Tampere
22 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankki

Squad ja verkostoitumisen merkitysKirjoittanut: Matias Savo - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Johdanto

Tämän soluesseen tavoitteena on ymmärtää ja havainnollistaa liiketoimintaympäristön muuttumista ja muuttuneessa ympäristössä toimimista. Essee käsittelee verkostoitumistapahtuma Squad Tampereen kehitysvaiheita ja peilaa tapahtumaa muuttuvaan maailmaan.

Alkuun pääseminen ei ole koskaan ollut helpompaa kuin nyt. Ei ole koskaan ollut helpompaa keksiä käänteen tekeviä ideoita kuin nyt. On entistä helpompaa löytää ympärilleen saman mielisiä ihmisiä, kaivaa tietoa, saada rahoitusta ja suurentaa mittakaavaa. Ainoastaan sinun tulee havaita ja tarttua tähän mahdollisuuteen mitä voimakkaasti muuttuva yritys kenttä yrittää sinulle tarjota. Oletko valmis heittäytymään muutokseen mukaan?

Keskeistä liiketoimintaympäristön muutoksessa on työn käsityksen muuttuminen työelämään integroituvan milleniaali-sukupolven keskuudessa. “Mikään muu sukupolvi ei ole kyseenalaistanut työn tarkoitusta kuin milleniaalit, he välittävät vallasta, auktoriteetista ja asemasta vähemmän kuin ketkään muut ennen heitä.” (Juti 2016, s.21)  Milleniaaleille työn merkitykselliseksi kokeminen nähdään työn tärkeimmäksi arvoksi. Sukupolven vaihdoksen myötä työn digitalisoituminen ja teknologisoituminen tulee kiihtymään, mikä nostaa monilla toimialoilla disruption merkittäväksi riski tekijäksi. Vahvan startup buumin myötä ongelmia on lähdetty ratkomaan läpi yrityskentän uudella epäkonservatiivisella tavalla. Halu tehdä merkityksellisiä asioita nopeasti tuottaa uusia innovaatioita kiihtyvällä tahdilla. Aiemmin lineaarisesti tapahtunut muutos vaihtuukin eksponenttiaaliseksi kasvuksi tai romahdukseksi.  Konkreettisia, nyt jo näkyviä, muutoksia ovat työn projekti luonteistuminen ja yritysrajat rikkova yhteistyö. Esimerkkinä yhteistyöstä tamperelainen Gofore-yritys käyttää yli seitsemääkymmentä kumppaniyritystä arvontuotossa asiakkailleen (Kärki , 2018).  Laajan kumppaniverkoston avulla Gofore kykenee toimimaan ketterästi markkinoilla ja vastaamaan nopeasti asiakkaiden projektitarpeisiin. It-alalla vallitseva Freelancer buumi korostaa aiempaa suuremin vahvojen ja laajojen ammatillistenverkostojen merkitystä.

Meidän näkemyksemme mukaan verkostojen merkityksen ja tärkeyden ymmärtäminen on vielä hyvin suppeaa. Asiasta puhutaan kyllä paljon, mutta kukaan ei vie puheita käytäntöön. Vanhaan yrityskulttuuriin liittyy vahva yksin tekemisen meininki ja tähän liittyy hyvin vahvasti pelko siitä, että joku varastaa ideani, jos puhun niistä ääneen. Varsinkin tämä voi koitua mikro- ja pk-yrityksien kohtaloksi hyvinkin nopeasti markkinoiden polarisoitumisen myötä. Juuri tähän ongelmaan halusimme tarttua. Totuus on kuitenkin se, että tiiviimpien kumppaniverkostojen rakentamisella, yhteistyöllä ja ajatusten jakamisella on myös pienillä toimijoilla tulevaisuudessakin mahdollisuus kamppailla isoista toimeksiannoista isojen toimijoiden kanssa tasavertaisesti.

