Tampere
28 May, Tuesday
24° C

Proakatemian esseepankki

KIIHTYVÄN INFLAATION VAIKUTUKSET YRITTÄJYYTEENKirjoittanut: Jesse Vuori - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittanut: Inka Tikkanen, Jesse Vuori

 

Miksi inflaatio on tärkeä aihe juuri nyt? 

 

Olemme huomanneet, että monien tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat yleisesti nousseet. Erityisen hyvin se kuitenkin näkyy polttoaine- ja energiahinnoissa. Esimerkiksi polttoaineen hinta on huipussaan ja tämän näkee tankkauskuitissaan. Hintatason muutokset vaikuttavat merkittävästi monen ihmisen henkilökohtaiseen talouteen. Monen kotitalouden on käytettävä enemmän rahaa perustarpeidensa kattamiseen. Ostovoimamme heikkenee hintojen noustessa nopeammin kuin tulotasomme. Kiihtynyt inflaatiotilanne heijastuu yhtä lailla yrityksiin aiheuttaen yrittäjille omat haasteensa.  Yritysten on reagoitava jollain tavalla kustannusten kasvuun. Halusimme perehtyä aiheeseen esseessä tarkemmin, koska aihe on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen niin kuluttajalle kuin yrittäjällekin. Lähestymme aihetta kuitenkin enemmän yrittäjän näkökulmasta havainnoimalla ilmiötä käytännön esimerkein. Pohjustamme aihetta käymällä läpi inflaatiota terminä ja avaamalla hieman, miten sitä säädellään kansainvälisesti keskuspankkien kautta. Pohdimme syitä ja seuraamuksia, sen vaikutuksia niin maailmanlaajuisesti kuin omien projektiemme tasolla. Mikäs sen parempi tapa aiheeseen syventyä, kuin tuoda se oman arjen tasolle käytäntöä havainnoiden. Lopuksi tuomme vielä esiin omia havaintojamme siitä, miten kiihtyvään inflaatioon kannattaisi varautua.  

 

Mitä on inflaatio? 

 

Inflaatio tarkoittaa sitä, että rahan arvo laskee ja ostovoima heikkenee. Se näkyy tavaroiden ja palveluiden hintojen nousemisena niin, että samalla määrällä rahaa saa vähemmän samoja asioita verrattuna aikaisempaan. Kärjistäen voisi ajatella, jos aikaisemmin tuoli maksoi 100 euroa ja sama tuote maksaa nykyään 104 euroa, inflaatio olisi 4 %. Inflaatio ei kuitenkaan tapahdu yksittäisen tuotteen tasolla, vaan se kuvastaa hintojen nousua laaja-alaisesti eri tuotteissa ja palveluissa. Tällä hetkellä esimerkiksi polttoaineiden keskihinnat ovat nousseet rajusti. Dieselin keskihinta litralta on noussut toukokuun 2020 1,16 eurosta 1,87 euroon helmikuun 2022 aikana. Vastaavassa ajassa 95E bensiinin hinta on noussut 1,28 eurosta 1,95 euroon. Hintojen nousun syytä tarkastellessa, on helppoa todeta, yhtenä merkittävimpänä syynä olevan verojen korotukset. Dieselin kohdalla veron osuuden ollessa noin 50 % ja 95E bensiinin peräti 60 % tällä hetkellä. (Tilastokeskus n.d.) Toinen merkittävä hintojen nousu viime aikoina on tapahtunut energian hinnoissa, joka näkyy vaikkapa kotitalouksien sähkölaskussa. Näiden lisäksi myös elintarvikkeiden hintojen noustessa, alkaa kiihtyvä inflaatio näkymään yhä vahvemmin tavan tallaajan kukkarossa. Varsinkin, kun palkkataso ei nouse samassa suhteessa elinkustannusten noustessa. Tämä kuvaa hyvin sitä tilannetta, mitä kiihtyvä inflaatio monesti voi aiheuttaa. Inflaatiota mitataan siis laajamittaisesti eri indeksien avulla seuraamalla palvelujen ja tuotteiden keskihintoja. Kaikkia vuoden aikana hankittuja tavaroita ja palveluita kutsutaan kulutuskoriksi. Inflaation vauhtia tarkastellaankin vertailemalla nykyistä kulutuskoria menneiden vuosien hintoihin. (Euroopan keskuspankki n.d.) Pidemmältä aikaväliltä tehty tarkastelu antaa yleisemmän inflaatiokuvan eli nähdään, kuinka pysyvä muutos on. Vaikkakin inflaatio monesti ymmärretään negatiivisena, ei se suinkaan itsessään sitä ole. Itse asiassa inflaatioprosentin ollessa kahden prosentin luokkaa yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä (YKHI) katsottuna, voidaan hintavakautta pitää hyvänä keskipitkällä aikavälillä. (Suomen pankki n.d.) 

