Tampere
24 May, Friday
19° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalinen vastuullisuus liiketoiminnassaKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Sosiaalinen vastuullisuus liiketoiminnassa

Sosiaalinen vastuullisuus liiketoiminnassa on käsite, joka on saanut yhä suurempaa huomiota ja merkitystä nykyaikaisessa yritysmaailmassa. Se viittaa yritysten velvollisuuteen ottaa huomioon yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset toiminnassaan, taloudellisen voiton tavoittelun ohella. Sosiaalinen vastuullisuus pyrkii siis tasapainottamaan yritysten voitontavoittelun sekä siitä aiheutuvat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.(UN Global Compact 2023)

Sosiaalinen vastuullisuus vastuullisuus on yksi osa-alue käsitteelle vastuullisuus, näitä osa-alueita tulisi tarkastella yhdessä eikä erottaa toisistaan. Vastuullisuus pitää sisällään taloudellisen vastuullisuuden, joka tarkoittaa yritysten velvollisuutta toimia kannattavasti ja luoda lisäarvoa omistajilleen ja sijoittajilleen. Lisäksi se sisältää ympäristövastuullisuuden, joka edellyttää yrityksiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja edistämään kestävää kehitystä. Sosiaalinen vastuullisuus kattaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen, työntekijöiden hyvinvoinnin, yhteisöjen tukemisen ja monia muita sosiaalisia näkökulmia. (MOOC 2023)

Sosiaalisen vastuullisuuden merkitys kasvaa, kun yhä useammat yritykset ja kuluttajat alkavat kiinnittää huomiota yritysten toimintatapoihin ja niiden vaikutuksiin. Eettiset perusteet, maineenhallinta ja lainsäädännölliset vaatimukset ovatkin ajureita, jotka kannustavat yrityksiä ottamaan sosiaalisen vastuun vakavasti. (MOOC 2023)

 

 

Yritysten motiivit sosiaaliseen vastuullisuuteen

Sosiaalinen vastuullisuus liiketoiminnassa ei ole pelkästään hyväntekeväisyyttä tai moraalista velvollisuutta, vaan siihen liittyy monenlaisia motiiveja ja kannustimia. Yritykset voivat sitoutua sosiaaliseen vastuullisuuteen eri syistä, ja nämä motiivit voivat vaihdella yrityksen koosta, toimialasta ja strategisista tavoitteista riippuen. (MOOC 2023) Joitakin yleisimpiä yritysten motiiveja sosiaalisen vastuullisuuden taustalla ovat:

 

Eettiset perusteet:

Monet yritykset sitoutuvat sosiaaliseen vastuullisuuteen eettisistä syistä. Ne haluavat toimia oikein ja tehdä yhteiskunnallisesti hyödyllisiä tekoja. Eettinen perusta perustuu usein yrityksen arvoihin ja vakaumukseen, ja se voi olla voimakas motivaattori, erityisesti perustajavetoisissa yrityksissä. (MOOC 2023)

 

Sosiaalinen paine:

Yrityksiin kohdistuu yhä enemmän sosiaalista painetta olla vastuullisia toimijoita. Kuluttajat, sijoittajat, sidosryhmät ja yhteisöt odottavat yrityksiltä avoimuutta ja vastuullisuutta. Negatiiviset mainekuohunnat tai boikotit voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja, joten yrityksillä on kannustin vastata tähän paineeseen. (MOOC 2023)

 

Maineenhallinta:

Sosiaalinen vastuullisuus voi olla tehokas keino yrityksen maineenhallinnassa. Yritykset, jotka näyttävät olevan vastuullisia ja omistautuneita yhteiskunnallisiin asioihin, voivat rakentaa luottamusta asiakkaidensa ja sidosryhmiensä keskuudessa. Hyvä maine voi parantaa asiakasuskollisuutta ja houkutella uusia asiakkaita.(MOOC 2023)

 

Lainsäädännön vaatimukset:

