Tampere
29 May, Wednesday
13° C

Proakatemian esseepankki

Riskienhallinta uuden yritystoiminnan näkökulmastaKirjoittanut: Jesse Vuori - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Seuraava teksti on luotu tekoälyä apuna käyttäen kokeellisena vedoksena siitä, kuinka tekoälyä voi hyödyntää tekstinkäsittelyssä sekä yritystoiminnan tukipilarina. Tekoälyä on käytetty tekstissä rungon suunnitteluun ja sen pohjalta on muodostettu tausta-ajatus aihealueen ympärille. Teksti on muutoin omin sanoin kirjoitettua. Tekoälyohjelmana on hyödynnetty ChatGPT:tä.

 

Lähdin kirjoittamaan organisoimani pajan eli workshopin innoittamana esseetä aloittavan yrityksen riskienhallinnasta. Sain kyseisen pajan pohjalta mielenkiintoisia idea-aihioita, kuinka riskienhallintaa voi lähteä lähestymään liiketoiminnassa ja miten tekoälyä voi mahdollisesti hyödyntää riskikartoituksessa pohjana prosessin alkuvaiheessa. Uuden liiketoiminnan luomiseen ja yrityksen perustukseen liittyy aina riskejä, joten aihe on hyödyllinen niin yrittäjyyden alkutaipaleella olevalle tai yrittäjyyttä harkitsevalle, mutta toki pitkän linjan yrittäjällekin. Mitä riskienhallinta sitten oikein on? Yritysmaailmassa riskienhallinta tarkoittaa liiketoiminnan kannalta kielteisiin tapahtumiin varautumista ja ennakointia. Sen avulla pyritään välttyä suurilta häiriötilanteilta, jotka voisivat vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan kehitykseen. Riskianalyysit ovatkin tärkeitä tukipilareita yritysjohdolle johtamiseen ja päätöksentekoon. Riskienhallinta on yrityksen johtamisen kannalta olennaista niin aloittavan kuin pitkään toimineen yrityksen kohdalla, ja johdon onkin syytä tasaisin väliajoin pysähtyä kartoittamaan liiketoimintaan liittyviä uhkatekijöitä. Ajan hermoilla pysyminen voi nimittäin parhaimmillaan mahdollistaa yrityksen pidemmän aikavälin kannattavuuden. Riskien tunnistamisella voidaan parhaimmillaan saavuttaa jopa selkeää kilpailuetua markkinoilla kilpailijoihin nähden. Aloittavan yrityksen kohdalla on erityisen tärkeää ymmärtää toimialaan ja omaa bisnekseen liittyvät olennaisimmat riskitekijät, sillä riskit saattavat muutoin realisoitua kaataen pahimmillaan koko yrityksen. Riskit tunnistamalla pystytään myös paremmin hallitsemaan kokonaisuutta ja ohjaamaan johdonmukaisemmin liiketoiminnan kehitystä haluttuun suuntaan. Varautumalla erilaisiin riskeihin voidaan suojata liiketoimintaa mahdollisilta uhkilta esimerkiksi vakuuttamalla kalusto asianmukaisesti tai rajaamalla vastuuta sopimuksissa. (LähiTapiola n.d. & PK-RH-riskienhallinta) Seuraavaksi käyn läpi tekoälyn kuvaamia riskejä aloittavan yrityksen näkökulmasta pohtien erilaisten riskien relevanttiutta omin ajatuksin. Pohdin riskejä yleisesti erilaisilla riskiskenaarioilla havainnollistaen.

 

Uuden yritystoiminnan perustamiseen liittyviä riskitekijöitä

Lähestyin tekoälyohjelma ChatGPT:tä kysymyksellä ”Mitkä ovat uuden yrityksen suurimmat riskitekijät?”. Sain vastaukseksi luettelomaisesti useamman erityyppisen riskitekijän erilaisista riskiluokista. Vastaukset olivatkin odotetun laisia, eivätkä yllättäneet suuresti minua. Listaus nopeutti silti ajattelua, kun tekoäly loi vastauksen sekunneissa. Puran seuraavaksi kyseisiä riskejä omin sanoin hyödyntäen muutamia poimimiani lähteitä. Pohdin riskienhallintaa johtamisen teemana yleisesti ottamatta kantaa tarkemmin eri toimialojen välisiin eroihin.

