Tampere
22 May, Wednesday
5° C

Proakatemian esseepankki

12H-innovointihaasteet ja odotukset 24H-haasteesta Kirjoittanut: Verneri Halttula - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

12H-innovointihaasteet ja odotukset 24H-haasteesta 

Esseen tyyppi: Soluessee – 3ep 

Esseen kirjoittajat: Kasimir Vuorinen ja Verneri Halttula 

 

Johdanto 

Pysyäkseen elossa yrityksen on tällä hetkellä tässä maailmanajassa pystyttävä mukautumaan muutoksiin nopeasti ja oltava valmiita reagoimaan, jos jollakin yrityksen liiketoiminta-alueella ei niin sanotusti tapahdu oikeita asioita. ’’Ei saa jäädä tuleen makaamaan’’ on todella kliseinen sanonta mutta siinä pätee totuuden siemen, kun ajatellaan yrityksen valmiuksia toimia ja pysyä mukana alati kovenevassa kilpailussa. 

Me opiskelijat ja tiimiyrittäjät Proakatemialla Tampereella olemme siinä mielessä olleet onnellisessa asemassa, että meille on koko opiskeluaikamme ajan painotettu muutoksen merkitystä ja sitä, että oppiminen on elinikäinen matka. Oppiaksemme käsittelemään muutosta, uutta tietoa ja epävarmuutta on meidän hyvä hallita työkaluja prosessin tueksi. Yksi tällainen työkalu on innovointi. 

Yhtenä osana opintojemme loppunäyttöä meille valmistuville kuuluu oman osaamisen todentaminen vuorokauden ympäri kestävässä 24h haasteessa. Haasteessa valmistuvat tiimit saavat erilaisia toimeksiantoja yrityksiltä ympäri Suomea ja heidän ongelmiinsa tulisi löytää ratkaisu vuorokauden kuluessa. Ongelmat ja annetut tehtävät saattavat olla erittäin laajoja kokonaisuuksia kuten esim. nykyisen liiketoiminnan kehittäminen, markkinointisuunnitelma tai myynnin haasteet. 24h koitokseen valmistautuessa meidän oma Kipinä tiimimme on harjoitellut innovointeja erilaisilla toimeksiantajilla ja tehtävillä 12 tunnin pituisilla innovoinneilla. Näistä on nähdäksemme ollut todella iso apu loppunäyttöä kohti mentäessä.  

 

12h innovointiharjoitukset 

 

12h haasteet ovat varsinaista 24h vuorokausihaastetta tukevia harjoituksia, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen toimeksianto annetaan tiimille ja tiimi toteuttaa innovoinnin 12 tunnin aikana tähän toimeksiantoon. Toimeksiantajat tulevat innovoinnin jälkeen kuuntelemaan tiimin presentaation aiheesta, jossa valmis ratkaisu/menetelmä esitellään pitchauksen muodossa. 

Kipinä on tehnyt 12h innovointeja kaksi kappaletta kuluneen syksyn aikana, mutta alkuperäisen suunnitelman mukaan toimeksiantajien hankkiminen ei kuitenkaan onnistunut. 24h on innovointi, josta tiimi saa onnistuessaan rahapalkkion toimeksiantajalta. Kipinällä oli tarkoitus saada hankittua toimeksiantajat 12h innovointeihin, jotka voisivat onnistuneesta innovoinnista maksaa esimerkiksi puolet 24h hinnoittelusta. Emme kuitenkaan onnistuneet saamaan sopivia toimeksiantoja rahallisesta näkökulmasta. 

12h ajatellen kaikki lähtee kuitenkin motivaatiosta ja jokaisen motivaatio tulee olla timanttia, jotta saadaan mahdollisimman paljon irti jokaisesta tiimiläisestä innovoinnissa. Sinä on syy, miksi yritimme saada 12h toimeksiantajiltakin jo rahallista korvausta innovoinneista. Onnistuimme kuitenkin hyvin luomaan ratkaisut toimeksiantajille ja saamaan motivaation kaikille kuntoon, vaikka rahallista palkkiota ei ollut tiedossa. 

24h arvioidaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosana 5 on kaikkein paras, ja aiheuttaa wou-efektin toimeksiantajalle, eli innovoinnista löytyi jotakin yllättävää ja erinomaista, mitä toimeksiantaja ei ole välttämättä koskaan tullut ajatelleeksi. Arvosana 1 on huonoin mahdollinen hyväksytty arvosana ja silloin innovointi on rimaa hipoen hyväksytysti suoritettu. Lopputulos on siinä tilanteessa kuitenkin jäänyt niin puutteelliseksi ja vajaaksi, että tiimin tulee maksaa toimeksiantajalle 500 euroa kulutetusta ajasta, mitä toimeksiantaja on joutunut käyttämään tiimiin kanssa kommunikoimiseen. 

