Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Tietoa tuotekehityksestäKirjoittanut: Roosa Huhtamäki - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Johdanto:

Viime aikoina olen törmännyt useasti käsitteeseen tuotekehitys. Termi on herättänyt minussa suurta mielenkiintoa, sen enempää tietämättä mitä se kaiken kaikkiaan kattaa. Tuotekehitys nimensä mukaan merkitsee tuotteen tai palvelun uudelleen kehittämistä niin, että siitä saadaan mahdollisimman asiakaslähtöinen ja myyvä. Tähän kuitenkin sisältyy lukuisia eri vaiheita. Aihe kiinnostaa minua suuresti, sillä koen itse olevani luova, sekä ratkaisukeskeinen persoona, joita piirteitä usein tuotekehityksessä painotetaan. Onnistunut tuotekehitys edistää niin menestyksekästä ja kasvusuhdannaista liiketoimintaa, kuin täyttää kuluttajan tarpeet. Opiskelen toista vuotta yrittäjyyttä, sekä tiimijohtamista Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemialla. Menestyksekäs, sekä kasvujohdannainen yritystoiminta on siis äärettömän isossa roolissa opintojani. Tässä esseessä lähdinkin syventämään tietämystäni tuotekehityksestä, sekä sen merkityksestä liiketoiminnan kasvuun.

 

Tuotekehitys

Uudelleen kehittämisen lisäksi, tuotekehitys voi olla myös nykyisten tuotteiden sekä palvelujen parantamista. Maailma muuttuu jatkuvaa vauhtia, jonka seurauksena myös teknologia kehittyy. Mikäli haluat, että liikeideasi pysyy kehityksessä mukana, on sen pystyttävä jatkuvasti mukautumaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Tämän vuoksi tuotekehitys on hyvin isossa osassa kasvujohdannaista yritystoimintaa. Perinteisesti se on liitetty aina tavaratuotteisiin, mutta nykypäivänä se tarkoittaa myös palvelujen kehittämistä. On hyvä muistaa, että tuotekehitys on aina erilaista riippuen siitä, minkä alan yritys on kyseessä. Valmistusyrityksessä tuotekehitys liittyy tavaratuotteiden kehittämiseen, kun taas palveluyrityksessä tuotekehityksen kohteena toimii aineeton palvelu. Kaupan alan yrityksessä puolestaan tuotekehitys on yrityksen tuotevalikoiman uudistamista, jolloin vanhat tuotteet korvataan uusilla paremmilla tuotteilla. (Osaavayrittaja.fi. n.d.)

Tuotekehitys on valtaisa prosessi, jossa ideasta kasvaa ja kehittyy konkreettinen markkinoitava tuote. Prosessi ei siis missään nimessä ole yksinkertainen, sillä se sisältää useita vaiheita lopullisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tilastokeskuksen tuotekehitystä käsittelevässä artikkelissa kuvailtiin onnistuneen tuotekehityksen toimivan myös avaimena yritysten väliseen markkina-asemaan, sekä kilpailukyvyn syntyyn. (Leppälahti, A & Niemi, M.2011)

 

Tuotekehitysidea

Tuotekehitys saa aina alkunsa ideasta, jolloin keksitään joko kokonaan uusi tuote taikka parannus jo olemassa olevaan tuotteeseen.  Ongelmaksi saattaa kuitenkin nousta tuotekehitysideoiden löytäminen. Uuden tiedon ja ideoiden kerääminen erilaisia lähteitä hyödyntäen on osa tuotekehitystä. Usein idea löytyy yrityksen sisältä, joko itse yrittäjän tai työntekijän oivalluksen tuloksena. Ideoita voidaan myös tietoisesti lähteä kehittelemään. Kun lähdetään etsimään uusia tuotekehitysideoita yrityksen ulkopuolelta, voidaan niitä tiedustella asiakkailta erilaisten asiakaspalautteiden avulla. Useat lähtevät metsästämään ideoita myös ulkomailta käsin, taikka internetistä. (Osaavayrittaja.fi. n.d)

 

