Tampere
25 May, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Suomalaisen sijoittajan Top-5 tunnusluvutKirjoittanut: Tuomas Santala - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Viisas sijoittaja. Tunne itsesi ja osakemarkkinat.
Esa Juntunen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Suomalaisen sijoittajan Top-5 tunnusluvut

 

Akateeminen essee – 3ep.

 

Johdanto

Yhtiön arvonmäärityksessä ja hyvän sijoituskohteen löytämisessä, sijoittajan täytyy ymmärtää erilaisia tunnuslukuja. Pelkkä tunnuslukujen osaaminen ei tietenkään riitä, vaan sijoittajan täytyy myös ymmärtää mistä tunnusluvut kertovat. (Juntunen 2023, 66)

Suomen pörssisäätiön tekemässä sijoittajabarometritutkimuksessa suomalaisten sijoittajien käyttämistä tunnusluvuista selvästi suosituimmiksi nousivat seuraavat viisi: (Pörssisäätiö 200)

  1. Osinkotuottoprosentti
  2. P/E-luku
  3. Velkaantuneisuuteen liittyvät tunnusluvut
  4. P/B-luku
  5. Kassaan liittyvät tunnusluvut.

Esseessä käydään läpi nämä viisi tunnuslukua. Tunnuslukujen ymmärtäminen on hyödyllistä paitsi sijoittajalle, niin se on hyödyllistä myös yrittäjälle ja yritysten kanssa työskenteleville.

 

Osinkotuottoprosentti

Suomalaisten sijoittajien keskuudessa kaikista suosituin tunnusluku on osinkotuotto (engl. dividend yield). Osinkotuotosta kuulee välillä käytettävän sanaa efektiivinen osinkotuotto, joka tarkoittaa täysin samaa kuin osinkotuotto. Osinkotuotto kuvaa osingon suhdetta pörssikurssiin prosenteissa. Osinkotuotto voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai koko yhtiön tasolla. Tulos on molemmissa tapauksissa sama. Jos yhtiön osake maksaa esimerkiksi 20 euroa ja se jakaa vuodessa osinkoa 1 euron osaketta kohti, niin osinkotuotto on 1/20*100 = 5 % (Juntunen 2023, 67)

Osinkotuottoa ei voi käyttää yksin osakkeen arvonmäärityksessä, sillä se, että maksaako yhtiö korkeaa osinkoa, ei kerro välttämättä mitään sijoituksen hyvyydestä. Osinkotuotot vaihtelevat toimialakohtaisesti. Toiset toimialat ovat usein korkean osingon maksajia (mm. finanssi- ja energiayhtiöt) ja jotkut taas perinteisesti huomattavasti matalamman osingon maksajia (mm. teknologiayhtiöt). Osinkotuottoa ei siis voi käyttää yhtiön tai osakkeen arvonmäärityksessä yksin. (Juntunen 2023, 68)

Osinkotuoton laskukaava:

Osinkotuotto-% = osakekohtainen osinko (12kk) / osakekurssi x 100. (Alma Talent n.d.)

 

P/E-luku

Toiseksi suosituin suomalaisten käyttämä tunnusluku on P/E-luku. P/E-luku tarkoittaa osakkeen hintaa jaettuna osakekohtaisella tuloksella. P/E-luku tulee englannin kielen sanoista price per earnings. P/E-luku kertoo, kuinka kauan kestää, että osake maksaa nykyisen hintansa takaisin. Jos siis yhtiön osakkeen nykyinen hinta on 10 euroa ja osakekohtainen tulos on 2 euroa, yhtiöllä menee viisi vuotta maksaa nykyinen hintansa takaisin, eli osakkeen P/E-luku on 5. P/E-lukua voidaan kutsua kaikkien tunnuslukujen äidiksi, sillä se on erittäin helposti laskettavissa ja antaa tärkeää tietoa osakkeen hinnoittelusta. Tutkimusten mukaan P/E-luku on käytetyin tunnusluku myös ammattiosakeanalyytikkojen työkalupakeissa. (Juntunen 2023, 68–69)

