Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Avoin ja kommandiittiyhtiö, hyvät ja huonot puolet?Kirjoittanut: Helmi Kaihlanen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet
Kari Hoppu
Katja Hoppu
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Meillä Proakatemialla tiimit yleensä perustavat osuuskunnan tai osakeyhtiön. Tiimit käyvät keskustelua mutta tavanomaisempi vaihtoehto on osuuskunta. Tavanomaisesta poikkeavia vaihtoehtoja voisi olla juurikin avoin tai kommandiittiyhtiö. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat henkilöyhtiöitä, ja niitä
sääntelee laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Näissä henkilöyhtiöissä korostuu yhtiömiesten välinen keskinäinen luottamus ja vapaus sopia yhtiön asioista. Yhtenä suurimpana syynä onkin varmasti miksi näistä kumpaakaan ei valita tiimiyritykseksi akatemialla on, yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu kaikista yhtiön veloista.

Avoimessa yhtiössä jokaista yhtiömiestä koskee hallintovaltuus eli itsenäinen oikeus tehdä̈ yhtiötä koskevia päätöksiä ja ryhtyä asioiden hoidon edellyttämiin toimenpiteisiin. Laajojen oikeuksien vuoksi, on yhtiömiehillä myös laajat vastuut. Yhtiön lisäksi jokainen yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa kaikista yhtiön veloista. Velkavastuu koskee myös uusia yhtiömiehiä, heillä on vastuu myös niistä veloista, jotka ovat syntyneet ennen heidän yhtiömieskautensa alkua. Yhtiöstä eroaminen ei myöskään vapauta velkavastuusta, vaan eronnut yhtiömies vastaa kaikista ennen hänen eroaan edeltävistä, mutta myös uusista veloista, jotka syntyvät hänen eronsa jälkeen siihen saakka, kunnes ero on merkitty kaupparekisteriin. Tässä taas yksi lisä syy miksi avoin yhtiö ei ole Proakatemian vaihtoehdoista kärjessä. Jos joku porukka haluaisi jatkaa tiimiyrityksen y-tunnuksella valmistumisen jälkeen, olisi varmasti vaikeaa miettiä että loppu porukka olisi silti henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista, vaikka olisivat eronneet.

Yhtiösopimuksessa yhtiömiehet voivat sopia keskenään työnjaosta yhden tai useamman yhtiömiehen jättämisestä yhtiön hallinnon ulkopuolelle. Hallinnon ulkopuolelle jätettävät henkilöt voidaan rekisteröidä mutta keskinäinen työnjako sitoo ainoastaan yhtiömiehiä. Yhtiömiehillä on kuitenkin kielto-oikeus (pl. hallituksen ulkopuolelle suljetut yhtiömiehet), jolla toista yhtiömiestä on mahdollista kieltää aloittamasta tiettyjä toimenpiteitä, esim. yhtiön kannalta riskialttiit ja pitkäkestoiset toimenpiteet. Yhtiössä tulee olla aina enemmän kuin yksi yhtiömies.

Avoimeen yhtiöön voidaan nimetä myös toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa ja muita yhtiömiehiä koskee huolellisuusvelvoite, jolloin he ovat velvollisia korvaamaan yhtiölle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingot. Valinta edellyttää yksimielistä päätöstä, ellei yhtiösopimuksessa ole muuten määritelty. Hetkiä jolloin tarvitaan kaikkien yhtiömiesten suostumusta vaativia on mm. toimitusjohtajan erottaminen tämän ollessa yhtiömies, yhtiösopimuksen muuttaminen tai yhtiön toimialaan kuulumattomiin tai sen tarkoitukselle vieraisiin toimenpiteisiin ryhdyttäessä. Yhtiömies voi ryhtyä yhtiösopimuksen kieltämiin toimenpiteisiin myös yksin. Jos yhtiömies näkee että toimenpidettä ei voida lykätä yhtiötä uhkaavan vahingon estämiseksi tai yhtiön oikeuden turvaamiseksi. Myös sellaisessa tilanteessa, jossa yhtiösopimuksen mukaista menettelyä ei voida noudattaa yhtiömiehen poissaolon tai sairauden vuoksi.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet voivat nostaa yhtiöstä varoja joko yksityisottoina tai palkkana. Yksityisotot eivät vaikuta yhtiön tulokseen eikä niistä tarvitse maksaa veroa, sillä verot maksetaan yhtiön tuloksesta. Yhtiömiehelle voidaan maksaa myös palkkaa, jos hän työskentelee yhtiössä mutta tämä vaikuttaa yhtiön tulokseen joten siitä täytyy maksaa myös ansiotuloveroa.

