Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Tekoälyn käyttäminen markkinoinnissaKirjoittanut: Veeti Kivistö-Rahnasto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Tekoäly on mullistanut koko digitaalisen maailman, se on kaikkialla markkinoinnissa, kirjanpidossa, koodaamisessa ja esimerkiksi kuvankäsittelyssä. Miten tämä tulee vaikuttamaan ihmisten arkeen ja työskentelyyn, korvaako tekoäly ihmisen vai käyttääkö ihminen sitä vain tehostaakseen toimintaa. Tässä esseessä pohdin ja tutkin aihetta, miten tekoäly muuttaa kaupallista alaa ja markkinointia. 

Tekoäly 

Tekoäly (CGI, n.d) eli englannin kielellä artificial intelligence, AI, tarkoittaa tietokoneen avulla tehtyä inhimillistä päättelyä. Käytännössä termiä käytetään nykyään lähes kaikista koneoppimiseen perustuvista edistyneen analytiikan ratkaisuista, joiden avulla automatisoidaan päätöksentekoa. Nykypäivän (Miklosik, Kuchta, Evans & Zak, 2019, 85705) teknologian laajentunut hyödyntäminen luo mahdollisuuksia yritysten kilpailuetuun soveltamalla uusia datapohjaisia lähestymistapoja digitaaliseen markkinointiin. Tekoälyä voidaan käyttää apuna kehityksen ennustamisessa ja tukea päätöksentekoa poimimalla oivalluksia suurista tietomääristä. Tekoälyn käyttäminen yrityksessä vaikuttaa suuresti yritysten ja organisaatioiden strategiseen päätöksentekoprosessiin ja tehostaa sitä. Tekoälylaki (European Union, 2024) on kaikkien aikojen ensimmäinen tekoälyä koskeva oikeudellinen kehys, jossa käsitellään tekoälyyn liittyviä riskejä. Tekoälylainsäädännöllä pyritään antamaan tekoälyn kehittäjille ja käyttöönottajille selkeät vaatimukset ja velvoitteet, jotka koskevat tekoälyn erityistä käyttöä. Samalla asetuksella pyritään vähentämään yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 

Tekoäly markkinoinnissa 

Annala (2024) kirjoittaa verkkotekstissään, että tekoäly on tullut isolla massalla mukaan myös sosiaaliseen mediaan. Siitä on niin hyviä kuin huonojakin puolia. Tekoäly on oivallinen apu sosiaalisen median suunnittelussa ja tuotannossa ja sen avulla voi luoda erilaisia ja innostavia videoita, antaa uutta ideaa. Tekoälyllä voi olla apuna kuvien, grafiikan, videon, äänen tai tekstin tuottamisessa. Tämä on muuttanut ja muuttaa asiantuntijatyötä ja siten myös sosiaalisen median suunnittelua ja sisällöntuotantoa. Tekoälyä ei Annalan mukaan tarvitse kuitenkaan pelätä, että se veisi omat työt, vaan se kannattaa ehdottomasti nähdä työkaluna, joka tulee helpottamaan ja tehostamaan työntekoa. Tekoälyn avulla voi säästää aikaa ja parhaassa tapauksessa se vapauttaa tekijänsä rutiinitehtävistä antaen tilaa luovuudelle ja innovaatioille. 

Annala (2024) ehdottaa viisi keinoa, jolla voi hyödyntää tekoälyä. Ensiksi sitä voi käyttää apuna sisältösuunnittelussa, koska suurella datamäärällä koulutettu tekoäly pystyy tarjoamaan aivan uudenlaisia näkökulmia ideoinnin pohjalle ja toimii siten inspiroivana idean antajana omien ajatusten hahmottamisessa, ideoiden etsimisessä tai ideoiden jäsentelyssä. Koska generatiivinen tekoäly pystyy usein sekä analysoimaan että tuottamaan, se voi olla hyvä apu siinä, että asioita voidaan kohdentaa paremmin omille kohde asiakkaille. Toisen hyvänä apuna tekoälyä voidaan käyttää tekstin tuottamisessa. Generatiivinen tekoäly on hyvä ja näppärä työkalu sosiaalisen median sisällöntuotannossa silloin, kun sitä käytetään tekstin käsittelyyn kuten pohjatekstin tuottamiseen, tekstin jäsentelyyn, tiivistämiseen, otsikointiin ja äänensävyn säätöön. Tekoälyn voi kouluttaa jopa niin, että se tunnistaa ja tuottaa aina omaa brändin äänensävyä. Kolmanneksi tekoälyä voi hyödyntää visuaalisten sisältöjen tuottamisessa. Sillä voi tehdä kuvia tai jopa videoita, joita voi olla hankala itse kuvata tai tuottaa, ja se voi jopa luoda musiikkia julkaisun taustalle. Tekoälyä kannattaa käyttää kuitenkin harkiten, että yhdistä sitä mieluiten ihmisten luomaan sisältöön, jotta voidaan säilyttää aitous, laatu ja luovuus sosiaalisen median julkaisuissa. Neljäntenä asiana Annala kertoo, että tekoälyä voi hyödyntää hakukoneoptimoinnissa, koska ihmiset hakevat nykyään valtavasti tietoa esimerkiksi Tiktokista hakiessaan lounaspaikkaa. Viides hyöty tekoälyssä on se, että sitä voi käyttää apuna videoiden tekstityksessä. 

