Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Miten hinnoittelet oikein?Kirjoittanut: Veeti Kivistö-Rahnasto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa
Jari Parantainen
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Kirjoittanu Veeti Kivistö-Rahnasto ja Eemeli Halme

Johdanto  

Oikein hinnoitteleminen on liiketoiminnan keskeinen osa-alue, joka vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen ja menestykseen. Usein hinnoittelua pidetään haastavana ja monimutkaisena tehtävänä, mutta samalla se on olennainen taito, joka voi erottaa menestyvät yritykset kilpailijoistaan. Hinnoittelun rooli korostuu erityisesti nykypäivän monimutkaisessa ja kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Tämän esseen tarkoituksena on tutkia, miten hinnoittelua voidaan toteuttaa oikein ja tehokkaasti. Tähän tarkoitukseen otamme oppia teoksesta “Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa: 55 vinkkiä, joilla hilaat taksasi taivaisiin”. Kirja tarjoaa lukijalle joukon käytännöllisiä neuvoja ja ideoita, joita voidaan soveltaa eri liiketoimintaympäristöissä. Näiden vinkkien avulla pyrimme hahmottamaan, miten hinnoitteluprosessista voidaan tehdä paitsi tehokasta myös jopa nautinnollista  

 

 

Mikä estää hinnoittelemasta kannattavasti?  

Kannattava hinnoittelu voi olla haastava tehtävä, ja monet yritykset kohtaavat erilaisia esteitä pyrkiessään hinnoittelemaan tuotteensa tai palvelunsa oikein. “Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa: 55 vinkkiä, joilla hilaat taksasi taivaisiin” tarjoaa näkemyksiä siitä, mikä voi estää tehokkaan hinnoittelun. On tärkeää muistaa, että tuotteen tai palvelun oikea hinta on suurin summa, jonka asiakas on vapaaehtoisesti valmis siitä maksamaan.  

 

Ensinnäkin, yksi keskeinen este voi olla liiallinen paine kilpailuympäristöstä. Kilpailluilla markkinoilla yritykset saattavat tuntea tarvetta alentaa hintojaan houkutellakseen asiakkaita. Tämä hintakilpailu saattaa kuitenkin johtaa kannattavuuden laskuun ja rajoittaa yrityksen mahdollisuuksia hinnoitella tuotteensa oikein. Jos hinnoittelu menee metsään ja liiketoiminta sen surauksena kannattamattomaksi, kannattaa omaa hinnoittelua tarkastella uudestaan. 

 

Toiseksi, hinnoittelua voi vaikeuttaa epävarmuus markkinoiden muutoksista. Muuttuvat kuluttajatottumukset, kilpailijoiden toimet ja makrotaloudelliset tekijät voivat aiheuttaa epävarmuutta, joka vaikeuttaa oikean hinnoittelustrategian valitsemista. Kirja tarjoaa vinkkejä siitä, miten voidaan ennakoida ja reagoida markkinoiden muutoksiin, mutta epävarmuus voi silti toimia esteenä kannattavalle hinnoittelulle.  

 

Kolmanneksi, monet yritykset saattavat kohdata vaikeuksia hinnoittelunsa läpinäkyvyyden kanssa. Asiakkaiden odotukset ja vertailumahdollisuudet ovat lisääntyneet, mikä asettaa paineita yrityksille hinnoitella kilpailukykyisesti. Jos yritys ei pysty perustelemaan hintojensa taustalla olevaa arvoa asiakkailleen, se saattaa menettää potentiaalisia myyntimahdollisuuksia. Hinnoittelun ollessa epäselvää tai näennäisesti liian korkeaa asiakkaat voivat kääntyä kilpailijoiden puoleen. Älä kuitenkaan perustele asiakkaallesi tuotteen tai palvelusi hintaa listaamalla siihen vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi tuotteen materiaalikustannuksia tai työntekijöidesi kustannuksia. Hinnan perustelu edellä mainitulla tavalla antaa asiakkaallesi kuvan siitä, että koet velvollisuutta perustella hintaasi kulupohjaisesti, jota hyvän hinnoittelijan ei tarvitse tehdä. Todellisuudessa kulusi eivät asiakasta kiinnosta pätkääkään, kunhan hinta on oikea. (Parantainen 2017.) 

