Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Johtavia ajatuksiaKirjoittanut: Santeri Simonen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimivalmentajan parhaat työkalut
Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja
Johannes Partanen
Heikki Toivanen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Usein Proakatemia matkan varrella on tullut ja herännyt ajatus siitä, että olisinpa ymmärtänyt tai tiennyt tämän aiemmin. Prosessin aikana oppiminen kuitenkin kuuluu tähän matkaan. Johannes Partasen kirjassa Tiimivalmentajan parhaat työkalut tiimivalmentajan teeseissä sanotaan, että tiimillä tulee olla aina johtavat ajatukset eli visio, missio sekä arvot. Näiden pohjalta toteutetaan organisaatiolle sopivat tavoitteet. Johtavat ajatukset soveltuvat toteutettaviksi erityisesti tiimiyrityksissä sekä tiimioppivissa yhteisöissä. (Partanen 2018, 33.) Johtavien ajatuksien synnyttämisessä tiimin valmentajalla on merkittävä rooli (Partanen 2018, 108). Tiimioppimisen maailmassa johtavat ajatukset ovat ikään kuin usein vaikeaselkoisen strategian korvike ja menestyvä johtaja osaa käyttää niitä luotsatessaan tiimiä tai yhteisöä eteenpäin. Niiden kuuluu olla yksiselitteisiä ja selkeitä, mutta ei kuitenkaan hajuttomia ja mauttomia (Toivanen, H. 2019).

Johtavien ajatuksien määrittäminen eli ns. synnytysprosessi lähtee liikkeelle organisaation perustan määrittämisestä. Miksi tiimimme, organisaatiomme tai yhteisömme on olemassa? Mikä on haaste tai ongelma, jota olemme yhdessä poistamassa? Mitkä ovat organisaation arvot? Arvojen määrittämisen jälkeen määritetään missio eli olemassa olon tarkoitus. Mitä teemme yhdessä? Viimeseinä – ei missään nimessä liikaa kiirehtien – määritetään visio eli päämäärä, jota kohti lähdetään kulkemaan. Johtavien ajatuksien teorian kehittäjän Peter Sengen mukaan vision määrittämiselle pitää antaa aikaa, sillä se voi liian aikaisin määritettynä rajoittaa toimintaa. (Keränen 2010.)

Proakatemialla opiskellessa johtavat ajatukset ja jaettu visio eivät ole tulleet kovin voimakkaasti esiin ja enemmän on puhuttu strategioista, joiden toteutuminen on kuitenkin Proakatemian kontekstissa haastavaa. Haaste varmasti korostuu tiimiyritys- ja oppimisympäristössä, jossa tiimiyrityksillä ei ole yhtä selkeää liiketoiminnan alaa, jolla toimitaan, vaan toiminta on organisoitu ja tapahtuu erilaisten projektien kautta. Varsinaisen strategian toteuttaminen on helpompaa esimerkiksi yksittäisen projektin kohdalla, jossa on huomattavasti helpompaa määrittää selkeät päämäärät verrattuna tiimiyritykseen kokonaisuutena.

Proakatemian yhteisölle on luotu arvot sekä visio. Proakatemian arvot ovat luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestys (Proakatemian johtoryhmä 2022). Nämä ovat olleet pitkään samat ja toteutuvat edelleen Proakatemian jokapäiväisessä arjessa. Proakatemian visio on olla uuden yrittäjyyden esikuva. Silti näistä ei – ainakaan tietääkseni – ole rakennettu samanlaista kirjasta, joka Tiimiakatemian yhteisöllä on johtavista ajatuksista.

Proakatemian johtavat ajatukset voisivat olla esimerkiksi seuraavat johdettuna olemassa olevan strategiaprosessin pohjalta (Proakatemian johtoryhmä 2022).

 1. Otamme huomioon sosiaalisen, ekologisen sekä taloudellisen kestävyyden osana oppimisprosessia sekä liiketoimintaa. Haluamme kehittyä näissä taidoissa ja luoda uuden ajan yrittäjyyttä.
 2. Kehitämme ja rakennamme verkostoja eri yksilöiden, tiimien ja yhteisön tasolla. Ymmärrämme osamme yksilöinä ja tiiminä osana Proakatemian yhteisöä ja ekosysteemiä.
 3. Tarkastelemme kaikkea tekemistä oppimisen linssin läpi ja jaamme rohkeasti ja aktiivisesti eri tavoin saatuja oppeja. Näemme oppimisen väylänä kohti uuden ajan yrittäjyyttä.

Oma tiimini Kipinä on kipuillut yhteisen suunnan kanssa jo pidempään. Alussa sen määrittäminen oli vaikeaa ja matkan varrella muut kriisit ovat vaikuttaneet siihen mihin on fokusoiduttu. Olemme tiiminä kuitenkin pystyneet käsittelemään ja ratkaisemaan vaikeita asioita yhdessä ja tehneet tiiminä myös yhteisiä onnistumisia. Tiimimme arvot ovat kunnioitus, kantti ja kiintymys. Kunnioituksella tarkoitetaan sekä keskinäistä kunnioitusta, että yrityksen vastuuta sen kumppaneita kohtaa. Kantti tarkoittaa rohkeutta haastaa luovuuteen ja rohkeuteen, yhdessä yrittämiseen. Kiintymys tarkoittaa, että luomme positiivisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa myötätunto ja yhteisöllisyys korostuvat. Mission ja vision tarkempi määritys on jäänyt sanoittamisen osalta puolitiehen.

