Tampere
28 May, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Opit ja kopit LeanistäKirjoittanut: Atte Takamaa - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Lean Startup
Eric Ries
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

JOHDANTO

Eric Riesin The Lean Startup on kirja, joka on merkittävästi muokannut yrittäjien ja yritysten tapaa lähestyä innovaatioita, tuotekehitystä ja kasvua. Vuonna 2011 julkaistusta kirjasta on muodostunut yrittäjyyden perusteksti ja sen käytännöt on omaksunut startupit, vakiintuneet yritykset sekä korkeakoulut. Tämän yhteenvedon tarkoituksena on tarjota kattava yleiskatsaus Lean Startupissa esitellyistä keskeisistä käsitteistä, periaatteista ja menetelmistä.

 

LEAN STARTUP -FILOSOFIA

Pohjimmiltaan The Lean Startup edistää perustavanlaatuista muutosta yrittäjien ja organisaatioiden ajattelussa yrityksen rakentamisesta ja kasvattamisesta. Ries (2011) väittää, että perinteinen lähestymistapa, jolle on ominaista laaja suunnittelu, suuret tuotelanseeraukset ja suurenmoisen vision tavoittelu, on luonnostaan virheellinen. Sen sijaan hän kannattaa kevyempää, käytännönläheisempää lähestymistapaa, jossa korostetaan vahvasti validoitua oppimista, hypoteesien testausta ja asiakaspalautetta (Ries 2011).

Ries (2011) esittelee startupin käsitteen organisaationa, joka on sitoutunut luomaan jotain uutta äärimmäisen epävarmuuden olosuhteissa. Hän erottaa kaksi epävarmuuden tyyppiä: tunnetut tuntemattomat ja tuntemattomat tuntemattomat. Tunnetut tuntemattomat ovat epävarmuustekijöitä, joihin voidaan puuttua tiukan testauksen ja kokeilun avulla, kun taas tuntemattomat tuntemattomat ovat ennakoimattomia haasteita, jotka eivät kuulu perinteisen suunnittelun piiriin. (Ries 2011.)

 

AVAINKÄSITTEET

Rakenna-Mittaa-Opi

Yksi Lean-metodologian keskeisistä periaatteista on Build-Measure-Learn (BML) -palautesilmukka. Tämä sykli toimii pohjana järjestelmällisemmälle lähestymistavalle tuotekehitykseen. Se koostuu kolmesta avainvaiheesta:

 

Rakenna

Tässä vaiheessa keskitytään kehittämään Minimum Viable Product (MVP), joka on pienin, yksinkertaisin versio tuotteesta, joka mahdollistaa startup-yritysten hypoteesien nopean testauksen. MVP on suunniteltu rakennettavaksi nopeasti ja pienin kustannuksin. Tämä mahdollistaa startupin epäonnistumisen ja oppimisen tehokkaammin sekä voittavien tulosten saavuttamisen nopeammin.

 

Mittaa

Kun MVP on asiakkaiden käsissä, on ratkaisevan tärkeää kerätä tietoja sen suorituskyvyn arvioimiseksi. Ries (2011) korostaa toiminnallisten mittareiden merkitystä, sillä ne antavat käsityksen liiketoiminnan tärkeimmistä tekijöistä. Jos startup esimerkiksi seuraa vääriä mittareita, esimerkiksi tarkastelee saapuvia uusia asiakkaita, mutta jättää huomiotta asiakkaan hankintakustannukset ja asiakaskohtaiset voitot, he voivat virheellisesti ajatella startupin onnistuvan, vaikka jokainen uusi asiakas menettää heille rahaa.

 

Opi

Kerätyn tiedon ja palautteen perusteella startup voi tehdä tietoisia päätöksiä seuraavista vaiheista. Oppiminen sisältää hypoteesien vahvistamisen tai kumoamisen, muutosten tekemisen tuotteeseen ja sen päättämisen, käännytäänkö (muutetaan suuntaa) vai pysytäänkö (jatketaan nykyistä polkua). (Ries 2011.)

 

Validoitu oppiminen

BML-syklin keskeinen tulos on validoitu oppiminen, joka viittaa tiedon hankintaprosessiin, joka validoidaan todellisten tulosten perusteella. Ries (2011) väittää, että startup-yritysten tulisi pyrkiä testaamaan oletuksiaan tiukasti sen sijaan, että luottaisivat intuitioon tai oletuksiin. Validoitu oppiminen antaa startupille mahdollisuuden tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä ja vähentää epävarmuuteen liittyviä riskejä. (Ries 2011.)

