Tampere
18 May, Saturday
24° C

Proakatemian esseepankki

Työhierarkian rooli ja vaikutus nykyaikaisissa organisaatioissaKirjoittanut: Roosa Huhtamäki - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kuten historiasta tiedämme ihmisten välistä hierarkiaa, on ollut olemassa aina. Vuosien varrella on kuitenkin syntynyt erilaisia organisaatiorakenteita, joihin ovat vaikuttaneet niin taloudelliset, sosiaaliset, kuten myös tekniset tekijät. Vaikka hierarkia saattaa kolahtaa korvaan hyvin negatiivisena käsitteenä, sillä on suuri merkitys yrityksen organisaation toimivuuden kannalta. Meistä varmaan jokainen on joskus kohdannut hierarkiaa työelämässään. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Työskennellessäni Mc Donaldissa ollessani 17-vuotias ei käsite jäänyt minulle todellakaan epäselväksi. Nuorena uutena työntekijänä sain kahlata tieni portaittain kohti parempaa arvostusta vallitsevassa työympäristössä. Osana tiimiyritystä, on kullakin tiimiläisellä oma rooli ja omat velvollisuutensa. Pohtiessani eri ammatteja, sekä työ organisaation vaihtelevia rakenteita, uteliaisuuteni työpaikkojen sisäiseen hierarkiaan heräsi. Tässä esseessä syvennynkin hierarkian käsitteeseen, sekä pohdin miten sen rakenne vaikuttaa työ organisaatioon tänä päivänä. Miten hierarkkinen rakenne vaikuttaa roolien, vastuiden, sekä vallanjaon määrittelyssä? Mitä etuja ja haittoja arvojärjestykseen heijastuu?

 

Sari Kuuselan blogissaan (Hierarkia ja status, turhiako, Solmukohtia, 2020) hierarkiaa kuvaillaan tuttuna osana organisaatioelämää. Arvojärjestys kertoo vastuusta ja asemasta, joka toimii sosiaalisen käyttäytymisen pohjana. ”Koska asema antaa mahdollisuuden vaikuttaa, hierarkialla on edelleen merkitystä kaikissa vuorovaikutustilanteissa, myös neuvotteluissa. Se on osa sosiaalista järjestystä.” (Kuusela,2020) Työhierarkialla on usein suuri merkitys hallinnollisesti, sillä se selkeyttää työntekijöiden rooleja ja vastuu alueita, sekä määrittää usein organisaation johtoportaan. Tämä varmistaa, että jokainen työntekijä tietää tarkalleen tehtävänsä ja vastuunsa, mikä taas vähentää hämmennystä ja päällekkäisyyksiä. Tämä on tärkeä huomioida myös 21 hengen tiimiyrityksessä. Tiimiyrityksemme Hurmoksen organisaatio koostuu pienemmistä ryhmistä, joilla kaikilla on vetäjä. Näitä ovat mm: oppimistiimi, markkinointitiimi, projektitiimi, sekä taloustiimi. Yleensä selkeä arvojärjestys mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja vastuullisuuden. Hurmoksen tapauksessa vastuu jakautuu pientiimien vetäjille, jotka pitää huolta kyseisen osa-alueen toiminnasta. Yrityksellämme on myös business leader ja team leader, joilla on omat vastuualueet sekä tehtävät. Voisikin siis sanoa, että hierarkialla varmistetaan asiantuntevat ihmiset tekemään tärkeitä valintoja, joilla edistetään organisaation yleistä tehokkuutta.On sanomattakin selvää, että työpaikalla pidempään työskennellyt sisäistää yrityksen käytänteet ja toiminta tavat juuri aloittanutta paremmin. Tämän vuoksi usein vanhemmille työntekijöille jaetaan enemmän vastuuta, sillä tehokas päätöksenteko ja selkeä ohjeistaminen  helpottaa organisaation reagointia esimerkiksi kriisitilanteisiin, joissa tarvitaan nopeita toimia.

Kuusela avaa blogissaan myös sosiaalisen järjestyksen vaikutusta vuorovaikutustilanteissa. Kuuselan mukaan sosiaalinen järjestys määrittelee ja ohjaa keskustelun kulkua. Kuka kommentoi ensimmäisenä keskustelua, taikka kuka toimii roolimallina. Vaikka kokouksia ja projekteja ohjaavat agenda ja aikataulu, on sosiaalisella arvostuksella merkitystä. Se vaikuttaa siihen, kenellä on todellista valtaa vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. ” Kuusela kirjoittaa. Arvostus on hyvin tärkeä elementti osana työyhteisöä. Vaikka organisaatiossa vallitsisi arvojärjestys, on ensisijaisen tärkeää, että arvostus kulkee puolin ja toisin kaikkien välillä.

Työhierarkia sisältää myös mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Mc Donaldissa uutena työntekijänä lähinnä siivosin pöytiä ja tyhjensin roskia, samalla kun totuttelin kassajärjestelmään, sekä rahastamiseen. Pikkuhiljaa olin oppinut kaiken tarvittavan, ja löytänyt omat työskentelytapani. Sain lisää vastuuta ja pääsin kouluttamaan uusia työntekijöitä. Monissa työpaikoissa, kuten ravintola-alalla, kokemuksen karttuessa ja vastuun kasvaessa pääset etenemään, esimerkiksi vuorovastaavaksi. Hyvät etenemismahdollisuudet usein kasvattaa työntekijöiden motivaatiota ja näin ollen palkitsee.

On kuitenkin hyvä muistaa hierarkian kääntöpuoli. Hyvin jäykkä hierarkia voi johtaa byrokraattiseen tehottomuuteen, jolloin päätöksenteosta tulee usein hidasta ja hankalaa. Arvojärjestys voi haitata myös sopeutumiskykyä nopeatempoisilla toimialoilla, sekä nopeasti muuttuvissa työympäristöissä, koska rooleja ja vastuita voi olla vaikea jakaa nopeasti uudelleen. Hierarkia voi myös aiheuttaa viestintäesteitä organisaation eri tasojen välille, mikä taas kasvattaa väärinkäsityksien ja konfliktien riskiä. Liian hierarkkisissa organisaatioissa työntekijät voivat tuntea olevansa irrallaan päätöksentekoprosesseista, mikäli heillä on rajoitettu itsemääräämisoikeus. Tämä saattaa johtaa työtyytyväisyyden ja motivaation heikkenemiseen. Tämän vuoksi tasapainon löytäminen tarkasti määritellyn hierarkian ja joustavuuden välillä on välttämätöntä, jotta organisaatiot voivat menestyä jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. Organisaatioiden kehittyessä on ratkaisevan tärkeää mukauttaa ja jalostaa työhierarkiamalleja vastaamaan työvoiman ja markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ”Esimerkiksi sairaaloissa hierarkia voi herkästi lipsahtaa ihmisten välisiin suhteisiin ja tuottamaan pelkoa. Mutta se, mitä tarvitaan, olisi luottamuksen ilmapiiri.” (Hyppönen, Työpaikan hierarkia voi tuottaa pelon ilmapiiriä, Terve.fi, 2015).

 

 

 

LÄHTEET

Työpaikan hiearkia voi tuottaa pelon ilmapiiriä.2015. Terve.fi. Verkkosivu. Viitattu 27.10.2023. https://www.terve.fi/artikkelit/79166-tyopaikan-hierarkia-voi-tuottaa-pelon-ilmapiiria

 

Kuusela, S.2020.Hierarkia ja status, turhiako. Blogi. 15.1.2020. Viitattu 27.10.2023. https://www.solmukohtia.fi/hierarkia-ja-status-turhiako/

Kommentoi