Kipinä on 12h harjoituksissa jakanut tiimin kahteen osaan, joissa molemmille innovointitiimeille on annettu oma toimeksianto. Kipinä on iso tiimi, mikä mahdollistaa sen, että innovoijia riittää kahteen eri tiimiin. Tiimit on jaoteltu niin, että kummastakin innovointitiimistä löytyy lahjakkaita innovoijia, sekä raportin kirjoittajia, sekä 24h päälliköt ovat toimineet johtorooleissa jaoteltuna innovointitiimeihin myös 12h innovointien aikana. 

 

12H innovointi East Coast Events 

 

East Coast Events oli Kipinän syksyn 2023 ensimmäinen 12h toimeksiantaja. Annamme esseessä esimerkiksi toisen Kipinän innovointitiimin toimeksiannon. Toimeksiannossa East Coast Events oli järjestämässä Humu nimisen yrityksen kanssa häämessuja, jossa olisi myös muihin juhliin liittyen sisältöä. Innovointitiimin toimeksiantona oli luoda konkreettisia ratkaisuja tapahtuman sisältöön ja keksiä mahdollisia markkinointikeinoja, jolla tapahtumaa voitaisiin markkinoida. Innovointitiimissä löydettiin hyvät innovointikeinot hyödyntäen esimerkiksi 100 ideaa-tekniikkaa, jossa jokainen kirjoittaa lyhyen ajan sisään suuren määrän ideoita miettimättä sen enempää konkretiaa ja mahdollisuuksia. Ideoista parhaat valittiin haravointitaktiikalla dialogin kautta. 

East Coast Eventsin toimeksiannon innovoinnissa projektijohtajat olivat yhteydessä toimeksiantajaan kysymyksien muodossa, jotta innovointitiimi pysyi oikeilla raiteilla koko innovoinnin ajan. Toimeksiantaja oli osalle tiimiläisistä jo ennalta tuttu, mikä omalta osaltaan helpotti toimeksiantajan ja toimeksiannon ymmärtämistä. Lopputulos oli hyvä, sillä toimeksiantaja sai hyvät ideat ja toteutusmahdollisuudet omaan tapahtumaansa ja antoi tästä innovoinnista tiimille arvosanan 4. Saimme hyviä ideoita innovoinnista myös 24h innovointia ja seuraavaa 12h innovointi harjoitusta varten. 

 

 

12h innovointi Cafe Laikku 

 

Kipinän syksyn toisen 12h innovoinnin toimeksiantajana toimi Cafe Laikku. Toiselle innovointitiimille annettiin toimeksiannoksi luoda kahvilalle ratkaisu, mikä vähentäisi henkilöstöresursseihin liittyviä kuluja. 

Tiimillä oli hyvä innovointi takana edelliselle toimeksiantajalle, joten pelimerkit ja työnjako olivat hyvin selvillä kahvilan innovointia varten. Toimeksianto oli selkeä, mutta edelliseen innovointiharjoitukseen verrattuna kahvila innovoinnissa kehiteltiin lähinnä uutta ratkaisua ja toimintatapoja sen sijaan, että innovoitaisiin jotakin uutta toimeksiantajalle. Oli siis hyvä, että saimme erilaisen kulman innovointiin molemmissa harjoituksissa. 

Osalla tiimiläisistä oli aiempaa kokemusta ravintola-alalta mikä mahdollisti omalta osaltaan toimeksiannon ymmärtämistä. Löysimme heti hyvän idean saada haastatella Laikussa toimineita työntekijöitä, joilta kysyttiin muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

  • Mihin kahvilan päivässä menee eniten aikaa työntekijällä? 
  • Minkä asian voisi tehdä toisin työkuorman vähentämiseksi? 
  • Onko jokaisella työntekijällä selkeä roolitus? 
  • Mitkä ovat ruuhka ajat, ja miten niihin pystyy varautumaan? 

Saimme työntekijöiltä hyviä vastauksia ymmärtääksemme tämänhetkistä tilannetta Laikussa. Lähdimme miettimään siis käytännön tasolla, miten henkilöstöresursseissa yritystä pystyttäisiin auttamaan. Emme pystyneet keskittymään kovin paljon budjetointiin ja rahalliseen puoleen, sillä toimeksiantajalta ei saatu kululaskelmaa tai muita taloustietoja avuksemme. 

