Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Olkapäävammat yliolan heittolajeissaKirjoittanut: Henri Korhonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Harjoitukset ja kilpaileminen kuormittavat elimistöä fyysisesti hyvin paljon, mikä altistaa urheilijan herkemmin erilaisille sairauksille ja vammoille. Näiltä välttyäkseen urheilijan on huolehdittava riittävistä tukitoimista. Tukitoimilla tarkoitetaan laadukasta ja runsasta ravinnon saantia, riittävää lepoa ja palautumiseen varattua aikaa, psyykkistä valmennusta ja ennaltaehkäisevää tukevaa ja kehittävää voimaharjoittelua. Jos nämä eivät ole riittäviä ja rasitus ylittää urheilijan oman paikallisen tai yleisen kapasiteetin sietää kuormitusta, niin silloin urheilija altistumisen riski sairastumiselle tai loukkaantumiselle kasvaa merkittävästi. Paikallisella kapasiteetilla tarkoitetaan tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvaa kuormitusta sekä niiden kykyä kestää sitä. Yleisellä kapasiteetillä puolestaan tarkoitetaan sairastumisalttiutta ja ylikuormittumista. Vammatyypit voidaan jakaa kahteen luokkaan niiden syntytapansa perusteella. Vaikka syntytavat ovat erilaisia, niillä on kuitenkin yhdistävä tekijä. Kummassakin vammatyypissä kudokseen kohdistuva mekaaninen kuormitus ylittää kudoksen sietokapasiteetin ja saa aikaan kudosvaurion.  

Akuutilla vammalla tarkoitetaan äkillisesti syntynyttä vammaa, jonka voi saada ulkoisen kontaktin seurauksena tai ilman sitä. Ulkoisen kontaktin voi aiheuttaa vartalokontakti esim. taklaus- tai törmäystilanteessa tai pelivälineen osuminen pelaajaan. Tyypillisiä ulkoisen kontaktin aiheuttamia vammoja ovat mm. nivelten vääntymiset, ruhjevammat sekä aivotärähdykset. Ilman ulkoista kontaktia syntyneet akuutit vammat puolestaan johtuvat usein pelaajasta itsestään kiinni olevista tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat mm. puutteet suoritustekniikassa tai heikko liikehallinta. Tällaisessa tilanteessa tyypillisimpiä vammoja ovat nivelten vääntymiset ja lihasrevähdykset, joita nähdään etenkin nopeita kiihdytyksiä, toistuvia suunnanmuutoksia ja äkillisiä pysähdyksiä sisältävien lajien urheilijoilla. Suurin osa akuuteista vammoista on onneksi lieviä ja aiheuttavat näin korkeintaan viikon poissaolon lajin harjoittelusta. Huolellinen kuntouttaminen on silti tärkeää, koska aikaisemmin koetut vammat nostavat huomattavasti uudelleen loukkaantumisen riskiä. 

Ylikuormitusvammoista eli rasitusvammoista koostuu toinen vammatyyppiryhmä. Rasitusvammojen taustalla on usein yksipuolista harjoittelua, liian tiheästi samankaltaista harjoittelua tai yksinkertaisesti vain liikaa harjoittelua määrällisesti kudoksen palautumiskapasiteettiin nähden. Rasitusvamman voi aiheuttaa myös liiallinen tehoharjoittelu, huonot varusteet tai olosuhteet, nopeat muutokset harjoittelussa tai palautumisen huomiotta jättäminen. Edellä mainittuja riskitekijöitä korostaa entisestään urheilijan mahdolliset tekniikkavirheet tai rakenteelliset poikkeavuudet. Nämä tekijät saattavat nostaa paikallisesti tietyn alueen kuormitusta hyvin paljon, jolloin alueelle kehittyy rasitusvamma. Rasitusvammat ovat haastavia, sillä urheilijat usein jatkavat harjoitteluaan ja kilpailuaan siihen pisteeseen, ettei kivun takia pysty enää jatkamaan. Pahimmillaan tämä saattaa johtaa täysipainoisen harjoittelun rajoittamiseen jopa kuukausien ajaksi. 

 

Riskitekijät 

Heikko lihasten elastisuus, lihaskestävyys, rajoittunut olkanivelen ja lonkan liikerata, heikko rangan liikkuvuus sekä lihasheikkous, varsinkin kiertäjäkalvosimen lihaksissa, ovat vaikuttavia tekijöitä, jotka lisäävät mekaanista kuormitusta kudoksissa kineettistä ketjua pitkin. Tämä lisää loukkaantumisriskiä. Kineettisen ketjun oikea aikaisessa aktivoinnissa, liikkeessä ja kehosegmenttien stabiloinnissa on riski kineettisen ketjun epäoptimaaliselle toiminnalle, joka puolestaan on aina riski loukkaantumiselle. 

