Tampere
27 May, Monday
25° C

Proakatemian esseepankki

Tarkastelussa tunnusluvutKirjoittanut: Joel Lauronen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Tämän esseen on kirjoittanut Joel Lauronen & Tuomas Leinonen. 

 

Johdanto 

Yrityksen taloudelliset tunnusluvut ovat kriittinen osa sen liiketoiminnan arviointia ja menestyksen ennustamista. Kolme keskeistä osa-aluetta, jotka antavat kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta, ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Näiden osa-alueiden tunnuslukujen ymmärtäminen on olennaista niin yrittäjille ja sijoittajille kuin myös johtajille, jotka pyrkivät arvioimaan yrityksen nykytilaa ja sen tulevaisuuden potentiaalia. 

eTasku.fi (2021) näkemyksen mukaan muodostavat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus yrityksen taloudellisen terveyskolmion. Yksittäiset tunnusluvut ei niinkään kerro yrityksen taloudellisesta tilanteesta, mutta eri osa-alueiden tunnuslukuja yhdistelemällä ja tulkitsemalla voidaan saavuttaa tarkka läpileikkaus yrityksen tämänhetkisestä tilasta (eTasku.fi 2021). Yrityksen tunnuslukujen seuraaminen tulisikin olla rutiininomaista ajankohtaisen kuvan ylläpitämiseksi yrityksen tilasta. Ajankohtaisen kuvan ylläpitämällä voi yritys reagoida ketterämmin vastaantuleviin haasteisiin tai tehdä esimerkiksi päätöksiä investointien ja vastaantulevien mahdollisuuksien suhteen. 

Tässä esseessä käymme läpi taloudellisen terveyden kolme tukipilaria: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden. Pääpaino esseessä on tukipilarien merkityksien selkeyttämisessä yritykselle sekä tärkeimmissä tunnusluvuissa eri osa-alueilla. Tunnusluvuissa käymme laskentakaavojen ja selitysten lisäksi läpi myös, mitkä ovat tärkeimpiä millekin yrityksille, esimerkkejä ja viitearvoja unohtamatta. (Almatalent.fi n.d.a.) 

 

Kannattavuuden tunnusluvut 

Yrityksen tavoitteena ja toimintaedellytyksenä on tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Kannattavuus on yksi ensisijaisista mittareista, kun arvioidaan yrityksen taloudellista suorituskykyä. Yrityksen kyky tuottaa voittoa kertoo sen toiminnan tehokkuudesta sekä muihin verratessa sen kilpailukyvystä. Tässä yhteydessä liiketulosprosentti on keskeinen tunnusluku. Liiketulosprosentti ilmaisee liiketuloksen suhteen liikevaihtoon. Yritys, jonka liiketulosprosentti on korkea, osoittaa tehokasta kustannusten hallintaa ja tuottavuutta. Korkean liiketulosprosentin yrityksiä löytyy tyypillisesti software-alalta, jossa liiketoiminnan kustannukset koostuvat suurimmaksi osaksi palkoista. (Almatalent.fi n.d.b) 

Muita yritykselle tärkeitä tunnuslukuja ovat sen myynti- ja käyttökateprosentit. Myyntikate kertoo yrityksen sisäisessä laskennassa sen tuoteryhmäkohtaisesta kannattavuudesta. Myyntikateprosentti saadaan vähentämällä liikevaihdosta ainekulut ja ulkopuoliset palvelut ja jakamalla saatu tulos liikevaihdolla. Ongelmaksi usein kuitenkin nousee kulujen erittelytarkkuus tilinpäätökseltä tietoja hakiessa. Myyntikate onkin nykyään yleisessä käytössä vain tukku- ja vähittäiskaupassa eikä sille ole yleistä viitearvotaulukkoa. (Almatalent.fi n.d.c.) 

