Tampere
24 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Yhdessäohjautuva tiimi.Kirjoittanut: Ville Haataja - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yhteisöohjautuvuus: yhdessäohjautuva tiimi
Karl-Johan Spiik
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Yhdessäohjautuva tiimi – Ville Haataja

Johdanto

 

Karl-Johan Spiikin kirjoittama Yhdessäohjautuva tiimi- kirja on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja tämän takia valitsin kirjan. Kirjassa käsitellään miten tiimit ja sen henkilöt toimivat yhdessä. Miten tiimistä saadaan kaikki potentiaali irti, jotta tiimi suoriutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on aiheena itselle todella mielenkiintoinen ja tarkoitus olisikin saada täältä uusia työkaluja, mitä voisi hyödyntää meidän osuuskunnallemme tai tulevaisuudessa johonkin toiseen tiimiyritykseen.

Ensimmäinen porras

Ensimmäinen porras koostuu seuraavista asioista: käytä aikaa keskusteluille, avoin keskustelu ja muiden mielipiteiden huomiointi. Mielestäni nämä ovat tärkein lähtökohta tulevalle tiimiyritykselle. Mikäli ensimmäinen porras ei ole kunnossa en usko, että kyseinen tiimi tulee toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelut, niin hyvät kuin huonotkin lähentävät tiimin jäseniä ja luovat enemmän luottamusta toisiinsa. Jokaisen meistä tulisi ymmärtää miten iso merkitys läsnäololla, kommunikaatiolla ja yhteistyöllä on. Nämä ovatkin mielestäni asioita, jotka tulisi käydä tiimin kanssa läpi, jo ennen tiimin perustamista.

Mikäli jostain syystä tiimin sisällä kamppaillaan näiden asioiden kanssa paljon, on tiimin hyvä tunnustaa, että olemme vasta kehityskaaren alussa. Tässä kohtaan omasta mielestäni tulisi jokaisen laittaa perusasiat kuntoon ja hieman tiputtautua muiden tasolle. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että tiimissä ei välttämättä ole esihenkilöä, joka huolehtii tiimin toimivuudesta. Tämä tarkoittaakin sitä, että tiimissä ei voi olla sooloilijoita. (Yhdessä ohjautuva tiimi 2022,10)

Aikaa keskustelulle

 

Miten saada järjestettyä aikaa tiimille? Kuitenkin jokaisen tarkoitus olisi saada tiimi parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan. Tiimiläisten tulisikin priorisoida oma aika ja laittaa tiimi etusijalle. Tämä on yleensä helpommin sanottu, kuin tehty. Pää tavoitteena olisi saada kaikki paikalle palavereihin, kokouksiin ja yhteisiin kokoontumisiin. Tiimi toimii parhaiten tiiminä, koska tiimi tekee yhdessä asioita ja kommunikoi keskenään. Jokaisen tiimin jäsenen tulisi ymmärtää, että on tärkeä osa tiimiä. Vaikka kaikki asiat eivät koske välttämättä juuri sinua, tulisi hänen silti osoittaa mielenkiinto ja näyttää, että on läsnä. Muutama hyvä ja konkreettinen esimerkki siitä mitä toimenpiteitä kannattaa käyttää on priorisoida tiimin palaverit, ilmoittaa ellei pääse osallistumaan niihin, pitää kiinni sovituista aikatauluista, lopettaa palaverit sovittuun aikaan. (Yhdessä ohjautuva tiimi 2022, 11)

Avoin keskustelu

 

Kun tiimin luottamusta on saatu rakennettua siihen malliin, että jokainen jäsen tulee oletusarvoisesti paikalle, on seuraava askel kommunikaation rakentaminen. Kommunikaatio on iso ja tärkeä osa yrityksissä. Sillä on suuri merkitys, kuinka ja miten puhumme toisillemme. Eleet, kehonkieli ja ilmeet vaikuttavat paljon siihen, miten toinen ottaa vastaan sinun puheesi. Jokaisella meistä tulisi olla mahdollisuus sanoa mitä mieltä on asioista. Tässäkin tilanteessa omasta mielestä on erityisen tärkeää tiimin kokonaisuus. Meidän tulisi pystyä antamaan tilaa muillekin puhua ja vaikka tiimissä olisikin kovaäänisempiä henkilöitä ja osa olisikin hiljaisia, niin muiden tiimin jäsenten tulisi myös tukea näitä hiljaisempia puhumaan rohkeammin ja tarvittaessa jopa auttaa heitä saamaan puheenvuoroja.