 

Case Gofore

Kävimme hakemassa ajatuksia tulevaisuuden muutoksista ja yhteistyön merkityksestä It-alalla asiantuntijapalveluita myyvän Goforen toimitusjohtajalta Timur Kärjeltä. Kuten jo johdannossa todettiin, tekee Gofore erittäin laajasti yhteistyötä niin paikallisten kuin kansainvälistenkin kumppaniyritysten kanssa.  Kärki kertoikin yhdeksi heidän merkittävimmäksi kilpailuedukseen alan muihin toimijoihin verrattuna tehokkaan ja laajan kumppaniverkoston. Verkostomainen arvontuottaminen on ehdottomasti tätä päivää. Yhden yrityksen on hyvin hankala hahmottaa nopeassa muutoksessa kaikkia tulevia resurssi tarpeitaan, ja onkin merkittävästi tehokkaampaa miettiä mitkä ovat oman toiminnan kannalta ydin resursseja ja mitkä sellaisia, jotka voidaan toteuttaa kumppaneiden avulla. Yksi asia mihin Goforessa on erityisesti keskitytty, on alihankkija kokemuksen kehittäminen, yritys haluaa, että sen oma toimintakulttuuri välittyy myös alihankkija yrityksiin.  Kärki tiivisti toiminnassa kaksi tärkeää asiaa yrityksen menestymisen kannalta, vahvat asiakassuhteet sekä riittävän laaja verkosto palveluiden tuottamiseen, jossa parhaat osaajat saadaan ohjattua kulloisiinkin tehtäviin.

Keskustelussa kävi myös ilmi työn rakenteen muuttuminen.  Yhdeksi mielenkiintoiseksi nostoksi Kärki sanoi osaajaverkostojen nouseminen kilpailijoiksi klassisille yrityksille. Ansaintamallit nähdään myös nykyään yksilötasolla hyvin muuttuneina, kun aiemmin työntekijän tulo tuli usein yhdeltä työnantajalta, on se nykyään etenkin it-alalla hyvinkin pirstaleista. Työntekijät saattavat kuulua useisiin verkostoihin, joiden kautta toteutetut projektit tuovat tuloja hyvin monelta eri taholta. Työntekijät ovatkin nykyään enemmän freelancer sopimuksella toimivia yrittäjiä, jotka ovat laajasti verkottuneita toimialan sisällä.

Tulevaisuuden muutoksena Kärki pitää sekä omalla että muillakin toimialoilla, työn kysynnän määrän kasvua, mutta myös vaatimustason merkittävää korostumista. It-alalla on tällä hetkellä pulaa työntekijöistä, jotka ovat riittävän kyvykkäitä asiakkaiden vaatimustason täyttämiseen. Jokaisen onkin pidettävä erityisen tarkkaa huolta omasta osaamistasostaan ja sen jatkuvasta päivittämisestä. Tarvittavan työn haastavuuden nopea korostuminen saattaa olla hyvinkin raadollista monille ihmisille.

Tuoreille yrityksille Kärki antoi neuvoiksi heti alusta kumppaniverkostojen rakentamisen ja piti erityisen tärkeänä pienten yritysten pääsyä sisään toimialan ekosysteemiin. Yrityksen kulttuuria kannattaa lähteä rakentamaan heti alusta mahdollisimman yhteensopivaksi muiden etenkin isompien toimijoiden kulttuurin kanssa.  Loppuun haastattelu kiteytyi Kärjen kommenttiin, että yhdessä tekijät voittavat yksintekijät.

 

Squad Tampere

Tapahtumamme tarkoituksena onkin tuoda yrittäjiä saman katon alle keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista, niiden muodoista ja jakamaan ajatuksia yrittäjyyteen liittyen. Moni yrittäjä kuitenkin on paininut samojen ongelmien kanssa toimialasta riippuen ja toisaalta toimialat ylittävät kumppanuussuhteet voivat avata ovia täysin uusille markkinoille. Tämän myötä yrityksen toiminta muuttuu huomattavasti ketterämmäksi ja mahdollisuudet kasvulle moninkertaistuvat. Squad herättelee ensiksi yrittäjät aiheeseen ja aiheiden myötä avautuviin mahdollisuuksiin terävillä puheenvuoroilla. Tämän jälkeen yrittäjät pääsevät toiminnalisissa workshopeissa valjastamaan yksilöllisistä ajatuksista kokonaisuuksia yhdessä muiden yrittäjien kanssa.

