Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Onnistu tapahtuman lupakäytänteissäKirjoittanut: Jasmiina Servo - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Onnistu tapahtuman lupakäytänteissä

 

Tapahtumien luvat, nuo monelle tapahtuman järjestäjälle harmaita hiuksia aiheuttava osa-alue työssä. Useampi vuosi sitten tein tapahtumatuotantoa omalla yrityksellä työkseni. Hankin media-assistenttikoulutukseni aikana erikoisosaamista tapahtuman lupakäytänteistä ja turvallisuusjärjestelyistä. Olen ollut hankkimassa lupia muun muassa Turun Kauppatorin Joulutorille vuosina 2010 ja 2011.

Sittemmin lainsäädäntö on muuttunut ja tapahtumanjärjestäjänä itseäni odottaa uudet haasteet. Vastaan Proakatemian 20v-synttäreiden järjestämisessä infrasta. Tähän vastuualueeseen sisältyy esimerkiksi erilaisten tapahtumalupien hakeminen ja näin turvallisuuden varmistaminen tapahtumassa. Tämän esseen tavoitteena on syventää omaa osaamistani ja nähdä kokonaiskuva kaikista mahdollisista luvista, joita voi olla tarpeellista tapahtumalle hankkia.  Perehdyn erityisesti Tampereen kaupungin alueella järjestettävän tapahtuman lupakäytänteisiin. Haluan esseen avulla kartoittaa, mitä lupia synttäritiimin on haettava Pakkahuoneella järjestettävää juhlintaa varten.

 

Erilaisia lupia

 

Lupien hakeminen ja turvallisuuden varmistaminen edellyttää ymmärrystä erilaisista laeista. Tärkeimpinä lakeina ja säädöksinä voidaan pitää tapahtuman järjestämisessä kokoontumislakia 22.4.1999/530, elintarvikelakia 23/2006 (lakia muutettu lailla 352/2011), alkoholilakia 1102/2017, pelastuslakia 29.4.2011/379, lakia järjestyksenvalvojista 1089/2015 sekä jätelakia 646/2011 (Finlex 2019).

Seuraavanlaiset luvat ja ilmoitukset liittyvät tapahtuman järjestämiseen:

– Ilmoitus yleisötilaisuudesta

– Maankäyttölupa

– Katulupa

– Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

– Turvallisuusasiakirja

– Jätehuoltosuunnitelma

– Meluilmoitus

– Musiikinkäyttölupa

– Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun luvat

– Anniskelulupa ja -ilmoitus

– Tupakkatuotteiden myyntilupa

– Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille tapahtumaopasteita

– Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella

– Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat)

– Rallikilpailut ja tiensulkulupa

– Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

– Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

– Ilmoitus yleisestä kokouksesta

– Tavara-arpajaislupa

– Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

– Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä yleisötilaisuudessa

– Tilapäisen leirintäalueen perustaminen. (Visit Tampere.)

 

Yleisötilaisuus

 

Kokoontumislaki 22.4.1999/530 määrittelee yleisötilaisuuden olevan yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu niihin rinnastettava tilaisuus, joita ei pidetä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen Kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

 

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

 

Tapahtumaan odotettaessa paljon väkeä tai järjestelyjen vaikuttaessa sivullisiin, tulee yleisötilaisuudesta ilmoittaa poliisille viimeistään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista (Oikeusministeriö 2018). On kuitenkin suositeltavaa tehdä ilmoitus aikaisemmin. Erityisesti ruuhka-aikoihin viisi vuorokautta on todella lyhyt aika. Suurtapahtumien kohdalla poliisiin olisi hyvä olla yhteydessä vähintään puoli vuotta aikaisemmin. (Visit Tampere.)

Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä määräajan laiminlyönti vaikeuta kohtuuttomasti poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttämistä. Ilmoitusta yleisötilaisuudesta ei tarvitse tehdä, jos osanottajien määrä on vähäinen tai tilaisuuden luonne tai järjestämispaikka ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. Ilmoitusta ei myöskään tarvita, mikäli tilaisuus ei aiheuta erityisiä liikennejärjestelyjä. (Kokoontumislaki 22.4.1999/530.)

Poliisilla on oikeus kieltää yleisötilaisuuden järjestäminen. Näin voi käydä, jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos on ilmeistä, että:

  1. tilaisuuden järjestäminen on lainvastaista tai sen järjestämisessä rikotaan olennaisesti Kokoontumislakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä
  2. järjestystä ja turvallisuutta ei voi ylläpitää
  3. tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa vaaraa terveydelle tai vahinkoa omaisuudelle
  4. tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle. (Kokoontumislaki 22.4.1999/530.)

Jos tilaisuuden järjestämisestä voi aiheutua vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle, poliisi voi määrätä yleisötilaisuuden järjestämisen edellytykseksi, että järjestäjällä on riittävä vastuuvakuutus mahdollisen korvausvelvollisuutensa varalta. (Kokoontumislaki 22.4.1999/530.)

Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttäminen. Poliisin tulee valvoa, että järjestäjä täyttää kokoontumislain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisötilaisuudessa. Poliisilla ja pelastusviranomaisella on virkatehtävässään vapaa pääsy yleiseen kokoukseen ja yleisötilaisuuteen. Poliisilla ja järjestyksenvalvojalla on oikeus estää, keskeyttää tai määrätä yleisötilaisuus päättymään, jos muut toimenpiteet eivät ole osoittautuneet riittäväksi. (Kokoontumislaki 22.4.1999/530).

 

Maankäyttölupa

 

Tampereen kaupungin omistamilla yleisillä alueilla tapahtuman järjestäminen on maksullista ja vaatii aina maanomistajan maankäyttöluvan. Lupa-anomukset osoitetaan kaupungin Tilaomaisuuden hallinnalle, mutta suuret tapahtumat vaativat erilliset neuvottelut.  Luvan saajan on sovittava kaupungin eri yksiköiden kanssa tapahtumaan liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista. Tapahtumajärjestäjältä voidaan periä erikseen määriteltävä takuusumma mahdollisten jälkisiivouskulujen kattamiseksi. Takuusumma voidaan palauttaa, jos tapahtuma on sujunut ongelmitta. (Visit Tampere.)

Tapahtuman kestäessä yli 7 vuorokautta, on tapahtuman kalusteille pyydettävä kaupungin hyväksyntä. Näitä kalusteita ovat esimerkiksi teltat, aidat ja muut näkyvät kalusteet. Hyväksyntä anotaan maankäyttöluvan yhteydessä. Arvioinnin kalusteista tekee Tampereen kaupungin kaupunkikuva-arkkitehti. Mikäli järjestetään tapahtumaa ravintolaan tai muuhun tapahtumatilaan, jossa on pysyvä henkilökunta, ei edellä mainittuja lupia tarvita. Siinä tapauksessa ravintolan henkilökunta hoitaa järjestelyt. Tampereen kaupunki veloittaa vuokrattavalle alueelle sijoitettavista anniskelupaikoista asiakaspaikkakohtaisen lisämaksun. (Visit Tampere.)

Pysäköintisakkojen välttämiseksi maankäyttöluvassa kannattaa määritellä tapahtuma-alueelle pysäköitävä, tapahtuman toteutukselle välttämätön ajoneuvokalusto ja huoltoajot. Tilaomaisuuden hallinta välittää tiedon luvasta Pysäköinninvalvonnalle. Maankäyttöluvan hakemisen aikataulu riippuu halutusta paikasta, ajankohdasta ja tapahtuman luonteesta. Vähemmän kiireiset paikkoina aikoina saattaa riittää noin 1–3 kk. Tosinaan on syytä varata paikka jopa 24–36 kk ennen tapahtumaa. (Visit Tampere.)

