Tampere
30 May, Thursday
19° C

Proakatemian esseepankki

Rahoitusmuodot ja investoinnit yrityksen elinehtonaKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

JOHDANTO 

Tulevassa esseessä käsittelemme jokaiselle yritykselle tärkeistä ja ajankohtaista aiheista. Talouden ymmärtäminen ja sen hallitseminen on yrityksen elinehto. Ilman kunnollista hallintaa rahavirroista, ei ole kunnollista yritystäkään.

Rahavirtojen hallinnassa keskitymme kahteen laajaan osa-alueeseen. Ulkopuolisen rahan hankkimiseen ja oman rahan käyttämiseen. Taloustietämyksen perus kulmakivet ammennetaan muun muassa monelle liiketalouden opiskelijallekkin tutusta opuksesta, Liike-elämän matematiikasta.

Taloudesta puhuttaessa on helppo nojata yleisesti tiedettyihin ja todistettuihin faktoihin. Talous perustuu numeroihin ja numerot ovat tunnetusti hyvin joustamattomia. “asiat ovat niin kuin ne ovat”. On siis turvallista ja luotettavaa käsitellä taloudenhallinnan väittämiä numeroiden pohjalta.

 

KESKEISIÄ TEEMOJA 

Tällä kertaa pureudumme tarkemmin rahoitusmuotoihin ja investointilaskelmiin. Rahoitusmuodoissa käsittelyssä on erilaiset luotot ja maksuohjelmat. Investoinneissa otamme vahvaan käsittelyyn erilaiset investointilaskelmat ja investointeihin liittyvät kulut, tuotot ja riskit.

 

RAHOITUSMUODOT 

 

Hyvään yritysjohtamiseen kuuluu, että rahoitus on suunniteltu hyvin, rahan tarve lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on laskettu, rahoituslähteet on kartoitettu, maksuvalmiussuunnitelmat on laadittu ja valmistelutyö on tehty riittävän ajoissa. Yrityksillä ei ole aina riittävästi omaa pääomaa suunnitellun investoinnin tai hankinnan toteuttamiseksi. (Kolttola 237.)

Yrityksillä kuten myös kuluttajilla on tarjolla useita erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Tällaisia mahdollisuuksia on esimerkiksi bullet-luotto, tasalyhennyslaina, Osamaksu sekä leasing. Edellä mainituista luottotavoista on kerrottuna tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

 

  1. Bullet luotto 

Bullet luotto tarkoittaa kertalyhennyslainaa. Lainan summa maksetaan kerralla laina-ajan päätyttyä. Korkoa Bullet lainalle kertyy tavalliisen lyhennyslainan tapaan. Verkkolähteen mukaan Bullet-lainaan voi valita kiinteän tai vaihtuvan koron ja sen voi myös nostaa erissä, sekä maksaa takaisin eräpäivää nopeammin, mutta ehdot riippuvat luonnollisesti lainan rahoittajasta. Bullet-lainojen korot ovat usein kalliimpia kuin tavallisten jaksoittaisten lyhennyslainojen, koska laina-summa ei vähene laina-aikana ja siten korkoa maksetaan täydelle lainapääomalle koko laina-ajan. Bullet-lainoja käytetään esimerkiksi velkavivulla sijoittamiseen, jos tuotto-odotus on suurempi kuin lainalle maksettava korko (Pankkiasit.fi).

Bullet lainat ovat melko harvinaisia tänä päivänä. Usein Bullet lainaa käytetään väliaikaisen rahoituksen merkeissä, jossa halutaan minimoida kuukausittaiset kulut. Esimerkki siitä kuinka kertalyhennyslainaa voi käyttää käytännössä. Henkilö esimerkiksi ostaa sijoitusasunnon lainalla, jonka hän sitten vuokraa eteenpäin. Lainasopimuksen mukaan henkilö maksaa lainan takaisin korkojen kera esim. 5-10 vuoden kuluttua. Bullet lainan hän maksaa takaisin yhdessä erässä sopimusajan aikana kertyneillä vuokratuloilla ja/tai myymällä asunnon.

 

 

  1. Tasalyhennyslaina

“Tasalyhennyslainassa laina-aika on kiinteä ja lainapääomaa maksetaan pois joka kuukausi sama määrä, mutta korko-osuus on muuttuva. Erityisesti lainan alussa korko on suuri, sillä sitä kertyy koko jäljellä olevalle lainamäärälle. Kun lainamäärä pienenee vuosien saatossa, pienenee myös korkoerä. Tätä lainatyyppiä pidetään usein edullisimpana mm. tulevaisuuden korkoriski pienenee, kun lainaa lyhennetään pois paljon ennen mahdollista korkotason nousua” (Pankkiasiat.fi).

