Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Asenne ratkaiseeKirjoittanut: Heta Valkama - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Valmenna onnistumaan. Nyt.
Furman, B. & Rubanovitsch, M.
Nina Pinjola
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

Akatemian arjessa puhutaan usein johdettavana olemisesta ja johtamisesta, siitä miten päästä pois alisuoriutumisesta ja kuinka voi auttaa muita suoriutumaan paremmin. Selitysten etsiminen tekemättömiin töihin ja velvollisuuksiin ja vastuisiin ei auta ketään. Jokaisella ihmisellä on vastuu itse TEHDÄ jotain asialle ja vaikuttaa positiivisempaan tulokseen. Asenteen muutos vaikuttaa jokaisen tiimin ja yksilön arkeen niin työelämässä kuin yksityiselämässä. Monelle heikommin suoriutuvalle voikin ehdottaa avun tarjoamista työtehtävässä, eikä nostaa pelkkiä ongelmakohtia esille. Onnistumisista kuuluu työpaikallakin kiittää. Asenne ratkaisee kaikessa mihin lähtee, asenteeseen vaikuttavat ennakkoluulot ja monet muut asiat, joihin pääsemme keskittymään nyt.

Valmentavaan johtamiseen kuluu tavoitteiden asettamista

 

Valmentaminen ja perinteinen johtaminen ovat kaksi eri asiaa

Jos valmentaminen meinaa mielestäsi epäonnistua tässä on muutamia vinkkejä:

-Henkilökohtaiset one-on-one keskustelut

-Miten jokainen toivoo tulleensa valmennetuksi

-kokemukset edellisen esimiehen kanssa, myönteistä, vai kielteistä

-mitä muutoksia hän haluaa tehdä, mitä hän toivoo itse esimieheltään

-kerro omasta valmennustyylistäsi, millainen sinä olet

-kerro omista toiveista ja tavoitteistasi

-halu oppia myös työntekijöiltä ja muilta organisaatiossa olevilta

 

Tyypillistä on itse ajatella, että kun kukaan muukaan ei tee mitään työhyvinvoinnin eteen, niin itse ei tule edes tarkasteltua omaa vaikutusta tai panosta siihen. Usein myös motivaatio muiden muuttamiseen löytyy, muttei kuitenkaan itsensä. Jokaisen pitäisi keskittyä kehittämään itseään ja ottamaan vastuun omasta kehityksestä vähintään yhtä tarkasti kuin teemme tulkintoja siitä, miten muut tekevät asiat.

On hyvä ymmärtää, että ihmiset käyttäytyvät huonosti toisiaan kohtaan, kun eivät omasta näkökulmastaan näe vääryyttä. Muutosvastarinta usein taas pohjautuu epätietoisuuteen, ihmiset vastustavat asioita, joista heillä ei ole kokemusta tai ohjeistus on ollut epäselvää. Muutosta voi johtaa monella tapaa, mutta usein ihmiset muovaavat muutoksen tullessa erilaisia skenaarioita mieleensä, mihin muutos voi johtaa. Johtajan vastuulla taas on kuunnella, tiedottaa ja tuoda myös positiiviset asiat työntekijöiden tietoon.

Vapaaehtoisesti tehtävät asiat johtavat yleisesti onnellisuuden kasvuun, joten ehkä esimiehenä voisi antaa vapautta valita esimerkiksi hybridi, etä- tai läsnäolo työmalleista. Vaikka kiitoksen antaminen on tärkeää ja iloitseminen omista ja toisen saavutuksista, on myös tärkeää tehdä työpaikalla pieniä palveluksia luodakseen hyvää ja positiivista tunnelmaa. (Furman, Rubanovitsch, Pinjola, 2014)

Joku hoitaa

Isommissa ryhmissä on järkevää jakaa ihmiset, vaikka kahden maksimissaan kolmen hengen ryhmiin tietyissä tilanteissa, jotta JOKU ei tule käymään. Valmentamalla voit helpottaa tai madaltaa yksilön paineita tai pelkotiloja, jos yksilö ottaa vastuuta pienemmässä tiimissä, kuin isommassa organisaatiossa. Tällä tavoin saamme ihmisiä enemmän osallistuttua ja ennaltaehkäisemme irtaantumista organisaatiosta. Joku täytyy kitkeä ulos työyhteisön sanavarastosta.

SISUA

Asenne, sisu ja monta muuta vahvaa kuvaavaa sanaa tälle mystiselle merkitykselle. Mitä asenne tarkoittaa? Asennetta omaavan ihmisen kuvitellaan olevan ahkera, urhea ja hyppäävän mukaan tulevaisuuden haasteisiin. Aivan kuten Särki kertoo artikkelissaan, emme kuitenkaan voi kehittää tätä epämääräistä sanaa, vaan sen taustalla muuttuvia tekijöitä. Jokainen pystyy kehittämään itsessään sitä millaiset ennakkoluulot erilaisiin tilanteisiin asettaa, kuinka suhtautuu kritiikkiin tai rakentavaan palautteeseen ja miten tuo itsensä ja ulkoisen ”habituksen” ilmi uusille ihmisille uusissa tilanteissa. Usein sanotaankin, että yrittäjistä täytyy löytyä asennetta ja sisua. Se miten yrittäjä esittelee ja kantaa itseään muutoksissa voidaan nähdä suorana mainostauluna hänen omaan liiketoimintaansa. (Särki, 2021)