 

Mistä inflaatio johtuu? 

 

Inflaatio ei johdu yksiselitteisesti esimerkiksi raaka-aine kustannusten noususta, joka nostaa yritysten hankintakustannuksia ja sen kautta ulosmyyntihintaa. Tämä on ainoastaan yksi mahdollinen syy hintojen nousuun. Inflaatioon vaikuttavia syitä on joskus jopa asiantuntijoiden vaikea listata. Ensimmäinen vaikutustekijä on monetaarinen inflaatio eli paljonko uutta rahaa painetaan liikkeelle. Liiallinen rahan lisääntyminen markkinoilla voi aiheuttaa hyperinflaation eli normaalia voimakkaamman inflaation. Silloin tavallisten kulutushyödykkeiden kuten ruoan hinta voi ampaista pilviin. Toinen syy on se, että tuotteiden kysyntä kasvaa niiden tarjontaa nopeammin. Mikäli kysyntä lisääntyy, mutta tarjonnan määrä esimerkiksi rajallisen varastotilan tai tuotantoresurssien takia pysyy samana, hinnat nousevat. Yritys voi saada enemmän rahaa kuin aikaisemmin ja myynnin varmuus säilyy ennallaan. Näin voidaan laittaa resursseja investointeihin, henkilöstöön ja sijoituksiin. Kolmantena syynä inflaatiolle voi olla se, että yritysten täytyy nostaa hintojaan, jotta he saavat omat kasvaneet kulunsa katettua. Esimerkiksi verojen tai sähkön hinnan nousu voi vaikuttaa yritysten kulujen nousuun. Näin ollen yrityksen täytyy saada enemmän tuloa, jotta samat menot saadaan katettua. (Credigo n.d.) 

 

Miten inflaation kehittymistä seurataan? 

 

Inflaation tyypillisin seurantaväline on kuluttajaindeksi. Sen avulla mitataan keskimääräistä hinnankehitystä sekä siinä tapahtuvia muutoksia tavaroille ja palveluille. Indeksissä seurataan sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka vaikuttavat mittasuhteiltaan eniten monien ihmisten elämään, kuten ruoka, sähkö ja polttoaine. (Credigo n.d.) Euroalueella hintoja mitataan yhdenmukaistetulla kuluttajaindeksillä, jossa kaikilla euroalueilla seurataan samojen menetelmien avulla hintojen muutosta Euroopan tasolla (Euroopan keskuspankki n.d.). Näiden lisäksi inflaatiota seurataan myös tuottajaindeksin avulla. Tuottajaindeksi kertoo keskimääräisen hintatason, minkä palveluiden- ja tuotteidentuottajat ovat hyödykkeille asettaneet. Tätä seurataan niin kotimaan sisällä kuin kansainvälisellä tasolla. (Credigo n.d.) 

 

Miten inflaatiota säädellään? 

 

Tavallisesti inflaatioprosentti pyritään pitämään vähän alle 2 %. Pieni inflaatio monesti tarkoittaa talouskasvua, koska sen myötä esimerkiksi kiinteistöjen arvo nousee. (Credigo n.d.) Euroopassa tätä pystyy säätelemään EKP eli Euroopan keskuspankki esimerkiksi osto-ohjelmien ja ohjauskorkojen avulla. Osto-ohjelmien avulla pyritään antamaan kilpailuetu suurille yrityksille parempien rahoitusten saamisen kautta ja pienemmän pääoman kustannuksen kautta. EKP siis käytännössä ostaa yli 10miljoonan euron yritysten joukkovelkakirjoja, jolla tämä mahdollistetaan. Ohjauskoron avulla tietyt pankit voivat antaa lyhyempiä korkoja. Tämän avulla ne yritykset, joilla on parhaat mahdollisuudet ottaa lainaa, saavat kilpailuedun. (Elojärvi 2021) 

 

Miten se vaikuttaa ihmisiin ja yrityksiin? Entä kulutustottumuksiin? 

