Tampere
26 May, Sunday
17° C

Proakatemian esseepankki

Soluessee: Tavoitteena huipputiimiKirjoittanut: Saara Leinonen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Soluessee

Saara Leinonen

Annaliina Jokinen

 

 

Kuinka lähdemme rakentamaan huipputiimiä? 

 

Tiimi koostuu yksilöistä. Jokaisella yksilöllä on omat taitonsa ja haasteensa. Arttu Hietamaan ja Joona Takkulan podcastissa ”Johtamista ja kahvia” jaksossa ”Miten voittava tiimi rakennetaan ja miten sitä johdetaan?” vieraana oli puhumassa jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund jakson aiheesta. Westerlund kertoo, että kun tunnistaa omat henkiset puolensa, osaa valita oikeat ihmiset ympärilleen, josta hyvä tiimi tulee koostumaan. 

 

Hyvän tiimin rakentaminen lähtee yksilöistä. Henkinen tahtotila sekä motivaatio ovat tärkeät avaimet yksilön itsensä tuntemiseen. Westerlund kertoo henkisen puolen ominaisuuksien olevan; sisäinen motivaatio, asenne, itseluottamus ja vastuullisuus. Kun yksilö ymmärtää omat heikkoudet ja vahvuudet, tulee seuraavaksi olla oikea asenne sekä valmius kehittymään. Tästä tiimin yhteistyö lähtee kehittymään. Tätä on tärkeä lähteä hyödyntämään myös omissa osuuskunnissamme. Kun tunnistamme itsemme, olemme valmiita yhteistyöhön yhdessä. 

  

”Yhteistyö kehittyy ihan eri tasolle, kun kaikki on kiinnostuneita siitä, mitä ollaan tekemässä.” 

Erkka Westerlund 

  

Mitä yhteistyö tiimissä tarkoittaa? 

  

Tiimissä arvostetaan toisia, tiimihenki on innostava ja tiimissä opitaan. Nämä ovat tärkeät askeleet tiimin yhteistyön kannalta. Taina Uronen kertoo huipputiimin yhteistyöstä työelämään katsottuna Keva.fi -sivustolle julkaistussa (6.6.2019) blogitekstissään seuraavasti: ”Huipputiimi arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja pyrkii parantamaan suoritustaan koko ajan”.  

 

Toimiva tiimi tarkastelee ympäristöään ja sopeutuu muutoksiin. Huipputiimi vaatii siis innostavan ryhmädynamiikan lisäksi eriävien mielipiteiden ja kritiikin sietokykyä. Tiiminä tunnistamme tilanteen ja tunnelman ja sitä lähdetään korjaamaan. Yhteistyö niin sanotun tappion korjaamisen kohdalla on tärkeä ja se myös kasvattaa yhteishenkeä sekä yhteistyötä huomattavasti. 

  

Yhtenäinen tiimi 

 

Jääkiekkoilija Lasse Kukkonen on aiemmin vieraillut Hietamaan ja Takkulan podcastissa. Kukkonen kertoi siitä, kuinka ollaan yhtenäinen tiimi seuraavasti: ”Kun pelataan joukkueelle, ollaan yhtä”. Tämä toimii myös osuuskunnissamme, kun halutaan tavoitella yhtenäistä tiimiä. Meillä on yhteiset arvot ja yhteinen päämäärä, jota tavoittelemme. Jokainen osuuskunnan jäsen pystyy tekemään työtä tiimin eteen, jolloin se tunne, että olemme yhtä, välittyy kaikille. 

 

Huipputiimin kehittyminen 

 

Matti Hirvasen artikkelissa “Miten muodostaa työelämän huipputiimi” (2019) kerrotaan huipputiimin toiminnasta. Huipputiimi varaa aikaa pelkästään oman toimintansa reflektoinnille, sillä se on paras tapa oppia ja kehittyä tiiminä. Kun tiimi on esimerkiksi suorittanut jonkun haasteen, sen jälkeen tulisi aina palata yhdessä miettimään mikä meni hyvin ja mikä huonosti. Näin voidaan ensi kerralla parantaa työskentelyä entisestään. Normaalia työntekoakin on tärkeä pysähtyä reflektoimaan tasaisin väliajoin, jotta tiimistä saataisiin maksimaalinen potentiaali irti. Toiminnan reflektointiakin tarvitsee kuitenkin harjoitella, eikä se välttämättä ole aina helppoa. 

 

Huipputiimissä tiimin jäsenet osaavat ja uskaltavat antaa palautetta toisilleen ja se onkin suuri osa toiminnan reflektointiaTiimiläisten tulee saada toisiltaan sekä kehuja, että rakentavaa palautetta. Kehuja, jotta tiimissä säilyy hyvä ilmapiiri ja kaikkien on mukava työskennellä yhdessä ja rakentavaa siksi, että jokaisella tiimin jäsenellä on oikeasti mahdollisuus kehittyä myös yksilönä ja tiimin jäsenenä, eikä kukaan toimi tiimin edun vastaisesti. Rehellisellä ja avoimella palautteen annolla vältytään myös mahdollisilta väärinymmärryksiltä ja turhilta riitatilanteilta, kun asiat käsitellään heti tilanteen jälkeen. Kun asioista puhutaan suoraan tilanteeseen liittyvien henkilöiden kesken, ei asiaa tarvitse puida toisten selän takana ja ilmapiiri säilyy mukavana ja luottamuksellisena. 