P/E-luku on pinnalta katsoen hyvin yksinkertainen ja selkeä mittari: mitä korkeampi yhtiön P/E-luku on, sitä enemmän yhtiöltä odotetaan tuloskasvua tulevaisuudessa, koska pörssi hinnoittelee yhtiöitä lähes aina enemmän niiden tulevaisuuden kuin nykyhetken mukaan. (Juntunen 2023, 70)

Jotta P/E-lukua osaa käyttää oikein, pitää ymmärtää, mikä on korkea ja mikä matala P/E-luku. Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana koko Helsingin pörssin P/E-luku on ollut noin 16 ja Yhdysvaltain S&P 500 -indeksin noin 20. Voidaan ajatella, että yli 20:n nouseva P/E-luku kertoo jo arvostustasosta, joka annetaan nopeasti kasvavalle yhtiölle. Toisaalta taas alle 15:sta oleva P/E-luku voi viestiä siitä, että yhtiön ei odoteta kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa – tai että yhtiön tuloksen odotetaan laskevan. (Juntunen 2023, 71)

P/E-luvun yksinkertaisuus voi olla sijoittajalle myös petollista, jos sijoituspäätöksensä perustaa ainoastaan siihen. Osakemarkkina rakastaa lyhytaikaisia ylilyöntejä, ja vaikka länsimaissa P/E-luvut liikkuvat usein 15:n ja 20:n välillä, ei ole harvinaista nähdä alle kymmenen liikkuvia P/E-lukuja tai toisaalta jopa sadoissa liikkuvia P/E-lukuja. Tällaisia numeroita nähdessään on pidettävä pää kylmänä ja ymmärrettävä mitä on ostamassa. Onko sijoittaja todella valmis maksamaan sellaisesta yhtiöstä, jolla menisi 200 vuotta aikaa maksaa hintansa takaisin. Toisaalta jos yhtiö kasvaa 1000 % vuodessa, voi 200:n P/E-luku olla jopa halpa. Kaikki riippuu liiketoiminnan tulevasta menestyksestä. P/E-luku on hyvä indikaattori, mutta se ei saa olla ainoa tunnusluku sijoituspäätöksen taustalla, sillä se voi johtaa pahasti harhaan. (Juntunen 2023, 72–73)

P/E-luvun laskentakaavat:

Yhtiötasolla: markkina-arvo / (nettotulos – vähemmistöosuus tuloksesta)

Osaketasolla: Osakekurssi / osakekohtainen tulos (12kk). (Alma Talent n.d.)

 

Velkaantuneisuus

Yhtiön velkaantuneisuuteen liittyvät tunnusluvut olivat suomalaisten listalla kolmantena. Tieto yhtiön velkaantuneisuudesta onkin aivan yhtä tärkeä tieto, kuin tieto yhtiön kannattavuudesta tai kasvunäkymistä. Syy tähän on se, että laadukaskin yhtiö voi pilata oman liiketoimintansa liian suurella velalla. Jos yhtiön liiketoimintaa rahoitetaan velalla, lisää se aina sijoituksen riskiä. Yleisimmin käytetyt yhtiön velkaantuneisuutta ja taseen vahvuutta kuvaavat tunnusluvut ovat omavaraisuusaste sekä velkaantumisaste. Nämä tunnusluvut kertovat eri tavoin, kuinka vakaalla pohjalla yrityksen talous on ja kuinka velkaantunut yhtiö on. (Juntunen 2023, 73–74)

Omavaraisuusaste kertoo, miten suuri osa yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi on yhtiön omavaraisuusaste, sitä vakaammalla pohjalla on yhtiön liiketoiminta ja sitä paremmin se selviää myös väliaikaisten huonojen aikojen yli. Omavaraisuusaste on hyvällä tasolla ylittäessään 40 %. (Juntunen 2023, 74)