 

Katulupa

 

Tapahtuman vaatiessa kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista joko kokonaan tai osittain on tapahtumajärjestäjän haettava toiminnalle lupa. Katuluvan myöntää Tampereen kaupungin Katutilavalvonta. Katulupa on haettava viimeistään 14–21 vuorokautta ennen kadun sulkemista. (Visit Tampere.)

Katulupahakemuksen liitteenä on toimitettava suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tapahtumanjärjestäjä vastaa liikennejärjestelyjen sujuvuudesta. Järjestäjän velvollisuutena on järjestää tapahtumapaikalle liikenteenohjaajia ja mahdolliset liikennemerkit. Liikennemerkkejä voi vuokrata Tampereen kaupungin Liikennemerkkitoimistosta. Tampereen kaupungin joukkoliikenteen kanssa tilapäisistä reiteistä tulee sopia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli suljettavalla kadulla kulkee bussireitti. Linja-autojen reittien vuoksi tiettyjä katuja ei voi sulkea. Avoimeksi on aina jätettävä Hämeenpuisto, Itsenäisyydenkatu, Rautatienkatu, Satakunnankatu sekä Ratinansilta. Pelastusliikenteen vuoksi joitakin katuja voi olla mahdotonta sulkea. (Visit Tampere.)

Fiksusti toimiva tapahtumanjärjestäjä tiedottaa lähialueen asukkaita, joihin kadun sulkemisella voi olla vaikutuksia. Tiedottaminen voidaan hoitaa jakamalla lähitaloihin tiedote asiasta ja tiedottamalla suljettavan osuuden läheisyydessä jo etukäteen sulkemisesta. Tiedotteessa ilmoitetaan tapahtumanjärjestäjän nimi, yhteystiedot ja ajankohta, jolloin toiminnalla katsotaan olevan vaikutuksia asukkaille tai kadun käyttäjille. (Visit Tampere.)

 

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

 

Mikäli tapahtumaan odotetaan vähintään 200 ihmistä, tapahtumassa palaa avotuli tai käytetään ilotulitteita, poistumistiet ovat poikkeukselliset tai tapahtuma voi muuten aiheuttaa vaaraa, tapahtuman järjestäjän on laadittava pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma on jätettävä pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Turvallisuussuunnitelma on toimitettava myös poliisille. (Oikeusministeriö 2018.) Hyvin tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimii tapahtumajärjestäjän muistilistana helpottaen turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäyntiä. (Visit Tampere.)

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tulee sisältää:

– Tapahtuman kuvaus

– Alueen kuvaus ja kartta

– Tapahtuman rakenteet

– Riskien arviointi

– Ennaltaehkäisevät toimet (poistumistiet, alkusammutuskalusto, opastus)

– Toimintaohjeet

– Järjestyksenvalvontasuunnitelma

– Liikennesuunnitelma

– Tapahtumajärjestäjän ja turvallisuudesta vastaavan yhteystiedot. (Visit Tampere.)

 

Tapahtumapaikan sijaitessa veden äärellä on huolehdittava vesipelastuksesta. Toiminnan resurssit ja taso määritellään yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. Riskialueelle on järjestettävä esteetön pääsy. Järjestyksenvalvojia voidaan käyttää riskialueiden valvomiseen. Tapahtumanjärjestäjän on pidettävä huolta pelastus- ja turvallisuussuunnitelman jalkauttamisesta tapahtuman toimijoiden ja henkilöstön piiriin. Suunnitelma tulee käydä läpi henkilöstön info- tai koulutustilaisuudessa. (Visit Tampere.)

