Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Belbin tiimiroolitKirjoittanut: Sahar Arzagani - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Belbin Team Roles
Meredith Belbin
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Tässä esseessä pohditaan Belbinin tiimiroolien merkitystä. Omaa tiimityöskentelyäni, vahvuuksiani sekä heikkouksiani innovoijana.

 

Belbinin tiimirooli testin takana on brittiläinen tutkija Raymon Meridith Belbin, joka uskoo tiimiroolien oikeaoppisen hyödyntämisen olevan avainasemassa huipputiimin rakentamiseen. Testin ydin tarkoituksena on löytää jokaiselle oma paikka roolia ajatellen tiimissä. Meredith Belbin havaitsi tutkimuksissaan, että tiimirooleja tulisi olla yhdeksän, jotta kaikki tiimin tarvitsemat roolit täyttyisivät. Näistä yhdeksästä, useimmiten vain kaksi tai kolme ovat sinua vahvimmin kuvaavaa tiimiroolia. Testituloksessa voi kuitenkin näkyä muitakin piirteitä näiden kahden vahvimman roolin lisäksi, mutta tarkoituksena on rajata tietyt selkeästi esille tulevat roolit. (The Nine Belbin Team Roles)

 

Miten belbin tiimiroolit näkyvät tiimissä?

 

Belbin arveli että tiimi, jossa yksilö tuottaa jatkuvasti uusia ideoita, on tehokas sellainen. Tätä testattiin käytännön tasolla, ja tutkimus osoittautui paikkaansa pitäväksi. Tämän seurauksena syntyikin tiimirooli Plant. Keksijä (Plant) on hyvin luova sekä idearikas tyyppi, joka tykkää ajatella mielikuvituksellisesti. Plant loistaa kinkkistenkin pulmien ratkaisussa, kunhan tälle annetaan tilaa sekä rauhaa pohtia asioita mielessään. Heikkoutena kuitenkin roolissa esiintyy ideoiden testaaminen. Niin helposti, kun näitä ideoita syntyykin, samaa vauhtia menetetään kiinnostus asiaan.  (The Nine Belbin Team Roles)

Huomattiin, ettei kaikki Plantin ideat ole toteutuskelpoisia, joten tarvittiin seuraava tiimirooli, joka pystyisi haastamaan ideat ja viedä parhaiten toteutettavissa olevat käytäntöön. Tämä tiimirooli on nimeltään Tarkkaileva arvioija (Monitor Evaluator).  Nimensä mukaan kyseisen henkilön vahvuuksiin kuuluu tarkkanäköisyys sekä strategisuus ja toimiikin tiimissä toisten ideoiden arvioijana, toisin sanoen henkilö, joka haastaa hyvätkin ideat. Vaikka kriittisen arviointikykynsä ansiosta tekeekin harvoin huonoja päätöksiä, kuuluu tämä myös tämän heikkouksiin. Liika kriittisyys, voi pahimmassa tapauksessa vaikuttaa yleiseen tiimin ilmapiirin ja vaikuttaa motivaation laskemiseen. (The Nine Belbin Team Roles)

Arvioijan korkea älykkyys aiheuttikin tiimissä vain ristiriitoja, joten tarvittiin uusi rooli, keneltä onnistuisi tiimin haltuun ottaminen sekä ohjaaminen oikeaan suuntaan.  Kokooja (Co-ordinator) on ennakkoluuloton sekä määrätietoinen tiimin tasoittava tekijä. Kyky huomata muiden jäsenten taidot ja näin ollen delegoida tehtäviä eteenpäin. Hyvin usein tiimin vetäjänä tai vastuurooleissa toimiikin kokooja. Pahimmassa tapauksessa voidaan nähdä manipuloivana, sillä voi olla haluton tekemään asioita itse. (The Nine Belbin Team Roles)

Tiimi ei siis ollut vielä täysin tehokas, joten tarvittiin Tekijä (Implementer), joka pystyisi organisoimaan ja järjestämään työt. Tekijänä hän onkin hyvin tehokas sekä realistinen, joka saa tehtyä varsinaisen työn. Tiimi pystyy luottamaan häneen, sillä hänet nähdäänkin hyvin vastuuntuntoisena. Heikkoutena voi olla joustamattomuus, sillä tykästyy yleensä ensimmäiseen vaiheeseen eli niin sanottuun tuttuun ja turvalliseen.(The Nine Belbin Team Roles)