Tuotekehityksen vaiheet

Kun lähdetään kehittelemään uutta innovaatiota, on tiedostettava seuraavat asiat: mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi.  Tyypillinen tuotekehitysmalli, sekä yrityksille toimiva toimintatapa on inkrementaali. Inkrementaalilla tarkoitetaan kerros kerrokselta olemassa olevan osaamisen päälle rakennettua tuotekehitystä. Menetelmä toimii, kun koko yrityksen osaaminen on koko projektin ajan tuotekehityksen käytettävissä. Tuotekehitys jaetaan yleensä seuraavaan kolmeen vaiheeseen: esisuunnittelu, varsinainen suunnittelu ja tuotantoon vienti. Kyseisten vaiheiden ryhmittely auttaa keskittymään kulloinkin oleelliseen asiaan ja pitää kulut, sekä aikataulun ennakoitavana. (Heikki Koivurovan, 2021)

 

Esisuunnittelunvaihe

Esisuunnitteluvaihe alkaa usein tiedon hankinnalla, sillä sen tavoitteena on suunnata suunnittelun resurssit oikeaan asiaan. Tiedonhankinnassa kokeneet yritykset keräävät jatkuvaa tietoa, sekä informaatiota malliuudistuksia varten. Tätä tietoa on mm: kilpailijatieto-, asiakas- ja, loppukäyttäjäpalaute, uusien tekniikoiden mahdollistamat ratkaisut, jälkimarkkinatieto, mahdolliset toimintaympäristö muutokset, standardeissa, jakelukanavissa, suojauksissa ja niin edelleen. Kyseinen tiedonhankintavaihe tiivistetään yleensä kirjalliseksi vaatimusprofiiliksi, joka vastaa kysymyksiin: mitä, kenelle, mihin hinaan, miksi ja millä resursseilla. Esisuunnitteluvaihetta tulee jatkaa niin kauan, että kaikki projektiin osallistuvat eri ammattikunnat ovat riittävän yksimielisiä siitä, millainen tuote on tulossa. Kyseinen vaihe ei sisällä millin tai prosentin tarkkaa työtä ja siksi mielen muuttaminen, sekä uuden kokeileminen ei tässä vaiheessa yleensä maksa kovin paljoa. (Koivurovan,2021)

 

Ideointivaihe

Esisuunnittelunvaihetta seuraa ideointivaihe. Ideointivaiheen tarkoituksena on tuottaa erilaisia konsepteja, sekä etsiä mahdollisimman optimaalisia, kompromissivapaita ja omaa asiakaskuntaa sopivasti puhuttelevia teknisiä, kaupallisia, sekä imagollisia ratkaisuja. Tässä vaiheessa olisi erittäin suositeltavaa tehdä yhteistyötä muotoilijan kanssa, sillä hänellä on kyky kuvallistaa eri ammattikuntien (tuotekehitys, markkinointi, huolto, valmistus jne.) sanallisessa muodossa esitetyt ideat, toiveet ja vaatimukset, niin että ne jokainen ymmärtää. Kyseisen vaiheen tuloksena on useita kuvallistettuja konsepteja, joista jatkoon valikoituu yleensä vain yksi. Tämä jatkoon valittu konsepti yleensä täydennetään teknillisillä, kaupallisilla tai muilla sanallisilla ja numeraalisilla vaatimuksilla. Esisuunnitteluvaiheen ja ideointivaiheen yhteenvetona toimii tuotespesifikaatio, eli ”speksi”. Tähän on suhtauduttava äärimmäisen vakavasti, sillä valmiin speksin muuttaminen seuraavassa vaiheessa, eli varsinaisessa suunnitteluvaiheessa, tarkoittaa yleensä suurempia kustannuksia. Speksiä pidetäänkin usein koko projektin tärkeimpänä dokumenttina, sillä se on varsinaisen suunnitteluvaiheen tiekartta.(Koivurovan,2021)

 