Lopputulema oli kuitenkin se, että saimme kehiteltyä kahvilalle hyvät toimintatavat, miten saadaan työntekijöille enemmän aikaa varautua esimerkiksi ruuhka-aikoihin ja siihen, miten asiakasta pystyttäisiin osallistamaan asiakaspalveluprosessiin kuitenkin siten, että Laikku pystyy säilyttämään oman asiakaslähtöisen palvelu brändinsä. 

Uskon että edellisestä innovoinnistamme oli suuri etu tähän innovointiin, sillä pohtimiseen ja innovoinnin tekniikoiden käytäntöön panemiseen ei tarvinnut käyttää liikaa aikaa. Olimme onnistuneet luomaan Laikulle hyvän ratkaisun, höystettynä pienellä talouslaskelmalla, sillä saimme arvosanaksi erinomaisen arvosanan 5. Saimme innovoinnista loistavaa palautetta raportistamme, mikä toimitettiin noin tuntia ennen presentaatiota toimeksiantajalle. Raportti oli helppolukuinen, selkeä ja hyvin tiivistetty oikeisiin asioihin. 

Näiden 12h innovointien jälkeen on hyvä lähteä varsinaiseen koitokseen 24h innovointiin. Koemme, että Kipinä on valmistautunut erinomaisesti 24h:ta varten. 

 

Odotukset 24h haasteeseen 

Siitä lähtien kun meidän vuosikurssilaisemme jaettiin tiimeihin ja perustimme tiimiyrityksemme niin olemme enemmän tai vähemmän puhuneet sekä myyntipäivistä että 24h haasteesta. Etenkin juuri tuosta 24h haasteesta puhuttaessa on voinut aistia suuren latauksen, joka siihen liittyy. Tuota vuorokauden ympäri kestävää haastetta voidaan pitää valmistuville tiimeille eräänlaisena loppunäyttönä ja oman osaamisen todentamisena. Eli toisin sanoen tiimit ovat valmiita hyödyntämään kaiken sen osaamisensa, jonka Proakatemia matkan aikana ovat oppineet, jotta innovoinnin lopputuloksesta tulisi mahdollisimman hyvä. Mielestämme matkan aikana juuri tuo lataus on näkynyt ja voi todeta, että mitä lähemmäksi sitä kuuluisaa 24h mennään niin sitä enemmän huomaamme jännityksen lisääntyvän. 

Yhteisen tavoitteen lisäksi jokaisella meistä varmasti on omanlaisiaan odotuksia siitä, miten tuon vuorokauden pitäisi edetä sekä oman roolin suhteen että tiimin työnteon suhteen. Yhteisestä tavoitteesta puhuttaessa on hyvä muistaa ne keinot, miten esimerkiksi haluttuun arvosanaan voitaisiin päästä. On hyvä muistaa, että läheskään kaikkea emme pysty selvittämään ennakkoon. Näin ollen meidän pitää pystyä hyväksymään se ja keskittyä niihin asioihin, joihin voimme tällä hetkellä vaikuttaa. (Koppelomäki 2018, 81). 

Yksi konkreettinen esimerkki odotuksista on se, että hyvinkin todennäköisesti meille valmistuville tiimeille, joita tänä vuonna on yhteensä viisi kappaletta, jaetaan tällä tiedolla kuusi tai seitsemän toimeksiantoa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että joillekin henkilömääräisesti isommille tiimille jaettaisiin kaksi toimeksiantoa. Käytännössä nuo tiimit ovat me eli Kipinä ja lisäksi sisartiimimme Saawa. Juuri ennen tapahtumahetkeä kyseiset toimeksiannot arvotaan eli näin ollen asia ei ole meidän käsissämme eikä meidän päätettävissämme eli tämän asian murehtimiseen ei kannattaisi käyttää enempää aikaa. Silti olemme huomanneet, että ainakin meidän tiimimme osalta spekulointia aiheen ympärillä on jonkin verran riittänyt, vaikkakin ei kuitenkaan ongelmaksi asti. Tämänkaltaiset asiat, jotka eivät ole enempää omissa käsissämme pitäisi pystyä jättämään taka-alalle ja vähemmälle huomiolle ihan vain jo puhtaasti energian säästämiseksi sekä myös mielen voimavarojen kanavoimiseksi oikeisiin asioihin. 

