Tampere
23 May, Thursday
25° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalinen media yritykselle – uhka vai mahdollisuus?Kirjoittanut: Mari-Anne Kuosa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Kirjoittajat: Marianne Kuosa & Eemi Mäenpää

 

1 JOHDANTO

Sosiaalinen media, tutummin sanottuna some, on noussut yhdeksi merkittävimmistä markkinointikanavoista, eikä mikään ihme: Somen kautta tavoittaa moninkertaisesti enemmän ihmisiä mitä muiden kanavien kautta, sillä se kulkee lähes jokaisen taskussa mukana jatkuvasti. Ihmisillä on mukanaan satojen, jopa tuhansien ihmisten verkosto ja yhteiskunnan teknologistuminen on mahdollistanut myös niin yksityisten henkilöiden kuin yritystenkin toimimisen reaaliajassa. Tänä internetin aikakautena somella on suuri vaikutus yritysten näkyvyyteen, ja siksi monilla aloilla yritysten välinen kilpailu käydäänkin pitkälti juuri somessa. Mikä olisi yrityksen kannalta sekä järkevin että kannattavin tapa toimia somessa ja kuinka välttää pahimmat sudenkuopat? Entä kuinka erottua somessa suuresta massasta yrityksen eduksi? Tässä esseessä käsittelemme yritysten mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan, kuin myös pohtia sen hyötyjä liiketoiminnallisesta näkökulmasta katsottuna. Nostamme esiin myös mahdolliset sudenkuopat, joita some tuo mukanaan.

 

2 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYT YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

2.1 Sosiaalisen median hyödyntäminen

Somen käytöllä ja sen kasvulla on lukuisia positiivisia vaikutuksia yritysmaailman näkökulmasta katsottuna. Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää somea markkinoinnissaan monella eri tavalla. Markkinoinnin tavoite on tavoitella sellaista toimintaa, jossa tietty kohderyhmä saadaan käyttämään tiettyä tuotetta tai palvelua myyntitapahtuman ollessa myöskin mahdollisimman helpoksi tehtyä. (Liljeroos n.d) Nämä tunnuspiirteet täyttyvät somessa, jonka vuoksi ne vastaavatkin täydellisesti markkinoinnin pyrkimyksiä. Tämän vuoksi yritysten olisikin kannattavaa pyrkiä saada somesta kaikki hyöty irti markkinoinnissaan. Miten yritys voi sitten edistää markkinointiaan somen avulla? Tapoja on lukuisia, ja olemmekin nostaneet esiin muutamia mielestämme erityisen tärkeitä tapoja, millä edistää yritysten markkinointia. Näitä tapoja käymme läpi seuraavaksi tarkemmin.

 

2.2 Somealustat ja näkyvyys

Internet-markkinoinnissa mainonta on helpompi kohdentaa oikealle kohderyhmälle: Mainostaja pystyy hyvin tarkasti määrittelemään, minkälaisille ihmisille haluaa tuotetta tai palveluaan mainostaa somen alustojen kautta. Yrityksillä on mahdollista myös suunnata kohderyhmä alustojen kautta yrityksen verkkosivuille, ja näin kasvattaa yrityksen verkkosivujen liikennettä. Kun yritys haluaa hyödyntää somea, on kannattavaa pohtia mitä somealustoja on järkevää käyttää kohderyhmän tehokkaan saavuttamisen tavoittamiseksi (Venermo n.d). Aika ja resurssit kannattaa käyttää sellaisiin somealustoihin, jotka todella ovat yrityksen markkinoinnille eduksi. Järkevää ei ole siis haalia kaikkea mahdollisia alustoja käyttöön, jos aika ei kuitenkaan riitä panostamaan niiden hyvään laatuun – Joskus vähemmän on enemmän.