Monet maat ovat säätäneet lainsäädäntöä, joka velvoittaa yrityksiä noudattamaan tietyntyyppistä sosiaalista vastuullisuutta. Näihin voivat kuulua esimerkiksi ympäristönsuojeluvaatimukset, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja työntekijöiden oikeudet. Yritysten on noudatettava näitä lakeja ja säädöksiä, ja ne voivat myös nähdä niissä mahdollisuuden kilpailuetuun. (MOOC 2023)

 

 

Sosiaalisen vastuullisuuden hyödyt

Sosiaalinen vastuullisuus tarjoaa monia konkreettisia etuja liiketoiminnalle, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti yrityksen menestykseen ja kestävään kasvuun. Keskeisiä hyötyjä, joita sosiaalinen vastuullisuus voi tuoda liiketoiminnalle ovat:

 

Kilpailuetu:

Yhä useammat kuluttajat valitsevat tuotteita ja palveluita yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tämä voi antaa yritykselle kilpailuetua markkinoilla. Hyvin suunnitellut ja näkyvät sosiaalisen vastuullisuuden hankkeet voivat houkutella uusia asiakkaita ja säilyttää nykyisiä asiakkaita. (MOOC 2023)

 

Asiakasuskollisuus:

Sosiaalinen vastuullisuus voi edistää asiakasuskollisuutta. Kun asiakkaat näkevät, että yritys toimii vastuullisesti ja huolehtii yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä kysymyksistä, he ovat todennäköisemmin sitoutuneita yritykseen pitkäaikaisesti. (MOOC 2023)

 

Sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen:

Yhteiskunnallinen vastuullisuus voi parantaa suhteita sidosryhmiin, kuten sijoittajiin, yhteisöihin, hallitukseen ja muihin yrityksen toiminnasta kiinnostuneisiin osapuoliin. Positiiviset suhteet näihin ryhmiin voivat auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteitaan ja lisätä sen vaikutusvaltaa. (MOOC 2023)

 

Riskienhallinta:

Sosiaalinen vastuullisuus voi auttaa yrityksiä hallitsemaan riskejä paremmin. Yritykset, jotka huolehtivat ympäristöstään, työntekijöistään ja yhteisöistään, voivat vähentää mahdollisuutta joutua oikeudellisiin kiistoihin tai sääntelyongelmiin. (MOOC 2023)

 

 

Sosiaalisen vastuullisuuden haasteet

Vaikka sosiaalinen vastuullisuus liiketoiminnassa tarjoaa monia etuja, sen toteuttaminen ei ole aina helppoa. Yritykset kohtaavat useita haasteita, kun ne pyrkivät integroimaan sosiaalista vastuullisuutta osaksi toimintaansa. Yleisimpiä haasteita ovat:

 

Taloudelliset rajoitteet:

Sosiaalisen vastuullisuuden hankkeet voivat vaatia merkittäviä investointeja. Pienemmät yritykset saattavat kohdata taloudellisia haasteita resurssien puutteen vuoksi. (MOOC 2023)

 

Vastakkaiset intressit:

Yrityksillä voi olla intressejä, jotka ovat ristiriidassa sosiaalisen vastuullisuuden kanssa. Esimerkiksi lyhyen aikavälin voittojen maksimointi saattaa olla vastakkainen tavoite työntekijöiden hyvinvoinnille. Tällaiset konfliktit voivat vaikeuttaa sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamista. (MOOC 2023)

 

Mittaamisen vaikeus:

Sosiaalisen vastuullisuuden vaikutusten mittaaminen ja seuraaminen voi olla haastavaa. Usein näitä vaikutuksia ei voi mitata suoraan rahallisesti. (MOOC 2023)

 

Vastustus ja skeptisyys:

Joissakin tapauksissa yrityksen sisällä voi esiintyä vastustusta sosiaalisen vastuullisuuden hankkeita kohtaan. Jotkut työntekijät tai johtajat saattavat olla skeptisiä näiden hankkeiden vaikutuksista tai pitää niitä ylimääräisenä taakkana. (MOOC 2023)

