Tampere
26 May, Sunday
18° C

Proakatemian esseepankki

Oppimispäiväkirja – Tulevaisuuden hallitusosaaminenKirjoittanut: Tuomas Santala - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Oppimispäiväkirja  – Tulevaisuuden hallitusosaaminen 2022

 

Avaus

Kirjoitan tämän oppimispäiväkirjan oppimani perusteella, enkä etsi tai kaiva tietoa kurssilla läpikäydyistä materiaaleista tai muista lähteistä, jotta oppimispäiväkirja vastaa todellista kerryttämääni tietoa.

 

 

1.    Merkityksellisimmät opit luennoilta ja kurssikirjallisuudesta

1.1. Hallitus liiketoiminnan kehittäjänä

 

Hallitustoiminnan ymmärtämisen takaamiseksi täytyy ensin ymmärtää hallituksen rooli organisaatiossa sekä hallituksen yleisimmät tehtävät. Hallituksen rooli saattaa olla erilainen erilaisissa organisaatioissa mutta yleisesti hallitustyöskentely yhdistetään erilaisten yritysten johtoportaaksi. Tulevaisuuden hallitusosaaminen kurssilla keskityttiinkin pääasiassa yritysten hallitustoimintaan. Helpoin tapa hahmottaa hallituksen yleisin asema organisaation hierarkiassa on tarkastella hierarkiaportaikkoa, joka toteutuu seuraavalla tavalla:

Omistajat – Omistajat ovat ylin porras. Omistajat päättävät hallituksen jäsenet. Omistajat eivät välttämättä osallistu yrityksen päivittäiseen pyörittämiseen.

–>

Halllitus – Omistajien jälkeen seuraavana hierarkiaportaassa on hallitus. Hallitus valvoo yrityksen toimintaa niin, että se on kannattavaa, omistajatavoitteita tavoitteleva sekä laillista.

–>

Operatiivinen johto – Operatiivinen johto tarkoittaa yrityksen päivittäisten asioiden johtamista. Toimitusjohtaja on operatiivisen toiminnan johtaja, jonka hallitus valitsee.

–>

Muut – Muut esimiehet ja kaikki muut työntekijät.

Omistajat ovat siis yrityksen hierarkian ylimmällä paikalla. Hallituksen valitsee omistajat ja hallituksen tehtävä on paitsi valvoa yrityksen laillista ja kannattavaa liiketoimintaa, myös toteuttaa omistajatavoitetta. Omistajatavoite on yleensä yrityksen missio, jonka omistajat ovat yrityksen perustaessa sillä asettaneet. On hyvä tiedostaa, että yrityksen johtohierarkia on erikokoisissa yrityksissä hyvin erilainen. Pienissä startup-yrityksissä sama henkilö saattaa olla omistaja, hallituksen jäsen tai puheenjohtaja, operatiivisen toiminnan johtaja ja samalla suorittaa tavallisen työntekijän työtehtäviä. Mitä suurempi yritys – sitä tärkeämpi on johdon järjestelmällinen porrastaminen ja vastuualueiden delegoiminen niille tarkoitetuille toiminnoille ja toimijoille.

Kurssilla keskityttiin nimenomaan hallituksen toimintaan erilaisissa organisaatioissa (pääasiassa yrityksissä), joka on helposti pääteltävissä kurssin nimestä. Mutta kurssin aikana sivuttiin myös esimerkiksi toimitusjohtajan ja omistajien asemaa yrityksien toiminnassa.

Niin hallitustyöskentelystä, kuin kaikesta muustakin työskentelystä on hyvä ymmärtää, että vallan mukana tulee vastuu. Hallituksen jäsenet ovat vastuussa yrityksen kannattavasta ja laillisesta pyörittämisestä. Jos yritys on kassakriisissä tai ei pysty hoitamaan liiketoimintaansa laillisin keinoin, hallituksen jäsenet ottavat vastuun seuraamuksista. Hallitustyöskentelyssä tärkeään asemaan nousee yritystoiminnan asiantuntijuus sekä kokemus erilaisten toimijoiden hallituksissa työskentelystä. Usein yrityksen hallituksessa on omistajia sekä ulkopuolisia hallitusammattilaisia. Hallitusta järjestäessä on hyvä pitää tasapaino omistajien ja asiantuntijoiden välillä, jotta yrityksen johdolla on ”oma lehmä ojassa” sekä ulkopuolista asiantuntijuutta. Usein esimerkiksi sijoitusmaailmassa pidetään ehdottoman tärkeänä sitä, että yrityksen johto on sitoutettu yrityksen toimintaan yrityksen omistajuudella.