Yrityksen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa nostaa myös hakukonesijoitusta – Onkin yrityksen etu tuottaa kiinnostavaa sisältöä kohderyhmälleen niin sosiaalisen median alustoilla, kuin yrityksen omilla verkkosivuillaankin, jotta saisi nostettua hakukonesijoitustaan mahdollisimman paljon. (Suojanen n.d)

Henri Liljeroos (n.d) konkretisoi tämän artikkelissaan Internet-markkinoinnin ABC: Mitä on internet-markkinointi seuraavan esimerkin kautta: Jos jollain hakusanalla on hakukoneessa 1000 hakua kuukaudessa, saa ensimmäinen hakutulos 325 kävijää, kun taas kymmenes hakutulos saa vain 24 kävijää. Somen käytöllä on siis suora vaikutus yrityksen kotisivujen kävijämäärään.

Yrityksen näkyvyyttä somessa pystyy tehostamaan myös vaikuttajamarkkinoinnin kautta: Maksullisten yhteistöiden tekeminen sosiaalisen median vaikuttajien kanssa on noussut olennaiseksi tavaksi markkinoida tuotteita ja palveluita. (Venermo n.d)

 

2.3 Asiakaspalautteet

Muita tapoja, joilla yritys voi somea hyödyntää, on kerätä asiakaspalautteita: Moni kuluttaja haluaa tietää enemmän ja vähemmän muiden kokemuksia tuotteesta tai palvelusta, jotka heitä kiinnostavat. Tästä syystä useammat suuntaavatkin internetiin etsiäkseen muiden asiakkaiden kokemuksia niin tuotteista, palveluista kuin koko yrityksestäkin. Yritysten onkin hyvä pitää asiakaspalautteet nähtävillä omilla verkkosivuillaan. Asiakaspalautteen keräämisellä on iso vaikutus kuluttajien ostopäätöksiin, joita etenkin enemmistö tekee muiden kuluttajien arvostelujen perusteella. Reaaliajassa toimimisen vuoksi yritys pystyy myös vastaamaan nopeasti asiakkailta tulevaan negatiiviseen asiakaspalautteeseen vastaamalla heille niin, että vastaus on näkyvissä myös muille potentiaalisille asiakkaille. Yritys voikin siis tässä kohtaa vaikuttaa isoilta osin siihen, miten asia käsitellään ja minkälaista viestintää tässä kohtaa yritys käyttää, jotta toiminta vastaa sellaista yrityskuvaa, mitä yritys haluaa itsestään luoda ja viestiä. (Venermo n.d)

 

2.4 Viestinnän tärkeys

Somen hyödyntäminen on yrityksille usealla eri tavalla hyödyllistä, mutta se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Yrityksen markkinoinnista vastaavan on tärkeää olla perillä siitä, minkälaista kieltä sekä julkaisuja somessa on tehokkainta käyttää. On tärkeää tietää, minkälaiset viestintäkeinot todella ovat tehokkaita ja yrityksen eduksi. Näitä keinoja

Katleena Kortesuo kuvaileekin kirjassaan Sano se someksi 2: Organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan nostaessaan esiin mm. vuorovaikutteisuuden, helppolukuisuuden sekä napakat retoriset keinot yhdeksi osaksi sosiaalista viestintää. (Kortesuo 2014, 16, 23)

Helppolukuisuus nousee tärkeään rooliin viestinnässä, etenkin, kun yrityksen kohderyhmä tavoittaa viestit suurilta osin matkapuhelinten kautta. Viestin, jonka yritys haluaa kohderyhmälle välittää, tulee paljon tehokkaammin välitettyä, kun sanoma on helposti luettavissa nopealla silmäyksellä. Tiivis ja informatiivinen viestiminen lienee tässä kohtaa tehokkaimpia tapoja viestiä. (Kortesuo 2014, 23)

Sosiaalisessa mediassa näkee paljon yritysten mainostavan omia tuotteita ja palveluitaan, mutta useat niistä ovat kuitenkin sellaisia mainoksia, jotka eivät onnistu pysäyttämään lukijaa, eikä niistä ole nopeasti luettavissa mistä mainonnassa on todella kyse. Yrityksellä on mahdollista saavuttaa suuri joukko potentiaalisia asiakkaita tuotteiden tai palveluiden pariin, jos somemarkkinointi on suunniteltu huolella, ja siihen on käytetty riittävän tehokkaita keinoja pysäyttämään mahdollinen asiakas syventymään mainoksen sanomaan. Julkaisun täytyy olla sen verran mielenkiintoinen, että se erottuu ainutlaatuisuudellaan muista julkaisuista. Esimerkiksi tunteisiin vetoavat sanavalinnat ovat yksi retorisista keinoista, joita on hyvä käyttää markkinoinnissa. Onnistuneen markkinoinnin saavuttamiseksi ajattelun tulisikin tapahtua ns. laatikon ulkopuolella luomalla uutta, ja välttää jo olemassa olevan mainonnan kopiointia.