Velkaantumisastetta laskiessa otetaan mukaan yleensä vain yhtiön pitkän aikavälin velat, eli velat, joiden takaisinmaksuaika on yli vuosi. Velkaantumisasteen tulkitseminen on yksinkertaista. Se saadaan jakamalla yhtiön korolliset velat yhtiön omilla varoilla. Yhtiön omiin varoihin kuuluu taseen oma pääoma, vapaaehtoiset varaukset sekä oman pääoman ehtoiset pääomalainat. Mitä matalampi velkaantumisaste on, sitä paremmassa kunnossa yhtiön talous on. Luvut 0–3 välillä ovat hyviä toimialasta riippumatta. (Juntunen 2023, 74)

Yhtiön velkaantuneisuus on ensiarvoisen tärkeä asia liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Omavaraisuusaste ja velkaantumisaste kertovat paitsi yrityksen nykytilasta, voi niistä päätellä pitkän aikavälin kannattavuutta ja kasvumahdollisuuksia. On hyvä samalla huomata, että liian korkea omavaraisuusaste voi tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on ongelmia käyttää kertyneitä voittoja tehokkaasti. Sijoittamisessa kaikkeen velkaan pätee vanha suomalainen viisaus: velka on velipoika ottaessa ja veljenpoika maksettaessa. (Juntunen 2023, 75–76)

Omavaraisuusasteen laskukaava:

Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) (Alma Talent n.d.).

Velkaantuneisuusasteen laskukaava:

Suhteellinen velkaantuneisuus:

Suhteellinen velkaantuneisuus-% = 100 * oikaistun taseen velat / liikevaihto (12kk) (Alma Talent n.d.).

 

 

P/B-luku

Neljäntenä suomalaissijoittajien käyttämien tunnuslukujen listalla oli P/B-luku. P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta. Kuten P/E-luku, myös P/B-luku voidaan laskea niin osakekohtaisella, kuin yhtiökohtaisellakin tasolla. P/B-luvun P tuulee englannista sanasta price, hinta, ja B termistä book value. P/B-luku mittaa yhtiön markkina-arvoa suhteessa sen taseen omaan pääomaan. Markkina-arvo saadaan, kun yrityksen osakkeiden määrä kerrotaan osakkeen hinnalla. (Juntunen 2023, 76–77)

Aloilla, joilla P/B-luku on merkityksellinen, alle yhden P/B-lukua pidetään usein edullisena ja kolmea pidetään yleensä kipupisteenä. Alle yhden P/B-luku tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos yhtiö lopettaisi tänään, sen omaisuus olisi arvokkaampi kuin yhtiön kaikkine osakkeiden nykyarvo. P/B-luvun laskiessa alle yhden, markkinat eivät joko usko taseen arvon olevan oikea tai vaihtoehtoisesti arvioi yhtiön liiketoiminnan arvon tappiolliseksi. (Juntunen 2023, 75–76)

On hyvä ymmärtää, että P/B-luku on hyödyllinen, mikäli vertailussa on saman toimialan yhtiöitä, sillä P/B-luku ei ole vertauskelvollinen eri toimialoilla. P/B-lukua voidaan käyttää pääomaintensiivisillä aloilla, esimerkiksi pankkialoilla, joissa liiketoiminta vaatii toimiakseen suuret rahamassat. Pankkien lisäksi pääomaintensiivisiä aloja ovat esimerkiksi energia-ala, kiinteistöliiketoiminta ja raskas teollisuus. Jos taas miettii esimerkiksi IT-alan yrityksiä, P/B-luku ei ole oleellinen näiden yritysten ymmärtämiseen. IT-yhtiöiden taseessa on hyvin harvoin isoja omaisuuseriä, vaan niiden tuloksentekoon vaikuttaa yleensä kaikki muut asiat paitsi taseen koko ja sieltä löytyvät yksittäiset erät. Jos sijoittaja siis käyttää P/B-lukua vertaillessaan eri toimialojen yhtiöitä, voi sijoituspäätöksen perustaa väärään olettamaan. (Juntunen 2023, 77)

P/B-luvun laskentakaava:

Yritystasolla: markkina-arvo / oma pääoma ilman vähemmistöosuutta

Osaketasolla: osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma. (Alma Talent n.d.)