 

Mielestäni ehkä tärkein oivallus tuotteen hinnoittelussa oli se, että pitää miettiä, kuka ostaja on. Jokaisen tuotetta myyvän pitäisi selventää itselleen kaksi asiaa: Kuka on tuotteen ostaja? ja Kenelle tuote on menossa? Tuotteen ostajat voidaan määritellä karkeasti neljään eri ryhmään: Ryhmä 1 ostaa omilla rahoilla itselleen, Ryhmä 2ostaa omilla rahoillaan jollekin toiselle. Ryhmä 3 ostavat toisen rahoilla itselleen ja Ryhmä 4 ostavat toisen rahoilla toiselle. Selventämällä itselleen myyjä pystyy määrittelemään tuotteensa hinnan paremmin. Hinnoittelussa yleinen ongelma on se, että ”Myyjä arvioi sopivaa hintaa sen perusteella, paljonko hänellä itsellään olisi varaa maksaa” (Parantainen 2017). (Parantainen 2017.) 

 

Ryhmän 1 asiakkaat yleensä ymmärtävät, että raha ei tule tyhjästä ja siksi he ovat tarkempia rahojensa käytöstä. Tämän takia ostoprosessit etenkin isoissa hankinnoissa ovat tarkkaan harkittuja. 

Ryhmän 2 asiakkaat voivat olla esimerkiksi lahjan ostajia. Heille on myös hankala kaupata kallista tuotetta, koska oston kynnys on suuri, sillä tuote ei tule itselle. 

Ryhmän 3 asiakkaisiin kuuluu mm. bisnesasiakkaat. Heille hinnalla ei ole niin suurta merkitystä, koska heidän kulunsa maksavat työnantaja. He ovat valmiita käyttämään rahaa niin kauan, kuin yrityksen ohjesääntö antaa myöden. 

Ryhmään 4 kuuluvat esimerkiksi kunnat, valtio ja muut julkiset tahot. Heillä on monesti todella leveä budjetti ja rahaa käytettävänä. Heidän hidasteenaan on joitain kilpailutuspykäliä tai virallisia ohjesääntöjä. (Parantainen 2017.) 

 

On siis ehdottoman tärkeää tuntea tuotteen ostajakunta, jotta voi hinnoitella tuotteensa oikein ja tällä tavoin saada tuotteestaan maksimaalisen voiton. Jos et tunne ostajakuntaasi voi tuotteelle olla todella vaikeaa saada oikeaa hintaa. (Parantainen 2017.) 

 

Nämä esimerkit osoittavat, että hinnoitteluun liittyy monia haasteita, jotka voivat vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen. Ymmärtämällä näitä esteitä ja haasteita, sekä hakemalla ratkaisuja niihin, yritykset voivat parantaa mahdollisuuksiaan hinnoitella tuotteensa tai palvelunsa kannattavasti. 

 

Miten haarukoit tuotteellesi oikean hinnan 

 

Oikean hinnan määrittäminen tuotteelle on ratkaiseva askel liiketoiminnassa, ja se vaatii huolellista harkintaa ja strategista suunnittelua. Kirjasta “Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa: 55 vinkkiä, joilla hilaat taksasi taivaisiin” voi löytää arvokkaita neuvoja siitä, miten haarukoida tuotteelleen optimaalinen hinta.  

 

Ensinnäkin, on tärkeää ymmärtää asiakaskuntaa ja heidän arvostustaan tuotetta kohtaan. Kirja korostaa, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän, jos he kokevat saavansa vastinetta rahoilleen. Siksi on tärkeää tunnistaa ja korostaa tuotteen ainutlaatuisia myyntipisteitä, jotka voivat perustella korkeampaa hintaa. 

 

Toiseksi, kilpailijoiden hinnoittelun analysointi on olennainen osa oikean hinnan haarukointia. Kirja suosittelee tarkastelemaan kilpailijoiden hinnoittelustrategioita ja selvittämään, mitä lisäarvoa oma tuote tarjoaa suhteessa kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Tämä voi auttaa määrittämään, onko mahdollista hinnoitella tuote korkeammalle tasolle tarjoamalla samalla enemmän arvoa asiakkaille. 

 

Kolmanneksi, dynaaminen hinnoittelu ja joustavuus voivat olla avaintekijöitä oikean hinnan saavuttamiseksi. Kirja korostaa, että markkinat ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat ajan myötä, ja siksi hinnoittelua tulisi tarkastella jatkuvasti. Joustava hinnoittelu voi mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin markkinaympäristössä ja asiakaskäyttäytymisessä. 