Avoimen keskustelun ilmapiirissä on hyvä muistaa, että jokaisen mielipide on tärkeä eikä sitä tulisi muiden arvostella negatiivisesti. Kun me kerrotaan mielipiteitä, tulisi meidän kaikkien se hyväksyä ilman sen suurempaa ongelmaa. Pitää kuitenkin muistaa, että mielipiteet eivät voi aina täsmätä omien ajatuksien kanssa. Myös kehonkielellä voi ilmaista asiat tökerösti, kuten pyörittelemällä silmiä, huokailemalla ja näyttämällä, että asia ei kiinnosta sinua pätkääkään. Jokaisella meistä tulisi olla kontrolli hillitä itseämme, vaikka sen toisen mielipide ei sillä hetkellä miellytä. (Yhdessä ohjautuva tiimi 2022,16)

 

Jaettu johtajuus

 

Jaettu johtajuus on yksi johtamistyyli, jossa päätöksenteko ja vastuu jakautuvat tiimin jäsenten kesken. Tämä tyyli perustuu ajatukseen, että jokaisella tiimin jäsenellä on arvokasta tietoa ja taitoa, jonka avulla voidaan saavuttaa yhteisiä päämääriä ja tavoitteita. Jaettu johtajuus kannustaakin tiimin jäseniä ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoon. Omasta mielestä jaetulla johtajuudella voidaan saavuttaa useita merkittäviä etuja. Se lisää tiimin jäsenten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja päätöksiin. Kun tiimin jäsenet tuntevat, että he ovat osa päätöksentekoprosessia, he ovat todennäköisesti sitoutuneita päätökseen ja sen toteuttamiseen.

Lisäksi tässä on hyvä mahdollisuus tukeutua ja sparrailla toisiamme. Me opimme tuntemaan toisiamme paremmin mitä enemmän me teemme yhdessä töitä ja autamme toisiamme. Muiden auttaminen ja positiivisella haastamisella on iso osa tiimin työtä. Jokaisen meistä tulisikin ymmärtää se, että vastakkainen mielipide on keino kehittyä ja laajentaa omaa pohdintaa.  (Yhdessä ohjautuva tiimi 2022,31)

 

 

Arvostus

Kun tiimissä aletaan tuntemaan ja luottamaan toisiimme, syntyy sitä kautta myös arvostusta toista kohtaan. Mielestäni arvostuksen ilmaiseminen ja sen näyttämine on tärkeä osa tiimin dynamiikkaa. Saatamme yhtäkkiä huomatakin, että ajatuksien ääneen pohtiminen ja muilta avunpyytäminen tuleekin jo rutiininomaisesti. Mitä enemmän me tehdään töitä yhdessä ja mitä enemmän me tunnetaan toisemme, niin sen paremmin meille alkaa syntymään me-henkeä. Näin meille syntyy tiiminä identiteetti ja rutiinien lisäksi meille muodostuu yhteisiä toimintatapoja. Meidän tulisi oikeasti näyttää, että tuemme toisiamme, ja heidän valintojaan. Muistetaan nostaa myös epämukavat asiat pöydälle ja puhutaan asioista niiden nimillä. Vaikka joskus se voikin olla vaikeaa, niin on hyvä muistaa, että asiat ratkeavat parhaiten puhumalla suoraan. Lisäksi meidän tulisi muistaa myös juhlia onnistumisia. Omasta mielestä pienimmätkin onnistumiset hitsaa tiimiä yhteen. Muistetaan näyttää myös ilontunteita tiimille. (Yhdessä ohjautuva tiimi 2022,41)

Yhdessäohjautuva tiimi

 

