Tampere
18 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Positiivisen työntekijäkokemuksen vaikutukset organisaatioonKirjoittanut: Sofia Putkonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Varmasti osalle meistä säännöllisen toimeentulon turvaaminen eli palkka muodostaa perustan työmotivaatiolle. Koska työ on monille lähes jokapäiväistä, auttaa hyvä työyhteisö ja sen ilmapiiri meitä jaksamaan, sekä tukee myös työn tehokkuutta. Motivoivana tekijänä pidetään myös palautetta, jota saadaan esimieheltä, työkavereilta ja asiakkailta. Yrityksien on tärkeää tietää ja vaikuttaa siihen, miten työntekijä kokee työskentelyn yrityksessä. Nimittäin jos työntekijäkokemus on hyvä, tutkitusti myös asiakaspalvelu on parempaa ja työnteko tehokkaampaa, joka vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen. Tämä liittyy osaksi työntekijän sisäiseen motivaatioon sekä työmoraaliin. (Inkinen, 2020)

 

Positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisessa organisaation ja henkilökohtaisten identiteettien ja arvojen kohtaamisella on suuri merkitys. Oman arvomaailmansa omaavat työntekijät haluavat työskennellä sellaisessa työpaikassa, jonka toiminta edustaa samankaltaisia arvoja, ja että esimies jakauttaa organisaation arvomaailmaa työntekijöiden keskuuteen ja toteuttaa arvoja omalla käytöksellään. Työntekijät toivovat, että työnantaja luottaa työntekijöihin ja heidän harkintakykyynsä niin, että työntekijöillä on vapaus päättää, miten työ hoidetaan. Positiiviset työntekijäkokemukset saavat työntekijöitä voimaan hyvin sekä oppimaan uutta. (Kaihua H, Kemi J, Tapaninen M, Vähäkuopus M, 2020)

 

Valitettavasti monessa työpaikassa löytyy erilaisia tekijöitä, miksi työntekijät eivät voi hyvin. Usein nämä tekijät kytkeytyvät tavalla tai toisella johtamiseen. Hyvä työilmapiiri ei ole usein vain sattumaa, vaan on seurausta hyvästä ja systemaattisesta johtamisesta. Hyvä johtaminen vaatii myös työntekijöiden tuntemista ja ymmärtämistä, jotta jokainen voidaan kohdata omana yksilönä, ja tukea ja kannustaa tarvitsemallaan tavalla. Johtamalla jokaista omana yksilönään työntekijä kokee arvokkaista onnistumisia työssään ja saa sitä kautta positiivisia kokemuksia. (Kaihua H, Kemi J, Tapaninen M, Vähäkuopus M, 2020)

 

Työntekijäkokemus alkaa muodostua jo ennen varsinaista kosketusta työpaikkaan. Ennen työhaastattelua ihminen voi hakea yrityksestä tietoa verkkosivuilta, sekä eri sosiaalisen median kanavista, sekä mahdollisesti kysyy tuttujen kokemuksia yrityksestä. Ennen varsinaisen työsuhteen alkua työntekijälle todennäköisesti muodostuu odotuksia sekä tarpeita liittyen itse työhän sekä sen muodostamaan työyhteisöön. Rekrytoinnin aikana hakijan odotukset ja todellisuus kohtaa ensimmäistä kertaa, jolloin sillä on tärkeä rooli työntekijäkokemuksen rakentamisella. Työsuhteen alussa työntekijä huomaa, onko eri osa-alueiden odotukset vastanneet todellisuutta. (Kaihua H, Kemi J, Tapaninen M, Vähäkuopus M, 2020)

 

Jotta työyhteisö olisi toimiva ja miellyttävä, vaatii se hyvän esimies-alaissuhteen, käytöstapoja, toimivaa tiedonkulkua, kehitys- ja etenemismahdollisuuksia sekä kohtuullista työkuormaa. Myös rakentava palaute, tasavertaisuus, selkeä työnjako, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, yhteisöllisyys ja yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä työyhteisön peruspilareita. (Kaihua H, Kemi J, Tapaninen M, Vähäkuopus M, 2020)

 

Positiivisesta työpaikasta nousee usein luottamus esille. Esimiehen pitää pystyä luottamaan työntekijään ja toisinpäin. Työntekijän täytyy myös pystyä luottamaan siihen, että esimieheltä on saatavilla tukea tarpeen vaatiessa. Esimiehellä on tärkeä rooli positiivisten työntekijäkokemusten tuottamisessa. Positiivisen työntekijäkokemuksen johtaminen on huolehtimista, tukemista, osallistumista sekä ymmärrystä työntekijöistä yksilöinä. Esimies on työarjessa vuorovaikutuksessa työntekijään monien käytäntöjen kautta. Häneltä vaaditaan jämäkkyyttä, rohkeutta, oikeudenmukaisuutta, välittämistä, tavoitettavuutta ja johtamistaitoja. (Kaihua H, Kemi J, Tapaninen M, Vähäkuopus M, 2020)

 

 

Forbesin Michael Hinshaw on listannut 6 syytä sille, miksi työntekijäkokemukseen kannattaa investoida:

  1. Pienempi vaihtuvuus

Yrityksissä, joissa panostetaan työntekijäkokemukseen, on pienempi työntekijöiden vaihtuvuus. Yrityksissä, joissa johdetaan työntekijäkokemusta, työntekijöistä viidenosa lähtisi muualle töihin, kun taas niissä yrityksissä, joissa ei johdeta, puolet lähtisi muualle.