 

Mieleeni jäi eritysesti tuotteen tai palvelun dollarisointi, eli myyjän pitää dollarisoida ostajalle tuotteensa tai palvelunsa arvo. Myyjän on ehdottoman tärkeää muistaa se, että yritys ei osta, vaan ne investoivat. Käytännössä dollarisointi tapahtuu siten, että myyjä kertoo lukujen avulla sen, kuinka paljon ostaja hyötyy tuotteesta tai palvelusta. Tuotteen tai palvelun arvon määrittelyyn voidaan käyttää useita eri mittareita, kuten vaikkapa se, kuinka paljon rahallista arvoa investointi tuottaa yritykselle vuoden aikana. Toinen esimerkki voisi olla vaikkapa se, että kuinka paljon investointi tehostaa tuotantoa prosentuaalisesti. Siitä pystytään heti laskemaan heti investoinnin arvo rahassa. (Parantainen 2017.) 

 

Palvelun dollarisoinnissa pahin kilpailija on yrityksen omat työntekijät. Monetkaan johtajat eivät tajua tarkastellessaan palvelun hintaa sitä, kuinka paljon hänelle maksaa se, että oman firman työntekijät tekevät saman homman. Monesti johtajilla jää huomioimatta se, kuinka paljon yritykselle tulee maksamaan esimerkiksi se, että omat työntekijät tekevät palvelun ratkaiseman työn. Yleensä työntekijöiden lisätyöt ovat pois tehokkaasta työajasta heidän omaan hommaansa, joka voi laskea yrityksen tuotannon tehokkuutta ja luoda siten tappiota yritykselle. Palvelu voisikin olla edullisempaa ostaa. (Parantainen 2017.) 

 

Toinen mieleen jäänyt asia oli lause: Voitko luvata asiakkaallesi miljoonan? Palvelun ulkoistamisen ajatuksena on joko säästää, tai tuottaa sen yritykselle rahaa verrattuna siihen, että yritys hoitaisi saman homman omin voimin. Tämän takia ulkoistuspalvelun myyjän kannattaakin puhua ostajalle rahasta. Isoissa yrityskaupoissa myyjä voi esimerkiksi luvata asiakkaalleen miljoonan säästöt. Tottakai myyjän täytyy selvittä etukäteen se, mistä miljoonan säästöt tai tuotto tulee. Tämän takia myyjä myy asiakkaalle ilmaisen kartoituspalvelun. Kartoituspalvelun ideana on kertoa asiakkaalle tosiasiat niin, että asiakkaalle tulee yrityksen ongelmat selväksi, eikä hän voi enää väistellä ongelman korjaamista. Kartoitus on tietenkin ilmainen, jos miljoonan hyötyä ei pystytä lupaamaan. (Parantainen 2017.) 

 

Kartoituksen lopputulemia on käytännössä kolme: 

1: Palvelun tuottama hyöty jää alle miljoonaan. 

2: Palvelun hyöty on tasan miljoona. 

3: Palvelun hyöty on yli miljoonan. 

Mikään lopputulema ei poissulje kauppojen syntymistä. Ensimmäisessä lopputulemassa yrityksen säästöt voivat olla kuitenkin vaikkapa puoli miljoonaa. Jokainen johtaja tajuaa, että puolen miljoonan hyötykin on todella iso, joten kauppa on mahdollista hieroa. Toisessa lopputulemassa hyöty on tasan miljoona ja tällöin miljoonan lupaus on katettu. Asiakkaalle on helppoa perustella, miksi hänen kannattaa ostaa kyseinen palvelu. Kolmannessa lopputulemassa asiakkaan säästöt ovat yli miljoonan ja miljoonan lupaus on ylitetty. Tällöinkin asiakkaalle on helppoa perustella, miksi palvelu kannattaa ostaa. (Parantainen 2017.) 

 

Näillä käytännön vinkeillä ja strategioilla kirja tarjoaa yrityksille ohjeita oikean hinnan määrittämiseksi. Yhdistämällä nämä neuvot ja soveltamalla niitä omassa liiketoimintaympäristössään yritykset voivat parantaa mahdollisuuksiaan hinnoitella tuotteensa optimaalisesti ja saavuttaa samalla kannattavuustavoitteet. 

 

Kuinka korotat hintaasi?  