Selkeyttävä esimerkki tasalyhennyslainasta (MAB7 – Talousmatematiikka)

Henkilö ottaa 16 000 euron lainan, jota lyhennetään 500 euroa kuukaudessa. Laina sidotaan 12 kk:n euribor-korkoon, joka oli lainan nosto hetkellä 1,5 %. Laskelmassa oletetaan, ettei korko muutu laina aikana. Takaisinmaksuaika lainalle on 2 vuotta 8 kuukautta. Koska lainaa lyhennetään joka kuukausi saman verran (500 €) myös korko pienenee ajan mittaa, koska lainan määrä vähenee joka kuukausi 500 eurolla. Ensimmäinen takaisinmaksuerässä lainaa on jäljellä 16 000 € maksettava summa on 557,33 € (josta koron osuus 57,33 €), toisen maksuerän lainan osuus on 15 500 €, jonka maksettava osuus on 555,54 €. Vielä havainnollistamaan lyhennystä, viimeisen takaisinmaksuerän suuruus on 501,76 €, josta koron osuus on 1,76 €.

 

 

  1. Osamaksu

Osamaksu on meille kaikille toivottavasti tuttu asia. Käytännössähän osamaksu toimii siten, että sopimuksen mukaan maksat hankinnan kauppahintaa maksuerinä myyjälle. Sopimuksessa määräytyy osamaksu aika ja määrä, sekä tietenkin lyhennyksen, koron ja käsittelymaksun.

Mutta kuinka hyödyntää osamaksua yrityksen rahoituksessa?  Pankeilta saa suhteellisen vaivattomasti osamaksurahoituksia, joiden kohteina usein toimivat koneet, laitteet jne. Yritykselle hyötyjän osamaksuista on mm. arvolisäveron voi vähentää alv-laskelmissa, kohteen voi laittaa normaalisti poistoihin, helpottaa kassavirran hallintaa ja yritys saa käteisostajan edut.

 

  1. Leasing 

Leasing on eräs luottomuoto, mitä rahoituslaitokset myöntävät yrityksille ja nykyään myös yksityisille kuluttajille. Niissä tehdään sopimus, jolla yritys tai kuluttaja saa haltuunsa haluamansa tuotteen, laitteen tai koneen. Leasingrahoituksessa asiakas ei saa hyödykettä omistukseensa, vaan vuokraa käyttöoikeutta hyödykkeelle. Leasingin hyvänä puolena on se, että leasingistä ei synny omistamisen haittoja. Arvonalenemisesta tai useimmissa tapauksissa epätoiminnallisuuksista ei tarvitse murehtia, sillä vastuu on useasti leasingin tarjoavalla taholla. Leasingin ehdottomana hyötynä on myös se, että yrityksen tai yksityisen henkilön ei tarvitse sitoa pääomaa kiinni hyödykkeen hankkimiseksi varten.

Voidaankin kuvitella tilanne, jossa yrityksen on hankittava 100 000€ maksava kone. Yrityksessä on laskettu, että koneen ostamisen sijaan on kannattavampaa liisata kone itselleen. Näinyrityksen ei tarvitse sitoa 100 000€ pääomaansa laitteen hankkimiseksi, vaan varoja jää yrityksen muuhun toimintaan.

Pösö mainitsee kirjassa muitakin leasingin hyötynäkökohtia ajatellen yrityksen taloutta ja maksuvalmiutta. Vuokrauksesta on hyötyä siten, että yrityksen maksama vuokra on vähennyskelpoinen yrityksen omassa verotuksessa. Toisena hyötynäkökohtana mainitaan vuokraajan säästettävä pääoma omaksi ostamisen sijaan. Vuokraaminen vähentää luottorajojen ja pankkitakuiden tarvetta. Kolmantena hyötynäkökulmana Pösö mainitsee vanhoista koneista ja hyödykkeistä eroon pääsemisen. Yrityksellä on myös uusin tekniikka aina käytettävissä. Neljäntenä hyötynäkökohtana on se, että vuokratessa on hankinnan kulut hyvinkin tarkasti tiedossa etukäteen. Tämä helpottaa talouden ennustamista ja tulevaisuuden suunnitelmia.

 

 

  1. Investointi

Ennenkö menemme investointilaskelmiin ja investointeihin liittyvät kuluihin, tuottoihin ja riskeihin niin aloitetaan avaamalla mikä on investointi. Investointi on pääoman sijoittamista usein tuotantovälineisiin tai maa-alueeseen. Investoinneilla on erilaisia tarkoituksia. Esimerkiksi tuotannon aloittamiseen usein tarvitsee investointeja tai nykyisen liiketoiminnan kasvattamiseen, tehostamiseen, työnteon helpottamiseen jne. Investointi on yleensä suuri sijoitus, jonka oletetaan maksavan itsensä pitkällä aikavälillä takaisin.