 

Pitkän aikavälin näkökulma:

Sosiaalinen vastuullisuus vaatii usein pitkäjänteistä sitoutumista. Tulokset eivät välttämättä näy välittömästi, ja yrityksen on omistettava resursseja ja aikaa ennen kuin se voi nähdä merkittäviä hyötyjä. (MOOC 2023)

 

Nämä haasteet eivät välttämättä tarkoita, että sosiaalisen vastuullisuuden toteuttaminen on mahdotonta. Sen sijaan ne korostavat tarvetta huolelliselle suunnittelulle, strategialle ja pitkäjänteiselle näkökulmalle.

 

 

Sosiaalisen Vastuullisuuden Haasteet Pikamuodin Kulisseissa

Bangladesh on noussut vaatevalmistuksen keskiöön, ja suuri osa meistä omistaa varmasti vaatteen, joka on valmistettu tässä Etelä-Aasian maassa. Bangladesh on yksi Suomeen tuotujen vaatteiden yleisimmistä alkuperämaista Kiinan jälkeen. Mutta kuinka paljon tiedämme vaatteidemme valmistuksen nurjasta puolesta Bangladeshissa? (Eetti 2023)

Vaikka vaikuttaisi siltä, että vaatteen valmistaja saisi oikeudenmukaisen korvauksen työstään, totuus on kaukana siitä. Bangladeshissa valtavirran vaatetyöntekijät ansaitsevat vain hieman enemmän kuin lakisääteinen minimipalkka, ja tämä minimipalkka on itsessään riittämättömän alhainen. Bangladesh on pikamuodin jättiläinen Etelä-Aasiassa, ja sen vaateteollisuus työllistää yli 4 miljoonaa ihmistä. Valitettavasti suurin osa näistä työntekijöistä elää taloudellisesti haavoittuvissa oloissa. Heille työskentely vaateteollisuudessa tarkoittaa usein liiallista ylitöitä, henkisiä ja fyysisiä vaaroja liian alhaisen palkan lisäksi. (Eetti 2023)

Vaikka Bangladeshin vaateteollisuus on kasvanut valtavasti ja kattaa yli 80 % maan viennistä, työntekijöiden osuus näistä tuloista on pysynyt minimaalisena. Vaateteollisuuden työntekijät ansaitsevat keskimäärin vain hieman yli minimipalkan ilman ylitöitä, ja ylitöiden kanssa heidän tulonsa nousevat edelleen alle kohtuullisen elintason. Tällä hetkellä Bangladeshissa käydään uutta palkkataistelua, ja paikalliset ammattiliitot vaativat minimipalkan nostamista 23 000 takaan (noin 191 euroa). Tämä summa perustuu Bangladeshin työelämätutkimusinstituutin tekemään tutkimukseen maan kustannustasosta. (Eetti 2023)

Bangladeshin hallituksella on velvollisuus tarkistaa vaateteollisuuden minimipalkkoja viiden vuoden välein, ja uusi minimipalkka on tarkoitus määritellä vielä tämän vuoden aikana. Kuitenkin, vaikka ammattiliittojen vaatimukset ovat perusteltuja, hallituksella ei ole ollut tahtoa merkittäviin palkankorotuksiin. Tavoitteena on säilyttää maa houkuttelevana kohteena ulkomaisille sijoittajille ja pitää tuotantokustannukset alhaisina. (Eetti 2023)

Ammattiliittojen ja työntekijöiden järjestäytymistä estetään systemaattisesti, ja monet kohtaavat väkivaltaista sortoa yrittäessään ajaa oikeuksiaan. Vahvat ammattiliitot ja työntekijöiden mahdollisuus puolustaa omia etujaan ovat keskeisiä tekijöitä parempien palkkojen ja työolojen saavuttamisessa. Valitettavasti työntekijöiden pyrkimykset parempien palkkojen puolesta ovat usein hengenvaarallisia. Työtaisteluita on yritetty tukahduttaa väkivalloin, ja joissakin tapauksissa on jopa kuolemantapauksia. Viime vuosina aktiivien ja työntekijöiden ääniä on vaimennettu väkivallalla useaan otteeseen. (Eetti 2023)

