Tampere
18 May, Saturday
9° C

Proakatemian esseepankki

Palveluseteli ja yksityinen päiväkotiKirjoittanut: Siiri Hyytinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mikä on palveluseteli?  

Palvelusetelin tarkoitus on tarjota asiakkaalle laajempi valinnanvapaus terveys- ja sosiaalipalveluiden parissa ja mahdollisuus hankkia palveluita yksityiseltä sektorilta. Palveluseteliä voidaan käyttää palveluiden ostoon, jotka kunnan tai kuntayhtymän tulee asukkailleen tarjota, kuten esimerkiksi päivähoidon kustannuksiin. (Sosiaali- ja Terveysministeriö) 

Kunta tai kuntayhtymä päättää otetaanko palveluseteliä käyttöön ja missä palveluissa sitä voi hyödyntää. Mikäli kunta päättää ottaa palvelusetelin käyttöön kunnassaan, on silloin kaikki terveys- ja sosiaalipalveluita tarvitsevat oikeutettuja saamaan niitä. (Sosiaali- ja Terveysministeriö) 

Palvelusetelin arvo voidaan määritellä kahdella tavalla, joko tulosidonnaisesti tai sen arvo voi olla kaikille käyttäjille samansuuruinen. Setelin arvon tulee kattaa kustannukset palveluista, jotka ovat lain mukaan määritelty asiakkaalle maksuttomiksi. (Sosiaali- ja Terveysministeriö) Jos palvelusetelit ovat tulosidonnaisia on asiakkaan omavastuu maksusta sitä isompi, mitä isommat tulot hänellä on (Heikkeri 2018, 13)    

 

Palvelusetelin käyttö yksityisessä päiväkodissa asiakkaan näkökulmasta 

Palvelusetelin avulla asiakkaan on mahdollista ostaa päivähoitopalvelu yksityiseltä puolelta. Kunta määrittää rekisterissään palveluntuottajat, joilta palvelua voidaan ostaa sekä mihin rajaan asti kunta korvaa päivähoitomaksuja. Päivähoitopaikkaa haetaan ensin yksityiseltä päiväkodilta ja paikan vahvistumisen jälkeen asiakas voi hakea palveluseteleitä päivähoidon maksamista vartenKun kyseessä on yksityinen päiväkoti, ei kunta ole ollenkaan sopimuskumppanina asiakkaan kanssa vaan sopimus tehdään yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä (Heikkeri 2018, 14). Näin ollen asiakasta koskee kuluttajansuojalaki.  

Palvelusetelin arvo miinustetaan yksityisen päiväkodin perimästä maksusta ja niiden erotuksesta syntyvä summa jää asiakkaalle itselle maksettavaksi eli niin sanotuksi omavastuuosuudeksi (Heikkeri 2018, 14).   

Verrattuna kunnalliseen päivähoitoon jää yksityisellä puolella enemmän vastuuta asiakkaalle itselle, sillä asiakas on vastuussa ostamansa palvelun laadun seuraamisesta sekä mahdollisista reklamaatiotilanteista (Heikkeri 2018). 

 

Palveluseteli palveluntuottajan näkökulmasta  

Palvelusetelimalli mahdollistaa palveluntarjoajalle paremmin toiminnan kehittämisen sekä asiakkaiden tarpeiden täyttämisen. Yksityinen päiväkoti ei voi itse määritellä päivähoidon maksua, mutta he voivat periä vapaaehtoista “tukimaksua” asiakkailta, jolla katetaan esimerkiksi laadukkaampi ravinto tai paremmat tilat. Yksityiselle palveluntuottajalle jää siis suuri vastuu arvioida toiminnan kannattavuus sekä tehokkuus. Suuren riskin yksityiselle sektorille luokin lapsimäärien vaihtelu, mikä vaikuttaa suoraan päiväkodin tuloihin ja toiminnan pyörittämiseen. Tärkein keino yksityisen päiväkodin toiminnan kannattavuuden parantamiseen on toiminnan laadun sekä maineen kehittäminen. (Heikkeri 2018) 

Lapsimäärän vaihtelun lisäksi riskejä luo henkilöstökulut sekä tiloista koituvat vuokrakulut. Henkilöstökuluihin pystyy vaikuttamaan madaltamalla sairauspoissaoloja, mikä onnistuu hyvällä johtamisella sekä työpaikalla vallitsevan työilmapiirin tietoisella kehittämisellä. Tilavuokra on melko vakio, ellei vaihda kokonaan toimitiloja muualle. (Heikkeri 2018)  

 

Pohdinta 

Palvelusetelimallilla toimivien yksityisten päiväkotien ehdoton hyvä puoli on niiden tuoma laajempi tarjonta markkinoille. Asiakkailla on enemmän valinnanmahdollisuuksia myös päivähoidon suhteen, kuten esimerkiksi liikuntapainotteinen hoitopaikka. Yksityisten palveluntuottajien lisääntyminen markkinoilla vaikuttaa myös positiivisesti hoitopaikkajonojen lyhentymiseen sekä tiedon läpinäkyvyyteen. Yksityisen puolen asiakaskeskeisyys nousee myös yhdeksi erottautumistekijäksi kunnalliseen verrattuna, sillä vuorovaikutus palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä on usein suurempaa. Palvelusetelijärjestelmä tarjoaa asiakkailleen joustavuutta, sillä päiväkotipaikan saaminen halutulta seudulta helpottuu. (Heikkeri 2018) 

Ristiriitaisuutta yksityiselle puolelle tuo kasvuhakuisuus kasvatusalalla. Tehokkuuteen ja laajaan toimintaan kannustaa myös palvelusetelimalli, sillä sen käyttö ei tue pieniä päiväkoteja. Palvelusetelimalli on kuitenkin yksityisen päiväkodin toiminnan kannalta paras rahoitusmalli, jonka takia se herättää ristiriitaisia ajatuksia ohjatessaan toimintaa kuitenkin puhtaasti todelliseen tuottoon. Toiminnan ylläpitämisestä ja tuoton maksimoimisesta huolimatta tärkeää olisi muistaa toiminnan tärkein kivijalka – laadukkaan kasvatuksen sekä turvallisen oppimisympäristön tarjoamisen lapsille. 

 

Lähteet  

Sosiaali- ja terveysministeriö. Palveluseteli. Luettu 14.9.2020.  

https://stm.fi/palveluseteli (Viitattu 14.9.2020) 

 

Heikkeri, J. 2018. Palvelusetelin ja ostopalvelusopimuksen erot yksityiselle päiväkodille. Liiketalouden koulutusohjelma. Saimaan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151736/heikkeri_juulia.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Viitattu 14.9.2020) 

Kommentoi