Ensimmäisenä aiheena nousi kysynnän puute, joka onkin selkeä riski uuden liiketoiminnan kohdalla. Vaikka idea ei olisikaan täysin uusi kokeilu, vaan se olisikin markkinoilla toimivaksi todettu liiketoiminta-alue, ei se takaa menestystä. Kilpailutilanne ja kysyntä-tarjontasuhde vaikuttavatkin olennaisesti yrityksen menestykseen, eikä tilanteesta pysty ennakkoon olemaan täysin varma. Kilpailutilanteeseen ja sen arviointiin liittyvät myös omat riskinsä, mikäli kilpailutilanteen arvioidaan olevan parempi kuin se todellisuudessa on. Markkinoilla toimivia kilpailijoita vastaan voi muutenkin olla vaikeaa kamppailla, sillä suuremmilla pidempään toimivilla yhtiöillä saattaa olla huomattavasti enemmän tunnettuutta, brändi, asiakasuskollisuutta sekä suuremmat budjetit myyntiin ja markkinointiin. Kolikon kääntöpuolella toimivan markkinaraon löytämällä uniikilla tuotteella, toimivalla arvolupauksella varustettuna ja sujuvalla palveluprosessilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.

Taloudelliset resurssit ovat myös monesti aloittavalla yrityksellä rajalliset ja likviditeettiongelmat ovat uusilla yrityksillä hyvin mahdollinen riski jopa melko lyhyellä aikavälillä katsottuna, mikäli toivottua tulovirtaa ei saada sisään. Myynnillä ja markkinoinnilla on liikevaihdon osalta tässä oleellinen merkitys onnistumisen kannalta, joten toimivan myynti- ja markkinointistrategian toteutus on syvällä keskiössä riskin taustalla. Huono talouden suunnittelu ja epäonnistunut budjetointi saattaa haitata merkittävästi yrityksen taloudellista toimintakykyä, mikäli esimerkiksi kuluarvioissa mennään pahasti metsään, eikä siihen olla taloudellisesti varauduttu. Lisäksi yhtenä taloudellisena riskitekijänä on rahoituksen saaminen suunnitelman mukaisella aikataululla tai ylipäätään rahoitusjärjestelyjen suunnittelu.

Yhtenä riskinä uudella yrityksellä on osaavan henkilöstön palkkaaminen ja rekrytointiin liittyvät haasteet. Taitavien tekijöiden löytäminen saattaa olla haastavaa uuden yrityksen kohdalla, kun työnantajabrändiä ei ole vielä ehtinyt muodostua. Ongelmaksi voi myös koitua palkanmaksukyvyn ja palkkapyyntöjen aiheuttama kuilu, mikäli taloudelliset resurssit eivät anna myöden maksaa kilpailukykyistä palkkaa toimialaan nähden. Rekrytoinnin epäonnistumiselle voi olla myös uuden yrityksen kohdalla suurempi riski, jos osaavaa henkilöstöä ei saada palkattua tai työnkuvaa ei ole vielä ehditty selkiyttämään ja näin ollen tekijöistä ei saada kaikkea irti.

Lainsäädännön tunteminen ja toimialan sääntely ovat myös yksi selkeä riskitekijä, sillä lain tulkitseminen ja määräysten noudattaminen ei ole itsestäänselvyys varsinkaan aloittavan yrityksen kohdalla. Lakiasiat ovat usein monimutkaisia ja vaativat paljon syvää tuntemusta, jota ei välttämättä löydy vielä uudesta yhtiöstä. Pahimmillaan sovellettavien lakien ja määräysten tai työlainsäädännön noudattamattomuus voi johtuu sakkoihin tai muihin lakisääteisiin seuraamuksiin, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaan.

Uudet prosessit sekä mahdolliset häiriöt tuotanto- ja toimitusketjuissa voivat aiheuttaa riskin. Näistä toimintahäiriöstä voikin muodostua merkittävää haittaa liiketoiminnan pyörimiselle, jos tuotteita ei saada liikkeelle ajallaan toimitusvaikeuksien takia. Riskiin voi liittyä myös kolmas osapuoli, mikäli valmistajana on jokin toinen yhtiö sekä mahdolliset muut haitalliset tekijät, kuten postilakot. Tehottomasta toimitusketjusta taas voi aiheutua mainehaittaa yrityksille, jonka johdosta asiakkaita saattaa poistua pysyvästi.