Loukkaantumisriski suurentuu ja olkanivelen toiminta muuttuu, mikäli jossain kohtaa kineettistä ketjua ilmenee häiriö. Yleisiä häiriöitä yliolan heittämisessä kineettisen ketjun näkökulmasta ovat puutteellinen lihasten välinen koordinaatio, mikä vaikeuttaa lihasaktivaation ajoittamista oikeaan kohtaan. Tämä heikentää voiman välittymistä alaraajoista heittokäteen, mikä puolestaan nostaa loukkaantumisriskiä olkapää vammoille. 

Heittolajit vaativat suuria voimia tuotetuiksi nopeassa ajassa, joka altistaa heittäjän jänteet, lihakset, nivelsiteet ja nivelet korkean kuormituksen vammoille. Heittolajien luonteeseen kuuluvat suuret toistomäärät aikaansaavat kehoon adaptaatioita olkaniveleen, lapa-rintakehäniveleen ja lonkka-lantiokompleksiin. Mikäli harjoittelussa tai suoritustekniikassa on puutteita, voi osa kehon adaptaatioista olla patologisia. Heittokäsi on jatkuvan kuormituksen alaisena toistuvan heittämisen seurauksena. Kasvuvaiheessa olevilla urheilijoilla tämä aiheuttaa luisia adaptaatioita olkanivelen rakenteisiin, koska luiset rakenteet eivät ole vielä täysin päässeet kehittymään. Myös aikainen erikoistuminen nuorena tiettyyn lajiin voi edesauttaa tätä ja toimia riskitekijänä loukkaantumiselle. 

 

Ennaltaehkäisy 

Heittäjän paradoksia kuvaillaan olennaiseksi haasteeksi yliolan heittäjien vammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa – olkanivelen tulee olla tarpeeksi liikkuva heittosuoritukseen, mutta tarpeeksi tukeva ehkäistäkseen vammojen syntymistä. Kykenemättömyys tasapainon säilyttämiseen on ensisijainen syy yliolanheittäjien loukkaantumisten suureen määrään.  

Yleisurheilun heittolajien pitkästä historiasta huolimatta kerättyä tietoa heittovammoista on melko niukasti. Heittolajeista keihäänheiton vaikutuksia olkapäälle on tutkittu eniten sen samankaltaisuuden vuoksi baseball syötön kanssa. Vaikka heittoliikkeissä on eroavaisuuksia, olkanivelen asento ja sinne kohdistuvat voimat 44 loitonnuksen ja suuren ulkokierron vuoksi ovat hyvin samanlaisia. Ennaltaehkäisyn kulmakivenä on harjoittelu ja kilpailu oikeanlaisella lajitekniikalla. 

Voimaharjoittelun on todettu olevan yksi avaintekijöistä vammojen ennaltaehkäisyn kannalta. Akuuttien vammojen sekä rasitusvammojen on todettu vähentyvän voimaharjoittelun osuuden kasvaessa eri lajien harrastajilla. Tutkimusnäytöstä saatavat tulokset osoittavatkin, että akuutit vammat ovat vähentyneet jopa kolmasosan ja myös rasitusvammojen osuus on tippunut yli puolella. Proprioseptiset harjoitteet niin ikään alentavat loukkaantumisen riskiä, kun taas esim. venyttelyllä ei ole todettu olevan asiaan vaikutusta. Ennaltaehkäisyn positiiviset vaikutukset on todistettu toimiviksi eri menetelmillä sekä aikuis-, että junioriurheilijoilla. Yliolan heittäjän loukkaantumisten ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää havaita kipu ja toimintakyvyn rajoitteet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. ”Heittäjän paradoksi” tekee loukkaantumisten ennaltaehkäisemisestä haastavaa. Tämä viittaa kiertäjäkalvosimen rooliin heitossa – urheilijan olkanivel tulee olla tarpeeksi liikkuva heittääkseen, mutta tarpeeksi tukeva estääkseen epästabiiliutta. Tämä tulee huomioida ennaltaehkäisevässä harjoittelussa. 

 

Walker, B. 2014. Urheiluvammat – Ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-Kustannus Oy. 

Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. 2016. Huippu-urheiluvalmennus – Teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. 1. painos. VK-Kustannus Oy. 

Kibler, W.B. & Thomas, S.J. 2012. Pathomechanics of the Throwing Shoulder. Sports Medicine and Arthroscopy Review 20(1), p. 22-29. Luettu 20.7.2021.  

Kibler, W.B., Kuhn, J.E., Wilk, K., Sciascia, A., Moore, S., Laudner, K., Ellenbecker, T., Thigpen, C. & Uhl, T. 2013. The Disabled Throwing Shoulder: Spectrum of Pathology – 10-Year Update. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 29(1), p. 141-161. Julkaistu 28.12.2012. Luettu 23.7.2021. 

Keller, R.A., De Giacomo, A.F., Neumann, J.A., Limpisvasti, O. & Tibone, J.E. 2018. Glenohumeral Internal Rotation Deficit and Risk of Upper Extremity Injury in Overhead Athletes: A Meta-Analysis and Systematic Review. Sports Health 10(2), p. 125-132. Julkaistu 30.1.2018. Luettu 30.6.2021. 

Kommentoi