Hallituksen keskeisin tehtävä on kehittää ja valvoa yrityksen liiketoimintaa niin, että se on laillista, kannattavaa sekä omistajatavoitteita tavoittelevaa.

 

1.2. Oivaltava ja vastuullinen hallitus

Vastuullisuus on nykyajan suurimpia megatrendejä. On siis selvää, että vastuullisuuden merkitys korostuu myös hallitustyöskentelyssä. Vastuullisuus yhdistetään usein virheellisesti ainoastaan ekologisuuteen. Vastuullisuus tarkoittaa yrityksessä paljon muutakin. Vastuullisuus voidaan jakaa hallitustyöskentelyssä kolmeen suurimpaan osioon:

 • Ekologiset vaikutukset
 • Taloudelliset vaikutukset
 • Sosiaaliset vaikutukset

Ekologisuus on vihreän siirtymän siivellä todella iso ja tärkeä aihealue jokaiselle yritykselle. Se mikä yleensä tuo ristiriitoja ekologisen liiketoiminnan pariin on kysymys ekologisuuden ja kannattavuuden vaikutuksista toisiinsa. Jos katsotaan isoa kuvaa kapitalismin vapaasta markkinataloudesta, voidaan todeta, että ihmisten hyvinvointi on kasvanut eksponentiaalisesti vapaassa markkinaympäristössä. Samaan aikaan kuitenkin ympäristö kärsii markkinatalouden toimijoiden toimista. Talouskasvun hidastaminen ympäristön säästämiseksi hidastaa tai heikentää ihmisten hyvinvointia. Kysymys ekologisuuden edistämisestä ei siis ole helppo.

Ekologisuuteen voi vaikuttaa jokainen yritys. Isojen yritysten voi olla helpompaa mukauttaa toimintaa ekologiseen suuntaan, mutta pienemmillä tai heikommin menestyvillä yrityksillä ekologisen toiminnan tavoitteleminen voi tarkoittaa liiketoiminnan kannattamattomuutta. Tämän takia jokaisen uuden yrityksen ja hallituksen on tärkeää alusta alkaen tutkia markkinaympäristöä ja sitä, millaiset edellytykset muuttuvassa maailmassa on harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Ekologisuuden takaamiseksi on aloitettu sääntelemään erilaisia liiketoimintoja parempaan kestävän kehityksen suuntaan. On myös hyvä huomata, että ekologisuus avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -ympäristöjä uusille toimijoille.

Tärkeitä ekologisen vastuun hallintaan liittyviä asioita ovat esimerkiksi raaka-aineiden valinnat ja käyttö, päästöt, valmistusprosessit, energian käyttö ja tuotteiden käyttöikä.

Taloudellinen vastuu on jokaisella hallituksella. Esimerkiksi osakeyhtiölaki velvoittaa yritystä toimimaan maksimaalisen tuottavasti omistajilleen. Osakeyhtiön tehtävä lain mukaan on siis maksimoida omistajien tuotto. Hallitus vastaa yrityksen laillisesta toiminnasta, johon liittyy olennaisesti taloudelliset asiat. (Osakeyhtiölaki 2006)

Tärkeitä taloudellisen vastuun hallintaan liittyviä asioita ovat esimerkiksi terveiden liiketoimintaedellytyksien turvaaminen, lakisääteisten tehtävien hoitaminen ja taloudellisen menestyksen positiivinen heijastuminen verkostoille, kumppaneille ja muille sidosryhmille.

Sosiaalinen vastuu koskee esimerkiksi tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, vaikutuksia sidosryhmiin sekä henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvointia.

Kaikkien näiden kolmen vastuualueen onnistuminen on vaikeaa. Joissain tilanteissa ne saattavat olla ristiriidassa keskenään. Esim, ekologisuus vs. kannattavuus ja omistajien voiton maksimointi vs. henkilöstön hyvinvointi. Kannattavimpaan ja kestävimpään liiketoimintaan päästään kuitenkin vain kaikki nämä kolme vastuualuetta huomioimalla ja niiden mukaisia arvoja noudattamalla.