Päästäksemme tavoitteiseen eli tässä tapauksessa arvosanaan 5 meidän olisi hyvä tunnistaa ne tekijät, joita ainakin tarvitsemme onnistuneeseen suoritukseen. Saat mitä haluat –kirjassa sanotaan, että kannattaa ensin hahmotella ja visioida mahdollisimman tarkasti mitä halutaan ja sen jälkeen vastaus, miten selviää kyllä aikanaan matkan varrella. Tärkeää on miettiä myös minkälaiset ihmiset eli tässä tapauksessa tiimimme jäsenet tarvitsemme mihinkin rooleihin saavuttaaksemme onnistuneen lopputuloksen. Lisäksi juuri tehtävän aikana on erittäin tärkeää huomioida minkälainen toiminta vie kohti tavoitetta. (Koppelomäki 2018, 82). 

 

24h kokemuksen tuomat hyödyt tulevaisuutta ajatellen 

 

24h innovointi haaste on tiimille iso rypistys, joka koettelee jokaista tiimin jäsentä henkisellä, kuin fyysisellä tasolla. Jokainen meistä on erilainen ihminen, joten kykenemme eri tavalla toimimaan tehokkaasti väsyneessä tilassa. Uskomme että 24h innovointi antaa meille tulevaisuutta varten hyvän pohjan siitä, millaista on tiiminä rypistää pitkä innovointi putkeen niin, että jokaisen henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon. Jokaisella varmasti tulee elämässä ja työuralla vastaan tilanteita, jolloin voimattomana ja väsyneenä tulee työstää jotakin merkittävää asiaa eteenpäin. Uskomme että 24h innovointi takataskussa pystymme saamaan ympärillä olevista ihmisistä voimaa ja keskittymään olennaiseen silloinkin, kun omat voimat tuntuu loppuvan. Jokainen oppii 24h vuorokauden jälkeen myös paljon itsestään asioita, mitä ei välttämättä ole tullut ajatelluksi ennen tätä harjoitusta. 

Kipinällä opinnot ovat loppusuoralla, mikä tarkoittaa sitä, että 24h harjoitus on käytännössä viimeinen liiketoiminnallinen tiimitapahtuma, mitä työstetään koko porukalla yhdessä. Uskomme, että meille jää hyvä muisto 24h rypistyksestä tiimille yhteisenä kokemuksena ja myöskin ne asiat mistä ei niin hyvät muistot jää, uskomme että aika kultaa myös romahdushetket 24h innovoinnin aikana. 

 

 

Pohdinta 

 

Esseen kirjoittajina toimineet Kasimir Vuorinen ja Verneri Halttula ovat tyytyväisiä pisteeseen, johon tiimin kanssa olemme päässeet. Essee toimii hyvänä infona tuleville opiskelijoille, joilla kaikki innovoinnit ovat vielä edessäpäin. Kaikki opintovuodet Proakatemialla painotetaan tiimiytymistä, mielestämme sitä ei voi tehdä liikaa. Opintojen loppuvaiheessa huomaa sen, miten koko opintojen ajan panostettu tiimiytyminen auttaa tällaisissa yhteisissä rypistyksissä, jotka opintosuunnitelmaamme kuuluu akatemialla. Omat tiimiläiset on hyvä nähdä parhaimmillaan ja heikoimmillaan, jotta osataan suhtautua oikealla tavalla, kun haasteiden kanssa tulee eteen ongelmia. Yllättäviä käänteitä on tullut Proakatemia matkan aikana tähänkin asti ja uskomme, että niitä tulee vielä valmistumisen jälkeenkin. Hyvät harjoitukset ja opit ihmistuntemuksesta ja vuorovaikutustaidoista ovat korvaamattomia, joten Proakatemia on paras paikka harjoitella niitä elämää varten. Elämä menee kaikesta huolimatta koko ajan eteenpäin ja mielestämme tiimin tulee kuitenkin pystyä etenemään, niin sateessa, paisteessa, sumussa ja seitsemän pullon simassakin tarvittaessa. Kiitos esseen lukijoille ja Kipinän 12h ja 24h yhteistyökumppaneille. 

 

Lähteet: 

Pajat, 2023. Kipinä kiihdyttämö Osk 

12h innovoinnit & kokemukset, 2023. Kipinä kiihdyttämö Osk 

https://eastcoastevents.fi/ 

https://www.kahvilalaikku.fi/ 

Koppelomäki, I. 2018. Saat mitä haluat. Opas omannäköisen elämän toteuttamiseen. Helsinki: Viisas Elämä Oy. 

Kommentoi