Huomattiin, ettei laatu ole priimaa, joten tarvittiin Viimeistelijä (Complete finisher), joka varmistaisi homman toimivan yksityiskohtia huomioiden. Pikkutarkka, joka varmistaa yksityiskohdat moneen kertaan saadakseen laadukkaan lopputuloksen. Viimeistelijä on täydellisyyden tavoittelija eli on arvattavissa, että piirteisiin kuuluu liika murehtiminen sekä virheiden etsiminen. Tämä saattaa hidastaa tiimiä työssään, sillä viimeistelijän on useimmiten hyvin hankala delegoida asioita eteenpäin, päinvastoin pitää kaiken itsellään. (The Nine Belbin Team Roles)

Tässä vaiheessa Meredith näki haasteena sen, miten sisäänpäin kääntynyt tiimi oli. Tiimi ei osannut sanoa missä mennään, joten olikin tärkeätä löytää Tiedustelija (Resource Investigator), joka selvittäisi ja tiedostaisi mitä tiimin ulkopuolella tapahtuu. Tiedustelija on ulospäinsuuntautunut tyyppi, joka loistaa verkostoituessaan. Halu löytää jatkuvasti uusia kontakteja ja mahdollisuuksia tiimille, useimmiten onnistuukin, sillä on luonnostaan taitava neuvottelemaan. Heikkoutena roolissa nähdään mielenkiinnon nopea herpaantuminen. (The Nine Belbin Team Roles)

Tämän kokoonpanon on helppo harhautua suunnasta kuin suunnasta, joten tarvitaan sellainen rooli, joka antaa tiimille energiaa sekä puskee teenpäin.  Takoja (Shaper) on saavutusorientoitunut, joka vaatii tuloksia tiimiltä.  Esteet tai muut vastoinkäymiset eivät pidättele häntä, päinvastoin kovalla vauhdillaan sekä päämäärätietoisuudellaan Shaper voikin vahingoittaa muiden tiimissä olevien tunteita. (The Nine Belbin Team Roles)

Tämän takia tarvitaan Diplomaatti (Team Worker), joka tulee pitämään huolta tiimin yleisestä ilmapiiristä ja siitä, että kaikkia tullaan kuuntelemaan. Joustavuutensa sekä kannustavuutensa vuoksi, on hän elintärkeä voimavara tiimille. Diplomaatti pyrkii pääsemään yhteisymmärrykseen. tilanteessa kuin tilanteessa. (The Nine Belbin Team Roles)

Meredith oli epävarma, josko nämä kahdeksan roolia olivat riittävän perillä asioista, toisin sanoen ammattilaisia. Asiantuntija (Specialist), on määrätietoinen, joka toimii tietopankin tavoin tiimille. Huippuosaaja, jolla on kyky tehdä asiantuntemusta vaativia päätöksiä ja siksi toimiikin useimmiten tiimin johtajana. Asiantuntijalla on useimmiten fokus yhdessä tietyssä asiassa, mikä nähdään myös tämän heikkoutena. (The Nine Belbin Team Roles)

Brittitutkijan mukaan, kun tiimistä löytyvät nämä yhdeksän eri roolia, nähdään tiimi silloin tasapainoisena. (The Nine Belbin Team Roles)

 

Tiimityö ja minä tiimipelaajana

 

Tiimi tarkoittaa yksilöistä koottua joukkuetta, jossa kaikilla on yhtenäinen päämäärä, mutta kullakin oma tehtävänsä. Jokainen yksilö on tietoinen kunkin roolista, vahvuuksista sekä heikkouksista niin hyvin, että uuden yhteisen projektin tullen tiedetään mitä ja miten kukin hoitaa roolinsa ja projektin toteuttaa. Tiimin tavoitteena on oppia ja tiimioppimisen synergia perustuukin erilaisiin dialogeihin, joita tiimi käy keskenään, mikä nostaa ajattelemisen tasoa. Hyvän tiimioppimisen edellytyksenä on toimia yhdessä. Tiimityössä on hyvä muistaa, että jokaisen rooli on yhtä tärkeä. Vaikka toisen rooli olisi toista roolia suurempi, ilman kaikkien panosta tiimityössä ei saada potentiaalisesti tehokkainta lopputulosta.

 

”Jokaisen työtehtävä sekä työpanos on tärkeää koko joukkueelle”.

