Tampere
19 May, Sunday
16° C

Proakatemian esseepankki

YRITYKSEN KÄYTTÖPÄÄOMA JA KÄYTTÖPÄÄOMAN TEHOSTAMINENKirjoittanut: Saura Pohjonen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

YRITYKSEN KÄYTTÖPÄÄOMA JA KÄYTTÖPÄÄOMAN TEHOSTAMINEN

 

Omaa yritystä suunnitellessani haluan ymmärtää mitä yrityksen käyttöpääoma on ja miten käyttöpääomaa hallitaan. Haluan myös ymmärtää miten se vaikuttaa tuloksen tekemiseen sekä kassavirran hallintaan. Siitä syystä valitsin tämän esseen aiheeksi käyttöpääoman ja sen tehostaminen.

Pääomaa eli yrityksen rahaa sitoutuu yrityksen liiketoimintaprosessissa. Liiketoiminta-prosessi tarkoittaa yrityksen tuotantoa tai palvelua, joka sitoo rahaa investointeina, palkkoina, vuokrina, hallinnollisina kuluina. Useimmiten liiketoimintaprosessi alkaa siitä, että asiakkaalla on tarve saada yrityksen palveluja. Liiketoimintaprosessi lähtee siitä liikkeelle.

Etsin määritelmiä käyttöpääomalle internetistä. Business Tulkin mukaan käyttöpääoma on rahaa, jolla maksetaan yrityksen menot ennen kuin asiakkaalta on saatu rahat yrityksen kassaan. https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/aloittava-yrittaja/rahoitus/kayttopaaoma/

Löysin myös määritelmän Riihoksen sivuilta. Heidän määritelmänsä mukaan käyttöpääoma on yksinkertaisuudessaan rahavaroja, joilla yrityksen tulee kattaa juoksevat menot eli materiaalikulut, työntekijöiden palkat sivukuluineen eli sosiaalimaksut, verot sekä erilaiset verohallinnon määräämät verot, toimistokulut, sähköt monenlaiset muut päivittäiset tai kuukausittaiset kulut. Kaikki nämä maksut on hoidettava käyttöpääoman laskennassa ennen yrityksen asiakkailtaan saamia tuottoja. Käyttöpääoma itsessään mittaa yrityksen perustoimintoihin sitoutuneen pääoman määrää. https://riihos.fi/kayttopaaoma/

 

Yrityspörssin mukaan käyttöpääoma koskettaa jokaista yrittäjää ja sellaiseksi haluavaa. Etenkin, kun keskustelu inflaatiosta ja energian hinnan noususta käy kuumana, on yrittäjien kiinnostus käyttöpääomaa kohtaan lisääntynyt. Käyttöpääoma vaikuttaa siihen, miten paljon yrityksellä on rahallisia resursseja liiketoiminnan pyörittämiseen. https://www.capitalbox.fi/blog/kayttopaaoma-ja-sen-rahoittaminen

 

Haastattelin Tikka Spikes Oy:n talouspäällikköä Anne Mustamäkeä käyttöpääoman tehostamisesta. Halusin tietää miten yritys ohjaa sitoutuvia pääomavirtoja ja kuinka niitä yrityksessä tehostetaan. Yritys toimii metalliteollisuudessa ja valmistaa talvirenkaiden nastoja eri rengastehtaille. Yhtiö kuuluu Continental konserniin.

Tikka Spikes Oy:n talouspäällikön mukaan yritys maksaa yleensä tuotteiden tai palveluiden valmistamisen ennekuin se saa niistä korvauksen yrityksen kassaan. Käyttöpääomaa tarvitaan yrityksen päivittäisen toiminnan pyörittämiseen ja tämän yrityksen suurimpia käyttöpääoman kulueriä ovatkin vaihto-omaisuus sekä myyntisaamiset.

Vaihto-omaisuus eli varaston määrä, arvo ja varaston kiertonopeus vaikuttavat merkittävästi yrityksen käyttöpääoman hallintaan. Mustamäen mukaan on tärkeää tehostaa tuotantoa siten, että tuotantoa suunnitellaan ja toteutetaan enemmän tilausohjautuvasti ja varastoon tehtäviä tuotantosarjoja minimoidaan. Tilausohjautuva tuotanto tarkoittaa sitä, että tuotteita valmistetaan sen mukaan, kun saadaan vahvistettu tilaus. Varastosarja puolestaan tarkoittaa sitä, että tehdään tiettyjä perusmalleja varastohyllyyn, jotta pystytään palvelemaan asiakasta nopeilla toimitusajoilla. Pääosa yrityksen materiaaleista tulee Kiinasta, joten tuotteiden materiaalien toimitusajat ovat useita kuukausia. Mustamäen mukaan tämä on tietysti riski, koska aina ei voida ennustaa mikä malli menee kaupaksi ja yrityksellä on asiakaskohtaisia malleja, joita ei voida myydä muille asiakkaille. On aina riski, että tuotteet vanhenevat, kun asiakas esimerkiksi uusii malleja. Näissä tapauksissa neuvotellaan asiakkaan kanssa, korvaako asiakas varastoerän vai tulevatko ne yrityksen kuluksi varaston alaskirjauksina. Se riippuu sopimuksesta. Tuotteen valmistamiseen on kuitenkin käytetty materiaalia, koneita, sähköä, palkkoja sekä muita hallinnollisia kuluja. Jos tuotetta ei voida myydä, se jää yrityksen tappioksi.