Voittoja jakaessa, avoimen yhtiön ei tarvitse maksaa yhteisöveroa, vaan yhtiön voitto verotetaan yhtiömiesten henkilökohtaisessa verotuksessa. Osa verotetaan pääomatulona ja osa ansiotulona, sillä avoin yhtiö ei ole itsenäisesti verovelvollinen. Yhtiömiesten tulee maksaa veroa myös silloin, vaikka eivät saisi nostaa kaikkia voittovaroja yhtiöstä. Yhtiösopimuksessa on voitu sopia voittojen ja tappioiden jaosta, sekä yhtiöön asetetuille panoksille maksettaville koroille, mutta muuten ne jaetaan tasan yhtiömiesten kesken.

Avoimia yhtiöitä on todella vähän Suomessa, vain 8903 kappaletta eli alle 1,5 % kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä (Patentti- ja rekisterihallituksen tilasto 04.01.2021).

 

Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä. Perustamisasiakirja toimii yhtiösopimus, joka on vapaamuotoinen mutta kirjallinen. Yhtiösopimuksessa mainitaan mm. yhtiön toimiala, ja sen muuttaminen vaatii kaikkien yhtiömiesten hyväksynnän. Kun yhtiötä ollaan perustamassa, maksetaan rekisteröintimaksu 240 € ja yhtiö syntyy, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin. Perustaessa yhtiömiehet voivat sijoittaa yhtiöön pääomapanoksen, mutta se ei ole pakollista. Rahallisen panoksen lisäksi yhtiöpanos voi olla myös työpanos tai apportti eli omaisuuden sijoittamista yhtiöön. Panoksista sovitaan yhtiösopimuksessa kirjallisesti. Yhtiöllä pitää myös tietenkinolla nimi ja pankkitili. (Yrityksen perustaminen n.d.)

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiöt ovat hyvin samanlaisia avoimien yhtiöiden kanssa, ja oikeastaan ainoa ero on, että kommandiittiyhtiöissä on sekä vastuullisia, että äänettömiä yhtiömiehiä. Molempia on oltava yrityksessä vähintään yksi. Vastuulliset yhtiömiehet toimivat avoimen yhtiön yhtiömiesten tavoin ja ovat henkilökohtaisessa vastuussa mm. yhtiön veloista, mutta heillä on myös oikeus päättää yhtiötä koskevista asioista itsenäisesti. Erot avoimen yhtiön ja kommandiitti yhtiön välillä johtuukin juuri äänettömien yhtiömiesten asemasta. Äänetön yhtiömies on velvollinen asettamaan yhtiöön pääomapanoksen ja hänen vastuunsa yhtiön velvoitteista rajoittuukin vain sijoittamaansa panokseen.

Äänetön yhtiömies ottaa vastuullista vähemmän riskejä, mutta ei ole oikeutettu tuottoon muuten kuin sijoittamansa pääoman osalta, niin kuin ylempänä mainittiin. Hänellä ei ole myöskään kielto-oikeutta, eikä muutenkaan osallistu yhtiön päätöksentekoon paitsi, jos yhtiö aikoo ryhtyä toimialaan kuulumattomiin tai yhtiön tarkoitukselle vieraisiin toimenpiteisiin sekä yhtiösopimusta muutettaessa, jolloin tarvitaan myös äänettömän yhtiömiehen suostumus.