 

Turvallisuusasiakirja

 

Kuluttajaturvallisuuden mukainen turvallisuusasiakirja tulee laatia, jos tapahtumasta voi aiheutua erityistä vaaraa yleisölle tai sivullisille. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi suuri yleisömäärä tapahtumassa, joka järjestetään uimarannan tai muun vesistön välittömässä läheisyydessä, tai yleisön osallistuminen itse erilaisiin aktiviteetteihin.  Tapahtumajärjestäjän tulee pyytää turvallisuusasiakirjat alihankkijoiden toteuttamista ohjelmapalveluista, joita tarjotaan asiakkaille tapahtuman osana. Esimerkkejä tästä ovat ponitalutus, pomppulinnat, tatuointipalvelut, benji-hypyt ja kiipeilypalvelut. (Visit Tampere.)

Turvallisuusasiakirja pitää laatia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Sen voi yhdistää pelastussuunnitelmaan. On otettava huomion, että tässä tapauksessa siinä huomioidaan riittävästi kuluttajaturvallisuuden näkökulma.

Turvallisuusasiakirjasta tulisi löytyä:

– kuvaus asiakkaisiin ja sivullisiin kohdistuvista vaaroista

– toimenpiteistä vaarojen poistamiseksi

– turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen antaminen kävijöille ja sivullisille

– tapahtuman onnettomuuskirjanpito

– käytännöt vakavien tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta Tukesiin. (Visit Tampere.)

 

Jätehuoltosuunnitelma

 

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa ja/tai juomaa. Viranomainen voi erikseen pyytää jätehuoltosuunnitelmaa myös muissa ehdoissa. Tampereen ympäristösuojeluyksiköllä tulee hyväksyttää suunnitelma 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. (Visit Tampere.)

Jätehuoltosuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

– Arvio tapahtuman kävijämäärästä sekä muodostuvista jätemääristä (kg tai t) jätelajeittain (esim. sekajäte, metalli, lasi, biojäte, pahvi/kartonki)

– Jätteen keräysasioiden määrä ja sijoittautuminen jätelajeittain kartalle merkittynä

– Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille

– Jäteastioiden tyhjennystiheys (monipäiväiset tapahtumat)

– Jätteen kuljetusyhtiö

– Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito tapahtuman aikana

– Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön loppusiivouksen järjestäminen

– Tilaisuudesta vastaavan yhteystiedot sekä puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana. (Visit Tampere.)

Suunnitelma on hyvä tehdä, vaikka tapahtuman luonne ei sitä edellyttäisikään, sillä yksikään tapahtuma ei ole roskaton. Järjestäjän kannattaa luoda oma muistio, josta käy ilmi millaisia roskia tapahtumasta syntyy, miten niiden syntyä voidaan ehkäistä ja miten jätehuolto tapahtumassa syntyvien jätteiden osalta järjestetään. (Visit Tampere.)

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittelevät tapahtumien jätehuoltoa. Tapahtumassa jätteitä syntyessä yli 50kg on jätteestä suositeltavaa erotella ainakin pahvi ja biojäte. Mikäli energiajätteeksi soveltuvia jätteitä syntyy yli 50 kg, nekin on syytä lajitella. Ensisijaisesti jätteen määrä on pyrittävä minimoimaan ja toissijaisesti syntynyt jäte on pyrittävä uusiokäyttämään. (Visit Tampere.)

 

Meluilmoitus

 

Jos tapahtumasta aiheutuu häiritsevää melua tai tärinää, siitä on tehtävä meluilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Melua aiheuttava tapahtuma on esimerkiksi ulkoilmakonsertista kantautuva ääni. (Oikeusministeriö 2018.)

Useimmilta klo 7 –22 järjestettäviltä tapahtumilta ei edellytetä meluilmoituksen tekoa. Meluntorjunnasta ja tiedottamisesta naapurustolle on tästä huolimatta huolehdittava aina. Esimerkiksi kiinteitä rakenteita tai maaston muotoja pystytään hyödyntämään melun leviämisen estämiseen tapahtuma-alueen ulkopuolelle. (Visit Tampere.)