Yritysmaailman teknologisoituessa moni yritystoiminta on yhä enemmän teknisten järjestelmien, sovellusten tai ohjelmiston varassa. Tästä syystä teknologiset häiriöt saattavat ollakin monen yrityksen kohdalla merkittävä riski. Mikäli teknologisessa murroksessa ei pysy mukana, voi jollain toimialoilla vanha liikeidea vanheta niin, ettei kysyntää enää ole lainkaan.

Mainehaittaa voi muodostua toimimattomasta asiakaspalvelusta tai vaikkapa tuotearvosteluista. Erityisesti aloittavan yrityksen kohdalla tästä voi muodostua suuri kynnys menestymisen esteeksi, mikäli asiakasluottamusta ei pystytä voittamaan. Kun palvelu tai tuote on vielä uusi ja toimintamallit testissä ensimmäistä kertaa oikeassa kohdeympäristössä, on riskit myös suuremmat, ettei asiakasluottamusta löydy.

Muuttuva markkinadynamiikka tarkoittaa markkinaolosuhteiden, kuluttajien mieltymysten tai esimerkiksi toimialan trendien muuttumista uuteen uskon muuttaen pelikentän ja kilpailutilanteen uuteen uskoon. Siitä syystä sitä voidaan pitää yhtenä riskitekijänä yritystoiminnan kannalta. Muutoskyvykkyys voikin markkinan muuttuessa muodostua kilpailueduksi, kun kankeammat organisaatiot jäävät junnaamaan paikoilleen.

Riskejä voi aiheuttaa myös muut ulkoiset tekijät, joihin ei varsinaisesti pysty yksittäinen yhtiö vaikuttamaan. Tällaisia riskejä voi olla esimerkiksi talouden taantumat, luonnonkatastrofit, geopoliittinen epävakaus, pandemiat tai pysyvät muutokset kysynnässä maailman muuttuessa. (Chat GPT)

 

Miten riskeiltä voi sitten suojautua?

Yritystoimintaan liittyy aina riski, eikä niiden realisoitumista pystytä aina välttämään. Riskejä pystytään kuitenkin hallitsemaan varautumalla niihin riskienhallinnan keinoin luomalla esimerkiksi riskianalyysejä osana strategista työtä. Mitä paremmin tuntee omaan bisnekseen liittyvät riskit ja varautuu niihin, sitä paremmin liiketoiminnan kehitystä pystyy myös johtamaan johdonmukaisella tavalla. Riskejä voidaan hallita monin eri tavoin, kuten vakuuttamalla kalusto tai sopimusteknisillä seikoilla. Riskejä oppii tunnistamaan liiketoiminnan edetessä tekemällä virheitä ja näkemällä niiden vaikutukset, mutta jo pienelläkin ajatustyöllä yritysjohto voi kyetä välttämään isoimmat sudenkuopat luomalla toimintasuunnitelmia riskien välttämiseksi. Riskikartoitusta tehdessä on riskien tunnistamisen jälkeen tärkeää ymmärtää mahdolliset syyt ja seuraukset taustalla. Sen jälkeen riskejä on helpompi arvioida pohtimalla niiden todennäköisyyksiä, seurausten merkittävyyttä ja priorisoimalla suurimmat uhat edelle. Lopulta ihanteellisin tilanne on, kun tunnistamisen ja arvioinnin jälkeen voidaan valjastaa informaatio toimintasuunnitelmiksi yritystoiminnan operatiiviseen toimintaan. Parhaimmillaan riskienhallinnan avulla saatetaan löytää jopa kilpailuetuja, jonka ansiosta yrityksen tuloksentekokyky parantuu, kun tietoa osataan hyödyntää valttikorttina. (LähiTapiola n.d.)

 

 

 

Lähteet:


LähiTapiola, Yrityksen riskienhallinta, n.d. Luettu 2.4.2023

PK-RH-Riskienhallinta, Mistä riskienhallinnassa on kysymys, n.d. Luettu 23.4.2023

Chat GPT  ” Mitkä ovat uuden yrityksen suurimmat riskitekijät?”

Kommentoi