Kommandiittiyhtiön voittoa jaettaessa maksetaan ensimmäisenä äänettömien yhtiömiesten osuudet yhtiösopimuksen mukaan (tai EKP:n viitekorkoa vastaava korko jäljellä olevalle panokselle.) Jäljelle jäävä osuus jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. Yhtiö tehdessä tappiota, ainoastaan vastuulliset yhtiömiehet osallistuvat sen kattamiseen. (Yrityksen perustaminen n.d.)

 

 

Kommandiittiyhtiöitä on hieman enemmän kuin avoimia yhtiöitä Suomessa, 25411 kappaletta eli noin 4 % kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä (Patentti- ja rekisterihallituksen tilasto 04.01.2021).

Hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet

Vastuunalaisella yhtiömiehellä on hallintovaltuutus eli oikeus edustaa yhtiötä ja tehdä itsenäisiä päätöksiä yhtiön liiketoiminnan kannalta. Äänetön yhtiömies on vastuussa ainoastaan yhtiöön asettamastaan panoksesta, eikä ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista, eikä osallistu yhtiön tappioiden kattamiseen. Ellei yhtiösopimuksessa toisin mainita.

Kommandiittiyhtiön perustaminen on hyvä esim. tilanteissa joissa toisella on liikeidea ja toisella pääomaa.

Huonot puolet

Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen veloista. Yhtiöstä erotessa ei vapaudu velkavastuusta, joka ylettää myös kaikkiin uusiin velkoihin, kunnes ero virallista, eli merkitty kaupparekisteriin.

Jos yhtiömiehiä on useampi, voi luottamuksen rakentaminen olla haastavaa. Vaikka yhtiösopimuksessa olisi sovittu vastuualueista, ovat ne sitovia ainoastaan yhtiön sisällä, jolloin kenen tahansa vastuunalaisen yhtiömiehen tekemä sopimus toisen yrityksen/asiakkaan kanssa on sitova, riippumatta hänen vastuualueestaan. Vastuunalainen yhtiömies ei saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa ilman toisten yhtiömiesten suostumusta.

Äänettömän yhtiömiehellä ei ole kielto-oikeutta, eikä hän muutenkaan pääsääntöisesti osallistu yhtiön päätöksentekoon tai asioiden hoitoon.

Kummassakin yhtiömuodossa on ehkä enemmän huonoja kun hyviä puolia, Proakatemian ja tiimiyrittämisen kannalta. Olisi rohkea veto ensimmäisen vuoden pinkuilta valita avoin tai kommandiittiyhtiö. Kummassakin yhtiömuodossa korostuu yhtiömiesten välinen luottamus ja siksi ne ovatkin usein perheyrityksien suosimia valintoja.

Lähteet:

FINLEX. 2016. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Viitattu 11.10.21. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389#L2

Avoimen yhtiön perustaminen. Nd. Viitattu 11.10.21. https://yrityksen-perustaminen.net/avoin-yhtio/

Hoppu&Hoppu 2020; Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Kommandiittiyhtiön perustaminen. Nd. Viitattu 11.10.21. https://yrityksen-perustaminen.net/kommandiittiyhtio/

Kommentit
  • Hei naiset / herrat
    Taloudellinen tuki yksityishenkilöille kaikille
    Tämä viesti on tarkoitettu yksityishenkilöille, köyhille, yrityksille, yrityksille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tiettyä lainaa hankkeidensa toteuttamiseksi joko toiminnan uudelleen käynnistämiseksi tai muille. Korko on 3% riippumatta pyydetystä summasta. Myönnämme Lainat 5 000 € – 2 000 000 € Takaisinmaksuaika on 1 – 30 vuotta. Ole tyytyväinen 72 tunnin kuluessa. Sähköposti: pereyratourino@gmail.com

    11.12.2022
Kommentoi