Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

RiskienhallintaKirjoittanut: Petra Hiltunen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

 

Henkilöstö, koneet, tuotteet, markkinointi, ympäristö – niillä kaikilla on omat riskinsä. Yritysten tulee huomioida liiketoimintaan liittyvät riskit, jotta niitä voidaan ennalta ehkäistä sekä niihin osataan reagoida oikealla tavalla. Yritysten riskienhallinta on ennen kaikkea ennakointia ja ymmärrystä eli pähkinänkuoressa se on ennakointia, mitä voisi mahdollisesti tapahtua? Riskinsä tunteva ja hallitseva yritys kykenee toimimaan myös vahingon sattuessa.

Tässä esseessä tulen käymään läpi mitä riskienhallinta on, mistä periaatteista se koostuu ja miten tehdä riskianalyysi ja mitä elementtejä siihen kuuluu. Meillä Saawassa oli paja kyseisestä aiheesta, joka herätti paljon keskustelua aiheen ympärille, erityisesti keskustelussa oli läsnä ne kokemukset tai tarinat, jolloin yritys ei ole huomioinut mahdollisia riskejä ja niistä koituu valtavavia vahinkoja.

Mitä riskejä on olemassa

 

 

Yritykset pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa mahdollisimman hyvin ja luotettavasti. Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen voi kuitenkin vaikuttaa moni yrityksen sisäinen tai ulkoinen tekijä, joiden toteutumisesta ei ole varmuutta. Juuri tätä epävarmuuden vaikutusta organisaation tavoitteisiin kutsutaan riskiksi. Epävarmuus ei kuitenkaan aina ole uhka vaan se voi olla myös mahdollisuus. (Lähitapiola.fi)

Riskit vaikuttavat toteutuessaan yritykseen eri tavoin. Kun luokitellaan riskit, pystytään tunnistamaan riskit ja niiden hallintakeinot paremmin. Usein käytetty luokittelu on jako strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. (Lähitapiola.fi)

Strategiset riskit vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Näitä ovat muun muassa liiketoiminnan kehitys, teknologia, lainsäädäntö ja viestintä.

Taloudelliset riskit ovat yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, kuten kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja kustannuksiin vaikuttavia riskejä. Näitä ovat muun muassa lainat, investoinnit, sopimusasiat, korot, valuuttariskit ja pääomarakenne.

Operatiiviset riskit ovat yrityksen sisäisistä tai ulkoisista prosesseista, järjestelmistä tai henkilöstöstä johtuvia riskejä. Näitä ovat muun muassa heikosti suunniteltu työnjako, kriisitilanteet, tuotanto ja ihmisen tekemät virheet.

Vahinkoriskejä ovat esimerkiksi henkilöturvallisuuteen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat riskit. Näitä ovat muun muassa työvälineet, turvallisuus työpaikalla ja kyberturvallisuus.

Mitä on riskienhallinta

 

Riskienhallinta on yrityksen johdon ja henkilökunnan toteuttama organisaation johtamiseen ja toimintaan sisältyvä prosessi, jota sovelletaan strategian valinnasta lähtien kaikessa organisaation toiminnassa. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit sellaisissa rajoissa, ettei organisaation toiminta ole uhattuna, ja jotta voidaan vähentää epävarmuutta organisaation tavoitteiden toteutumisesta. (Pk-rh.fi)

Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi ja sillä tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa, jotta riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja voidaan välttää ja vähentää. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon on osallistettava niin johto kuin henkilökunta. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Riskienhallinta on epäedullisten ja haitallisten tapahtumien välttämistä (vaikutetaan tapahtuman todennäköisyyteen) tai tapahtumien seurausten pienentämistä (vaikutetaan seurauksen suuruuteen). Riskienhallinta on myös potentiaalisten mahdollisuuksien tunnistamista, analysointia ja hyödyntämistä. Kaikki nämä toiminnat tähtäävät yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. (Pk-rh.fi)

Riskinhallinnan periaatteet

 

Riskienhallinnan tulee olla keskeinen osa yrityksen strategista ja operatiivista suunnittelua. Liiketoimintaympäristön jatkuvat ja viimeaikaiset merkittävät suuret muutokset vaikuttavat yrityksen toimintaan liittyviin riskeihin. Riskienhallinnan painopiste onkin siirtynyt perinteisistä tapahtuma- ja vahinkoriskeistä koko yritystoimintaan kohdistuvien riskien kattavaan ja systemaattiseen selvittämiseen. Kriittisten ja merkittävien riskien tehokas tunnistaminen, arviointi ja hoito on ensiarvoisen tärkeää niin yrityksen kuin sidosryhmien kannalta. Riskienhallinnan periaatteet ja vastuut määritellään yrityskohtaisesti ja usein myös dokumentoidaan kirjallisesti sekä niistä tulisi informoidaan koko henkilökuntaa. (Pk-rh.fi)