Käyttökateprosentti kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kannattavuutta. Käyttökate kertoo, kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen kulut. Käyttökateprosentti kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta vielä liiketulosprosenttia paremmin, sillä käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen veroja, rahoituseriä ja poistoja. Käyttökateprosentti saadaan lisäämällä liiketulokseen poistot ja arvonalentumiset ja jakamalla saatu tulos liikevaihdolla. Käyttökateprosentin tunteminen on oleellista kaikilla liiketoiminta-aloilla, eikä sille ole annettavissa yleispäteviä viitearvoja. Viitearvot ovat täten toimialakohtaisia ja esimerkiksi tukkukauppayrityksellä 5 prosenttia voi olla hyvä, kun konepajateollisuudessa hyvä taso on 20 prosentissa. (Almatalent.fi n.d.d.) 

 

Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Maksuvalmius on toinen suuresti yrityksen toimintaan vaikuttava seikka. Maksuvalmius kuvaa yrityksen kykyä selviytyä lyhyen aikavälin velvoitteistaan. Maksuvalmiudessa avainasemaan nousevat kyky selvitä lyhyen aikavälin velvoitteista nopeasti sekä likviditeetin tehokas hallinta maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Tärkeimmät tunnusluvut yrityksen maksuvalmiuden mittaamiseksi ovat quick ratio ja current ratio. (Almatalent.fi n.d.a; eTasku.fi 2021.) 

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan likvideillä eli nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään. Quick ratio saadaan jakamalla yrityksen lyhytaikaisten saamisten, rahojen ja pankkisaamisten sekä rahoitusarvopaperien summa yrityksen lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Tunnusluku mittaa yrityksen rahoituspuskurien tilaa sekä kassavalmiutta. Jos yrityksellä on liian pienet likvidit varat, on sillä heikommat edellytykset selviytyä yllättävistä menoista. (Almatalent.fi n.d.e.) 

Tunnusluvun viitteelliset arvot ovat: 

Erinomainen: yli 1,5 

Hyvä: 1–1,5 

Tyydyttävä: 0,5–1 

Välttävä: 0,3–0,5 

Heikko: alle 0,3 (Almatalent.fi n.d.e.) 

Current ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta tilinpäätöshetkellä. Current ratio eroaa quick ratiosta siinä, että current ratio ottaa laskukaavassa huomioon yrityksen vaihto-omaisuuden eli varaston arvon osana yrityksen likvidejä varoja, parantaen täten yrityksen maksuvalmiudesta saatavaa kuvaa. Huomioon on kuitenkin otettava, että current ratio kuvaa rahoituspuskuria vain tilinpäätöshetkellä ja yrityksen maksuvalmius voikin tilikauden aikana vaihdella. (Almatalent.fi n.d.f.) 

Tunnusluvun viitteelliset arvot ovat: 

Erinomainen: yli 2,5 

Hyvä: 2–2,5 

Tyydyttävä: 1,5–2 

Välttävä: 1–1,5 

Heikko: alle 1 (Almatalent.fi n.d.f.) 

 

Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Terveyskolmion viimeinen osa-alue, vakavaraisuus, kuvastaa yrityksen kykyä kattaa pitkäaikaiset velvoitteensa omalla pääomallaan. Tärkeä tunnusluku on omavaraisuusaste, joka ilmaisee oman pääoman osuuden koko pääomasta. Korkea omavaraisuusaste viittaa siihen, että yritys ei ole voimakkaasti velkaantunut, mikä vähentää taloudellisten vaikeuksien riskiä. Mitä korkeampi arvo tunnusluvusta saadaan, sitä vakaammalla pohjalla yrityksen liiketoiminta on. Toisaalta korkea omavaraisuusaste voi myös tarkoittaa, ettei yritys ole onnistunut hyödyntämään vieraalla pääomalla mahdollisesti saavutettavaa vipuvaikutusta liiketoiminnan kasvun tehostamisessa. Korkean omavaraisuusasteen yritykset kestävät paremmin suhdannevaihteluita ja ovat myös ketterämpiä investoinneissaan. Omavaraisuusaste on usein myös riippuvainen yrityksen iästä nuorempien yritysten kuten startuppien operoidessa alkuvuosinaan velkaantuneempana kuin pidempään toiminnassa olleet yritykset. Omavaraisuusaste saadaan jakamalla taseesta eroteltavat yrityksen omat varat oikaistun taseen loppusummalla. (Leppiniemi & Kykkänen 2019) 