 

2.5 Sisällöntuotanto

Some-tilien avaaminen on yksityishenkilöille kuten myös yrityksille ilmaista. Jokainen yritys voi siis perustaa tilin haluamaansa sosiaalisen median alustaan, ja alkaa tuottamaan sisältöä, täysin ilmaiseksi. Tämä ei kuitenkaan vielä tuo mukanaan suurta näkyvyyttä. Näkyvyys somessa tulee ansaita tekemällä kiinnostavaa sisältöä, tai sen voi myös ostaa. Tänä päivänä moni yritys tarjoaa toisille yrityksille some-markkinointipalveluita. Yritykset pystyvät siis ostamaan some-mainontaa omille mainoksilleen tai sitten yritykset voivat ulkoistaa koko somen käyttönsä toisen yrityksen vastuulle. Jos yrityksiltä ei löydy omasta takaa tietotaitoa some-markkinointiin, on sen ulkoistamisesta varmasti monelle yritykselle apua. Tämäkään ei kuitenkaan takaa suurta kasvua yrityksen liikevaihtoon.

Katri Leväisen (n.d.) mukaan tärkeintä some-markkinoinnissa on luovien sisältöjen tuottaminen ja niiden testaaminen, jotta vältetään rahojen tuhlaamista. ”Huonosti suunniteltu mainoksen luova sisältö voi pahimmassa tapauksessa johtaa satojen tai jopa tuhansien markkinointieurojen tuhlaamiseen. Sosiaalisen median mainosten konseptien tarkka testaaminen on yksi tapa pienentää taloudellista riskiä.” Leväisen mukaan on myös erittäin todennäköistä, että yrityksen jokainen kilpailija markkinoi myöskin somessa. Tällöin luovuus nousee suureen arvoon erottuvuuden kannalta. Somen kautta tarkalla suunnittelulla on mahdollista ansaita kilpailuetu muihin yrityksiin nähden.

 

3 SOSIAALISEN MEDIAN UHKATEKIJÄT

3.1 Mahdolliset riskit yritykselle

Some tuo yrityksille paljon mahdollisuuksia esimerkiksi näkyvyyden ja markkinoinnin osalta, mutta somessa on riskinsä niin yksityisille henkilöille kuin myös yrityksille ja yrittäjille. Erityisesti yritysmaailmassa somen käyttöön liittyy jatkuvasti myös riskien hallinta, jota ei voida irrottaa somen kautta tapahtuvasta muusta toiminnasta. Tässä kappaleessa käydään läpi näitä someen liittyviä riskejä.

Tampereen kaupungin viestintäyksikkö (2019) jakaa sosiaalisen median käyttöön liittyvät riskit kolmeen kategoriaan:

  1. Riskit, jotka johtuvat sosiaalisen median palveluihin tuotetusta sisällöstä.
  2. Riskit, jotka johtuvat verkostoitumisesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä sosiaalisen median palveluissa.
  3. Riskit, jotka johtuvat sosiaalisen median palveluiden kautta leviävistä haittaohjelmista, kalastelu yrityksistä sekä roskapostista.

 

3.2 Tietovuoto ja verkkourkinta

Somen käyttöön liittyy siis riskejä, jotka johtuvat joko omasta toiminnasta tai oman toiminnan ulkopuolelta tulevista huijausyrityksistä. Omassa toiminnassa riskejä luo tahallisesti tai tahattomasti tapahtunut tietovuoto tai virheellisen tiedon levittäminen. Esimerkiksi työntekijä tai itse yrittäjä voi huolimattomalla toiminnalla vuotaa yrityksen suojattua tietoa someen, jolloin kuka tahansa pääsee näihin tietoihin käsiksi. Riskinsä on myös siinä, mikäli tahallaan tai tahattomasti vuodettu tieto on virheellistä. Vaikka tieto ei olisi oikeaa tai vastaisi todellisuutta, sitä voidaan kuitenkin käyttää vahingoittavasti yritystä kohtaan. Molemmissa tapauksissa vahinko voi näkyä lievimmillään mainehaittana ja pahimmillaan taloudellisena menetyksenä.