 

Musiikinkäyttölupa

 

Musiikinkäyttölupa tulee hakea etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan live tai tallenteelta tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa on tapahtumalupa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä maksuttomiin että pääsylipullisiin tapahtumiin. Myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkaalleen järjestämät tapahtumat ovat tällaisia. (Visit Tampere.)

 

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun luvat

 

Tampereen kaupungin elintarvikevalvontaan tulee tehdä ilmoitus, mikäli tapahtumaan liittyy elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua. Tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden liikkuvien elintarvikehuoneistojen olevan hyväksyttyjä, ja että niistä on tehty toiminnan aloittamisilmoitus toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan. (Visit Tampere.)

Kertaluontoinen ilmoitus liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus tehdään kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon. Mikäli liikkuva elintarvikehuoneisto on hyväksytty tai ilmoitettu viranomaiselle tulee tapahtuman järjestäjän varmistaa tiedotuksesta niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. (Visit Tampere)

 

Anniskelulupa ja -ilmoitus

 

Tilapäistä anniskelulupaa voidaan hakea sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on määritelty etukäteen. Anniskelulupa voidaan tässä tapauksessa myöntää enintään yhden kuukauden ajaksi. Anniskeluluvat myöntää Aluehallintoviranomainen. Tampere kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintavirastoon. Hakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa noin 1-2 kuukautta. (Visit Tampere.)

 

Tupakkatuotteiden myyntilupa

 

Tapahtuman järjestäjän on hyvä tiedostaa, että tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupa tulee hakea myyntipaikan sijaintikunnalta. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Luvan käsittelyssä menee aikaa noin kuukausi. Tupakkatuotteiden myyntilupaa hakevan on hyvä tutustua myös mainontakieltoon, jossa käsitellään myös tupakointivälineitä ja sähkösavukkeita. (Visit Tampere.)

 

Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille tapahtumaopasteita

 

Valtion ylläpitämien maanteiden (Tampereen valtatiet 3, 9 ja 12 sekä kantatie 65) tilapäisiä tapahtumaopasteita varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa. Tapahtuman järjestäjän on perehdyttävä Liikenneviraston määräyksiin liittyen tienvarsimainontaan ja -ilmoittamiseen. Tärkeätä tilapäisien opasteiden osalta on, että ne eroavat virallisista liikennemerkeistä. Niitä ei saa sijoittaa:

– liittymäalueelle

– alle 100 metrin päähän liittymästä

– varoetäisyyttä lähemmäksi liikennemerkkejä

– moottori- ja moottoriliikenneteiden varsille

– liikennemerkkeihin, rakenteisiin (poikkeuksena valaisinpylväät, jos ne eivät vahingoitu kiinnittämisestä. (Visit Tampere.)

Katuverkon alueelle Tampereen kaupungissa sijoitettaville tapahtumaopasteille sen sijaan tarvitsee hakea lupa. Luvan myöntää Tampereen kaupungin Tilaomaisuudenhallinta. Luvan hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella ja käsittelyaika on vähintään kolme viikkoa. Mikäli kyseessä on yksityistie, tulee lupaa pyytää tien omistajalta. Visit Tampereelta voi kysyä maksuttomia mainospaikkoja. (Visit Tampere.)

 

Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella

 

Maantiellä järjestettävää normaaliliikenteestä poikkeavaa tapahtumaa varten tulee hakea lupaa ELY-keskukselta tai poliisilta. Mikäli tapahtuma ei vaadi tien sulkemista, voi lupaa hakea kirjallisella ja vapaamuotoisella hakemuksella ELY-keskukselta. Lupa on haettava kihlakunnan poliisilaitokselta, jos tapahtuma vaatii tien sulkemisen muulta liikenteeltä. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin, esimerkiksi isoa tapahtumaa järjestettäessä puoli vuotta ennen tapahtumaa. (Visit Tampere.)