 

Tiimipelaajana minulla ei ole koskaan ollut vain yhtä tiettyä roolia vaan olen enemmänkin useamman eri roolin yhdistelmä. Se mikä rooli minulla on missäkin tiimissä on monen eri tekijän summa. Esimerkiksi asiat, jotka vaikuttavat mikä rooleistani on eniten esillä tietyssä tiimissä, riippuu siitä, tunnenko itseni kyseisessä tiimissä hyväksytyksi ja tervetulleeksi, ovatko tiimin jäsenet ennestään tuttuja tai onko tiimiläisillä samanlaiset normit? Lisäksi tähän vaikuttaa myös vahvasti se, että kuinka paljon tiedän tiimin projektin aiheesta. Mitä enemmän ihminen tietää tiimityönsä aiheesta sitä itsevarmempi hän on. Tekemäni Belbinin tiimiroolitesti tuki myös tätä, sillä tuloksissa minulla nousi esille vahvasti kolme roolia. Nämä kolme roolia olivat tekijä, tiedustelija ja takoja.

Koen, että olen hyvä tiimipelaaja. Osaan viedä dialogia eteenpäin, mutta tarpeen mukaan myös olla läsnä ja kuunnella. Tiedostan dialogitimantin tärkeyden keskustelussa ja pyrin käyttäytymään sen mukaan. Yksi vahvuuksistani onkin kuunteleminen ja tilanteiden seuraaminen. Tiimityöskentelyssä ja yleisesti kommunikoidessa ei ole aina tärkeintä vain se, että osaa puhua ja ilmaista itseään, vaan on myös tärkeää osata kuunnella muita ja vastata heille tarvittaessa selkeästi. Kuuntelu ei siis ole passiivista kuten, sen voi helposti nähdä sellaisena vaan se on aktiivista. Kun kuuntelee aktiivisesti ja seuraa muiden tiimiläisten reaktioita ja ihmisten välisiä dialogeja voi tehdä hyviä havaintoja ja esimerkiksi esittää hyviä kysymyksiä ja tiedostaa tiimin yleinen ilmapiiri ja nähdä kokonaiskuva paremmin. Lisäksi mielestäni kuunteleminen on tapa osoittaa tiimiläiselleen arvostusta ja se kasvattaa luottamusta tiimiläisten välillä. Kun tiimissä koetaan, että kuunnellaan niin ihmiset tuovat mielellään myös esille omia mielipiteitään. 

Tiimi on sosiaalinen ympäristö, jossa kaikkien tiimiläisten tulisi olla jonkin verran sosiaalinen ja osata viestiä ja kommunikoida. Tällöin tiimiläisten välinen yhteistyö voi toimia ja tiimin tavoite toteutua tehokkaasti. Ihmiset ovat hyvin erilaisia sosiaalisissa tilanteissa, eikä kaikkien tule olla esimerkiksi tosi puheliaita tai äänekkäitä, mutta tietynlaista sosiaalisuutta tarvitaan, kun ollaan tekemisissä muiden kanssa ja tehdään yhdessä.

Toinen heikkouteni liittyy palautteisiin. Olen huomannut olevani heikko palautteen antamisessa. Joskus sanon asiat liian suoraan ja vastapuoli saattaa ottaa tämän huonosti vastaan. En tahdo loukata ketään suorasanaisuudellani, jonka vuoksi tämä on johtanut siihen, että useimmiten olen ollut antamatta palautetta, koska en ole osannut oikeaa lähestymistapaa. Tämä riippuu kuitenkin paljon siitä, kenelle annan palautetta. Varsinkin uusien henkilöiden kanssa palautteen antamisen kanssa voi olla vaikeuksia. Ymmärrän, että jokainen on erilainen ja se, miten toinen ottaa asian voi olla hyvin erilainen, kuin miten toinen ottaa asian. Tiimipelaajana olisi tärkeää osata antaa palautetta. Lisäksi jostain syystä minulle on jäänyt sellainen ajattelutapa, että palautteen tulee olla aina rakentavaa ja palautetta voi antaa vain epäonnistumisista tai ei täysin nappiin menneistä asioista. Ajan myötä olen kuitenkin ymmärtänyt, että positiivista asioista ja onnistumisista palautteen antaminen on yhtä tärkeää kuin muistakin asioista. Uskon, että voisin kehittää palautteen antamiseen liittyvää heikkouttani olemalla mahdollisimman konkreettinen ja olemalla positiivinen. Jos puhun nätisti ja hymyilen sekä esitän toiveeni jatkosta ja mainitsen myös onnistumisia, enkä vain tuo esiin epäonnistumista, palaute ei tuntuisi niin negatiiviselta.