Omalla huolimattomalla toiminnalla voi myös mahdollistaa käyttäjätunnusvarkaudet ja sitä kautta verkkourkinnan, eli tietojenkalastelun ulkopuolisen hyökkääjän toimesta. Tietojenkalastelussa hyökkääjä pyrkii netin käyttäjiä huijaamalla saamaan haltuunsa esimerkiksi pankkitunnuksia ja sähköpostiosoitteita. Kalastelu alkaa yleensä pienestä, esimerkiksi sähköpostiosoitteen selvittämisestä. Tämän jälkeen tietoja kalastellaan vähän kerrallaan, niin kauan kuin hyökkääjä on saanut kerättyä haluamansa tiedot. Yksi yleisimmistä tietojenkalastelu tavoista on käyttää jo kaapattuja some-tilejä uusissa hyökkäyksissä.

Kun huijauksessa käytetään esimerkiksi tutun ja luotettavan yrityksen varastettua tiliä, voi asiakkaiden arvostelukyky laskea, jolloin he tarttuvat syöttiin helpommin. Tässä tapauksessa tietojenkalastelu jatkuu pitkään ja uhreja saattaa olla satoja, jopa tuhansia. Kalastetuilla tiedoilla hyökkääjä voi päästä käsiksi esimerkiksi uhrin pankkitiliin tai henkilötietoihin, joita käyttää hyväkseen. Yritysmaailmassa tietojen kalastelun tavoitteena voi myös olla pääsy asiakastietoihin tai muihin yrityksen suojattuihin tietokantoihin. Tänä päivänä eri sosiaalisen median alustat, kuten Facebook ja Twitter pyrkivät suojaamaan käyttäjiään tietojenkalastelulta muun muassa reagoimalla hyökkäyksiin. Hyökkääjät etsivät kuitenkin jatkuvasti uusia keinoja kalastella tietoja, ja sen vuoksi hyökkäyksien välttäminen ja torjuminen vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta. (Ahlberg, 2017)

 

3.3 Yrityksen maineenhallinta

Yhtenä somen riskinä voidaan myös pitää yrityksen maineenhallintaa. Tänä päivänä tieto leviää sosiaalisen median kautta nopeasti ihmiseltä toiselle. Perinteiseen suusta suuhun liikkuvaan tietoon verrattuna esimerkiksi yhden Facebook-viestin tavoittaa monin kertainen määrä ihmisiä. Tästä voi olla yrityksille sekä hyötyä että haittaa, sillä niin positiiviset kuin myös negatiiviset asiakaskokemukset leviävät sosiaalisen median kautta nopeasti asiakaskunnan tietoisuuteen.

Esimerkkinä negatiivisista vaikutuksista Joni Kilpinen (2015) kertoo opinnäytetyössään, kuinka vuonna 2010 Nestlen Facebook-sivusta tuli lähinnä yhtiön vastustajien keskustelukanava. Yhtiön sivu täyttyi negatiivisista kommenteista ja aiheesta tehtiin myös videoita Youtube-palveluun. Nestleä vastustettiin koska Green Peace kertoi heidän käyttävän makeisissaan palmuöljyä, jonka hankkimisessa on tuhottu orankien asuttamaa sademetsää Indonesiassa. Tämän tyyppiset palautevyöryt voi välttää huolehtimalla siitä, että yritys toimii eettisesti ja kuten asiakkaat odottavat yrityksen toimivan. Myös some-käyttäytymisellä on suuri merkitys siihen, miten yritykseen suhtaudutaan. Koska sosiaalinen media on avoin ympäristö, eikä kaikkia ongelmia voida välttää. Mahdollisia kriisejä varten on syytä varautua jo etukäteen. Rakentava ja nöyrä keskustelutapa sosiaalisessa mediassa edesauttaa tässä asiassa.