 

“Tehokas tiimi osaa tarkastella omaa toimintaansa” 

 – Matti Hirvanen 

 

Huipputiimillä on kykyä ja halua kehittyä. Tiimi haluaa jatkuvasti pyrkiä parempaan ja sen vuoksi onkin innokas reflektoimaan omaa toimintaansa. Tiimin motivaatio on korkealla ja kaikki kannustavat toisiaan ja iloitsevat toisten onnistumisista. Tiimin jäsenet tekevät saumatonta yhteistyötä tiukan paikan tullen ja tuntevat toisensa myös henkilökohtaisella tasolla. Usein huipputiimin jäsenistä tulee niin läheisiä keskenään, että he viettävät aikaa yhdessä myös töiden ulkopuolella.  

 

Miten huipputiimi käsittelee konfliktit? 

 

Tiimityöskentelyssä eteen tulee väistämättä myös konflikteja. Kaikilla on oma mielipide asioista, jolloin konflikteja syntyy. Huipputiimin kuitenkin tunnistaa siitä, miten hyvin näitä tilanteita osataan tiimissä ratkaista. Konfliktit tulisi ajatella mahdollisuutena kehittyä ja kasvaa tiiminä. Hyvin hoidettu konflikti muokkaa tiimistä vielä tiiviimmän ja yhtenäisemmän kuin se oli ennen konfliktitilannetta. Tiimin jäsenet eivät liitä konfliktiin henkilökohtaisia asioita, vaan keskittyvät pelkästään konfliktiaiheeseen, ei henkilöihin. Kuten palautteenannossa, myös konfliktitilanteessa jokaisen tulee olla rehellinen ja avoin, jotta kaikki asiat saadaan käsiteltyä halutulla tavalla, eikä mikään jää kaihertamaan mieltä. Kun konflikti käsitellään heti hyvin ja läpikotaisestiei asiaa nosteta pöydälle enää myöhemmin, vaan siirrytään eteenpäin. 

 

Vuorovaikutuksen tärkeys huipputiimissä 

 

JEScast podcastissa Mari Stenberg ja Jessica Hurme keskustelevat tiimityöskentelystä ja vuorovaikutuksesta. He tuovat esille tiimin toiminnan kannalta tärkeän pointin. Tiimillä tulee olla yhteinen tavoite ja jokaisen tiimiläisen on tiedettävä mikä se on, jotta sitä kohti voidaan pyrkiä. Tavoitteista onkin todella tärkeä keskustella tiimin kanssa yhdessä. Jokainen tiimin jäsen tietää keitä tiimiin kuuluu ja jokainen on täysin sitoutunut tiimiin. Tulee kuitenkin muistaa, että kaikkien panos voi näkyä vähän eri tavalla tiimissä. Jokaisella tiimiläisellä on erilainen rooli tiimissä ja voi olla, että jossain tehtävässä yhdellä tiimiläisellä ei ole paljoa annettavaa, mutta toisessa hän loistaa. Kun jokaisen panos huomioidaan, tiimiläisten on helpompi myös lähentyä toistensa kanssa ja työskentelykin sujuu mutkattomammin 

 

Stenberg ja Hurme keskustelevat myös tiimin tehtävätasosta ja suhdetasosta. Molempiin tasoihin tulee panostaa ja molemmilla tulisi olla omat tavoitteet. Kun tiimi toimii hyvin myös suhdetasolla, luottamus on paljon korkeampi kuin vain tehtävätasoon panostavalla tiimillä. Suhdetaso tarkoittaa tiimin jäsenten välisiä henkilökohtaisia suhteita sekä sitä, kuinka hyvin ne toimivat. Tehtävätaso puolestaan tarkoittaa nimensä mukaan sitä, kuinka tiimi tekee työnsä. Kun tiimissä panostetaan molempiin tasoihin, se näkyy tuloksissa sekä tiimin hyvinvoinnissa. 

 

Kaunis kiteytys huipputiimistä 

 

Huipputiimin tavoitteleminen vaatii jokaiselta meiltä työtä, panostusta, motivaatiota ja oikeaa asennetta. Meidän tulee tunnistaa itsemme yksilöi ja meidän tulee olla valmiina kehittymään ja viemään tiimiä yhteistyön avulla eteenpäin. Huipputiimin rakentaminen ei ole helppoa, mutta se on varmasti vaivan arvoista. 

 

 

 

 

Lähteet: 

HirvanenM. Miten muodostaa työelämän huipputiimi?. 2019. (Luettu 28.4.2021) https://www.humap.com/blogi/2019/02/miten-muodostaa-tyoelaman-huipputiimi/  

Uronen. T. Mistä on huipputiimit tehty?. 2019. (Luettu 29.4.2021) https://www.keva.fi/blogi-kirjoitukset/mista-on-huipputiimit-tehty/  

Stenberg M. & Hurme J. JES-cast2020. Jakso ”Tiimityöskentely & vuorovaikutus” (Kuunneltu 25.4.2021) 

Hietamaa. A. & Takkula. JJohtamista ja Kahvia –podcast. 2021. Jakso Miten voittava tiimi rakennetaan ja miten sitä johdetaan” Vieraana Erkka Westerlund (Kuunneltu 27.4.2021) 

Aihetunnisteet:
Kommentoi