 

Minä innovoijana

 

Olen testin tulosten kanssa osittain samaa mieltä ja osittain en. Olin aikaisemmin esseessäni tuonut esiin sen, miten koin profiilini olevan haaste tiimille. Tämä siksi, koska Tekijänä minun on oltava jatkuvasti tekemässä jotakin hyödyllistä, joka vie minua eteenpäin kohti tavoitettani, mutta välillä saatan hetkellisesti menettää motivaationi tekemiseen sekä suorittamiseen. Yleensä saan hyvin nopeasti oman pakkani kasaan, mutta jos tätä jatkuu pidempään, se aiheuttaa itselleni paljon stressiä sekä turhautumista. Ja koska elän aika vahvasti tunteella, se näkyy ulkopuolelle ja voi täten vaikuttaa myös tiimiläisten fiiliksiin. Positiiviselta näkökulmalta siis katsottuna, on tässä hurjasti mahdollisuuksia. Kun saan oman driven päälle, opin kertomaan siitä, opin myös delegoimaan sekä saan muut tiimiläiset mukaani positiivisella asenteella.

Takojana, heikkoutena minulla on myöskin se, etten ole maltillinen. En kestä sitä, jos samaa asiaa pallotellaan jatkuvasti uudestaan eikä mennä eteenpäin. Yritänkin tuoda esiin tiimille tahtoni ja välillä tämä saattaa vaikuttaa siltä, ettei minua kiinnosta laisinkaan vaan tahdon asian äkkiä vain pois alta. Voin vaikuttaa myös määräilevältä, mikä ei ole tarkoitukseni. Halusin tuoda tämän esiin, sillä haluan Revenalaisten tietävän, että tiedostaman tämän itse ja toivonkin, että muistutatte minua, mikäli menen liiallisella vauhdilla eteenpäin.

Tiedustelija oli yksi rooleista, jotka nousivat top kolmikkoon ja täytyy sanoa, etten näe itsessäni tiedustelijaa laisinkaan enkä omaa tämän roolin tiimityötaitoja. 

Omaan tiimityöskentelyyni innovoinnin aikana vaikuttaa hyvin vahvasti se, miten paljon tiedän kyseisestä aiheesta. Mitä enemmän tiedän aiheesta, sen itsevarmempi olen ja pystyn antamaan toimeksiannolle täyden fokukseni. Koin, että tämä nähtiin viime innovoinnissamme, kun toimeksiantonamme oli aihe, josta en tiennyt juurikaan mitään. Siispä pysyin hyvin neutraalina ja olinkin jopa hieman skeptisenä, miten pärjäisin toimeksiannon kanssa, mikä ei herättänyt itsessäni minkäänlaisia tunteita. Oivalsin hyvin pian, että nyt on omasta asenteestani kiinni ja minun täytyy vain jatkossa kuunnella jokainen toimeksianto avoimin mielin. Persoonaltani olen kuitenkin tyyppi, joka tykkää saada uutta tietoa. Lisäksi pohdin, että omana heikkoutenani on myös kokonaisvaltaisuus tai tältä ainakin itsestäni tuntui alussa. Nyt taas pohdin sitä, voinko sittenkään väittää, ettenkö osaisi tuoda omaa informaatiotani erilaisista aloista, sillä emme ole Revenana toteuttaneet juurikaan monta innovointia.

Näen itsessäni taas hyvin vahvasti Keksijän (Plant) sekä Tarkkailevan arvioijan (Monitor Evaluator). Vahvuutenani siis on selvästikin luova ongelmanratkaisu, spesifimmin ideointi. Toimeksiannolla ei niinkään ole väliä, kunhan saan ympärilleni muita ideoijia. Tällöin innostun itse entistä enemmän ja kas kun ideoita vain syntyy. Tykkään myös haastaa muita ideoita ja täten rajata nämä pienempiin kategorioihin. 