Kun tiimi on löytänyt luottamuksen, arvostuksen ja avoimen keskustelun on heidän helpompi suoriutua arjen toiminnoista. Mitä itse olen huomannut, niin tässä vaiheessa oleva tiimi on tasapainoinen ja heillä on hyvä tekemisen meininki. Tiimin sisälle on rakentunut selkeästi roolit ja vastuualueet. Tiimiläiset antavat tilaa toisille johtaa ja näin ollen mahdollistavat sen, että jokainen pystyy suoriutumaan työtehtävästä parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä kohtaa tiimille jää enää vain kulmien hionta. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus kehittyä yksilönä. Kun yksilöille tapahtuu kehittymistä tiimin sisällä, kehittää se myös koko tiimin suorituskykyä ja näin ollen koko tiimin osaaminen ja ammattitaito paranee. Ulkopuolisin silmin, kun tilannetta katsoo vierestä, sen huomaa selkeästi miten isoja harppauksia tiimi ottaa siinä kohtaan, kun he saavuttavat Yhdessä ohjautuvan tilan. (Yhdessä ohjautuva tiimi 2022,48)

Parviäly

 

Yhdessä ohjautuvan tiimin tavoite on päästä parviälyyn. Parviälyllä tarkoitetaan lentävää lintuparvia. Tämä mielikuvana on aika hieno. Linnut lentävät parvissa, jokaisen liike ja tekeminen vaikuttaa koko parven toimintaan. Jokainen huomioi mitä ympärillä tapahtuu ja keskittyy selkeästi omaan tekemiseen. Kun yksi linnuista huomaa edessä olevan esteen, tekee hän väistöliikkeen ja ilmoittaa siitä samalla muille. Tämä toimii myös työelämässä ja varsinkin tiimi työskentelyssä. Johtaja tai tiimikaveri huomaa esteen, hän kommunikoi heti siitä tiimille. Tämän jälkeen jokainen muokkaa omaa työtään, rooliaan tai tehtävää siten, että este vältetään. Kun ulkopuolisin silmin katsot miltä näyttää, kun lintuparvi väistää estetä, voi se olla erittäin helpon ja sujuvan näköistä. Sitä se ei kuitenkaan ole, parven sisällä jokainen vaihtaa paikkaa, roolia ja sijaintia. Kaikki tehdään kirjaimellisesti lennosta. Ihan samalla tavalla sen pitäisi näkyä myös työelämässä. Välillä tulee esteitä eteen ja ne pitäisi päästä kiertämään. Se tiimi, joka pystyy ja kykenee toiminaan lennosta ja puhaltamaan yhteen hiileen on todella vahvoilla. Tätä tarkoittaa parhaimmillaan yhdessäohjautuva tiimi työ. (Yhdessä ohjautuva tiimi 2022,58)

Jotta tämä nopea reagointi ja päätöksen teko olisi mahdollista tulee tiimillä olla syvä luottamus toisiinsa. Jokaisen meistä tulisi tietää toisten vahvuudet ja heikkoudet, jotta tämän kaltainen lennosta suunnitelman vaihtaminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Loppujen lopuksi tiimityö on joukkuelaji, jossa yksilöt eivät erotu. Ihan sama pätee myös yhdessäohjautuvaan tiimiin.

Pohdinta

 

Kun tätä kirjaa luin ja aloin kirjoittamaan sen jälkeen ajatuksia paperille, niin huomasin paljon yhtenäisyyksiä meidän oman tiimimme kanssa. Alkuun olimme todella kovalla tempolla menossa koko ajan eteenpäin ja välillä olimme ehkä vähän liian hurmoksessa. Kuitenkin, kun nyt mietin meidän tiimiämme ja meidän tiimimme dynamiikkaa, niin ilokseni voin todeta, että olemme menneet todella paljon eteenpäin. Vielä meillä on paljon kehitettävää toiminnassamme, mutta todella hyvältä näyttää tällä hetkellä. Olemme lähentyneet, uskallamme puhua suoraankin toisillemme ja ennen kaikkea me arvostamme kaikkia. Odotan mielenkiinnolla mitä tämä tiimi saa aikaseksi tulevaisuudessa.

Lähteet

Yhteisöohjattavuus, Yhdessäohjautuva tiimi. Karl-Johan Spiik 2022.

Aihetunnisteet:
Kommentoi