 

Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat)

 

Kaupungilla järjestettävistä tv-kuvauksista tai vastaavista on tiedotettava pelastuslaitosta ja poliisia. Ilmoitus tehdään, jotta viranomaiset osaavat valmistautua mahdollisiin hälytystilanteisiin. Asiasta on tiedotettava myös Katuvalvontaa, jos kuvausryhmien johtoja tai muuta välineistöä joudutaan sijoittamaan kadulle. Mittavimmissa ja laajemmissa kuvausprojekteissa toiminnalle kuuluu hakea Katuvalvonnalta katulupa. (Visit Tampere.)

 

Rallikilpailut ja tiensulkulupa

 

Nopeuskilpailujen järjestäminen on sallittua vain suljetulla tiellä ja tien sulkemiseen tarvitaan lupa. Asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle luvan myöntäjänä toimii kunnanhallitus. Asemakaavan ulkopuoliselle tiealueelle, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee, luvan myöntää poliisi. (Visit Tampere.)

Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen lupa tarvitaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten pysyvään tai toistuvaan järjestämiseen samassa maastossa. Yksittäisen tapahtumaa järjestettäessä tulee hakea myös lupa, mikäli tapahtumasta saattaa olla tiedossa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, yleiselle virkistyskäytölle, asutukselle, kalastukselle, yleiselle tai yksityiselle edulle. Alueen omistajalta tapahtuman järjestämiseen tulee aina olla kirjallinen lupa. Lupa haetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusosastolta. Käsittely voi kestää useita kuukausia. (Visit Tampere.)

 

Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pitää hakea lupa moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella. Mikäli tapahtuman odotetaan aiheuttavan merkityksellisiä ympäristöhaittoja, tulee lupa hakea siinäkin tapauksessa. Luvan myöntäminen edellyttää vesialueen omistajan suostumusta. Lupahakemuksen käsittelee Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Käsittely voi kestää useita kuukausia. ELY-keskukselta lupa tulee hakea, jos kilpailu tai harjoitus järjestetään usean kunnan alueella. ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään myöntää luvan. (Visit Tampere.)

 

Ilmoitus yleisestä kokouksesta

 

Poliisille on tehtävä suullinen tai kirjallinen ilmoitus ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta, esimerkiksi mielenosoituksesta. Kokoontumispaikan poliisille ilmoitus pitää tulla vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. (Poliisi.)

 

 Tavara-arpajaislupa

 

Vain viranomaisen antamalla luvalla voi järjestää tavara-arpajaiset. Poikkeuksena ovat pienarpajaiset ja miniatyyriarpajaiset. Jos tavara-arpajaiset järjestetään yhden poliisilaitoksen tai toimialueen osalla luvan antaa paikallinen poliisilaitos. Mikäli toimialue on laajemmalla alueella luvan myöntää Poliisihallitus. Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää maksimissaan kuudeksi kuukaudeksi. Lupa voidaan antaa rekisteröidylle yhdistykselle, itsenäiselle säätiölle tai muulle sellaiselle yhteisölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Kotitoimipaikka pitää olla Suomessa. (Visit Tampere.)

 

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

 

Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä paikkakunnan poliisille. Ilmoituksesta tulee käydä läpi

– näytöksen paikka

– tarkka ajankohta

– käytettävät ilotulitteet

– ilotulitteiden varastointi ja säilytys näyttöpaikalla

– suojaetäisyydet

– näytösten ampujien henkilö- ja yhteystiedot

– liitteenä jäljennös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä.

Poliisilla on oikeus antaa näytöksen järjestämiselle rajoituksia ja ehtoja, jos ne ovat tarpeellisia yleisen turvallisuuden tai ilotulitteiden turvallisuuden kannalta. Poliisi voi tarpeen mukaan kieltää näytöksen järjestämisen. (Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä.)