 

Markkinointi

Moni yritys on muuttanut omaa liiketoimintaansa aiempaa projektiluontoisemmaksi, parempien ansioiden toivossa sekä osittain myös muuttuneen kysynnän vuoksi. Muutoksen myötä verkostosuhteiden merkitys on kasvanut merkittävään osaan osana liiketoiminnan johtamisesta sekä etenkin yhdeksi markkinoinnin päätehtäväksi. ”Projekti toimittajan strategisena tavoitteena täytyykin olla sellaisten verkostosuhteiden luominen, ylläpitäminen ja johtaminen, jotka mahdollistavat projektien tulevan kysynnän luomisen tai tukevat sitä.” ( KKK s.24 ) Verkostosuhteiden merkityksen kasvu onkin avannut uudenlaista keskustelua yritysten välisestä aiempaa avoimemmasta yhteistyöstä.

Merkittäväksi haasteeksi oman projektimme markkinoinnissa olemmekin kokeneet juuri verkostojemme vajavaisuuden. Uskomme että tapahtumaa olisi ollut merkittävästi helpompi lähteä rakentamaan, jos oma ammatillinen verkosto olisi laajempi. Nyt olemme joutuneet tekemään valtavasti töitä saadaksemme mielipiteitä ja ajatuksia aiemmin tuntemattomilta ”kylmiltä” kontakteilta, joiden varaan tapahtumaa on lähdetty rakentamaan. Yksi merkittävä tekijä tapahtuman onnistumisen ja osallistuja määrän kasvun kannalta on tapahtuman nimen esiintyminen yrittäjien välisessä kommunikaatiossa, jos pääsemme mielenkiintoisena tapahtumana kohderyhmämme keskusteluun mukaan, olemme tapahtumana vahvoilla. Esimerkkinä tästä voin nähdä itseni, en ole osallistunut yhteenkään verkostoituistapahtumaan jollen ole kuullut kyseisestä tapahtumasta yrittäjä kollegoiltani. Vaikka olemmekin tunnistaneet kohtuullisen hyvin ongelman, yhteistyö kyvykkyyden puutteen pirkanmaalaisessa yrityskentässä, ratkaisun palvelumuotoileminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Tapahtumatuottajana toimimme myös hyvin kilpailulla alalla, jossa kovin kilpa käydään yrittäjien ja yrityspäättäjien ajasta. Verkostoitumistapahtumia järjestetään paljon. Osa on hyviä ja osa huonoja. Hankalaksi verkostoitumistapahtuman markkinoinnissa osoittautuu tapahtuman tuottaman arvon osoittaminen osallistujille. Etenkin ensimmäistä kertaa järjestettävänä tapahtumana, meidän on ensiarvoisen tärkeää pystyä viestimään konkreettisesti osallistujille se mitä he tulevat tapahtumasta mahdollisesti saamaan.

”Koska projektiliiketoiminnassa asiakkaat ja muut verkostokumppanit ovat kovin epävarmoja projektitoimittajien kyvystä toimittaa projekteja ja laadukkaista palveluita, erityisesti tunnettu ja luottamusta herättävä yritysbrändi on arvokas voimavara”. (s.30) Ensimmäisen tapahtuman tarkoituksena ei niinkään ole vielä voiton tavoittelu vaan brändin ensi askeleiden luominen. Haluammekin luoda tapahtumalle rennon tapahtumabrändin, jossa yhdistyvät huippuasiantuntijoiden terävät puheenvuorot sekä aito yhdessä tekeminen. Laadukasta yhteistyötä kun ei synny puhumalla vaan tekemällä.

 

Myynti

Tapahtuman myynti on ollut meille todella haastavaa. Olemme muuttaneet lähestymistapaa lukuisia kertoja. Lähdimme aluksi liikkeelle todella vakavasti otettavasta tapahtumasta. Sen jälkeen otimme mukaan opiskelijastatuksen ja loppujen lopuksi muutimme konseptimme rennoksi yrittäjätapahtumaksi. Muutos ja kehitys on kuitenkin ollut todella hyvä, vaikka se onkin omat haasteensa tuonut mukanaan. Olemme oppineet järjettömän määrän uusia asioita ja emme ole tyytyneet hakkaamaan päätämme seinään, vaan olemme lukuisien kokeilujen kautta löytäneet toimivia toimintatapoja.