Miten tehdä riskianalyysiä

 

Riskianalyysia tehdessä tulisi tarkastella omaa liiketoimintaa, mitkä ovat haavoittuvat paikat, mitkä ovat sen riskit? Mikä on riskinkantokykynne? Mitä tehdä kyseisille riskeille ja miten ne tulisi välttää? Riskejä kartoittaessa tulisi olla valmiina pahimpaan vaihtoehtoon ja tehdä etukäteissuunnitelmia. Miten käy, jos projekti ei onnistu? Miten käy, jos hätäsuunnitelma otetaan käyttöön? Miten käy, jos tärkeä avainhenkilö poistuu?

Riskit tulisi priorisoida selvittämällä niiden suuruus ja vaikuttavuus. Tämä määräytyy mahdollisten vahinkojen suuruuden ja vahingon todennäköisyyden perusteella. Keskitytään siihen, mikä on tärkeää. On erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan laskea riskin suuruudelle numeroarvo. Työpaikalla on suositeltavaa ottaa käyttöön tällainen menetelmä, koska sen avulla voidaan todentaa työturvallisuuden kehittyminen arviointien välillä. (työsuojelu.fi)

Riskianalyysiä laatiessa kaikki tiedot tulisi dokumentoida huolellisesti, sillä mitä yksityiskohtaisemmin ja selkeämmän asiat pystytään kirjaamaan, sitä helpompi dokumentteja on myöhemmin hyödyntää. Tärkein vaihe riskianalyysissä on sopia toimenpiteistä, joilla tunnistetut riskit hallitaan, ja aloittaa niiden toteuttamisen seuranta. Muuten ei koko työstä ole paljonkaan hyötyä. Analyysit pitää myös muistaa päivittää, kun niiden kohde muuttuu. Yrityksen tasolla on syytä luoda määräajoin katsaus riskeihin.

Riskien hallinta työntekijän ja yrityksen näkökulmasta

 

Riskienhallinta parantaa yrityksen menestymismahdollisuuksia. Kun riskien taustalla olevat ongelmat poistetaan ja minimoidaan, häiriötilanteet ja katkokset vähenevät ja tuotannon tehokkuus sekä laatu paranevat. Näin minimoidaan yllättäviä vahinkoja ja niiden aiheuttamia kustannuksia. (Pk-rh.fi) Yritys hyötyy riskien tunnistaessa, sillä resurssit voidaan kohdentaa tärkeimpien ongelmien hallintaan, häiriötilanteet ja katkokset vähenevät, Omaa toimintaa opitaan tuntemaan paremmin ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Sen lisäksi, että yritys hyötyy, myös riskien tunnistaminen ja niiden hallinta lisää turvaa työntekijöille. Kun henkilöstöä osallistetaan riskien syiden ja torjunnan tarkasteluun, sen osaaminenkin paranee. Tämä parantaa työtyytyväisyyttä ja antaa valmiuksia henkilöstön työtehtävien kehittämiseen. Mitä vähemmän työpaikalla on riskejä, sen turvallisempi ja varmempi työpaikka on. (Pk-rh.fi)

Pohdinta

 

Niin Saawan pajan, kuin tämän esseen kirjoittamisen myötä minulle vahvistui ajatus siitä, kuinka tärkeää on tarkastella omassa liiketoiminnassa mahdollisia riskejä ja niistä koituvia vahinkoja. Tyypillisimpiä riskejä esimerkiksi Saawan kahvilatoiminnassa ovat jääkaapin hajoaminen, josta koituu ruokahävikkiä tai sähkökatkos, josta voi koitua esimerkiksi työnteon hidastuminen mikä heijastuu tulokseen. Näistä tulisi hyvä tehdä riskianalyysia ja suunnitelmat ennakkoon, mitä tehdään, kun näin tapahtuu. Ei riitä, että vain projektin johtaja tietää, vaan että koko henkilöstö osaa toimia tilanteen vaatiessa.

Lähteet

https://www.lahitapiola.fi/yritys/palvelut/yrityksen-riskienhallinta/yritystoiminnan-riskit

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi/riskien-hallinta

HTTPS://PK-RH.FI/RISKIENHALLINTA.HTML

Kommentoi