Tuotteen tai palvelun hinnan korottaminen voi olla herkkä prosessi, ja se vaatii harkintaa sekä hyvää viestintää asiakkaiden kanssa. On tärkeää huomata, että hinnoittelun muutokset voivat vaikuttaa asiakkaisiin eri tavoin. Jotkut voivat ymmärtää muutoksen ja jatkaa asiointia, kun taas toiset saattavat olla vastahakoisempia. Siksi hyvä kommunikaatio ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ovat avainasemassa. 

Kirjassa loistava esimerkki, siitä kuinka paljon menetät rahaa sillä, että et nosta hintojasi, vaikka kysyntä ei laskisi yhtään hinnan mukaan. Kanadalainen salaattifarmari Chris Snellen myi 3000 salaatinkerää viikossa. Liikevaihtoa kertyi 12000 dollaria vuodessa.  Leijonanluolan raadin miljonäärit olivat poskellaan 14 dollarin kilohinnasta, kate salaatikerissä oli vain 50 prosenttia. Hinnat saattoivat jo sisältää paikallisen arvonlisäveron, mutta hinta on silti todella alhainen. Yksi leijonista Boston Pizzan omistaja Jim Treliving kysyi, “mahtaako farmari myydä tuotettaan liian halvalla?”  Farmari vastasi tähän ylpeänä, ettei hän ole nostanut hintaa kahdeksaan vuoteen. Leijonat vastasivat farmarille tohkeissaan, että tuollaisen tuotteen hinta tulisi tarkastella joka kuukausi, jopa viikkottain. Farmari ei halunnut nostaa hintojaan, koska ajatteli, että se olisi kiskontaa. Tarinan opetus on siis se, että kun sinulla on laadukas tuote, millä ei ole valtavasti kilpailua ja kysyntää löytyy, saat ja sinun pitääkin nostaa hinnat kylmästi tuotteen tai palvelun arvoiselle tasolle. Kysyntä ei siihen lopu, kaikki ymmärtävät sen, että vaikka diesel maksaisi 3 euroa litra, kaikkien silti sitä pitää ostaa. “Jos kukaan ei valita hinnastasi, myyt liian halvalla” (Parantainen 2017). 

 

 

Jonkun on oltava kallein, miksi se et olisi sinä? Porschen valmistaminen ei ole niin paljoa muiden autojen valmistamista kalliimpaa, että sillä voisi yksin perustella nelinkertaisen hinnan. Rahalle on myös saatava vastinetta, kalleimmaksi ryhtyminen on myös päätös kehittää tuote arvokkaaksi, mikä se mittari ikinä onkaan.  Liiketoiminnan on oltava pitkäjänteistä ja asiakas saa arvon rahoilleen, kun hänellä on nyt parkkipaikan laadukkain ja komein auto. Firmasi ei kauan pyöri, jos asiakkaat tajuavat huijauksen, että ylimyyt ja alitoimitat. Tässä muutama kirjasta kerätty etu; kun luot kalliin brändin, hintasi viestii laadusta, rahaa löytyy markkinointiin ja tuotteen kehittämiseen, laatutuotteesi vetää puoleensa alan rautaisimpia ammattilaisia ja pystyt maksamaan yhteiskunnalle enemmän veroja. (Parantainen 2017.) 

 

Yritykset todella usein vetävät tuotteen tai palvelun hinnan hihasta tai kilpailijoilta. Mitä jos nostaisit hintaasi entisestään? Tuloksella voi olla valtava vaikutus katteeseen. Ei kannata jättää rahaa tienaamatta johtuen omasta laiskuudesta hinnoittelussa. Voit itse vaikuttaa lopputulokseen. Käydään läpi seitsemän hintavipua. (Parantainen 2017.) 

