Tampere
20 Jun, Thursday
14° C

Proakatemian esseepankki

Osuuskunta vs OsakeyhtiöKirjoittanut: Santtu Luoma - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Osuuskunta vs Osakeyhtiö

Niko Kalliolepo & Santtu Luoma

Osuuskunta vai Osakeyhtiö? Siinä on kysymys mikä mietityttää vielä nimetöntä, ensimmäisen vuoden opiskelijoista koostuvaa tiimiä. Tiimiyritykset Proakatemian historiassa on lähinnä koostunut osuuskunnista. Miksi? Siihen kysymykseen annamme tässä esseessä vastauksen, ja oman päätelmämme.

Idea esseen kirjoittamiseen ja aiheeseen lähti tiimissämme syntyneestä tiedon puutteesta eri yhtiömuotoja kohtaan. Aiheiden avaaminen soluesseen muodossa oli mielestämme erittäin hyvä vaihtoehto, joka palvelee myös muita akatemialaisia.

Lähdimme purkamaan asiaa kolmelta eri kantilta. Avaamme kumpaakin yhtiömuotoa melko laajasti, jotta lukija saa tarkan kuvan mistä yhtiömuodoissa on kyse. Kolmannessa kohdassa listaamme molempien hyvät ja huonot puolet, jolla pyrimme saamaan lukijan miettimään molempien yhtiömuotojen toimivuutta tiimiyrityksen toimivuuden kannalta.

Tiimissämme osalla olisi halukkuutta perustaa yhteinen osakeyhtiö, mutta haluamme, että koko tiimi on selvillä kaikista vaihtoehdoista. Tiimin sisällä on siis epävarmuutta ja vähäistä tietoa yhtiömuotoja kohtaan, joten näitä asioita pyrimme korjaamaan tällä esseellä.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on suomen yleisin yhtiömuoto, jossa omistajat ovat vastuussa toiminnasta sijoittamansa pääoman verran. Tällöin esimerkiksi 20 hengen tiimissä jokainen sijoittaa tietyn summan, jolla jaetaan yhtiön päätäntävaltaa.
Osakeyhtiön perustaminen on helppoa, eikä se nykyisin vaadi alkupääomaa. Yhtiötä perustaessa maksetaan perustamiskulut, jotka ovat muutaman sadan euron luokkaa. Nykyisin siis yhä useammalla on mahdollisuus perustaa osakeyhtiö ja aloittaa toiminta. Perustaminen tapahtuu rekisteröimällä se PRH:n kaupparekisteriin. Rekisteröintiä varten yrityksen on tehtävä perustamisilmoitus. Samalla perustamisilmoituksella voi ilmoittaa yrityksen myös Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakonperintärekisteriin.

Nykypäivänä perustamisilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti, sillä se on edullisempi ja helpompi. Toinen vaihtoehto on tehdä ilmoitus vanhanaikaisesti paperilomakkeella, mutta tämä tapa on pienenemään päin. Sähköisellä ilmoituksella perustaminen maksaa 275€, kun taas paperinen versio on 100€ kalliimpi. Osakeyhtiötä perustettaessa tarvitaan tiettyjä tietoja. Osakeyhtiön toiminimi, toimiala, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja toimialat ovat ilmoitettavien joukossa. Myös Osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset on ilmoitettava. Yrityksen perustaminen ei siis itsessään ole vaikeaa tai monimutkaista.

Osakeyhtiötä perustettaessa, osakeyhtiölaki vaatii yritystä laatimaan yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestys on siis pakollinen, lakisääteinen ja julkinen.

Osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys luovat puitteet osakeyhtiön toiminnalle ja johtamiselle, mutta useissa tilanteissa on tärkeää sen lisäksi laatia osakassopimus. Osakassopimus on tärkeä asiakirja osakkaiden kesken, koska siinä sovitaan tietyt asiat osakkaiden välillä. Se toimii monesti yhtiön toiminnan selkärankana. Osakassopimus ei ole julkinen asiakirja, vaan usein se määrätään salaiseksi osakkaiden kesken. Osakassopimus ei vaadi kaikkien osakkaiden osallisuutta, mutta osakassopimus turvaa pysyvämmin sopijatahon oikeudet kuin yhtiöjärjestys, jonka muuttamiseen riittää määräenemmistö. Osakassopimuksen muuttaminen tai päättäminen edellyttää sen kaikkien sopijapuolten suostumusta.
Osakassopimus kannattaa tehdä yritystä perustaessa. Näin ollen kaikki sovitut asiat ja ehdot ovat alusta asti kaikkien osakkaiden mukana. Koska osakassopimus ei ole julkinen asiakirja, sen ei tarvitse sisältää tarkkaa ja yhteistä kaavaa, vaan se määräytyy sopijaosapuolten yhteisistä ehdoista.
Tavoitteena on siis määrittää lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä tarkemmin osakkeen omistajan oikeuksista ja velvoitteista. Osakassopimuksen tekeminen on halpa ja kätevä tapa etukäteen määrittää lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä tarkemmin yhtiön tavoitetta, päätöksentekomenettelyä ja erimielisyyksien ratkaisemista koskevia pelisääntöjä. Osakeyhtiön keskeisin piirre on se, että kyseessä on yrittäjästä erillinen toimijansa. Yrittäjänä et siis ole henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista

Kaikilla osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus hoitaa yhtiön hallinnon ja vastaa sen toiminnasta. Osakeyhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja päivittäistä toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Laissa ei tarkemmin määritellä kokoustiheyttä tai tiettyjen kokouksien pakollisuutta. Tämä johtuu siitä,

että hallitus on ensisijaisesti toimeenpaneva ja päättävä elin, joka kokoontuu ainoastaan silloin kun se on tarpeen, eikä esimerkiksi tietyin väliajoin. Osakeyhtiöllä on siis lähtökohtaisesti vapaus järjestää hallituksen kokoontuminen haluamallaan tavalla ja haluamassaan määrin. Asianmukainen kokoustiheys vaihteleekin huomattavasti yhtiöittäin. Hallituksen jäsenten lisäksi myös muu henkilö voi hallituksen niin päättäessä osallistua kokoukseen.

Osakeyhtiö on suomen yleisin yhtiömuoto, noin 51 % osuudella suomen yrityksistä, jonka kautta se on monesti myös paras yhtiömuoto. Jokaisen yritystä perustavan kannattaa miettiä, mikä yhtiömuoto sopii juuri siihen liikeideaan. Osakeyhtiö sopisi tiimiyritykseen hyvin, sillä erityisesti oppimisen kannalta se on paras vaihtoehto. Tulevaisuudessa yrityksiä perustaessa tuskin tulet valinneeksi osuuskuntaa, tästä syystä osakeyhtiö olisi paras vaihtoehto, josta saa kokemusta, oppia ja näkemyksiä.

Osakeyhtiö sopii hyvin kasvuhakuiseen liiketoimintaan, jossa liikkuu vähintään jonkin verran pääomia. Rajoitetun vastuunsa puolesta yrittäjän riskit pysyvät tällöin maltillisina, vaikka nollien määrä sopimussummien perässä alkaisikin kasvaa. Osakeyhtiöön on myös kätevä ottaa mukaan uusia liikekumppaneita tai ulkopuolisia sijoittajia. Omistuspohjaa on helppo jakaa oy:n osakkeisiin ja niiden määrään perustuen. Yrittäjänä saat nostettua osakeyhtiöstäsi rahaa ulos joko palkkana tai osinkoina. Maksettava palkka vähentää yrityksesi tulosta, josta maksetaan 20 prosentin yhteisövero. Tuloksestaan osakeyhtiö voi jakaa omistajilleen osinkoa. Osakeyhtiö on markkinoinnissa parempi, ja on ulospäin uskottavamman näköinen. Se antaa ulospäin muille yrityksille ja kuluttajille paremman kuvan. Osuuskunnalla pystyy tekemään paljon samoja asioita, mutta monesti pienet erot ratkaisevat. Osakeyhtiö on erinomainen vaihtoehto rikkoa perinteitä.

Osuuskunta

Osuuskunta on yhtiömuoto, minkä tarkoituksena on sen jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Toiminnan tarkoituksesta voidaan säännöissä määrätä toisin ja se voi olla esimerkiksi voiton tavoitteleminen. Osuuskunnan sääntely on melko samanlaista kuin osakeyhtiössä.

Osuuskunnalla ei ole kiinteää osuuspääomaa, vaan se vaihtelee jäsenien määrän mukaan. Jäseneksi voi liittyä kuka vaan, mutta liittymisen edellytyksistä voidaan määritellä säännöissä. Uudet jäsenet hyväksyvät hallitus. Osuuskunnassa jäsenet käyttävät samankaltaista valtaa kuin osakkeenomistajat osakeyhtiöissä. Perustamiskulu on vain 380 euron käsittelymaksu kaupparekisteriin tehtävässä ilmoituksessa. Alkupääomaa ei tarvita osuuskuntaa perustaessa.

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustavat osakkaat liittyvät samalla osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunta perustetaan tekemällä sille perustamissopimus. Sopimus päivätään, ja sen allekirjoittavat perustajajäsenet. Sopimuksessa tulee osuuskuntalain mukaan aina mainita perustamissopimuksen päivänmäärä, kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet, osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä eli merkintähinta, osuuden maksuaika ja osuuskunnan hallituksen jäsenet. Lisäksi tietyin edellytyksin perustamissopimuksessa tulee mainita osuuskunnan säännöt, määräys tilikaudesta ja toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat, jos osuuskunnassa on tämän kaltainen elin.

Osuuskunta on kelvollinen vaihtoehto yrittämiseen, kun isompi yhteisö lähtee testaamaan eri liiketoimintamalleja. Se on turvallinen alusta kokeilla eri projekteja ja hankkeita. Osuuskunnan plussia on sen halpa perustaminen, taloudellinen vastuu on rajoitettu, tasapuolinen kaikille, kätevä alusta yrittäjyyteen, tekeminen sosiaalista ja voit useimmiten toimia yrittäjämaisesti ilman, että olet virallisesti yrittäjä.

