Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Digimarkkinoinnin haasteet ja mahdollisuudetKirjoittanut: Casper Sivén - tiimistä Edel.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Niko Lahtinen
Kimmo Pulkka
Heikki Karjaluoto
Joel Mero
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

Maailma muuttuu jatkuvasti yhä uudempaan, sekä entistä digitaalisempaan horisonttiin. Yritysten on muututtava mukana ja adoptoitava uusimmat temput, jotta voivat menestyä tai pysyä kukkulan huipulla. Kirjassa “Digimarkkinointi. Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän” korostetaan, että menestyksekäs digitaalinen markkinointi perustuu vahvaan strategiseen pohjaan ja se on myös mielestäni kaiken peruspilari. Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto ja Mero painottavat pitkin kirjaa, että strategian luominen ei ole yksinkertainen tehtävä, vaan se edellyttää syvällistä ymmärrystä kohdeasiakkaasta, markkinadynamiikasta ja digitaalisen ympäristön erityispiirteistä (Digimarkkinointi, S.8). Strategian luomisprosessi vaatii eri digitaalisten kanavien ja työkalujen arviointia sen suhteen, miten ne voivat parhaiten tukea yrityksen tavoitteita. Tämä käsitys laittoi minut pohtimaan oman yritykseni ja henkilökohtaisen brändini digitaalista läsnäoloa ja tunnistamaan alueita, joissa strategiamme voisi olla kohdennetumpi tai tehokkaampi.

Hoksasin yhden olennaisen seikan, joka usein jää huomiotta: strategian on oltava joustava ja sopeuduttava jatkuvasti muuttuvaan digitaaliseen markkinointiympäristöön. Tykkään käyttää sanaa iteratiivinen prosessi. Tämä ajatus on saanut minut arvostamaan sitä, miten tärkeää on pysyä ajan tasalla uusimmista digitaalisen markkinoinnin trendeistä ja teknologioista. Strategian on oltava riittävän dynaaminen reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin, kilpailijoiden toimiin tai kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin. Nykyinen strategia voi käydä yön yli täysin tarpeettomaksi uuden ilmiön ilmaantuessa. Siksi on viisasta varautua kaikenlaisiin muutoksiin.

 

Digitaalisen markkinoinnin toteutuksen haasteet ja mahdollisuudet

Kirjassani ei ainoastaan keskitytty strategian luomiseen, vaan myös sen käytäntöön viemiseen, mikä on yhtä olennainen osa digitaalisen markkinointiprosessin onnistumista. Toteutuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen opin, että tehokkaan digitaalisen markkinointistrategian toteuttaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan seurantaa, analysointia ja optimointia. Oleellisimmat haasteet, jotka poimin olivat: resurssien riittävyys, sopivien mittareiden valinta ja toimenpiteiden ROI:n (return on investment) arviointi. (Digimarkkinointi, S.44)

Pidän siitä, kuinka kirja tutkii digitaalisen markkinoinnin eri näkökulmia läpi case-esimerkkien ja käytännön harjoitusten, mikä sai jopa minut soveltamaan oppimiani teemoja omassa työssäni. Esimerkiksi sosiaalisen median rooli brändin rakentamisessa ja asiakkaiden sitouttamisessa on ollut erityisen kiehtova aihe. Erityisesti asiakkaiden sitouttaminen brändiini on ollut haastavaa ja sain siihen hyvää pohdittavaa. Kirjan niin sanottu analyyttinen lähestymistapa sosiaalisen median strategioihin on tarjonnut minulle uusia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voin parantaa oman brändini näkyvyyttä ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa sosiaalisessa mediassa. Ennen en ollut kovin tarkka seuraamaan dataa, jonka saan eri sosiaalisen median sisällöistä. Mutta nyt, kun olen alkanut sitä enemmän pohtia, olen huomannut, kuinka valtavan hyödyllistä datan tehokas käyttö voi olla.

 

Kuluttajien käyttäytymisen ymmärtäminen digitaalisessa maailmassa

Kuluttajien käyttäytyminen digitaalisessa maailmassa muuttuu jatkuvasti. Olen huomannut, että syvällinen ymmärrys heidän tarpeistaan, toiveistaan ja verkossa olevasta käyttäytymisestään on avain onnistuneeseen digimarkkinointiin. On tärkeää tietää tarkasti oman yrityksen ideaaliasiakas ja sisältö tulee kohdentaa tähän demografiaan. Kun saat syvällisen ymmärryksen kuluttajien tarpeista ja toiveista, sisällön luominen ja digitaalisen markkinoinnin soveltaminen muuttuvat todella helpoiksi ja tuottaviksi. Voin toisaalta myöntää oman kokemuksen kautta, että tämä ei ole kaikista helpoin tehtävä.

Digitaalisen markkinoinnin menestys ei ole vain houkuttelevien mainosten tai näkyvyyden kasvattamista, vaan myös kerätyn datan tulkinnan ja hyödyntämisen taitoa. Datan tulkitsemisen on voi olla vaikeaa, mutta sen hyödyntäminen on hyvin tärkeää, jotta saa maksimoitua tuloksen. Analytiikan ja datan avulla voi ymmärtää ja ennustaa asiakkaiden käyttäytymistä tarkasti, mikä mahdollistaa personoitujen ja kohdennettujen markkinointikampanjoiden luomisen. Tämä on herättänyt minut pohtimaan, miten voisin itse paremmin hyödyntää saatavilla olevaa dataa ja analytiikkaa vahvistaakseni yritysteni digitaalista markkinointia.