Investointilaskelmat ovat usein kannattavuuslaskelmia, joissa tarkastellaan, kuinka kannattava investointi on vai onko se ollenkaan. Laskelmia tehdessä on tärkeää, että laskelmissa käytetyt arvot ovat mahdollisimman tarkat, jotta laskemista saadaan tarkat ja luotettavat. Usein laskelmia tehdessä käytetään herkkyysanalyysiä. “Herkkyysanalyysissä analysoidaan, kuinka herkkä investointilaskelmien tulos on lähtöarvojen muutoksille. Tällä tavalla huomataan, mitkä arvot vaikuttavat lopputulokseen eniten ja mitkä vähiten.” (Uovinen). Tällä haetaan kokonaiskuvaa investoinnista ja minimoidaan yllätyksiä ja riskejä.

Investoinneille on hyvä laskea laskentakorkokanta. Opinnäytetyössää Uovinen kertoo laskentakorosta, että se “edustaa vähimmäistuottoa, jota investoinnilta vaaditaan” ja jatkaa sanomalla, että “korkokannassa huomioidaan yrityksen oman pääoman tuottovaatimus. Tuottovaatimus kasvaa investoinnin riskialttiuden mukaan. Yritystulkin investoinnin kannattavuus -ohjeen mukaan koneiden peruskorjauksen tuottovaatimukseksi riittää 10 % tuotto, kun taas uusien markkina-alueiden valtaaminen edellyttää vähintään 20 % tuottoa.” (Uovinen). Joten investointeja tehdessä on erittäin oleellista laskea tarkkaan eri mittareilla onko investointi kannattava, mitä riskejä se sisältää ja kuinka paljon investointi tuottaa määrätyllä aikavälillä.

Investointeja tehdessä on myös huomioitava poistot taseessa. Suuremmat investoinnit laitetaan aina poistoihin. Tämä mahdollistaa sen, että investointien vaikutus ei näy vain yhdellä tilikaudella ja tekee vuosista verrannollisia. Myös investoinnin jäännösarvo on otettava huomioon. Riippuen investoinneista, joillakin hyödykkeillä arvo laskee mitättömäksi pitkän käyttöajan perusteella (diskonttaus) ja tällöin jäännearvoksi annetaan usein nolla. Mutta taas esimerkiksi autolla voi olla käyttöarvoa riippuen käytöstä tietenkin.

Investointeihin haetaan usein ulkopuolista rahoitusta. Johtuen siitä, että ne ovat usein suurempia summia joihin yrityksen tarvitsee sijoittaa. Tällöin on hyvä miettiä mitä lainoja tai muita ratkaisuja voi hyödyntää investointeja tehtäessä ja mitkä ehdot sopivat parhaiten juuri sinun yrityksesi tilanteeseen.

 

 

  1. POHDINTA 

Kuten aikaisemminkin on mainittu, on taloudellinen tietämys erittäin arvokasta siinä pisteessä, kun on tavoitteita harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Rahavirtojen hallinta tulee ajankohtaiseksi viimeistää silloin, kun tulee enemmän rahaa käsittelyyn, joko ostojen tai tulojen muodossa. Rahaa on osattava sijoittaa järkevästi ja pitkäjänteisellä näkökannalla.

Aina rahavirrat eivät kuitenkaan luonnollisesti ole yrityksen itsensä suuntaan, vaan rahaa on myös osattava käyttää oikein. Hankinnoissa ja investoinneissa on usein välttämätöntä turvautua ulkopuoliseen rahoitukseen, joko pankin tai rahoituslaitoksen apuihin. Tällöin on hyötyä, että osaa puntaroida erilaisten luottojen ja rahoituspalveluita tarjoavien toimijoiden väliltä itselleen parhaista ratkaisuista rahoituksen hankkimiseksi. Ei siis ole ollenkaan hullumpi ajatus tutustua taloudellisiin mahdollisuuksiin ympärillään.

 

 

 

LÄHTEET

Saarinen, Kolttola, Pösö 2011. Liike-elämän Matematiikka

Pankkiasiat.fi (2019), Bullet laina, https://pankkiasiat.fi/bullet-laina, Viitattu 11.5.2019

Pankkiasiat.fi (2019), Tasalyhenteinen laina, https://pankkiasiat.fi/tasalyhennyslaina, Viitattu 11.5.2019

Internetix opinnot (2019) lainat, http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/maa/maa09/2._lukujonot/maa9_2.4x_lainat_-_materiaalia_mab7-kurssilta.pdf?C:D=hNnl.iLKz&m:selres=hNnl.iLKz, Viitattu 11.5.2019

Janne Uovinen. (2018), Investointilaskelma kouvolalaiselle ravintolayritykselle, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157344/Uotinen_Janne.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Viitattu 11.5.2019

 

Kommentoi