Myyntiä olemme pyrkineet tekemään 99 prosenttisesti kylmäsoittelulla. Se on toiminut todella huonosti. Puheluita on lähtenyt lähelle 1000 kappaletta ja myyntiä niiden kautta on tullut muutamia kappaleita. Myynti ylipäätään onkin muodostunut meille kaikista suurimmaksi haasteeksi. Kuinka myydä uutta tapahtumaa uskottavasti. Aluksi hintamme oli 79€. Tällä hinnalla teimme myyntiä todella pitkään. Kukaan ei sanonut hinnan olevan liian kova, mutta silti kauppoja ei syntynyt. Niin kuin aikaisemmin sanoin, muutimme toimintaamme todella paljon ongelmia ilmetessä. Puhelu Pasi Rautiolle herätti meidät keskustelemaan hinnasta. Uusi tapahtuma, tuntematon järjestäjä ja vieras aihe ei ole kauhean hyvä kombinaatio herättämään luottamusta tapahtuman hyödyllisyyden näkökulmasta. Miten voimme vakuuttaa asiakkaan saavan rahoilleen vastinetta? Muuttamalla hinnoittelu. Päädyimme siihen, että asiakas maksaa tapahtumasta juuri sen verran kuin kokee saaneensa siitä hyötyä. Asetimme tapahtuman pohjahinnaksi 15 euroa, jolla saamme katettua tarjoilukustannukset ja siitä ylöspäin asiakas maksaa tyytyväisyytensä mukaan. Vaikka muutoksesta hinnoittelussa ei ole vielä kauheasti kulunut aikaa, niin voimme jo nyt todeta sen olleen toimiva. Muutos näkyi heti myynnissä. Seuraavaksi meidän tulisi keksiä virikkeitä itse myyntiin. Onko kylmäsoittelu se väylä, millä jatketaan? Ollaanko esillä tapahtumissa ja myymme siellä lippuja? Panostammeko vieläkin enemmän markkinointiin, jolla saavutamme kohderyhmäämme? Paljon on vielä asioita, jotka pitäisi ratkaista ja aikaa ei enää paljoa ole.

 

Tapahtuman tavoitteet

Tavoitteenamme tulevassa tapahtumassa on saada yrittäjät oikeasti pohtimaan avoimuuden ja kumppanisuhteiden tuomaa mahdollisuutta. Kuopaista pintaa syvemmältä, mitä kaikkea se oikeasti voisikaan olla. Haluamme että he oikeasti innostuvat aiheesta ja löytävät verkostojen ja kumppanisuhteiden todellisen merkityksen. Tavoitteenamme on myös luoda tapahtuman ympärille aktiivinen yhteisö, joka jatkojalostaa tapahtumassa nousseita ideoita. Tapahtuma ei tule olemaan myöskään kertaluontoinen vaan tavoitteenamme on kehittää sitä ja kasvattaa ihmisten tietoisuutta aiheesta myös globaalisti. Me haluamme olla muuttamassa kulttuuria ja autta yrittäjiä pysymään nopean muutoksen vauhdissa mukana.

 

Oppimistavoitteet

Lähdimme rakentamaan tapahtumaa osaamisen näkökulmasta lähes nolla pisteestä, kukaan meistä ei ollut tuottanut yhtään vastaavanlaista tapahtumaa aikaisemmin. Tapahtuma päätyi meille Proakatemian perintöprojektina, joka on aiemmin kantanut nimeä Kick-Off. Aiemmat tapahtumat eivät ole olleet kovin menestyksekkäitä, joten lähdimme muuttamaan tapahtumakonseptista lähes kaiken nimeä myöten.

Tapahtuman tuottaminen on tuonut valtavasti oppeja myynnistä ja markkinoinnista, mutta suurimmat opit ovat kuitenkin tulleet liiketoimintaympäristön uudenlaisesta hahmottamisesta. Olemme yritysvierailuiden kautta päässeet kehittämään omaa käsitystämme siitä mihin liikemaailma on muuttumassa. Pystymmekin tulevaisuudessa kehittämään tapahtumaamme vastaamaan vielä paremmin yritysten verkostoitumistarpeita.

Erityisesti haluamme kehittää edelleen kykyämme innostaa ja osallistaa sekä omaa tiimiämme että koko Proakatemian yhteisöä Squadin kehittämiseen ja yhteisten tapahtumien tuottamiseen, koska isot asiat tapahtuvat yhdessä!

Lähteet:

Henrikki Tikkanen & Jaakko Aspara, Projektimarkkinointi, 2008, Talentum.

Haastattelu, Timur Kärki, Gofore Oyj, 19.11.2018.

Blanca Juti, 3.8.2016, Game Changer, Kääntäjä: Tommi Uschanov

 

 

 

 

 

 

 

Kommentoi