 

 1. Kirittäjät, jos sinulla paras tuote tai palvelu markkinoilla, kuinka paljon kalliimpi tai halvempi voit olla toiseksi parhaaseen verrattuna? 
 1. Miten tuote eroaa laadultaan, ominaisuuksiltaan tai puutteiltaan? Paljonko arvioisit asiakkaan maksavan niistä verrattuna kilpailijaan? Muista, että myös brändisi on ominaisuus. 
 1. Mieti tuotettasi ilman oheistuotteita. Kun dieselin hinta on tapissa, diesel Mersujen hinta tippuu. Kun tulostimesta loppuu muste ja sitä ei saa mistään järkevään hintaan, tulostin on ongelmajätettä. Mieti sellainen tuote, että oheistuotteet ei vaikuta järisyttävästi päätuotteeseen. 
 1. Naapurit; jos kahvilasi on brändätty rauhallisuuden tyyssijaksi, voiko sen vieressä olla louhos kivimurskaimineen vai rauhallinen järven tai -merenranta. Tämä auttamatta vaikuttaa hinnoitteluun. 
 1. Muoti; mikä tuotteessasi on erittäin trendikästä, mikä vanhaa ja mikä suorastaan kiellettyä. 
 1. Mieti, miten saat asiakkaan vaihtamaan tuotteeseesi matalalla kynnyksellä ja hinnoittele sen mukaan. 
 1. Kun myyt miljoonia, älä välitä kympeistä 

“Älä luota näppituntumaan, saatat jättää paljon rahaa pöydälle” (Parantainen 2017.) 

 

Pitkäaikaisille asiakkaille hinnan nostamiselle täytyy olla perusta. Perusteeksi riittää esimerkiksi kustannusten nousu, vaikka kustannuspohjainen hinnoittelu ei olekaan paras mahdollinen tapa. Vakituinen asiakas ei taatusti vertaa hintaa palvelun arvoon tai hyötyyn, vaan keskittyy vakiintuneeseen hintaan. Ilman perusteluja hintaa on haastava nostaa. Mitä tällaiset järkevät hinnan noston perustelut voivat olla, kirjassa listataan esimerkkejä: 

 • Valuutta kurssien muutokset 
 • Raaka-aineiden hinnat 
 • Inflaatio 
 • Sopimukseen kirjatut indeksit tai vaihtelurajat 

 

Hintoja nostetaan yleensä, kun tuotteesta tulee uusi versio, uuden tuotteen ominaisuudet ovat niin ylivertaiset vanhaan, ettei hinnan nostossa asiakkaan näkökulmasta ole yhtään nokan koputtamista. Hinnan korotuksista kannattaa mainita hyvin etukäteen. Harvardilainen tunnettu sosiaalipsykologi Ellen Langer on osoittanut, että ihmiset tykkäävät, että heille perustellaan asioita. Niin se on myös hinnoittelussa. Se ei usein ole olennaista, onko perustelu kuinka järkevä. Ihmiset vain odottavat perustelua. (Parantainen 2017.) 

 

Huonoja hinnan korotuksen perusteluita koskevat esimerkiksi niitä tuotteita, jotka pysyvät täsmälleen samana, joissa ei ole tullut kustannustennousu, inflaatiota, valuuttakurssin muutoksia tai tuotetta ei olla kehitetty mihinkään suuntaan. Tämä on kuin tuotteen uudelleennimeäminen siansaksaksi. Kirjassa oli tästä loistava esimerkki. Ravintola oli nimennyt jälkiruoka mustikkapiiraansa uudelleen ganacheksi. Mustikkapiiras maksoi siis enemmän pelkän nimensä takia, kuin saman yrityksen toisessa ravintolassa, missä se oli vain mustikkapiirakka. Ensinnäkään, moni ei tiedä mitä ganache tarkoittaa, eikä tuollaisessa hinnoittelussa ole mitään järkeä. Kirjan vinkki oli, että “kuvaa tuotteesi sanoilla, jotka 12-vuotiaskin ymmärtää. (Parantainen 2017.) 

 

 

 

Miten puolustat uutta hintaasi?  

Kirjassa sanotaan kärjistetysti, että alennukset ovat bisneksesi syöpä. Pitkät mutkittelevat jonot, kuumuus, itkevät lapset, ilman katetta myydyt tuotteet. Kuulostaa aivan kammottavalta omaan korvaani. Alennukset ovat harvoin nerokkaita bisneksen näkökulmasta. Kirjassa Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa: 55 vinkkiä, joilla hilaat taksasi taivaisiin luetellaan monta syytä miksi alennukset ovat kirjaimellisesti syöpää bisnekselle 

 1. Kauppa tarjoaa vapaan palautusoikeuden, monet palauttavat juuri ennen alennusmyyntejä ostamansa tuotteet ja hakevat saman halvemmalla.  
 1. Asiakkaat ostavat pitkän ajan tarpeensa kaupasta alennuksien aikaa, tämä syö tulevaisuudenkin myyntiä. 
 1. Esimerkiksi joulun alla yksi parhaista myyntipäivistä voi mennä pilalle, alennus sukkien perässä juoksevien asiakkaiden vallatessa kauapan, kun ostoksille olisi halunnut tulla kalliiden hyvä katteisten normaalihintaisen tuotteen ostaja jouluostoksille. 
 1. Ihmiset ostavat alennus nousu kännissään ja palauttelevat niitä seuraavina päivinä ostokrapulassa.  
 1. Yrityksen brändiarvon heikkeneminen, koska asiakkaat ovat täydessä tavarahallissa menettäneet hermonsa ja lähteneet suutuspäissään kotiin. 