Tunnusluvun viitteelliset arvot ovat: 

Erinomainen: yli 50 % 

Hyvä: 35–50 % 

Tyydyttävä: 25–35 % 

Välttävä: 15–25 % 

Heikko: alle 15 % (Leppiniemi & Kykkänen 2019) 

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti on toinen tunnusluku, mitä yrityksen vakavaraisuuden seuraamiseksi ja analysoimiseksi tulisi seurata. Tunnusluku mittaa yrityksen velkojen suhdetta yritystoiminnan laajuuteen eli liikevaihtoon. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti saadaan jakamalla oikaistun taseen kaikki velat yrityksen liikevaihdolla. Esimerkkinä, jos suhteellinen velkaantuneisuus on 100 %, on yrityksellä yhtä paljon velkaa kuin liikevaihtoa vuodessa. Kuten omavaraisuudessakin, tarkoittaa korkeampi velkaantuneisuus korkeampia vieraan pääoman aiheuttamia riskejä liiketoiminnalle sekä sen jatkuvuudelle. Tunnusluvulle ei ole viitteellisiä ohjearvoja, ja paras käyttötapa sille on yrityksen rahoitusrakenteen seuraamiseen ajan saatossa sekä vertailuun saman toimialan yritysten välillä. (Leppiniemi & Kykkänen 2019) 

 

Case, kuvitteellinen yritys X. 

Tässä on esimerkki yrityksen X numeroista ja niiden purusta. 

 • Liikevaihto: 500 000 € 
 • Myytyjen tavaroiden kustannus: 300 000 € 
 • Liiketoiminnan kulut: 100 000 € 
 • Lyhytaikaiset varat: 200 000 € 
 • Käteiset ja käteisarvopaperit: 50 000 € 
 • Saamiset: 100 000 € 
 • Varastot: 50 000 € 
 • Lyhytaikaiset velat: 120 000 € 
 • Kokonaisvarat: 400 000 € 
 • Oma pääoma: 280 000 € 
 • Pitkäaikainen velka: 80 000 € 

 

Ja tässä ovat lasketut tunnusluvut: 

 

 1. Liiketulosprosentti (Kannattavuuden tunnusluku) 
 • Laskentakaava: Liiketulos / Liikevaihto * 100 
 • Esimerkkinumeroilla se tarkoittaa 20 %. 
 1. Quick Ratio (Maksuvalmiuden tunnusluku) 
 • Laskentakaava: (Käteiset + Markkinoitavat arvopaperit + saamiset) / Lyhytaikaiset velat 
 • Esimerkkinumeroilla Quick Ratioksi saadaan 1,25, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on likvidejä varoja kattamaan lyhytaikaiset velkansa 1,25 kertaa. 
 1. Current Ratio (Maksuvalmiuden tunnusluku) 
 • Laskentakaava: Lyhytaikaiset varat / Lyhytaikaiset velat 
 • Esimerkkinumeroilla Current Ratioksi saadaan 1,67. Tämä tarkoittaa yrityksen tämänhetkisiä varoja, jokaista velka euroa kohden. 
 1. Omavaraisuusaste (Vakavaraisuuden tunnusluku) 
 • Laskentakaava: Oma pääoma / Kokonaisvarat * 100 
 • Esimerkkinumeroilla omavaraisuusasteeksi saadaan 70 %. Mikä tarkoittaa sitä, että pääomasta 70 % on omaa ja 30 % vierasta. Mitä korkeampi omavaraisuusaste sitä vahvempi omavaraisuus on ja sitä pienempi taloudellinen riski on.  