Toinen merkittävä erä käyttöpääoman hallintaan on myyntisaamiset. Mustamäen mukaan yrityksen asiakkaat ovat isoja rengastehtaita ja siksi maksut yleensä tulevat ajallaan. Hän kuitenkin kertoi, että Venäjän pakotteiden tultua voimaan, yritys joutui tekemään myyntisaamisten alaskirjauksia vuoden 2022 tilinpäätökseen. Myyntisaamisten kotiuttaminen on yksi merkittävä erä hallita käyttöpääomaa. Mikäli myyntisaamiset viivästyvät, yrityksen kassavirran suunnittelu vaikeutuu ja yritys mahdollisesti joutuu ottamaan lisälainaa selviytyäkseen päivittäisistä maksuista. Siksi on tärkeää seurata myyntisaamisten erääntymisiä. Onkin tärkeää, että laskujen maksuajat ovat kohtuulliset.

Kolmas asia mikä Mustamäen mukaan vaikuttaa käyttöpääoman ovat investoinnit. Investointeja voivat olla uudet koneet ja laitteet, kiinteistöhankinnat tai vaikkapa tuotantoa ohjaavat ohjelmistot. Yleensä yritys laskee investoinneille takaisinmaksuajan, joka tulee olla alle kolme vuotta, jotta investointiin kannattaa lähetä. Strategisille investoinneille takaisinmaksuaika voi olla pitempi. Jos yritys ei investoi, se ei pysty kilpailemaan markkinoilla, joten investointien suunnitelmallinen toteuttamine on yrityksen elinvoimaisuuden kannalta tärkeää. Yritys rahoittaa investointinsa konsernin kassavaroilla, joten rahoituksen saaminen ei ole yritykselle ongelma.

 

Peilasin tämän haastattelun pohjalta käyttöpääoman hallintaa omaan yritystoiminnan suunnitteluun. Vaikka yritystoimintani on ihan eri alalta, löysin paljon yhteneviä haasteita oman yrityksen suunnitteluun. Oman kahvilan perustamisen myötä joudumme miettimään rahoitustamme ja alkupääomaa. Miten rahoittaa toimintaa, kun vielä ei ole yrityksestä tuloja. Onneksi meillä on pieni pääoma säästössä jääkahvilatoiminnasta, mutta joudumme vielä hankkimaan rahoitusta mahdollisesti muista lähteistä esim. yrityslaina tai pankkilaina. Sen lisäksi joudumme investoimaan kahvilan viihtyvyyteen sekä joihinkin laitteisiin ja koneisiin, mitä ei kuulu kahvilan vuokrahintaan. Iso haaste meillä on, että pystymme maksamaan palkat, mikäli joudumme palkkaamaan ulkopuolista työvoimaa. Asiakasmaksut suoritetaan käteisellä tai Mobile- tai pankkikorttimaksuina, joten myyntisaamisten hallitaan ei omassa yrityksessä tarvitse kiinnittää huomiota. Raaka-aineiden oikea aikainen hankinta on iso merkittävä varaston hallinnan haaste, koska kahvilatuotteet pilaantuvat nopeasti. Hävikin hallinta tulee olemaan yksi merkittävä käyttöpääoman hallintaan vaikuttava tekijä. Energian käyttöön meidän tulee kiinnittää erityistä huomioita. Myös kestävä kehitys on osa yritystoimintamme periaatteita.

 

LÄHTEET:

Käyttöpääoma ja käyttöpääoman rahoittaminen | CapitalBox, https://www.capitalbox.fi/blog/kayttopaaoma-ja-sen-rahoittaminen

Yritystulkki – Käyttöpääoma https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/aloittava-yrittaja/rahoitus/kayttopaaoma/

 

Käyttöpääoma ja käyttöpääoman muutos – Riihos Oy https://riihos.fi/kayttopaaoma/

Käyttöpääoma – mitä se tarkoittaa ja miten rahoittaa se? (yritysporssi.fi)

https://www.yritysporssi.fi/blogi/kayttopaaoma-mita-se-tarkoittaa-ja-miten-rahoittaa-se-845

 

Anne Mustamäki, Tikka Spikes Oy:n talouspäällikkö, haastattelu 30.4.2023

Kommentoi