Tiimi

Tiimirooli on todella tärkeää ryhmän menestyksen näkökulmasta. Tärkeintä siinä on se, että jokainen tekee oman roolinsa niin hyvin kuin vain pystyy, sitä enempää ei voida vaatia. Tiimin on tärkeää osata tunnistaa jokaisen yksilön vahvuudet, sekä heikkoudet, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos. Belbin tiimiroolitestin mukaiset tiimiroolit eivät ole kuitenkaan kiveen hakattuja ja siksi onkin tärkeää yksilön itse tunnistaa eri roolit tiimeissä. Koen eri roolien kokeilemisen olevan myös hyvä tapa selvittää omat vahvuudet sekä heikkoudet.

Kun Revena osaa tunnistaa erilaisia tiimirooleja, onnistumme tiiminä mm. kokoamaan toimivia ryhmiä, jakamaan vastuuta tasaisemmin sekä löydämme helpommin jokaiselle mielekästä tekemistä. Koen, että tällöin jos yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy ja hyvä henki ryhmässä kasvaa.

” Roolin määritelmä painottaa ihmisen kykyä ja mahdollisuutta valita aktiivisesti roolinsa, mutta samalla se auttaa ymmärtämään riippuvuuden muista henkilöistä”.

Pitäisikö tulevassa innovoinnissa hyödyntää siis jo saatuja Belbinin tiimirooleja vai pitäisikö jokaisen olla roolissa, minkä näkee itsellensä parhaaksi? Molemmissa vaihtoehdoissa on sekä hyviä että huonoja puolia.Toisaalta tämäkin on asia, jota tulee vain testata. Tänä vuonna 24H:n lisäksi Revenalla tulee olemaan ainakin kaksi 12H innovointia, ensimmäinen keväällä ja toinen syksyllä. Koen, että meidän kannattaa tiiminä kokeilla molempia edellä mainittuja vaihtoehtoja. Vain niin pystymme tietämään, missä roolissa kukin loistaa.Sen tiedän, että tiimissä tulee olla selkeä johtaja rooli tai muu, joka osaa viedä tiimiä oikeaan suuntaan, enkä välttämättä koe tämän henkilön tarvitsevan ottavan mitään muuta suurta vastuuta, jos totisesti pystyy organisoimaan asiat tarpeeksi hyvin. Sillä hyvä johtaja/suunnannäyttäjä osaa delegoida asiat.

Luin kehitä ideasi innovaatioksi kirjassa, että toimivassa onnistuneessa innovointiryhmässä toteutuu lähes aina nämä kolme seuraavaa asiaa:

Luottamus – Tiimissä tulee ja pitääkin uskaltaa jakaa vastuuta muille, luottaen heidän omaan ammattitaitoonsa. Muuten palataan itse loppuun ja samalla myös turhautuvat muutkin.

Avoimuus – Jos jokin häiritsee, se tulee häiritsemään ja haittaamaan työtä niin kauan kunnes otat sen esille. Luovuus pääsee parhaiten valloille, kun olet oma itsesi, jaat omat virikkeesi.

Arvostus – Mitä ikinä sanotkin, sano se arvostaen toisen työpanosta; mitä sinulle sanotaan, ota se arvostaen toisen mielipidettä.

 

Pohdinta & itsearviointi

Vahvuudet: organisoiva, kannustava, ideoija, tekijä, visuaalisuus

Heikkoudet: määräilevä, väittelevä/haastaja

Millaisen roolin haluaisin ottaa projektissa: Keksijä

Millaiseen tiimirooliin sopisin parhaiten: Keksijä

 

Lähteet:

 

Lapin Ammattikorkeakoulu. Innovointiosaamisen itsearviointilomake. Luettu 20.2.2022. http://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Lapin%20AMK%20Kehitt%C3%A4v%C3%A4%20arviointi%20Innovaatio-osaaminen%20Itsearviointilomake.pdf

Belbin tiimirooliraportti. Luettu 20.2.2022. https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/.

https://johtamispsykologi.wordpress.com/2015/07/02/mita-roolia-pelaat-huipputiimissa/

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158790/pdfOPINNAYTETYO_IITTAINEN_VUOLLE.pdf;jsessionid=915406BA2EDD364C4824B50C37FAE415?sequence=1

https://esseepankki.proakatemia.fi/belbin-tiimiroolien-merkitys/

http://systemsintelligence.aalto.fi/systeemialykirja2005/2005surakka79-90.pdf

https://ajatuksialuovuudesta.files.wordpress.com/2015/11/tiimiroolit-luova-tiimi-tiimin-johtaminen.pdf

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103486/Nakemyksia%20innovaatioprosessin%20johtamiseen.pdf?sequence=1

Kommentoi