 

Vertaamalla yrityksen X auki laskettuja tunnuslukuja aiemmin esitettyihin yleisiin viitearvoihin voidaan todeta, että yritys X menee kokonaisuudessaan akselille “Hyvä”. Omavaraisuusaste on korkea, mutta Current ja Quick Ratio menevät keskipaikkeille. 

Näillä tunnusluvuilla tyypillisesti arvioidaan yrityksen taloudellista terveyttä ja suorituskykyä. Tunnusluvut kertovat yrityksen kyvyistä hallinnoida varoja ja kuinka tehokkaasti yritys pystyy tuottamaan voittoa. Riippuen toimialasta nämä luvut vaihtelevat ja tämän takia ne tulisi aina rinnastaa oman toimialansa mediaani tunnuslukuihin. Unohtamatta alueellisia tai eri sektorien muodostamia muutoksia tunnuslukuihin. 

 

Tunnuslukuja yrityksistä voi tarkastella mm. Tilastokeskuksen sivuilta, tarkempaa tietoa on myös eri paikoissa saatavilla, mutta ne ovat usein maksumuurien takana. 

 

Pohdinta 

Tunnusluvut luovat konkretiaa informaatioon, joka ei välttämättä ole yhtä helposti kaikille luettavissa. Sijoitusgurujen tai finanssiammattilaisten ei tarvitse suorittaa laskuja arvioidakseen yrityksen kannattavuutta, luvut helpottavat kuitenkin kummasti tekemistä ja tarjoavat tiedot yrityksen numeroista helposti ymmärrettävään ytimekkääseen muotoon. Tunnuslukujen auki laskeminen on, sekä hyödyllistä, että myös konkretisoivaa.  

Myös akatemialla olisi hyödyllistä laskea auki varsinkin pidempiaikaisten projektien tunnusluvut, jotta voi reagoida etukäteen mahdollisiin finanssiongelmiin ja pysyä ajan tasalla projektin talouden suhteen. Monilla on varmasti tarkka kuva päässä omasta toiminnasta mutta jos haluaa konkretiaa omaan tekemiseen, suosittelemme vahvasti tietyin väliajoin tunnuslukujen auki laskemista. 

  

Lähteet 

Almatalent.fi. N.d.a. Tunnuslukuopas. Alma Talent. Verkkosisältö. Viitattu 14.2.2024. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/ 

Almatalent.fi. N.d.b. Liiketulos ja liiketulos-%. Kannattavuus. Alma Talent tunnuslukuopas. Verkkosisältö. Viitattu 15.2.2024. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/kannattavuus/liiketulos-ja-liiketulos-prosentti/ 

Almatalent.fi. N.d.c. Myyntikate ja myyntikate-%. Kannattavuus. Alma Talent tunnuslukuopas. Verkkosisältö. Viitattu 12.2.2024. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/kannattavuus/myyntikate-ja-myyntikate-prosentti/ 

Almatalent.fi. N.d.d. Käyttökate-%. Kannattavuus. Alma Talent tunnuslukuopas. Verkkosisältö. Viitattu 11.2.2024. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/kannattavuus/kayttokate-prosentti/ 

Almatalent.fi. N.d.e. Quick ratio. Maksuvalmius. Alma Talent tunnuslukuopas. Verkkosisältö. Viitattu 14.2.2024. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/maksuvalmius/quick-ratio/ 

Almatalent.fi. N.d.f. Current ratio. Maksuvalmius. Alma Talent tunnuslukuopas. Verkkosisältö. Viitattu 14.2.2024. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/maksuvalmius/current-ratio/ 

eTasku.fi 2021. Yrityksen tunnusluvut ja taloudellinen terveyskolmio yrittäjän apuna. Julkaistu 3.1.2017. Muokattu 29.12.2021. Blogikirjoitus. Viitattu 11.2.2024. https://www.etasku.fi/blogi/yrityksen-tunnusluvut/ 

Leppiniemi, J. & Kykkänen, T. 2019. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta. 10. uud. p. Helsinki: Alma Talent.

Kommentoi