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe sisältää speksin mukaisen suunnittelutyön, joka voidaan jakaa osaamisaleittain, jolloin eri ammattikunnat pääsevät toteuttamaan omaa osaamistaan itsenäisemmin. Tässä vaiheessa konsultointi eri ammattikuntien välillä on oleellisen tärkeää. Suunnitteluvaiheessa tehdään myös yleensä eriasteisia osamalleja, kuten ergonomia- ja proto-osia. Näillä testataan oman osaamisalueen ratkaisuiden toimivuutta ja valmistettavuutta. Vaiheen lopputuloksena toimii yleensä prototyyppi, joka vastaa kaikilta ulkoisilta, sekä toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tulevaa lopputuotetta. Prototyyppi on kuitenkin useimmiten valmistettu ilman ”oikeita” muotteja ja sillä tehdään erilaisia testejä, sekä hyväksymisiä ennen asiakaskunnan saataville tuomista. Tänä päivänä on kuitenkin hyvin yleistä, että prototyyppi viimeistellään jopa lopputuotetta vastaavaan laatuun ja se esitellään asiakkaalle yleisöpalautteen keräämiseksi. Hyvin tehty suunnitteluvaihe huomioi myös jokaisella osa-alueella tuotannon vaateet. Tämä helpottaa seuraavaa vaihetta eli tuotantoon vientiä. (Koivurovan,2021)

 

Tuotantoon viennin vaihe

Tuotantoon viennin vaiheessa tilataan muotit, jigit, sekä työkalut ja nostetaan ne sarjatuotantoon. Nykyisin yleisesti käytössä oleva 3-D suunnittelu ja erilaiset 3D tulostustekniikat ovat helpottaneet tätä vaihetta oleellisesti. Tuotteen kehityskaari on kuitenkin melko erilainen, kun tuotetta valmistellaan startup-yrityksessä. On hyvä huomioida, että samaan aikaan tuotekehityksen kanssa tulee jatkuvasti viedä myös yritystä eteenpäin, luoda sille toimintamalleja, sekä rakentaa brändiä. (Koivurovan,2021)

 

Markkinatutkimuksen vaihe

 

Osaavayrittaja.fi sivustolla kerrotaan, markkinatutkimuksen vaiheesta, joka seuraa, kun potentiaalinen tuotekehitys idea on syntynyt. Artikkelin mukaan onnistuneessa tuotekehityksessä kuluttajien tarpeiden, hallitsevien markkinatrendien ja kilpailijoiden tarjonnan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää ja tämä vaihe auttaa muokkaamaan tuotetta vastaamaan kohdeyleisön vaatimuksia, tunnistamaan mahdolliset esteet, sekä varmistamaan markkinoiden elinkelpoisuuden. Artikkelissa mainitaan, kuinka viimeisessä vaiheessa tuote tuodaan markkinoille eli lanseerataan. ”Markkinointiin tulee panostaa, jotta asiakkaat saisivat mahdollisimman paljon tietoa uudesta tuotteesta.” (Osaavayrittaja.fi. n.d.)

 

 

Tuotekehitys osana käytännön toimintaa

Q Powerin blogi tekstissä (Miltä tuotekehitys näyttää innovatiivisessa startup-yrityksessä, 2021) yrityksen tuotekehitysjohtaja Anni Alitalo avaa, millaista tuotekehitystyö on luonteeltaan innovatiivisessa deep tech- yrityksessä.  Alitalo kuvaa yrityksen tuotekehitystyötä hyvin kokeellisena, perustutkimuksiin pohjautuvana, sekä ennakkoluulottomana: ”Kokeilemme sellaistakin, mikä ei ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen”. Alitalo korostaa myös eri vahvuusalojen yhteensovittamista, sekä yhdessä tekemistä. Tiimissä tulisi olla erilaisia osaamisprofiileita, joissa eri luonteenpiirteet tuovat esiin uusia näkökulmia.  Työskentelen itse lähes päivittäin eri luonteenpiirteen, sekä osaamisprofiilien omaavien ihmisten kanssa. Tampereen Proakatemialla opiskellaan sanan mukaisesti tiimiyrittäjyyttä tiimeissä, yleensä osuuskuntina. Toimin itse 21 hengen osuuskunnassa nimeltään Hurmos ja koen, että tiimin kanssa työskentely kasvattaa valtavasti kärsivällisyyttä, sekä opettaa paljon erilaisia tunne taitoja. Koen olevani hyvä tiimityöskentelijä ja erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen on minulle mieluisaa. Tuotekehittelijän ammatti voisi siis sopia siltä osin minulle!