 

Niin kuin aiemmin mainitsimmekin inflaatio itsessään voi olla hyvä asia. Maltillisesti noin 2 % luokassa pysyessään kuvastaa se usein talouskasvua ja hintavakautta. Nopeasti kiihtyvä inflaatio voi taas vaikuttaa monellakin eri tapaa ihmisiin niin talouden kuin kulutustottumusten näkökulmasta. Yhtenä ongelmana vauhdikkaammin kasvavan inflaation kohdalla on se, etteivät palkat monesti nouse samaa tahtia inflaatioprosentin suhteessa. Viimeisimmän tilaston Tämä tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, ettei ihmisillä ole samanlaista ostovoimaa. Perus elinkustannukset vievät entistä suuremman osan tuloista, jolloin muuhun kulutukseen jää vähemmän rahaa. Kulutustottumusten muuttuminen taas vaikuttaa yrityksiin, sillä ihmiset eivät käytä rahaa samalla tavalla tuotteisiin ja palveluihin. Yritysten täytyy huomioida kallistuneet energia ja raaka-ainekustannukset omissa hinnoissaan, jotka tarkoittavat usein myös hintojen nousua ulosmyynnissä tai jopa pakottavat siihen kannattavuuden säilyttämiseksi. Tämä aiheuttaakin haasteita, kun kuluttaja ei ole enää valmis tai kyvykäs maksamaan samaa hintaa kyseisestä tavarasta tai palvelusta. Myös yritysten investointihalukkuus monesti laskee taloudellisen epävarmuuden vallitsemalla ajanjaksolla. Tämä varmasti osittain selittyykin sillä, että jäädään odottelemaan edullisempaa hetkeä tehdä investointi tai kun siihen on ylipäätään paremmat taloudelliset edellytykset.

Inflaatio näkyy eri lailla eri maantieteellisillä alueilla ja vaikuttaa toisiin toimialoihin vahvemmin. Esimerkiksi muutama vuosi sitten alkanut koronapandemia on vaikuttanut talouteen maailmanlaajuisesti joka puolella maailmaa vaikuttaen myös inflaatioprosentteihin. Ilmiö kuitenkin alkaa kunnolla näkymään vasta nyt, kun pandemiasta on alettu elpymään. Miksi näin? Vuoden 2020 keväänä tilanne oli vielä toinen, inflaatio hidastui merkittävästi ja keskuspankkien liikkeelle laittamilla mielettömän suurilla elvytysrahoilla koitettiin säädellä tilannetta. Vuonna 2021 tilanne olikin jo toinen. Euroalueella inflaatio kiihtyi vuoden 2021 alun 0,9 prosentista peräti 5,1 prosenttiin tammikuuhun 2022 mennessä. Etenkin energian, elintarvikkeiden ja palvelujen hintojen nousut vaikuttivat inflaatioindeksiin kyseisellä ajanjaksolla. Energia ja raaka-aineiden hinnat ovat olleet edelleen korkealla, eikä laskua inflaation suhteen ole vieläkään nähty. (Oinonen ym. 2022) Tähän asiaan vaikuttaa tällä hetkellä vahvasti tämänhetkinen maailmantilanne. Suomessa niin kuin muuallakin Euroopassa viime aikoina inflaation kiihtymistä on aiheuttanut energiahintojen nousu, johonka on vaikuttanut vallitseva sotatilanne ja poliittisten suhteiden kiristyminen, joka on näkynyt esimerkiksi tiukoin talouspakottein Venäjää kohtaan. Suuri osa energiasta kuitenkin tulee Suomeen, niin kuin useampaan muuhunkin Euroopan maahan tällä hetkellä Venäjältä. Moni maakin onkin tällä hetkellä hyvin riippuvainen tästä energiasta. Euroalueen inflaatio on maaliskuussa 2022 kiihtynyt peräti ennätykselliseen 7,5 prosenttiin energian hinnan noustessa lähes 50 prosentilla. (Sullström 2022)  

 

Miten olemme nähneet inflaation vaikutukset omassa tiimiyrityksessämme?
 

