Tampere
24 May, Friday
26° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi boksin ulkopuolelta.Kirjoittanut: Olli Järvinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinointi boksin ulkopuolelta
Laura Ahonen & Sampo Luoto
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Markkinointi on liiketoiminnan osa-alue, joka pyrkii edistämään tuotteita tai palveluita markkinoilla. Se kattaa erilaisia toimintoja, kuten tuotekehityksen, hinnoittelun, jakelun ja mainonnan. Markkinointi pyrkii ymmärtämään kuluttajien tarpeita ja toiveita ja luomaan tarjontaa, joka vastaa näitä tarpeita.

Markkinointiin liittyy myös tutkimusta ja analyysiä, jolla pyritään selvittämään kuluttajien käyttäytymistä, markkinoiden kehitystä ja kilpailutilannetta. Markkinoinnin tavoitteena on saada asiakkaat ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Markkinointi voi tapahtua erilaisilla kanavilla, kuten mainonnalla, myynninedistämisellä, suoramarkkinoinnilla, sosiaalisessa mediassa ja tapahtumamarkkinoinnilla. Markkinointi on tärkeä osa liiketoimintaa, sillä se auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja saavuttamaan tavoitteensa.

Markkinointi

Markkinointi on keskeinen osa liiketoimintaa, ja sen avulla yritykset pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan ja houkuttelemaan asiakkaita. Usein markkinointiin liitetään erilaisia työkaluja, kuten mainonta, myyntipromootiot ja suoramarkkinointi. Markkinointiin liittyy kuitenkin myös paljon muuta, kuten brändin rakentaminen, asiakaskokemuksen kehittäminen ja yrityksen arvojen viestiminen.

Kirja “Markkinointi boksin ulkopuolelta” tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman markkinointiin ja sen kehittämiseen. Kirjan kirjoittaja Laura Ahonen ja Sampo Luoto kirjoittavat oivaltavasti ja konkreettisin esimerkein markkinoinnin maailmasta. Teos sopii kaikille markkinoijille aina yhden miehen toiminimestä isompaan miljoonayritykseen. Kirjassa he tarkastelee markkinointia kulttuurin, ihmisten käyttäytymisen ja trendien näkökulmasta.

Kirjan keskeinen ajatus on se, että markkinointi on muuttunut perustavanlaatuisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Perinteiset markkinointikampanjat ja -työkalut eivät enää riitä, vaan yritysten on otettava huomioon kuluttajien muuttuneet tarpeet ja käyttäytymismallit. Kirjoittajat kehottaa yrityksiä katsomaan markkinointia uudella tavalla ja etsimään keinoja, joilla voidaan tavoittaa kuluttajat aidosti ja merkityksellisellä tavalla.

Yksi kirjan mielenkiintoisimmista kohdista on sen käsittelemä aihe, brändin rakentaminen. Kirjoittajat korostaa, että brändi ei ole pelkästään logo tai mainoslause, vaan se on kokonaisvaltainen kokemus, joka kuluttajalla on yrityksen kanssa. Tämä kokemus koostuu monesta eri tekijästä, kuten yrityksen arvoista, tuotteista ja palveluista, asiakaspalvelusta ja markkinointiviestinnästä.

Kirjassa käytetään esimerkkeinä yrityksiä, jotka ovat onnistuneet brändin rakentamisessa poikkeuksellisella tavalla. Esimerkiksi Applella on vahva brändi, joka perustuu sen innovatiivisiin tuotteisiin, minimalistiseen muotoiluun ja erottuvaan markkinointiin. Nike taas onnistuu brändin rakentamisessa korostamalla urheilijoiden henkilökohtaisia tarinoita ja motivaatiota, jotka liittyvät heidän käyttämiinsä tuotteisiin.

Kirja käsittelee myös kuluttajakäyttäytymistä ja trendejä. Kirjoittajat korostaa, että kuluttajat eivät ole passiivisia vastaanottajia, vaan he ovat aktiivisesti mukana tuotteiden ja brändien luomisessa. Kuluttajat vaikuttavat esimerkiksi siihen, mitä tuotteita ja palveluita yritykset kehittävät ja miten ne niitä markkinoivat. Kirjoittajat painottaa, että yritysten on tärkeää ymmärtää kuluttajien tarpeita ja toiveita ja ottaa ne huomioon tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

Kirjassa käsitellään myös trendien merkitystä markkinoinnissa. Kirjoittajat huomauttaa, että trendien seuraaminen ja hyödyntäminen voi olla hyödyllistä, mutta samalla yritysten on oltava varovaisia, etteivät ne seuraa trendejä sokeasti ilman omaa strategiaa ja visiota. Trendejä on aina olemassa, mutta yritysten on löydettävä oma tapa käyttää niitä hyväkseen ja tuoda ne osaksi brändiä ja markkinointia.

Kirjan lopussa Kirjoittajat antaa käytännön vinkkejä siitä, miten yritykset voivat kehittää markkinointiaan boksin ulkopuolelta. Hän korostaa, että yritysten on ensin ymmärrettävä oma brändinsä ja sen arvot, ja sen jälkeen kehitettävä markkinointistrategia, joka perustuu kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin. Yritysten on myös tärkeää olla innovatiivisia ja kokeilla uusia markkinointityökaluja ja -tapoja.

Pohdinta

Kaiken kaikkiaan “Markkinointi boksin ulkopuolelta” on mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä kirja markkinoinnista. Kirjan lähestymistapa markkinointiin kulttuurin ja ihmisten käyttäytymisen näkökulmasta tarjoaa uusia ajatuksia ja haastaa perinteisiä ajattelutapoja. Kirja on hyödyllinen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita markkinoinnista ja haluavat kehittää omaa yrityksensä markkinointia uudella tavalla. Olisin kumminkin toivonut vähän enemmän käytännön esimerkkejä tässä kirjassa.

Lähteet

Ahonen L., Luoto S., V. 2015. Markkinointi boksin ulkopuolelta. Taletum 2015.

Kommentoi