  1. 20% tehokkaammat työntekijät

Työntekijät jotka tietävät että heitä arvostetaan, työskentelevät tehokkaammin jopa ilman valvontaa. Työntekijäkokemukseen panostavissa yrityksissä ihmiset antavat 95% tehostaan, kun heidät jätetään valvomatta. Yrityksissä, joissa ei johdeta työntekijäkokemusta, vastaava prosenttiluku on 55.

  1. Parempi liikevaihto ja enemmän voittoa

Työntekijäkokemusta johtavat yritykset tekevät jopa 25% enemmän voittoa kuin ne, jotka eivät johda työntekijäkokemusta. Sitoutumattomat työntekijät voivat maksaa yrityksille jopa 400-500 miljardia euroa. Eli mitä onnellisemmat työntekijät, sitä pienemmät kulut.

  1. Sitoutuneemmat työntekijät

Niissä organisaatioissa, joissa työntekijät kokevat toiminnan perustuvan luottamukselliseen yrityskulttuuriin, saavuttavat monipuolisia liiketoiminnallisia hyötyjä. Niissä organisaatioissa kehitetään enemmän innovaatioita ja mitataan korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Niiden työntekijät ovat erittäin sitoutuneita, ja ne ovat organisaatioina muita ketterämpiä.

Voidaan sanoa, että sitoutuneet työntekijät vaikuttavat eniten yrityksen positiiviseen tulokseen, vähän sitoutuneiden vaikutus kokonaismenestykseen on kyseenalainen ja aktiivisesti sitoutumattomat työntekijät ovat liiketoiminnalle haitallisia ja tulevat yritykselle kalliiksi.

Näin ollen sitoutuneista työntekijöistä koostuvat yritykset ovat tuottavampia ja tuloksellisempia. Parhaiten työntekijäkokemusta johtavat firmat ovat 17 % tuottavampia ja 21 % kannattavampia kuin yritykset, joissa ei johdetta työntekijäkokemusta.

  1. Tyytyväisemmät asiakkaat

Yrityksissä, joissa johdetaan parhaiten työntekijäkokemusta, asiakaskokemus on tuplasti niin hyvä kuin niissä, joissa johdetaan huonoiten työntekijäkokemusta. Ja toisin päin: niissä yrityksissä, joissa on mitattu paras asiakaskokemus on 1,5 kertaa sitoutuneemmat työntekijät, kuin niissä yrityksissä, joissa on mitattu huono asiakaskokemus.

  1. Kaksi kertaa enemmän innovaatioita

Teknologian kehityksen myötä elämme muuttuvassa maailmassa, jonka vuoksi yritysten on hyvä pysyä ajan hermoilla ja kyetä kehittymään muutoksien mukana. Yrityksissä, joissa johdetaan työntekijäkokemusta, innovoidaan kaksi kertaa useammin kuin yrityksissä, joissa työntekijäkokemusta ei johdeta.

Rutiinityötä voi tehdä huonollakin fiiliksellä kohtuullisesti. Luovuus ja ongelmanratkaisu kuitenkin kukkivat, kun työ koetaan merkitykselliseksi. Sisäinen motivaatio ja tunteet ovat yhteydessä luovuuteen.  Aidosti luovien ajatusten tuottaminen ja onnistunut inhimillinen kohtaaminen vaativat ihmiseltä innostusta ja hyvää fiilistä. Siksi ihmisen vireys- ja tunnetila töissä muodostuu yhä keskeisemmäksi kilpailueduksi.

Näiden asioiden lisäksi myös puskaradio toimii työnantajamielikuvan rakentajana paremmin kuin mikään muu. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä, he viestivät hyvää kuvaa työnantajastaan eri medioissa. Hyvissä työpaikoissa 89% työntekijöistä suosittelisi työnantajaansa muille. Jos siis haluaa houkutella parhaita työntekijöitä, kannattaa investoida työntekijäkokemukseen. Yrityksen omat ihmiset ovat parhaita työnantajabrändin lähettiläitä.

 

Jokaisen organisaation pitäisi ottaa työhyvinvointi osaksi yrityksen strategiaa, jolloin koko työyhteisö pääsisi aktiivisesti osaksi sen rakentamiseen. Hyvinvoiva työyhteisö toimii yrityksen kilpailuetuna, sillä onnelliset ihmiset työskentelevät tehokkaammin ja pystyvät tarjoamaan laadukkaampaa palvelua. Samalla yritys näyttää hyvältä tulevaisuuden työpaikkana monille muille potentiaalisille työntekijöille. Mitä onnellisemmat työntekijät, sitä pienemmät kulut.

 

 

Lähteet:

Lapin amk Positiivinen työntekijäkokemus: Opas esimiehille.  Kaihua Heidi, Kemi Jenni, Tapaninen Mirva, Vähäkuopus Mari,2020

Miksi jokaisen johtajan kannattaa ottaa työntekijäkokemus agendalle, 2020. Hanna Inkinen. Bbi Group. Viitattu 24.3.2022.

Kommentoi