Olen käyttänyt analytiikkaa sisältöjeni kehittämiseen A/B testeillä. Suoritan A/B-testejä erilaisille sisällöille luomalla kaksi lähes identtistä versiota, joissa on kuitenkin pieni ero. Tämän avulla selvitän, kumpi versio toimii paremmin, ja otan käyttöön tehokkaamman mallin. Voittaneesta versiosta teen uuden, parannellun version ja tarkkailen, paraneeko analytiikan tulokset. Toistan tätä prosessia sitten loputtomiin. Olen soveltanut A/B-testausta erityisesti sähköpostimarkkinoinnissa, josta saa tarkkaa dataa esimerkiksi siitä, avasiko vastaanottaja viestin, klikkasiko hän linkkiä tai vastasiko hän viestiin.

Syventävänä esimerkkinä, että jos sähköpostikampanja ei tuota toivottua määrää avauksia, voi ongelma olla itse sähköpostin otsikossa. Tässä tapauksessa lähetän samanaikaisesti kahta erilaista viestiä eri otsikoilla ja A/B-testaan, kumpi otsikko saavuttaa korkeamman avausprosentin analytiikan valossa. Näin löydän tehokkaimman viestipohjan ja maksimoin tulokset.

 

Digimarkkinoinnin tulevaisuus

Pohtiessa digimarkkinoinnin tulevaisuutta ja sen vaikutusta liiketoimintamalleihin ja markkinointikäytäntöihin, ymmärrän, kuinka nopea digitalisaation kehitys ja tekoälyn hyödyntäminen sekä virtuaalisen todellisuuden teknologiat muovaavat alaa. Tämä visio on herättänyt minussa pohtimista siitä, kuinka valmiita meidän kotimaiset yritykset ovat näihin muutoksiin. Näkee jo nyt, kuinka suomalaisia yrityksiä ostetaan jatkuvasti isojen ulkomaisten korporaatioiden toimesta.

 

Inspiroidun ajatuksesta, että digimarkkinointi ei ole pelkästään nykyhetken ymmärrystä vaan myös valmistautumista tulevaan. On selkeää, että jatkuva oppiminen ja sopeutumiskyky ovat välttämättömiä, jos haluamme pysyä mukana tässä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Katsoessani eteenpäin on selvää, että digitaalisen markkinoinnin maisema vaatii jatkuvaa innovaatiota ja sopeutumista. Tämän esseen kirjoittaminen ja pohtiminen on opettanut minulle, kuinka tärkeää on luoda pitkäjänteisiä strategioita, jotka eivät ainoastaan vastaa nykyhetken haasteisiin, vaan myös ennakoivat tulevaisuuden mahdollisuuksia.

 

Pitkän aikavälin strategia

Yksi keskeisimmistä oivalluksista, jonka “Digimarkkinointi” -kirja ammentaa lukijalleen, on pitkän aikavälin strategisen suunnittelun tärkeys.  Syvennyin ajatukseen, miten omien töiden strategia voisi paremmin ennakoida tulevia trendejä ja muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä, teknologiassa ja markkinointikanavissa. Olen jokseenkin ottanut aiheen käytäntöön hyödyntämällä eri tekoälyllä toimivia ohjelmistoja.

Strategian pitkäjänteisyys tarkoittaa minulle myös valmiutta investoida resursseja ja aikaa alueisiin, jotka eivät välttämättä tuota välitöntä tuottoa, mutta jotka ovat kriittisiä yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta. Kannattaa siis laittaa sivuun resursseja huonon sään varalta, tämä toki pitää paikkaansa yleisesti elämässäkin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien teknologioiden hyödyntämisen tutkimista, kuten tekoälyn käyttö asiakasdatan analysoinnissa tai virtuaalitodellisuuden soveltaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Mahdollisuuksia tuntuu olevan loputtomasti, mutta pienikin investointi aikaa aiheeseen voi olla todella pitkälle vievää suuressa kuvassa.

 

Loppu sanat!

Tämän esseen kirjoittaminen ja kirjan lukeminen on ollut minitutkimusmatka digitaalisen markkinoinnin vaikuttaviin tekijöihin. Pääsin pohtimaan, kuinka nämä tekijät muovaavat nykyisten ja tulevien markkinointistrategioiden suunnittelua. Vaikka kirja “Digimarkkinointi” tarjoaa konkreettisia työkaluja ja lähestymistapoja, se on ennen kaikkea rohkaissut minua ajattelemaan kriittisesti ja innovatiivisesti.

Kirja toimi lähtökohtana syvemmälle pohdinnalle siitä, miten digimarkkinointi muuttaa liiketoimintaa, kuluttajien käyttäytymistä ja yhteiskuntaa laajemmin. Lukuprosessi on laajentanut näkemystäni ja syventänyt ymmärrystäni digitaalisen markkinoinnin arvonluonnista sekä yrityksille että kuluttajille. Se muistuttaa, että digimarkkinoinnin maailmassa mahdollisuudet ovat rajattomat niille, jotka ovat valmiita oppimaan, kokeilemaan ja sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön.

 

Kommentoi