 

Löytyy alennusmyynneistä myös positiivistakin, niin kuin kaikesta. Asiakas saattoi tutustua liikkeeseen ensimmäisen kerran, joku saattoi käydä hakemassa normaalihintaisiakin tuotteita ja he saattavat myös palata tulevaisuudessa kauppaan.  

Luo yrityksestäsi arvokas ja kestävä, älä perusta yritystäsi alennusmyyntien varaan. Ihmiset eivät töni tai sylje fiinissä ravintolassa, vaikka sitä ei ole erikseen mainittu. Valitse asiakasryhmäsi tarkkaan; myy ja tee heille, älä anna alennuksia kinuavien asiakkaiden pompotella bisnestäsi, asiakas voi olla myös vääränlainen yritykselle. (Parantainen 2017.) 

 

 

 

Tsemppiä  

Claudia Goldin on taloustieteen professori Harvardissa ja on hyvä esimerkki siitä, että hänkään ei aina osaa hinnoitella osaamistaan. Hän itse tunnusti tämän podcastissa. (Parantainen 2017.) 

Tämä luo perspektiä siihen, että hinnoittelu ei ole helppo laji ja alan parhaatkaan eivät siinä onnistu. Kuitenkin täytyy aina käyttää kaikki mahdollisimman keinot parhaan hinnan löytämiseen, etkä laiskuuttasi kopioi hintaa toiselta tai heitä sitä hihasta. 

Tärkeintä on löytää tuotteelle tai palvelulle hyvä kate. Missään lakipykälässä ei olla määritelty, kuinka iso tai pieni kate saa olla. Tätä voi testata muun muassa testaamalla eri hintoja kattavasti tai testaamalla yhtä hintaa. Tässä voi tulla toki vaihtelua sesongin mukaan. Yksi ongelma on se, että testiryhmä ei saa nähdä muita hintoja testin aikana. Testaaminen on tarkkaa puuhaa, ja oikotiet alkavat houkuttamaan ja moni kysyy hintaa asiakkaalta. Ongelmia tässä on vain, että asiakas saattaa valehdella, ketään asiakasta ei oikeasti kiinnosta. (Parantainen 2017.) 

Yksi lause kiteyttää kuitenkin tämän kaiken. “Eniten kauppoja saavat ne, jotka eivät pelkää kertoa hintaansa.” (Parantainen 2017.) 

 

Pohdinta  

Hinnoittelun tulisi olla kuin tanssia: tasapainoista, mutta samalla jännittävää. Se vaatii herkkyyttä asiakkaiden tarpeisiin, ketteryyttä reagoida markkinoiden muutoksiin ja rohkeutta asettaa oikea arvo omalle työlle. Kun hinnoittelet työtäsi, muista, että se on enemmän kuin vain numeroita laskutaululla. Se on mahdollisuus tuoda esille ainutlaatuisuutesi, rakentaa luottamusta asiakkaiden kanssa ja näyttää, miksi juuri sinun työsi on hintansa arvoista. 

Mielestämme tämän esseen tekeminen auttaa meitä ja tiimiämme hinnoittelemaan oman työmme oikein ja kirjan avulla pystymme tulevaisuudessa hinnoittelemaan projektejamme kannattavammin. Kirjan vinkkejä soveltamalla hinnoittelussa, saamme yritystoiminnastamme kannattavampaa ja menestymisemme on todennäköisempää. Projekteissamme on hyvä ottaa huomioon kirjassa esitettyjä sudenkuoppia, jotta saamme liiketoimista kaiken mahdollisen hyödyn irti. 

 

 

Lähteet: 

 

Parantainen, J. 2017. Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa: 55 vinkkiä, joilla hilaat taksasi taivaisiin 

Kommentoi