Kuplapallo.fi- projektissamme tarjoamme kuplajalkapallopelejä viihdyttävänä kesäaktiviteettina asiakkaillemme Tampereelle Nalkalan kentällä. Asiakkaillemme hintojen nousu ei näy, sillä pelien hinnat ovat pysyneet samassa viime vuoden tapaan. Ainoastaan muualla pelattavien pelien suhteen käytänteet ovat muuttuneet. Annamme tällöin asiakkaalle räätälöidyn tarjouksen, jossa otamme lisäksi huomioon polttoainekulut ja ajoneuvon tuomat muut kustannukset. Tässä olemme huomioineet vallitsevan tilanteen polttoaineiden hintojen suhteen. Lähtökohtaisesti peluutamme pelit kuitenkin Nalkalassa. Kalustoa säilytämme kesän ajan kontissa, joiden toimituksissa on ollut viime aikoina vaikeuksia. Tämä tuleekin ottaa huomioon kontin kustannuksissa, sillä kontin vuokrahinta voi nousta tulevaisuudessa tarjonnasta johtuen.  

Kahvila Lempi on tiimimme kesäkahvila, joka palvelee Tampereella koskipuiston vieressä. Kahvilassa inflaation kasvu näkyy tällä hetkellä eniten raaka-aineiden hankintahinnoissa. Ostamme leipomotuotteita meille jälleenmyyntiin. Leipomo antoi meille hinnaston ja kertoi, että hinnat saattavat nousta siitä vielä lisää kesän aikana, koska raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja ennusteiden mukaan saattavat nousta vielä entisestään. Heidän täytyy nostaa myös omaa myyntihintaansa, jotta liiketoiminnan kannattavuus säilyy ja saadaan entiseen tapaan kulut katettua ja kannattavuus säilytettyä. Mikäli me tahdomme omasta liiketoiminnastamme kannattavaa, tarvitsemme riittävän katteen tuotteillemme. Näin ollen myös meidän täytyy nostaa omia myyntihintojamme riittävän korkealle. 

Raaka-ainehintojen lisäksi polttoaineen hinta on ollut viime aikoina kovassa nousussa. Tämä nostaa muun muassa kahvilamme mökin toimitushintaa. Mökin lisäksi meille toimitetaan jätehuollolta jäteastiat, jotka käydään heidän toimestaan tyhjentämässä tasaisin väliajoin. Olemme suunnitelleet myös tukkutilausten tekoa paikanpäälle toimitettuna. Nämä kaikki palvelut sisältävät toimituksen, johon palveluntarjoajalla menee polttoainetta. Polttoaineen hintojen nousun seurauksena myös näiden palveluiden hinnat saattavat nousta tulevaksi kesäksi. Tähän on ainakin syytä varautua. 

Sopimuksen mukaan meidän tulee itse maksaa kahvilasta aiheutuvat vesi- ja sähkökustannukset. Aikaisempina vuosina näitä ei olla peritty laskun pienen summan takia. Voi kuitenkin olla, että sähkön hinnan moninkertaistuminen saattaa nostaa laskun niin korkealle, että tänä vuonna joudumme sen kaupungille maksamaan. Tämä on jälleen yksi kulu lisää, joka meidän tulee kattaa ja ottaa huomioon hinnoittelussa. 

Asiakkaille nämä muutokset tulevat näkymään aikaisempaa kalliimpina hintoina. Emme tosin vielä osaa sanoa, miten vaikutus näkyy asiakkaiden ostopäätöksessä. Hintojen mahdollinen muuttuminen vielä ennen kesää ja kesän aikana vaikeuttavat budjettisuunnittelua ja ennakointia projektille. Inflaation kasvu ja sitä myötä palkansaajien ostovoiman heikkeneminen saattaa myös tulla näkymään kesän asiakkaiden määrässä. Yksi tärkeä kysymys on, että missä vaiheessa meidän hintamme tulee vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen eli kuinka paljon ihmiset ovat valmiita maksamaan tuotteistamme. 