Elämiseen riittävän palkan saaminen on keskeinen kysymys Bangladeshissa, ja se voisi merkittävästi parantaa vaatetyöntekijöiden asemaa. Monet eettiset vaateyritykset vaativat jo nyt tuotantoketjunsa työntekijöille vähintään paikallisen minimipalkan maksamista. Mutta kuten Bangladesh osoittaa, paikallinen minimipalkka ei usein ole riittävä. (Eetti 2023)

Kansainväliset järjestöt, kuten Clean Clothes Campaign, tukevat bangladeshilaisten ammattiliittojen vaatimuksia. Tällaiset verkostot tekevät yhteistyötä paikallisten aktivistien ja järjestöjen kanssa ja painostavat vaateyrityksiä toimimaan vastuullisesti. Koska paikalliset aktivistit kohtaavat hengenvaarallisia uhkia, on tärkeää, että maailmanlaajuisesti tuetaan heidän pyrkimyksiään oikeudenmukaisempien palkkojen puolesta.(Eetti 2023)

Sosiaalinen vastuullisuus liiketoiminnassa ei tarkoita vain työntekijä tyytyväisyyttä vaan myös ihmisoikeuksien kunnioittamista. Bangladeshin tilanne osoittaa, että meidän kaikkien on otettava vastuu siitä, että vaatteet, joita käytämme, eivät ole tuotettu työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. Kehityksen tukeminen kohti oikeudenmukaisempaa palkkaa ja parempia työoloja Bangladeshissa on askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta pikamuodissa ja liiketoiminnassa yleisesti. (Eetti 2023)

 

 

Pohdinta

Sosiaalinen vastuullisuus ei ole enää pelkkä ylimääräinen taakka yrityksille, vaan se on strateginen välttämättömyys. Yritykset, jotka sitoutuvat sosiaaliseen vastuullisuuteen, voivat saavuttaa kilpailuetua, lisätä asiakasuskollisuutta, vahvistaa sidosryhmäsuhteita ja parantaa mainettaan. Samalla ne voivat edistää kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista hyvinvointia. Kuitenkin sosiaalisen vastuullisuuden toteuttaminen ei ole aina helppoa. Yritykset kohtaavat taloudellisia, strategisia ja kulttuurillisia haasteita. On tärkeää, että yritykset harkitsevat huolellisesti, miten sosiaalinen vastuullisuus sopii niiden liiketoimintastrategiaan ja miten se voi tuottaa pitkäaikaista arvoa. Tulevaisuudessa sosiaalisen vastuullisuuden rooli liiketoiminnassa tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään. Kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastonmuutoksen torjunta ja vastuullinen sijoittaminen ovat vain muutamia tekijöitä, jotka vahvistavat tämän kehityssuunnan. Yritykset, jotka omaksuvat sosiaalisen vastuullisuuden osaksi ydintoimintaansa, ovat paremmassa asemassa menestyäkseen tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä ja edistämään positiivista vaikutusta maailmaan.

 

 

 

 

Lähteet:

  1. UN Global Compact. 2023. Social Sustainability. Nettisivu. Luettu 23.9.2023

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social

  1. The University of Helsinki MOOC. 2023. Social sustainability as a concept. Nettisivu & nettikurssi. Luettu 23.9.2023

https://courses.mooc.fi/org/uh-inar/courses/introduction-to-sustainability/chapter-3/social-sustainabilty-as-a-concept

  1. 2023. Pikamuodin nurja puoli: bangladeshilaiset joutuvat taistelemaan palkkojensa puolesta henkensä uhalla. Nettisivu. Luettu 24.9.2023

https://eetti.fi/2023/09/07/pikamuodin-nurja-puoli-bangladeshilaiset-joutuvat-taistelemaan-palkkojensa-puolesta-henkensa-uhalla/

Kommentoi