 

Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä yleisötilaisuudessa

 

Säteilyturvakeskukselle on esitettävä tarkastettavaksi yleisönäytöksissä käytettäväksi tarkoitettu laserlaitteisto. Tämän tulee tapahtua 30 päivää ennen laitteiston suunniteltua käyttöajankohtaa. Ulkona pidettävät laseresitykset, joissa käytetään päättämättömiä säteitä, tulee ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle 10 viikkoa ennen aiottua laserien käyttöajankohtaa. Muista tarkastuksen vaativista laseresityksistä on ilmoitettava viimeistään 30 päivää ennen Säteilyturvakeskukselle. Finavialle tulee myös ilmoittaa laserin käytöstä ulkoilmaesityksessä. (Visit Tampere.)

 

Tilapäisen leirintäalueen perustaminen

 

Kolme kuukautta ennen leirintäalueen perustamista ja alueen toiminnan olennaista muuttamista on tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen sijaintikuntien määräämälle viranomaiselle. Tampereella se on yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Käsittelyaika voi olla useita kuukausia. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä, alueen sijainnista, toiminnan luonteesta sekä laajuudesta. (Visit Tampere.)

 

Proakatemia 20v

 

Luonnollisesti kaikkia näistä luvista ei tarvitse ryhtyä hakemaan Proakatemian synttäreitä varten. Tekemäni taustatyön perusteella seuraavat luvat on huomioitava näissä vuosisadan bileissä:

– maankäyttölupa

– ilmoitus yleisötilaisuudesta

– pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

– musiikkilupa.

Muutamia muita lupia saatamme harkita syksyllä, kun loputkin suunnitelmistamme varmistuvat. Näistä en kuitenkaan vielä voi paljastaa enempää. Tuleehan onnistuneissa juhlissa olla miellyttäviä yllätyksiä. Olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa projektitiimin kanssa, että Pakkahuoneelle tapahtumien järjestäminen on arkipäivää. Yhteyshenkilömme Anu on luvannut tarpeen vaatiessa neuvoa meitä lupien kanssa.

Opin tietoa hakiessa ja esseetä tehdessä paljon konkreettisia vinkkejä. Itseni yllätti kaikenlaisien lupien yhteismäärä. Kaikki eivät olleet entuudestaan tuttuja. Tiesin lupien suhteen käytänteiden muuttuvan tiheään tahtiin. Eniten esseetä kirjoittaessani hämmästytti, kuinka eri kaupungeissa on erilaiset käytännöt. Olen aikaisemmin hakenut lupia Tampereen viranomaisten lisäksi Turun viranomaisilta.

Mielestäni tapahtumatuottajan tärkein taito lupahankinnassa on olla vuorovaikutuksessa ajoissa viranomaisiin kysymysten muodossa. Lisäksi tarvitsee olla koko ajan tiedonjanoinen, koska lupakäytänteillä on tapana muuttua. Näin tapahtuman järjestäjä luo ammattimaisen kuvan itsestään. Maailman kehittyminen vaatii viranomaisilta jatkuvaa puntarointia, tarvitseeko joihinkin käytäntöihin tehdä muutoksia tai tarvitaanko turvallisuuden varmistamiseksi jatkossa muutakin toimintaa. Tämän vuoksi tapahtumatuottajan tulee pysyä ajan hermolla.

 

Lähteet

 

Finlex. http://finlex.fi/fi/

 

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä. N.d. Luettu 28.3.2019. https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_ilotulitusnaytoksesta

 

Kokoontumislaki 22.4.1999/530.

 

Oikeusministeriö.  Yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista. 2018. Päivitetty 11.12.2018. Luettu 27.3.2019. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttaminen/opas/vapaaehtoistyo/yleisotilaisuuden-jarjestajan-muistilistaeet:

 

Poliisi. Ilmoitus yleisestä kokouksesta. N.d. Luettu 27.3.2019. https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisesta_kokouksesta

 

Visit Tampere. N.d. Tapahtumanjärjestäjän opas. Luettu 27.3.2019. https://visittampere.fi/wp-content/uploads/2018/09/Tapahtumajarjestajan_opas_verkko.pdf

 

Kommentoi