Osuuskunnan miinuksia ovat taas jäsenten vaihtelevuudet, yrityksen uskottavuus ja kun mukana on monta eri jäsentä, päätöksien tekeminen on vaikeampaa ja hitaampaa.

Mitä yhteistä?

Osuuskunta ja osakeyhtiö yhtiömuodot ovat melko samanlaiset. Molemmat yhtiömuodot ovat rajatun vastuun yhtiöitä eli molemmissa ollaan vastuussa vain sijoitetun pääoman verran. Molemmat ovat taloudellista liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Kummassakin yhtiömuodossa hallintorakenne on melko samanlainen. Molemmissa on johto eli toimitusjohtaja ja muu johto. Osuuskunnassa on hallintoneuvosto mitä ei osakeyhtiössä ole, mutta osakeyhtiössä samaa tarkoittava on hallitus. Osuuskunnassa on säännöt ja osakeyhtiöissä yhtiöjärjestys, nämä tarkoittavat samaa asiaa. Näillä voidaan muokata osuuskunnasta ja osakeyhtiöstä melkein samanlaisia, jos halutaan.

Mitä eroa?

Olennaisin ero kyseisillä yhtiömuodoilla on yhtiön toiminnan tarkoitus. Osakeyhtiössä tarkoituksena on tuottaa voittoa sen osakkeen omistajille. Osuuskunnan tarkoitus taas on sen jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita.

Osuuskunnan tarkoituksen voi myös määritellä voittoa tavoittelevaksi. Osakeyhtiön osakkeiden omistajuus ei ole sidottu sen yhtiön käyttöön. Eli yhtiössä voi olla mukana sijoittajia, jotka eivät ole käytännön toiminnassa mukana. Osuuskunnassa omistaja on yleensä käyttäjä omistaja. Osuuskunnassa on yleensä jokaisella jäsenellä vain yksi ääni, kun taas osakeyhtiössä äänivalta on sidottu omistettujen osakkeiden lukumäärään. Eli joku yksittäinen elin voi omistaa yhtiöstä 51% ja tällöin heillä on päätäntävalta yhtiössä.

Ulkopuolisen pääoman hankkiminen on huomattavasti helpompaa, kun osuuskunnassa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, ettei osuuskuntia tunneta niin hyvin yleisesti. Väite on myös toisaalta väärä, sillä esimerkiksi akatemian historiassa kukaan osuuskunta ei ole jäänyt ilman rahoitusta tosipaikan tullen. Osuuskuntiin liittyy paljon ennakkoluuloja ja ei yleensä tiedetä sitä, että osakeyhtiö ja osuuskunta on yhteisöinä melkein samanlaisia. Näitä ennakkoluuloja akatemialla rikotaan.

 

Pohdinta

Kumpi sitten on parempi? Kysymystä kannattaa lähestyä siltä kantilta, että kumpi yhtiömuodoista olisi sopivampi meille?

Proakatemialla suurin osa tiimiyrityksistä on osuuskuntia. Tämä oletetusti johtuu siitä, ettei yleensä alussa ole mitään selvää ideaa vaan halutaan kokeilla monia eri projekteja. Osuuskunta toimii siihen hyvänä alustana. Ennen vuotta 2020 osuuskunta on ollut myös halvempi perustaa. Osakeyhtiön perustamiseen tarvitsi ennen uutta muutosta sijoittaa 2500 euroa alkupääomaa perustamiskulujen lisäksi. Tämä saattoi olla myös aloittaville yrittäjille liian iso kynnys perustaa osakeyhtiö. Nykyään pöytä on kääntynyt ja osakeyhtiön perustaminen on itseasiassa jopa 105 euroa halvempaa. Käytännön tasolla osuuskunta ja osakeyhtiö eivät juuri eroa toisistaan ja byrokratian määrä on sama. Säännöillä, yhtiöjärjestyksellä ja osakassopimuksilla, jotka siis molempiin tullaan tekemään, voidaan hioa kummistakin yhtiömuodoista mieluisat omalle tiimille. Akatemialla on myös tapauksia, missä toimitaan osuuskuntana, mutta ollaan siinä mukana osakeyhtiöllä. Miksi perustaa aluksi osuuskunta, mikä on kalliimpi perustaa, joka ennemmin tai myöhemmin muutetaan osakeyhtiöksi. Tiimi numero kaksi päätyi loppupeleissä valitsemaan itselleen sopivaksi yhtiömuodoksi osuuskunnan, koska kävimme yhdessä läpi omia hyötyjämme molemmista ja ilman vielä tarkkaa suuntaa/ideaa osuuskunta palvelee parhaiten.

 

Lähteet

 

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/osuuskunta-318169#

 

https://yrityksen-perustaminen.net/osuuskunnan-perustaminen/

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Osakeyhtiö_(Suomi)

 

https://www.minilex.fi/a/osakassopimus

 

https://yrityksen-perustaminen.net/osakeyhtion-perustaminen/

 

https://go.accountor.fi/yritysmuodon-valinta/

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbQinvYz-c0&feature=emb_logo

Kommentit
Kommentoi