1.3. Hallitus ja käytännön strategiatyö

Hallituksen tehtävien onnistumiseksi hallituksen on noudatettava omistajastrategiaa tai luotava organisaatiolla sellainen strategia, joka vastaa omistajatavoitteita ja mahdollistaa organisaation menestyksen. Strategian avulla yrityksen missio, visio ja arvot toteuttavat kannattavaa liiketoimintaa. Strategiaprosessia voi kuvailla organisaation pelikirjaksi.

Strategiassa tärkeää on se, että se ei ainoastaan lue taukohuoneen ilmoitustaululla. Strategian toteutumisen tulee näkyä organisaation jokaisella tasolla. Omistajasta työntekijään. Strategian on oltava läpinäkyvä, helposti ymmärrettävä ja sen toteutumista tulee olla mahdollista seurata. On toimitusjohtajan ja hallituksen tehtävä varmistaa, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää strategian.

Jokaisen strategian tärkein elementti on henkilöstön tahto. Jos itse työn suorittajat eivät pysty tai halua sitoutua strategian toteuttamiseen, strategia on turha. Jo strategian kehittämis- ja implementointivaiheessa on hyvä ottaa henkilöstö mukaan prosessiin, jotta strategiasta saataisiin mahdollisimman hyödyllinen. Yrityksissä yksi strategian tärkeimpiä asioita on henkilöstökokemus, jolla on suora korrelaatio asiakaskokemuksen kanssa.

Strategiaa suunnitellessa on osattava hahmottaa markkinoiden ja yrityksen nykytila sekä pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen. Mitä kirkkaammat ovat tulevaisuuden näkymät, sitä helpommin strategian saa vastaamaan yrityksen tavoitteita.

Strategiaa miettiessä ainakin seuraavat asiat tulee ottaa huomioon:

 • Henkilöstön tahto
 • Omistajien tahto
 • Lähtökohta-olettamukset
 • Markkinoiden ja yrityksen nykytila sekä tulevaisuuden näkymät
 • Kilpailijat
 • Riskit
 • Tavoitteet ja palkitseminen

 

1.4. Startup- ja kasvuyritysten erityispiirteet

Hallitustyöskentelyyn vaikuttaa olennaisesti yrityksen koko. Kuten aikaisemmin mainitsin pienessä yrityksessä johtoportaat voi erota paljon ison yrityksen johtoportaista. Suurin osa suomalaisista yrityksistä onkin pk-yrityksiä, jossa suuret hierarkia-asetelmat eivät välttämättä toteudu. Tämän takia on tärkeää ymmärtää, miten pienempien yrityksien hallitustyöskentely eroaa suurista yrityksistä.

Startup-yrityksissä hallituksista usein puuttuu asiantuntijuus ja vahva kokemus hallitustyöskentelystä. Usein uusien yritysten perustajat edustavat yritystä itse hallituksessa ja toiminta keskittyy pitkälti yritysideaan ja siitä innostumiseen. Hallituksen tärkeä tehtävä on kyseenalaistaa ja ohjata yritystä kestävään ja kannattavaan suuntaan. Innostunut yrittäjä saattaa sokaistua sudenkuopille, joiden kanssa kokeneemmat hallitustyöskentelijät ovat olleet tekemisissä. Startup-yrityksissä hallituksen onkin todella tärkeää omata intohimoa ja innostusta mutta myös rauhallista ja vakaata asiantuntijuutta. Enkelisijoittaminen on hyvä esimerkki siitä, miten startup-yritysten johtoon saadaan lisättyä asiantuntemusta. Enkelisijoittaminen eroaa tavallisesta sijoittamisesta siten, että tavallinen sijoittaja ei yleensä liity yrityksen liiketoiminnan valvomiseen, vaan ainoastaan tarjoaa yritykselle rahaa positiivista tuottoa odottaen. Enkelisijoittaja taas sijoittaa yritykseen paitsi rahaa, myös osaamista ja asiantuntemusta. Startupyrityksille on elintärkeää kasvu-uralla saada asiantuntevaa ohjeistusta, jotta kasvu on hallittua ja riskinhallinta toteutuu.