 

Miten kiihtynyt inflaatio tulisi huomioida hinnoissa?  

 

Kannattavaan liiketoimintaan tähdätessä oma tuote tai palvelu täytyy hinnoitella niin, että siinä on riittävä myyntikate. Myyntikatteen tulisikin kattaa yrityksen kiinteät kustannukset, jonka lisäksi viivan alle olisi hyvä jäädä jotain. Yrityksellä saattaakin olla jokin tulosprosentti, jota tavoitellaan, ja joka ohjaa toimintaa tavoiteltuun suuntaan. Hintojen nousun myötä liiketoiminnan kulujen kasvaminen tulisi ehdottomasti ottaa huomioon hinnoittelussa. Raaka-aineiden, energian ja polttoaineiden kustannusten nouseminen vaikuttaa eri lailla eri liiketoimintoihin. Tämän takia onkin syytä keskittyä siihen, mikä vaikuttaa omaan liiketoimintaan eniten nyt ja tulevaisuudessa. Myös tulevaisuutta on hyvä jo ennakkoon hahmotella hintojen mahdollisten muutosten myötä seuraamalla hintojen kehitystä. 

Kahvilaliiketoiminnassa raaka-aineiden ja sähkön hinnat tarkoittavat ulosmyyntihintojen uudelleensuunnittelua. Kuplafutiksessa taasen mahdollisten muualla vedettävien pelien suhteen täytyy huomioida polttoaineiden hinnat niiden hinnoittelussa. Eri toimialoilla on erilaiset tarpeet, joten siksi tuleekin tarkastella niiden hankintahintojen kehitystä, jotka ovat omalle bisnekselle ne olennaisimmat. Lopulta ratkaisevaa on se, että kate pysyy riittävän hyvänä siinä, missä myyntivolyymi eli myyntimäärät pysyvät ennallaan tai nousevat.  

 

Mitä haasteita kiihtyvä inflaatio aiheuttaa yritykselle ja miten siihen voi varautua?  

 

Kiihtyvä inflaatio voi vaikuttaa moniin yrityksiin eri tavoin. Yksinkertaistetusti se kuitenkin tarkoittaa sitä, että yrityksen kulut nousevat. Kulujen kasvua saattavat aiheuttaa esimerkiksi verojen, sähkön tai polttoaineen hintojen nousut. Etenkin logistiikka-alan yrityksen menoihin vaikuttaa merkittävästi polttoaineen hinnat. Vastaavasti tehtaat, jossa kuluu paljon sähköä suurien laitteiden takia, kärsivät sähkön hinnan noususta. Jotta nämä kulut voidaan jatkossakin kattaa, täytyy myytävien tuotteiden hintoja nostaa tai hankkia muita keinoja menojen kattamiseen erilaisin rahoitusmenetelmin haastavista ajoista. 

Kiihtyvän inflaation myötä myös työntekijöiden palkkojen tulisi nousta, jotta kuluttajien ostovoima säilyisi ennallaan. Tämä tarkoittaisi yritykselle lisää henkilöstökuluja. Palkat eivät monesti kuitenkaan välttämättä nouse samaa tahtia inflaation suhteessa. 

Mikäli Suomessa on korkeampi inflaatiotaso kuin muissa maissa, meidän yritysten kilpailukyky muiden maiden kanssa voi heikentyä (Credigo n.d.). Me pyydämme korkeampaa hintaa samasta tuotteesta tai palvelusta kuin joku toinen maa. Ostajan päätökseen vaikuttaa usein hinta ja se voi olla monessa kaupassa jopa ratkaiseva tekijä. Varsinkin hintaerojen ollessa todella suuret. 

Kasvanut kysyntä voi myös tuoda omat haasteensa. Kysynnän myötä hyllyt saattavat olla pian tyhjinä ja asiakkaat pettyneitä, kun eivät saaneetkaan haluamaansa tuotetta. Mittavien tuotantomäärien toimitukseen voi mennä pitkiäkin aikoja ja suuremman tilausmäärän varastoinnissa voi tulla omat haasteensa. Mikäli tuotetta tai palvelua tuotetaan itse, täytyy pitää laatu korkealla, jotta pysyy kilpailukykyisenä.  