Annala (2024) kuitenkin muistuttaa, että tekoäly ei voi täysin korvata inhimillistä luovuutta, jota todellinen ihminen tekee. Sitä voidaan kyllä käyttää apuna, mutta pelkästään sen varaan ei kannata asioita jättää tai luottaa sokeasti sen voimaan. On muistettava, että ihminen on aina kuitenkin ohjaamassa tekoälyä omien antamiensa kehotteiden avulla ja on siten itse aina vastuussa lopputuloksesta. Myös eri brändien onkin tärkeää muistaa käyttää tekoälyä aina eettisesti, turvallisesti ja läpinäkyvästi.  Asiakkaille olisi aina hyvä kertoa, että miten tekoälyä on käytetty. Sosiaalinen median tulee olla sosiaalista ja se perustuu läsnäoloon ja vuorovaikutukseen, tekoäly on vielä huono, eikä se pysty tunnetasoiseen kommunikaatioon ihmisten kanssa. Aitoon läsnäoloon tarvitaan oikeita ihmisiä. 

Vakoniemi (2023, 2) on tutkinut kandidaatintutkielmassaan tekoälyn hyödyntämistä digitaalisessa markkinoinnissa. Siinä selvisi, että ”tekoälyä voidaan hyödyntää kaikissa digitaalisen markkinoinnin menetelmissä, esimerkiksi suosittelujärjestelmien, chatbottien, avainsanatyökalujen, automatisoidun sisällöntuotannon sekä markkinoinnin personoinnin muodossa.” Selvityksessä tuli ilmi, että tekoälyllä yritys voi madaltaa digitaalisen markkinoinnin kustannuksia, säästämällä aikaa ja tekoäly voi myös kasvattavaa yritysten tulosta. Tekoäly lisäsi digitaalisen markkinoinnin luovuutta tarjoamalla mahdollisuuden, vaikka trendien ennustamiseen sekä automaattiseen sisällöntuotantoon.  

Baburin (2023, 2) on vastaavasti tutkinut kandidaatintutkielmassaan tekoälyn käyttöönoton haasteita yritysmarkkinoinnissa. Selville saatiin, että vaikka tekoälyllä on paljon mahdollisuuksia yritysmarkkinoinnissa, sen käyttöönottoa voi vaikeuttaa datan heikkolaatuisuus, asiakkaiden yksityissuojan vaarantuminen ja vaikeudet digitaalisen infrastruktuurin päivittämisessä. Selville tuli myös, että rajalliseen käyttöön vaikutti yrityksen henkilöstön osaamisen päivittäminen ja tekoäly vaatii suuria rahallisia alkusijoituksia. Baburin mukaan myös erilaiset käyttöönoton haasteet vaikuttivat eri yritysmarkkinoinnin osa-alueisiin, minkä vuoksi yritysmarkkinoinnissa vielä suhtaudutaan tekoälyn käyttöönottoon maltillisesti. 

Pohdintaa 

Tekoäly on tullut jäädäkseen ihmisten käyttöön, olen itse sitä mieltä, että se on loistava työkalu inhimillisen luovuuden kanssa yhdistettynä. Tekoäly ei mielestäni tule korvaamaan ihmisten työpanosta vaan on edellisessä virkkeessä mainittu loistava työkalu. Tekoälyssä on omat haasteensa, kuin kaikessa uudessa teknologiassa, sitä pitää käyttää oikein, eikä pahantekoon. Mielestäni on myös oikein, että näin suurta uutta asiaa tullaan myös rajoittamaan ja valvomaan lailla. 

Lähteet: 

Annala, H. 2024. 5 vinkkiä: Tekoälyn hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa. Verkkosivu. Viitattu 4.5.2024. https://lmsomeco.fi/blogi/5-vinkkia-tekoalyn-hyodyntaminen-sosiaalisessa-mediassa/ 

Baburin, M. 2023. Tekoälyn käyttöönoton haasteet yritysmarkkinoinnissa. Tietojärjestelmätiede. Jyväskylän yliopisto. Kandidaatintutkielma. Viitattu 4.5.2024. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/87859/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202306163914.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CGI. n.d. Mitä on tekoäly? Verkkosivu. Viitattu 5.5.2024. https://www.cgi.com/fi/fi/mita-on-tekoaly 

European Union. 2024. AI Act. Verkkosivu. Viitattu 4.5.2024.  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai 

Miklosik, A., Kuchta, M., Evans, N., & Zak, S. 2019. Towards the Adoption of Machine Learning-Based Analytical Tools in Digital Marketing. IEEE Access, 7, 85705–85718. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2924425 

Vakoniemi, V. 2023. Tekoälyn hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa. Tietojärjestelmätiede. Jyväskylän yliopisto. Kandidaatintutkielma. Viitattu 4.5.2024. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/87696/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202306133764.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

Kommentoi