 

4 POHDINTA

Kuten voimme todeta, on some suurena mahdollistajana yrityksille markkinoida tuotteita ja palveluitaan sekä reagoida reaaliajassa asiakkaiden sekä muiden yritysten kanssa – Vieläpä ilmaiseksi. Kysymykseen somen käytön taloudellisesta kannattavuudesta yrityksille ei ole täysin yksiselitteistä vastausta, sillä taloudellinen kannattavuus on hyvin yksilöllistä yritysten välillä. Monien artikkelien mukaan some-markkinointi tuo aina uusia asiakkaita yrityksille. On kuitenkin erittäin tärkeää suunnitella miten ja kuinka suurella volyymilla markkinoida somessa, sillä aina on kuitenkin olemassa riski, että yrityksen brändi voi vahingoittua sekä some-markkinointi kääntyä tappiolliseksi toiminnaksi.

Isoin oppimme esseetä kirjoittaessamme oli se, miten paljon some tuo mukanaan suuriakin riskejä vakavine seurauksineen, ja miten niiden aktiivinen tiedostaminen voi hämärtyä kaikkien niiden mahdollisuuksien tieltä, joita some tarjoaa. On olemassa sanonta: vapaus tuo vastuuta, ja se pitää paikkansa myös tässä tapauksessa – Yrityksillä on vapaat kädet hyödyntää somea monella eri tavalla, mutta on myös erityisen tärkeää ymmärtää yrityksen vastuu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää muun muassa asiakastietojen huolelliseen käsittelyyn sekä salasanojen säännölliseen vaihtamiseen estääkseen mahdolliset tietojenkalastelut sekä verkkohyökkäykset.

Kun yritys keskittyy pohtimaan markkinointistrategiaansa, sekä haluttua tapaa viestiä sosiaalisessa mediassa, on yrityksen hyvä miettiä ja tehdä toimintasuunnitelma myös sosiaalisen median kriisien varalle. Näin yrityksellä on mahdollista saada kaikki hyöty irti toimiessaan sosiaalisessa mediassa tiedostaen ja kiinnittäen huomiota kuitenkin jatkuvasti mahdollisiin sosiaalisen median tuomiin riskeihin.

 

 

LÄHTEET 

Ahlberg, J. 2017. Tietojenkalastelu sosiaalisessa mediassa tulee monelle yllätyksenä. Verkkosivu. Viitattu 5.3.2022. https://www.insta.fi/ajankohtaista/tietojenkalastelu-sosiaalisessa-mediassa-tulee-monelle-yllatyksena

Kilpinen, J. 2015. Sosiaalisen median riskit yritysmaailmassa. Theseus. Viitattu 5.3.2022. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/87881/Kilpinen_Joni.pdf?sequence=1

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 2: Organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan. Helsinki: Kauppakamari.

Leväinen, K. n.d. Kuoppaa ”stokkikuvat” – some-mainosten luova sisältö on kampanjoidesi kannattavuuden kulmakivi. Verkkosivu. Viitattu 5.3.2022. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/kuoppaa-stokkikuvat-some-mainosten-luova-sisalto-on-kampanjoidesi-kannattavuuden-kulmakivi

Liljeroos, H. n.d. Internet-markkinoinnin ABC: Mitä on internet-markkinointi? Verkkosivu. Viitattu 5.3.2022. https://www.digivallankumous.fi/internet-markkinoinnin-abc-mita-on-internet-markkinointi/

Suojanen, J. n.d. Miten sosiaalinen media vaikuttaa hakukoneoptimointiin? Verkkosivu. Viitattu 5.3.2022.. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/miten-sosiaalinen-media-vaikuttaa-hakukoneoptimointiin

Tampereen kaupungin Viestintäyksikkö. 2019. Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje. Verkkosivu. Viitattu 5.3.2022. https://www.tampere.fi/tiedostot/t/69i5KPHYy/Konsernimaarays_Tampereen_kaupungin_sosiaalisen_median_ohje19.pdf

Venermo, A. n.d. Sosiaalisen median hyödyt. Verkkosivu. Viitattu 5.3.2022. https://www.folcan.fi/sosiaalisen-median-hyodyt/

Kommentoi