 

Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) -konsepti on olennainen Lean-metodologiassa. MVP on tuotteen yksinkertaisin versio, joka voidaan rakentaa hypoteesin testaamiseen tai markkinoiden tiettyyn tarpeeseen. Se ei ole täysin varusteltu tuote, vaan väline oppimiseen ja palautteen saamiseen. MVP palvelee useita tärkeitä tarkoituksia:

  • Se mahdollistaa nopean kehityksen ja testauksen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
  • Sen avulla startup-yritykset voivat olla yhteydessä todellisiin asiakkaisiin ja kerätä arvokkaita oivalluksia.
  • Se vähentää laajan rahoituksen tarvetta ennen tuotteen lanseerausta, sillä se tuottaa kassavirtaa alusta alkaen.
  • Se auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan tuotteen sopivuuden markkinoille vahvistamalla tai mitätöimällä hypoteeseja. (Ries 2011.)

 

Kasvun kolme moottoria

Ries (2011) esittelee viitekehyksen, joka luokittelee startup-yritysten kasvun kolme moottoria. Nämä moottorit ovat:

  • Kasvun tahmea moottori: Tämä moottori perustuu olemassa olevien asiakkaiden säilyttämiseen tarjoamalla heille lisäarvoa ja varmistamalla, että he pysyvät sitoutuneina ja uskollisina. Se sisältää taktiikoita, kuten käyttökokemuksen parantamista ja asiakastyytyväisyyden lisäämistä.
  • Kasvun viraalimoottori: Tässä moottorissa asiakkaat itse ajavat kasvua ohjaamalla uusia asiakkaita tuotteeseen. Viraalikasvu saavutetaan suullisen markkinoinnin, viittausten ja muiden mekanismien avulla, jotka kannustavat käyttäjiä jakamaan tuotteen muiden kanssa.
  • Maksullinen kasvumoottori: Tämä moottori sisältää uusien asiakkaiden hankkimisen käyttämällä rahaa markkinointiin ja mainontaan. Vaikka se vaatii taloudellisia investointeja, se voi olla kannattava strategia, jos asiakashankinnan kustannukset ovat pienemmät kuin asiakkaan tuoma arvo.

Ries (2011) korostaa, että startup-yritysten tulisi harkita valinnassaan, mihin kasvun moottoriin keskittyä, sillä eri moottorit sopivat paremmin erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -konteksteihin. (Ries 2011.)

 

Pivot tai Persevere

Startup-yritykset kohtaavat usein päätöksenteon hetkiä, jolloin heidän on päätettävä, kääntyvätkö vai jatkavatko sitä. Pivot sisältää perustavanlaatuisen muutoksen tuotteeseen, strategiaan tai liiketoimintamalliin sen perusteella, mitä testaamalla ja mittaamalla on opittu. Pivotit voivat olla erilaisia, kuten kohdeasiakassegmentin muuttaminen, tuotteen ominaisuuksien muuttaminen tai jakelukanavan vaihtaminen. (Ries 2011.)

Sitä vastoin sinnikkyys edellyttää nykyisen polun jatkamista uskoen, että nykyinen strategia on vakaa ja että lisäoptimointi johtaa menestykseen. Valinnan kääntymisen ja sinnikkyyden välillä tulisi perustua tietoihin, ja sen tulisi ohjata tavoitetta saavuttaa parempi sopivuus markkinoille. (Ries 2011.)

 

PÄÄTELMÄT

Eric Riesin The Lean Startup on muokannut perusteellisesti sitä, miten yrittäjät ja yritykset suhtautuvat innovaation ja kasvun haasteisiin. Korostamalla validoitua oppimista, hypoteesien testausta, asiakaspalautetta ja rakenna-mittaa-opi -palautesilmukkaa Ries tarjoaa systemaattisen ja tietopohjaisen lähestymistavan yrittäjyyden epävarmuustekijöiden navigointiin. Kirjan käsitteet, kuten MVP ja kolme kasvun moottoria, ovat tulleet olennaiseksi osaksi yrittäjyyden työkalupakkia. (Ries 2011.)

Vaikka Lean-metodologia on kohdannut kritiikkiä, se on edelleen vahva kehys innovaation, ketteryyden ja sopeutumisen edistämiselle nykypäivän dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Sen periaatteet vaikuttavat edelleen startup-yritysten lisäksi myös vakiintuneisiin organisaatioihin, jotka pyrkivät navigoimaan nopeasti muuttuvan markkinaympäristön monimutkaisuudessa.

 

LÄHTEET

Ries, E. 2011. The Lean Startup. Äänikirja. Yhdysvallat: Crown Business.

 

Kommentoi