Itsensä johtaminen

Huonona esimerkkinä, jos et tunnista omia kehityskohteitasi, olet erittäin alkutekijöissä itsesi johtamisessa. Kun omia itsensä johtamisen taitoja uupuu, on helpompaa tuudittautua siihen ajatusmalliin, ettei itseään tarvitse kehittää, tai sitten itsensä johtamista ei ole elämänsä aikana oppinut mistään. Tämä taas johtaa siihen, että negatiivinen asenne lisääntyy ja vika löytyy usein muista oman navan sijasta. Valmenna onnistumaan kirjassa negatiivisen asenteen korjaamisen usein helpottaa kuulluksi tuleminen, ja voi kuinka paljon tästäkin yksinkertaisesta asiasta olen henkilökohtaisesti kirjoittanut eri konteksteissa. Jos haluat opetella valmentamista, opi ensin aktiivisen kuuntelemisen taito ja sen jälkeen voit kysyä mahdollisesti valmennettavaltasi mitä toiveita hänellä on jatkon suhteen. (Furman, Rubanovitsch, Pinjola, 2014)

Rakentava kritiikki

Rakentava palaute ja ongelmakohtien ratkominen usein ennaltaehkäisee loukkaantumisia. Näiltä ei kuitenkaan aina voi välttyä työpaikalla, sillä usein ihmiset kokevat tulleensa pukatuksi silloin kun kokevat epäoikeudenmukaisuutta. Usein kuitenkin sekä loukkaantuminen että loukkaaminen ovat tahatonta, koska ikinä ei voi tietää miten toinen osapuoli voi reagoida ja tulkita sanottuja sanoja. Väärinymmärryksiä tapahtuu ja niistä päästään yli, kun osaamme muuttaa asennetta, astua yli oman egomme, asettua toisen asemaan ja pyrkiä itse kasvamaan ihmisenä. Ihmisiä ei voi enää nykyään käskyttää tai pakottaa, valmentajan tai johtajan tehtävänä on tartuttaa työntekijään valmentava asenne, mutta pitää myös mielessä, että jos vaatii muilta itseohjautuvuutta, sitä pitää myös löytyä itseltä. Valmentavan kasvun asenteen tartuttamisella, päästään eroon erittäin monesta ongelmasta, esimerkiksi alisuoriutujista työpaikalla. (Furman, Rubanovitsch, Pinjola, 2014)

Ongelmien ratkaisu

Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys ja näkemys ongelman luonteesta. Valmentava johtaminen auttaa myös tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet, jotta tiimi voi jakaa vastuut tehokkaasti ja tukea toisiaan tarvittaessa. Yksi keskeinen ajatus kirjasta on se, että ongelmat eivät ole esteitä, vaan mahdollisuuksia oppia ja kasvaa yhdessä. Kun tiimi kohtaa konflikteja ja haasteita, se voi nähdä ne tilaisuuksina parantaa työskentelytapojaan ja kehittää henkilökohtaista kasvuaan. Tämä taas vaatii avointa viestintää ja valmentavaa otetta ongelmanratkaisuun. (Furman, Rubanovitsch, Pinjola, 2014)

Uskomukset pohjautuvat asenteeseen

Oma itsetunto ja uskomukset perustavat sen, miten kohtaamme ja ratkaisemme ongelmia työyhteisössä. Ne muokkaavat näkemystämme itsestämme ja muista, ja vaikuttavat siihen, kuinka koemme ja tulkitsemme erilaisia tilanteita. Jos meillä taas on vahva itsetuntemus ja tieto omista kyvyistämme, olemme todennäköisesti itsevarmempia ja avoimempia uusille ideoille ja näkökulmille. Tämä auttaa meitä toimimaan tehokkaasti työyhteisössä, ja kun ongelmia ilmenee, olemme taipuvaisia näkemään ne haasteina, joista pääsemme yli. Toisaalta heikko itsetunto ja negatiiviset uskomukset johtavat epävarmuuteen ja pelkoon työyhteisössä. Tällaiset henkilöt ovat alttiimpia negatiivisille ajatuksille ja konflikteille. Ongelmat voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä esteiltä, ja henkilö sortuu tällöin syyttämään itseään tai muita. (Furman, Rubanovitsch, Pinjola, 2014)

Pohdinta

Mielestäni koko esseeni tärkein oivallus on se, että jos ja toivottavasti kun pääsen palkkaamaan työntekijöitä, niitä täytyy valmentaa. Pelkkä johtaminen ei riitä, jos kasvua ja asenteen muovaamista odotetaan ja yritys identifioituu muutos haluiseksi, on erittäin tärkeää, että työntekijöiden kehitystä kehitetään ja siihen panostetaan. Muistutuksena vielä kaikille, jotka ovat työ elämässä: omat uskomukset ja tavoitteet kannattaa muokata unelmien tavoitteiden kanssa samaan linjaan.

Muutama pohtiva kysymys, jotka poimin Särjen artikkelista, jotta omaa asennettaan voi pohtia:

Mitä sinä tavoittelet elämässä?

Mikä sinulle on tärkeää?

Mitä asenteita tarvitset, jotta voit saavuttaa haluamasi?

 

Furman. B, Rubanovitsch. M, Pinjola. N, 2014. Valmenna onnistumaan. Nyt. 1. painos. Saarijärvi: Oy Imperial Sales AB / Johtajatiimi.

Särki, J. 5.11.2021. Asenteen kehittäminen -mitä asenne on ja kuinka kehittää sitä? TÄYSII verkkosivu. Viitattu 26.9.2023. https://www.taysii.fi/asenteen-kehittaminen/

 

Kommentoi