Dynaaminen hallitus nousee isoon rooliin varsinkin pk-yrityksissä. Dynaamisella hallituksella tarkoitetaan dynaamista työjärjestystä, selkeitä rooleja ja odotuksia, jaettua visiota ja strategiaa, tehokkaita kokousvalmisteluita, inspiroivia kokouksia sekä jatkuvia keskusteluita. Hyvin johdetussa yrityksessä hallitus on toimitusjohtajan esimies, valvoja ja sparraaja. Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyö sekä molempien osapuolien läpinäkyvä työskentely ovat todella tärkeitä asioita.

 

 

 

 

 

1.5. Onnistuminen hallitustyössä

Hallitustyössä onnistuminen vaatii hallituksen roolin ja tehtävien ymmärtämistä. Kun fundamentit hallitustyössä on valmiina, on hyvä mahdollisuus alkaa keräämään lisää tietoa ja taitoa koskien hallitustyöskentelyä.

Hallitustyössä onnistuminen vaatii tietenkin ensin hallituspaikan ja mahdollisuuden onnistumiselle. Puhtaana hallitusammattilaisena voi olla vaikea aloittaa hallitustyöskentelyä. Usein hallitusammattilaiseksi päädytään oman yritystoiminnan perustamisen ja pyörittämisen jälkeen tai sen ohella. Yksi hyvä keino kuitenkin edesauttaa hallituspaikan saamista on kasvattaa erityisasiantuntemusta. Esimerkiksi uusien megatrendien parista. Maailma muuttuu ja kehittyy kasvavalla vauhdilla, eikä kukaan pysty pysymään siinä vauhdissa mukana. Hallitusten diversiteetin kasvaessa eri alojen ja markkina-alueiden asiantuntijoiden tarve on suuri. Opiskelemalla ja hankkimalla kokemusta sellaiselta alueelta, joka ei ole niin sanotusti perinteistä osaamista, voi erottua joukosta ja tuoda uudenlaista arvoa eri organisaatioiden hallituksiin. Tärkeintä on nimenomaan pystyä todistamaan tarjoamansa lisäarvon arvo yritykselle.

Jotta hallitustyössä onnistuminen on mahdollista, on hyvä hahmottaa hallitustyöskentelyn suurimmat ja yleisimmät sudenkuopat, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Yhteisten tavoitteiden ja päämäärien puuttuminen
 • Hallitustyöskentelyn epäonnistuminen on varmaa, jos hallituksen jäsenet eivät tiedä missä yritys on ja mihin sen pitäisi mennä.
 • Hallituksen sisäinen voimainkoitos
 • Jos hallituksen jäsenillä on oma yrityksen ulkopuolinen agenda ajettavana, voi onnistuminen olla hankalaa. Hallituksessa pitää pyrkiä noudattamaan nimenomaan omistajien ja sitä kautta yrityksen omaa kannattavaa ja tuottavaa agendaa. Hyvä esimerkki hallituksen sisäisestä voimainkoitoksesta on esimerkiksi Länsimetron poliitikkohallitus.
 • Johtajuuden puute
 • Hallituksen puheenjohtajan on otettava vetovastuu hallituksen toiminnasta. Jos kukaan ei johda, mitään ei tapahdu. Jos kaikki johtaa, päätöksiä ei saada aikaiseksi.
 • Puheenjohtajan on oltava kyvykäs johtamaan ja ymmärtämään kanssatyöskentelijöitä.
 • Taidon ja ydinosaamisen puute
 • Jos hallituksesta puuttuu oleellista osaamista, epäonnistuminen on varmaa. Tämän takia suurin osa uusista yrityksistä päättyy konkurssiin. Osaavat hallitusammattilaiset sekä eri alojen asiantuntijat ovat edellytys mahdollisimman menestyvälle hallitukselle.
 • Hallituksen jäsenten samanlaisuus
 • Jos kaikki hallituksen jäsenet ovat saman alan asiantuntijoita, ei hallituksessa ole tarpeeksi suurta eri näkökulmien ja osaamisen kirjoa.
 • Hallitusta järjestäessä tulee kerätä erilaisia ja eri taitoja omaavia ihmisiä puhaltamaan yhteen hiileen.
 • Moderni diversiteettinen hallitus koostuu eri ikäisistä erilaisista osaajista.