Miten yritys voi sitten varautua kiihtyvään inflaatioon? Inflaation kehitystä kannattaa ensinnäkin seurata, sillä näin yritys pystyy ennakoimaan mahdollisia muutoksia hintatasoissa. Etenkin omaan liiketoiminnan kannalta merkittävimpien raaka-aineiden ja energian hinnan seuraaminen tulevat miltei väistämättä seurantaan. Hinnanmuutoksiin voidaan valmistautua esimerkiksi suurten investointien ajoittamisella varautumalla samalla tulevaan hintatason muutokseen. Hintatasojen muutos kannattaa muutoinkin ottaa huomioon omien tuotteiden tai palveluiden hinnoittelussa suunnittelemalla myynti- ja käyttökatteet riittävän korkeiksi liiketoiminnan kustannuksiin nähden. Toimialalla kilpailukykyisenä pysymiseen auttaa myös huomattavasti kilpailutilanteen seuraaminen ja analysointi niin hinnoittelun osalta kuin muutenkin. Näillä keinoin pystytään varmasti hallitsemaan liiketoimintaan liittyviä riskejä tehokkaammin. Seuraamalla, analysoimalla ja laskemalla katteet kohdilleen.  

Lähteet: 

Euroopan keskuspankki n.d. Verkkosivu. Viitattu 6.4.2022. https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.fi.html  

Credigo n.d. Taloustermit tutuiksi: inflaatio. Verkkosivu. Viitattu 6.4.2022. https://www.credigo.fi/sanakirja/inflaatio/ 

Elojärvi, O. 2021. Inflaation vaikutus yrityksen arvoon vaihtelee. Artikkeli. Viitattu 6.4.2022. https://nordicgrowth.com/fi/inflaation-vaikutus-yrityksen-arvoon-vaihtelee/ 

Oinonen, S. & Pönkä, H. 2022. Koronapandemiasta toipuminen kiihdytti inflaatiota, mutta inflaation ennustetaan tasaantuvan. Euro ja talous – Suomen Pankki 8.2.2022. Analyysi. Viitattu 8.4.2022
https://www.eurojatalous.fi/fi/2022/artikkelit/koronapandemiasta-toipuminen-kiihdytti-inflaatiota-mutta-inflaation-ennustetaan-tasaantuvan/

Sullström, H. 2022. Arvio: Euroalueen inflaatio kiihtyi maaliskuussa ennätykselliseen 7,5 prosentiin – Ekonomisti: Huippua ei ole vielä valitettavasti nähty. Yle 1.4.2022. Artikkeli. Viitattu 8.4.2022 https://yle.fi/uutiset/3-12386235 

Suomen Pankki n.d. Hintavakaus. Verkkosivu. Viitattu 13.4.2022 https://www.suomenpankki.fi/fi/rahapolitiikka/hintavakaus/ 

Tilastokeskus n.d. Polttonesteiden keskihintoja, kuukausitiedot, 2002MD01-2022MD03. Verkkosivu. Viitattu 13.4.2022 https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__hin__khi__kk/statfin_khi_pxt_11xx.px/ 

Kommentit
 • Jenni Rupponen

  Moi Inka ja Jesse!

  Kiitos informatiivisesta esseestä! Tämä palautti itselleni mieleen perusasioita inflaatiosta ja syvensi sitä, minkä jo tiesin. Oli mielenkiintoista lukea aiheesta oman tiimimme näkökulmasta. Ainoa, mihin en ihan päässyt kärryille, oli tuo kappale “Miten inflaatiota säädellään?” Kappaleessa kerrottiin, mitä toimenpiteitä inflaation säätelyksi tehdään, mutta ei sitä, miten ne inflaatioon vaikuttavat. Muuten tämä essee oli mielestäni taloudellisen ajattelun näkökulmasta sellainen, minkä koko tiimimme olisi hyvä lukea läpi. Kiitos!

  18.9.2022
 • Marko

  Kaiken muun ymmärrän mutta tuo linkki pikavippipalvelu Credigo.fi sivustolle on vähän mauton. Eikö oikeasti ollut muuta lähdettä? Vai onko tuo maksettu mainoslinkki?

  25.10.2022
Kommentoi