Blogissaan (Miltä tuotekehitys näyttää innovatiivisessa startup-yrityksessä, 2021) Alitalo avaa myös työnsä haasteita. Kokonaan uuden asian kehittäminen on jo itsessään haastavaa, sillä ei voi nojata toisten jo kokeilemiin ja kehittämiin ideoihin. Tuotekehittelijän tulee sietää epävarmuutta, mutta toisaalta myös luottaa riittävästi omaan tekemiseen. Alitalon mukaan voi myös olla hankala hahmottaa viekö asioita oikeaan vaiko täysin väärään suuntaan. Pohtiessani tuotekehityksen haasteita, niitä omiin ominaisuuksiini peilaten, huomasin että usko omaan tekemiseen tuottaisi minulle kyseisessä ammatissa varmasti jonkin sortin haasteita. Olen usein äärimmäisen itsekriittinen tekemisilleni ja usein itse se, joka ampuu ideani alas jo ennen kuin olen nostanut sitä edes esille. Tämä on ehdottomasti yksi kehityskohdistani, joita pyrin seuraavien opiskeluvuosieni aikana itsessäni kehittämään.

 

 

Pohdinta

 

Oli todella mielenkiintoista syventyä tarkemmin tuotekehityksen eri aiheisiin ja lukea kuinka se toteutuu myös käytännön toiminnassa. Tajusin myös esseetä kirjoittaessani, että olen ollut jo mukana tuotekehityksessä. Syksyllä 2022 koulussamme järjestettiin Sprint viikko, jossa pääsin kehittelemään Tampereen kaupungille keinoja, miten ulkomailta saapuvat opiskelijat saadaan viihtymään paremmin Tampereella. Kyseisessä innovoinnissa todellakin toteutui esisuunnittelunvaihe, jossa keräsimme tietoa toimeksiantajalta ja itse vaihto opiskelijoilta. Kävimme läpi myös ideoinnin vaiheen, missä suunnittelimme erilaisia ratkaisuja ongelmaamme. Tästä seurasi suunnitteluvaihe, jossa loimme prototyypin ”Manse passin”, joka palvelee ulkomailta saapuvaa uutta kaupungin jäsentä tutustumaan Tampereeseen kokonaisvaltaisesti. Tuotantoon, tämä ei kuitenkaan koskaan lähtenyt, joten tuotannon viennin vaihe jäi harmiksemme väliin. Myöskään markkinointitutkimuksen vaihetta ei tässä projektissa toteutunut, sillä ideamme ei koskaan jalostunut eteenpäin. Samankaltaisia projekteja olisi hauska tehdä ehdottomasti lisää! Hurmoksella oli tänä syksynä 12h innovointi, jossa pääsimme innovoimaan uudelle yritykselle brändiä. Tämä oli myös erittäin mieluista, sillä kuten aiemmin mainitsin, koen olevani hyvin luova, ja kyseisissä tehtävissä saan todellakin päästää tämän luonteenpiirteen valloilleen. Tästä esseestä sain varmasti uusia oppeja ja koppeja tuleviin innovointi projekteihin.

 

LÄHTEET

 

Qpower.fi. Miltä tuotekehitys näyttää innovatiivisessa startup-yrityksessä. 2021.Blogi. Viitattu 22.11.2023.https://qpower.fi/fi/milta-tuotekehitys-nayttaa-innovatiivisessa-statup-yrityksessa/

Leppälahti, A & Niemi, M.2011. Tuotekehitys ja innovaatiot kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta. Tilastokeskus. Artikkeli. Viitattu 22.11.2023. https://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-04-04_002.html?s=0

Osaavayrittaja.fi. Tuotekehitys. n.d. Verkkosivu. Viitattu 22.11.2023. https://www.osaavayrittaja.fi/yritystoiminnan-kehitt%C3%A4minen/tuotekehitys

Koivurova, H. 2021. Tuotekehityksen vaiheet. Blogi. Viitattu 1.12.2023

Tuotekehityksen vaiheet

 

Kommentoi