 

Kassaan liittyvät tunnusluvut

Viimeisenä suomalaisten Top5-listauksessa ovat kassaan liittyvät tunnusluvut. Maksuvalmius ja yhtiön kassa ovat tae sille, että yhtiön liiketoiminta voi jatkua ilman ongelmia. Kun yhtiön maksuvalmius ja kassa ovat hyvässä kunnossa, se pystyy selviämään jatkuvasti juoksevista kuluista, kuten jatkuvista uusista panostuksista liiketoimintaan ja palkoista. (Juntunen 2023, 79)

Kassaan ja maksuvalmiuteen liittyvissä tunnusluvuissa erityisesti kaksi on ylitse muiden: quick ratio- ja current ratio- nimiset tunnusluvut. Quick ratio – josta suomeksi käytetään nimeä maksuvalmiussuhde – kuvaa yhtiön kykyä selvitä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi realisoitavalla, eli likvidillä omaisuudellaan. Quick ratio kertookin yhtiön rahoitus- ja kassapuskurin tilanteesta. Quick ratio lasketaan jakamalla yhtiön rahoitusomaisuus lyhytaikaisilla veloilla, joista on vähennetty lyhytaikaiset saadut ennakot. Sijoittaja haluaa quick ration olevan aina vähintään yksi. Silloin yritys on kyvykäs hoitamaan lyhytaikaiset velkansa heti, jos se on tarpeellista. Jos quick ratio on alle yksi, kielii se maksuvalmiusongelmista ja siitä, että yrityksen talous ei ole hyvässä tilassa. (Juntunen 2023, 80)

Current ratio taas kuvaa tilinpäätöshetkellä nopeasti rahaksi realisoitavien erien suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Tämän takia yhtiön likviditeetin tarkasteluhorisontti on hieman pidempi kuin cuick ratiossa. Current ratiota laskettaessa nopeasti realisoitaviin eriin luetaan quick ration osien lisäksi myös yhtiön vaihto-omaisuus. Sijoittaja haluaa current ration olevan aina vähintään 2. Sillä sitä alhaisempi luku kertoo jälleen yhtiön heikosta maksukyvystä. (Juntunen 2023, 80–81)

Quick ratio laskukaava:

Quick ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut) (Alma Talent n.d.)

Current ratio laskukaava:

Current ratio = (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma (Alma Talent n.d.)

 

 

Lähteet

Alma Talent. n.d. Current ratio. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/maksuvalmius/current-ratio/

Alma Talent. n.d. Osinkotuotto-%. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/porssitunnusluvut/osinkotuotto-prosentti/

Alma Talent. n.d. P/B-luku. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/porssitunnusluvut/p-b-luku/

Alma Talent. n.d. P/E-luku. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/porssitunnusluvut/p-e-luku/

Alma Talent n.d. Omavaraisuusaste-%. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/vakavaraisuus/omavaraisuusaste-prosentti/

Alma Talent. n.d. Suhteellinen velkaantuneisuus-%. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/vakavaraisuus/suhteellinen-velkaantuneisuus-prosentti/

Alma Talent. n.d. Quick ratio. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/maksuvalmius/quick-ratio/

Juntunen, E. 2023. Viisas sijoittaja. Tunne itsesi ja osakemarkkinat. 1. painos. Helsinki: Tammi.

Pörssisäätiö. Sijoittajabarometri 2020. Pörssisäätiö. Verkkosivu. Viitattu 24.4.2023. https://www.porssisaatio.fi/blog/statistics/sijoittajabarometri/

 

 

22-vuotias yrittäjänalku.

Kommentoi