä ja varmistaa, että kaikki ryhmään kuuluvat ymmärtävät ja käyttävät Scrumia. Tehtävänä on myös organisoida kaikki tiimin palaverit ja katselmoinnit. Perinteiseen esimieheen verrattuna voisi sanoa, että scrummasterilla ei ole suoraa määräysvaltaa, vaan ideana on vaikuttaa tiimin toimintaan Scrum-prosessien avulla.

Projektissa tuotteen suunnittelu tapahtui oman tiimin sisällä noudattaen joko tiimin sisäisiä tai tiimille annettuja vaatimuksia. Vaatimusten muuttuessa ja projektin edetessä suunnitelmaa ja aikataulua mukautettiin siten, että jokainen tuotos oli ajallaan valmis. Ehkä asia missä tuli mentyä jokseenkin mönkään oli suunnitelmallisuus. Nimittäin olisin voinut toivoa tiimiltäni parempaa suunnitelmallisuutta, jolloin vaatimuksiin tulleet muutokset eivät olisi aiheuttaneet niin paljon lisätyötä. Pahimmillaan tilanne saattoi mennä niin, että jotain oli tehty valmiiksi, ja pian sama asia aloitettiin täysin alusta.

Kehitystiimin tilanne ei ollut ihanteellisin projektin kannalta, sillä olimme ikään kuin alimiehitetttynä. Emme saaneet kokoonpanoon graafikkoa, joka olisi oikeasti taitava, joten graafiset työt jäivät täysin allekirjoittaneen hoidettavaksi johtamisen ohella. Lisäksi farsseja tuli lisää, kun toinen koodareistamme ei pystynyt työskentelemään 100-prosenttisella panostuksella. Seikat olivat kuitenkin tiedossa jo projektin alussa ja niihin oli reagoitu riskienhallintanalyysillä. Kaikki riskit, jotka kohdallamme toteutuivat, olivat täten ennakoitavissa ja niiden haitallinen vaikutus saatiin minimoitua. Kokonaan uusiin, kartoittamattomiin riskeihin emme enää projektin edetessä törmänneet, joten projektinhallinta riskien osalta oli onnistunut. Oppina tästä on se, että riskit olisi aina hyvä kartoittaa etukäteen varsinkin isommissa projekteissa. Tämä on kuitenkin vaihe, joka valitettavasti jää edelleen aika usein mitä luultavammin saamattomuuden takia tekemättä.

Mainitsin aikaisemmin Scrumin sprinteissä käytössä olevista palavereista. Tiimimme viestinnässä hyödynsimme pääsääntöisesti Scrumin mukaisia päiväpalavereita, joita järjestimme koululla kasvotusten. Päiväpalavereiden lisäksi käytimme aktiivisesti myös sähköpostia ja Whatsapp-viestintäpalvelua. Kaikki yhteiset raportit ja dokumentit lisättiin yhteiseen pilvipalveluun kaikkien saataville. Lisäksi viestinnässä käytettiin palavereita tuoteomistajan sekä asiakkaan kanssa. Viestinnän tärkeys korostui projektin edetessä. Sprinttien katselmukset, suunnittelut ja päiväpalaverit järjestimme aina sovitusti.

 

Mitä oppeja kevään 2017 peliprojekti minulle antoi?

Tärkeimmät opit, jotka peliprojektin aikana sain, ja jotka osittain myös alkuvalmensivat Proakatemiataipaleelle, olivat tietenkin erilaiset projektinhallintamenetelmät, mutta erityisesti haluaisin nostaa esille kommunikaation merkityksen tiimityössä. Myös suunnitelmien ja aikataulujen muokkaaminen projektin aikana osoittautui tärkeäksi taidoksi, sillä projektin alussa kaikkia seikkoja ei voitu ennakoida. Täsmällisemmät suunnitelmat olisivat helpottaneet ja nopeuttaneet tiimin jäsenten työskentelyä.

Vaikka tilanne oli mikä oli, niin jälkeenpäin lopputulokseen voi olla erittäin tyytyväinen. Takapakkeja tuli koettua, mutta edellä mainituista vaikeuksista huolimatta, toimiva ja ennen kaikkea vakaa pelimme julkaistiin Google Play -kaupassa peräti etuajassa. Julkaisu ei siis jäänyt viimeisille minuuteille, tai mennyt yli aikarajan, mitä alussa saattoi aistia.

 

Scrum Valuessa

Scrum on yksi useista projektinhallintamenetelmistä, jota käytetään ja arvostetaan yrityksissä. Tiimiyrityksessämme Value Creativessa olisi hyvä miettiä jatkossa erilaisten projektinhallintamenetelmien käyttöä ja niiden tuottamaa mahdollista arvoa. Vaikka Scrum on kehitetty erityisesti ohjelmistoprojektien hallintaan, voidaan sitä soveltaa myös yleisesti projektinhallinnassa.

Oletetaan, että saamme projektin, jossa asiakkaalle tehdään laaja-alainen www-portaali. Yleensä tällaisissa projekteissa to-do lista on valtava ja täten tehtävää on paljon. Tässäkin tapauksessa olisi hyvä tehdä niin sanottuja demoversioita, joita esittää asiakkaalle sprinttien katselmoinneissa. Scrumissa on tärkeää muistaa, että työstettävä tehtävä tehdään valmiiksi, sitä ei jätetä kesken.

Miksi menetelmää olisi mielestäni hyvä käyttää? Sen avulla sekä Valuen edustaja, että asiakkaan edustaja saisi hyvän kuvan projektin edistymisestä. Täten saataisiin jaettua homma myös pienempiin paloihin, sen sijaan, että koko paketti tehtäisiin valmiiksi esimerkiksi vuoden mittaisessa projektissa. Lisäksi Scrumista saa hyödynnettyä useita osia, joilla projektin toteutus ja eteneminen saadaan ketterämmäksi ja tehokkaammaksi.

 

Lähteet

Tiko-kevään 2017 opintokurssit

Ken Schwaber ja Jeff Sutherland. Scrumwell. Scrum-opas 2017. Luettu 13.12.2018.
https://scrumwell.files.wordpress.com/2018/03/2017-scrum-guide-fi-v1-02.pdf

 

 

 

Kommentoi