Mitkä sitten olisivat Kipinän johtavat ajatukset tässä hetkessä sanoitettuna optimaalisessa tilanteessa? Seuraavat edustavat täysin allekirjoittaneen henkilökohtaista mielipidettä.

 1. Kipinä osuuskunta on tiimin yhdessä keskusteltujen sekä Proakatemian arvojen mukaisesti toimiva tiimiyritys.
 2. Sitoudumme yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja tuomme oman panoksemme niiden toteutumiseen.
 3. Ymmärrämme toistemme erilaisia elämäntilanteita, kuitenkin siten, ettei tiimin toiminta häiriinny
 4. Varmistamme, että tuomme oman panoksemme tiimin liiketoimintaan projekteina ja asiakkuuksina ja kannamme vastuun tiimin liiketoiminnan jatkuvuudesta.
 5. Olemme aktiivisesti osana Proakatemian yhteisöä ja sen toimintaa.
 6. Tuemme tiimin sekä tiimiläisten kehittymistä omien oppimissopimusten ja tavoitteiden mukaisesti

Arvojen sekä vision ja näistä johdettujen johtavien ajatuksien synnyttämisen lisäksi toimintaa tukemaan tarvitaan lyhyen aikavälin – esimerkiksi kvartaalin – tavoitteet. Ne ohjaavat ja rytmittävät arkipäiväistä toimintaa. Keskustelimme valmentaja Ville Parkkilan kanssa aiheesta ja hän toi esiin, että tavoitteet voitaisiin määrittää esimerkiksi OKR eli tavoitteet ja avaintulokset menetelmällä. Objectives & Key Results menetelmässä määritetään suuntaa antavat inspiroivat tavoitteet, avaintulokset edistymisen seurantaan sekä aloitteet eli tehtävät, joilla päästään avaintuloksiin. Niiden tavoitteena on keskittää olemassa olevat resurssit parhaalla mahdollisella tavalla kvartaaleittain ja rajata enintään viisi päätavoitetta tarkasteltavalle jaksolle. (Kolsulttiverkko 2022.)

Tämä optimitilanteessa toimisi sellaisena kokonaisuutena, ettei strateginen tekeminen jäisi vain puheeksi vaan jalkautuisi käytännön toiminnoiksi tehokkaammin kuin asettamalla ainoastaan vaikeasti hahmotettavia sekä mitattavia esimerkiksi koko vuoden ajalle kohdistuvia tavoitteita sekä vaikeasti ymmärrettäviä strategioita. Tiimi voisi tarkastella johtavia ajatuksia esimerkiksi kerran vuodessa ja jalkauttaa nämä kvartaaleittain OKR tavoitteiksi. Tiimiyrityksen toiminnassa pitää olla mahdollisuus sattumalle ja uusille mahdollisuuksille. Keskittymällä siis siihen, että luodaan kaikille ymmärrettävät raamit, joita voidaan järkevällä aikavälillä tarkastella ja kehittää mahdollistetaan tiimille parhaalla tavalla sekä liiketoiminta ja oppiminen. Kuitenkin siten, että toiminnassa on silti päämäärä eikä se ole suunnatonta.

Partanen, J. 2018. Tiimivalmentajan parhaat työkalut. 8. painos. Jyväskylä: Tiimiakatemia Global oy.

Toivanen, H. 2019. Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Keränen, V. 2010. Johtavien ajatusten synnytysprosessi. Monkey Business. Verkkosivu. Viitattu 15.4.2023.
https://banana.fi/2010/09/17/johtavien-ajatusten-synnytysprosessi/

Proakatemian johtoryhmä. 2022.

Konsulttiverkko. 2022. OKR:ien avulla strategian jalkautus onnistuu!. Konsulttiverkko. Verkkosivu. Viitattu 15.4.2023.
https://konsulttiverkko.fi/okrien-avulla-strategian-jalkautus-onnistuu/

Kuva: Simonen, S. 2022.

Hei ja tervetuloa tutkimaan millaisia ajatuksia allekirjoittaneen matkan varrella Proakatemialla on syntynyt!

Kommentit
 • Krista Tikkanen

  Mielenkiintoista pohdintaa siitä, miten käytännön tekemistä tulisi sanoittaa johtaviksi ajatuksiksi ja sitä myöten pysähtyä pohtimaan termejä ja niiden merkitystä arkipäivän tekemiseen.

  Pajat ovat oiva paikka näille keskusteluille, silti on paljon muitakin asioita, joista haluamme tiiminä oppia. Nyt viimeisenä vuotena alamme huomata ajan riittämättömyyden! Kuten jo tässä esseessäsi reflektoit, on Kipinä selvinnyt monista kriiseistä ja saanut niistä arvokkaita valmiuksia tulevaa työelämää varten.

  Voisimme yhteisesti keskustella johtavista ajatuksista ja miten olemme niitä toteuttaneet tämän matkan aikana. Laitetaanko tämä syksyn paja-aiheeksi? Kiitos!

  Tämä essee on vertaisarvioitu Kipinän toimesta 04/2023

  19.4.2023
Kommentoi