 

 

2.    Yritysvierailu

Kurssiin kuului myös ryhmissä suoritetut yritysvierailut. Ryhmäni vieraili (valitettavasti etänä) Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheilla. Huomasimme, että kurssin aikana luennoilla ja keskusteluissa esiintyneet teemat esiintyivät myös Tampereen Raitiotie Oy:n hallitustyöskentelyssä. Suurimmat teemat yritysvierailulla olivat hallitustyöskentelyn avoimuuden tärkeys, hallituksen ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö ja strategian merkitys.

Tampereen Raitiotie Oy:n yritysvierailu oli siitä näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen, että yhtiö on julkisen toimijan omistuksessa. Perinteinen omistajille tuoton maksimointi ei ollut TRO:n toiminnan ydin. TRO:n ei myöskään ole tarkoitus tehdä pitkäaikaista kannattavaa liiketoimintaa, vaan se on Tampereen kaupungin projekti, joka on yhtiöitetty toiminnan tehostamiseksi ja joustavoittamiseksi. Tampereen kaupungille projektista syntyvät hyödyt tulevat pitkässä juoksussa olemaan tietenkin kannattavat. TRO:n projektin omistajatavoitteet olivat projektin budjetissa ja määräajassa pysyminen. Tässä TRO onnistui yllättävänkin hyvin. TRO:n puolelta esitettiin vahvasti, että hallituksen koostuminen poliitikkojen sijaan alan asiantuntijoista oli avain strategiassa pysymiseen ja tehokkaaseen toimintaan.

3.    Mitä otan itse heti käyttöön?

Edustan itse yrittäjyys ja tiimijohtaminen -koulutusohjelman mukaisesti perustettua tiimiyritystä hallituksen jäsenenä. Kurssin aikana oli hauska huomata kuinka tiimiyrityksessämmekin esille noussutta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä painotettiin luennoitsijoiden ja hallitusammattilaisten toimesta. Avoimen hallitustyöskentelyn merkitys on noussut tiimiyrityksessämme suureen rooliin. Olemme aloittaneet avoimuuteen perustuvat strategian suunnittelun ja implementoinnin tiimiyrityksessämme ja tältä kurssilta sai paljon neuvoja ja keinoja strategian tärkeyteen ja onnistumiseen liittyen.

Tiimiyrityksessämme on 20 jäsentä, joista jokainen on omistaja 5 prosentin omistajuudella. Hallitus koostuu siis omistajista. Yrityksessämme toteutuu tilanne, jossa omistaja on hallituksen jäsen ja samalla operatiivisen toiminnan johtaja sekä itse työntekijän työtehtävien parissa työskentelevä. Yksi tiimiyrityksemme tarkoituksista on kokeilla erilaisia liiketoimintamalleja ja -alueita, joiden kautta tavoitteena on tiedon jakaminen tiimiläisten välillä. Pääasiallinen tavoitteemme ei ole maksimoida omistajien tuottoa. Tämän takia yhtiömuotomme onkin osuuskunta.

4.    Miten kurssi vastasi odotuksiani?

Kurssia mainostettiin tutkinto-ohjelmassamme paljon. Tästä syystä itsekin löysin kurssin ja sinne ilmoittauduin. Tavoitteenani oli oppia hallitustyöskentelystä ja sitä kautta ymmärtää kannattavan liiketoiminnan eri osia, joita voin sitten tuoda tiimiläisteni tietoon ja käyttää oppimiani asioita tiimiyrityksessä käytännön tasolla.

Tunnen, että tavoitteeni täyttyi. Kurssi oli hyvin suunniteltu ja luentoja oli pitämässä erilaisten hallitusten edustajia, jolloin esille tuli erilaisia toimintatapoja ja näkökulmia. Kurssilla huomasi kuitenkin monien eri vierailijoiden ansiosta, että jonkinlainen kultainen keskitie hallitustyöskentelyssä on olemassa, jonka lainalaisuuksia noudattamalla menestymisen mahdollisuudet ovat suurimmat.

Lähteet:

 

Osakeyhtiölaki 2006. 5 § (21.7.2006/624) Toiminnan tarkoitus. Viitattu 6.3.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

 

 

 

 

22-vuotias yrittäjänalku.

Kommentit
 • Elina Valve

  Kirjoituksesi perusteella kurssi on ollut kattava ja opin jo itse monta uutta asiaa pelkästään sinun muistiinpanojesi kautta; Enkelisijoittaminen on hyvä esimerkki siitä, miten startup-yritysten johtoon saadaan lisättyä asiantuntemusta.

  1.5.2022
Kommentoi