Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Osuuskunnan varojenjakotavat ja ylijäämän verotusKirjoittanut: Jesse Vuori - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tutkin osuuskuntalakia yhdessä lakipuolta opiskelevan siskoni kanssa. Selvitimme osuuskuntalain mukaisia laillisia varojenjakotapoja. Selvitimme myös, miten osuuskunnan jäsenille jaettavaa ylijäämää verotetaan. Seuraava teksti on faktapohjaista koontia aiheen tiimoilta lakitekstiä tulkiten.

Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan laillisia varojenjakotapoja ovat ylijäämän jakaminen ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta, osuuden palautus, osuus- ja osakepääoman sekä vararahaston alentaminen, omien osuuksien ja osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen sekä osuuskunnan purkaminen ja rekisteristä poistaminen. Osuuskunnan varoja voidaan jakaa osuuskunnan jäsenille ja osuuksien ja mahdollisten osakkeiden omistajille. (Osuuskuntalaki 421/2013, 16 luku 1 §.) Osuuskunnan tuottama ylijäämä kuuluu osuuskuntalain pääsäännön mukaisesti osuuskunnalle, mutta ylijäämää saadaan jakaa osuuskunnan jäsenille ja osuuksien ja osakkeiden omistajille, jos säännöissä niin määrätään (Osuuskuntalaki, 16 luku 5 §).

Osuuskunnan jäsenen julkisesti noteeraamattomasta osuuskunnasta saama ylijäämä on 25 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttisesti verovapaata tuloa aina 5 000 euron vuotuiseen määrään saakka. Osuuskunnan jäsenen samana verovuonna eri osuuskunnista saatujen ylijäämien ylittäessä 5 000 euroa, tämän 5 000 euron rajan ylittävä ylijäämä on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttisesti verovapaata tuloa. (Immonen ym. 2015, 152; Tuloverolaki, 2 luku 33 e § 3 mom.; Verohallinnon ohje. Osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta.)

Pääsäännöstä poiketen ylijäämä voidaan tietyin edellytyksin jakaa ansiotulo- ja pääomatulo-osuuteen. Jako on mahdollinen osuuskunnissa, joissa on ylijäämänjaon päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä. (Immonen ym. 2015, 153.) ”Jäsenmäärän lisäksi mahdollisuus jakoon edellyttää, että verovuonna saatu ylijäämä ylittää määrän, joka vastaa kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa verovelvollisen kaikista kyseessä olevan osuuskunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle määrälle” (Immonen ym. 2015, 153). Tuloverolain toisen luvun 33 e § mukaisesti ”osuuskunnassa, jossa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän
tilikauden lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä, osuuskunnan jäsenen saama ylijäämä on 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttisesti verovapaata tuloa siltä osin kuin osuuskunnasta saatu ylijäämä ylittää määrän, joka vastaa kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa verovelvollisen
kaikista kyseessä olevan osuuskunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle määrälle” (Tuloverolaki, 2 luku 33 e § 4 mom.).

Jos julkisesti noteeraamattomassa osuuskunnassa on siis alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä, verotetaan saatua ylijäämää samoin kuin vähintään 500 jäsenen osuuskunnan ylijäämää siihen määrään asti, mikä vastaa verovelvollisen osuuskunnan osuuksista ja osakkeista kyseisen osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle määrälle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa. Alle 500 jäsenen osuuskunnasta saadun ylijäämän ylittäessä kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton, on yli menevästä määrästä 75 prosenttia
veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. (Tuloverolaki, 2 luku 33 e § 4 mom.; Verohallinnon ohje. Osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta.)

Kommentoi