Tampere
27 May, Monday
25° C

Proakatemian esseepankki

OKR lyhyt oppimääräKirjoittanut: Ville Leino - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

OKR lyhyt oppimäärä

 

 

 

Essee on kirjoitettu Kreapal Oy:n OKR-oppaaseen tutustumisen perusteella. Essee on pintaraapaisu siitä mikä tai mitä OKR on ja miten sen kirjoitus hetkellä ymmärsin. Mikäli haluat tutustua aiheeseen paremmin voin lukematta suositella kirjaa Strategia arkeen OKR-mallilla, jonka ovat kirjoittaneet Juuso Hämäläinen ja Henri Sora.

Mikä ihmeen OKR? OKR tulee sanoista Objectives & Key Results eli suomeksi tavoite ja avaintulokset. Keskiössä ovat ymmärtäminen ja tekeminen, jotta voit ymmärtää paremmin. OKR on malli, jolla on tarkoitus auttaa yritystä saavuttamaan strategiset tavoitteet. Kyseessä on toisin sanoen tavoitejohtamisenmalli. OKR-mallin on kehittänyt Andy Grove ja John Doerr, jotka kehittivät mallin ollessaan töissä Intelillä. Malli on ChatGPT:n mukaan kehitetty 1970-luvulla, mutta vasta Googlen otettua mallin käyttöön vuonna 1999 on siitä tullut laajasti käytetty tavoitejohtamisenmalli ympäri maailmaa. Muutamia tunnettuja OKR-mallia käyttäviä yrityksiä Googlen lisäksi ovat Microsoft, Spotify, Twitter, Uber, LinkedIn ja Facebook.

 

 

 

Mistä on kysymys?

 

OKR:n keskiössä ovat tavoitteet, avaintulokset ja toimenpiteet. Tavoitteet määrittävät mitä organisaatio haluaa saavuttaa. Kreapal Oy:n oppaassa kerrotaan, että tavoitteiden tulee olla haastavia, inspiroivia ja helppoja sisäistää. Tavoitteita asettaessa tulee myös varmistaa, että tavoitteita ei ole liian montaa. Avaintulokset taas ovat faktaperusteisia ja yksiselitteisiä mittareita, joilla voidaan seurata tavoitteisiin pääsemistä. Kreapal Oy:n oppaassa suositellaan, että avaintuloksia tulisi olla 1–3, jokaista tavoitetta kohti. Toimenpiteet ovat puolestaan tehtäviä, joille on luotu aikataulu ja vastuuhenkilö. Niiden avulla varmistetaan avaintulosten ja tavoitteiden saavuttaminen. (Törönen, n.d.)

Oppaassa kerrotaan strategiatyön olevan rikki, jonka takia OKR-malli on useille yrityksille loistava tapa ohjata toimintaa strategian mukaiseen suuntaan. Strategiatyön ongelman kerrotaan olevan se, että useimmissa yrityksissä henkilöstö ei ymmärrä, muista tai tunne strategiaa. Tämä johtaa puolestaan useisiin ongelmiin, joita on esimerkiksi. Päätöksenteko ja asioiden toimeenpanon hitaus ja vaikeus, tehtyjen päätösten arvostelun ja kyräilyn kasvu, kontrollin tarpeen lisääntyminen, oman arvon tunnon puute. (Törönen, n.d.)

OKR-mallin käyttöönottamiselle löytyy useita selkeitä hyötyjä. mm. yhteisen suunnan ymmärtäminen, tärkeimpään keskittyminen, itseohjautuvuuden lisääntyminen, läpinäkyvyys ja ketterä kehittäminen. OKR:n on tarkoitus auttaa tiimejä ja yksilöitä omaksumaan yrityksen strategia. Luomaan järjestelmällinen toimintatapa, jossa organisaation ylätason tavoitteet ohjaavat kaikkea tekemistä. Auttaa yritystä keskittymään tärkeimpään eli miten toimia strategian mukaisesti ja sitä kohti. Samalla malli ohjaa toimimaan itseohjautuvasti, joten tiimit ja yksilöt miettivät itsenäisesti keinot tavoitteiden saavuttamiseen. Malli myös motivoi ja sitouttaa työntekijöitä yhteiseen toimintaan. OKR-malli on täysin läpinäkyvä kaikkien tavoitteiden, avaintulosten ja toimenpiteiden osalta yrityksen johtoa unohtamatta. OKR-työskentelyssä etenemistä arvioidaan viikkotasolla. Mikäli eteneminen ei ole tavoitteiden mukaista voidaan muutokset tehdä nopeasti. (Törönen, n.d.)

 

 

 

Miten malli toimii?

Mallin käyttöönotto on jaettu kahteen osaan, ymmärryksen kerryttämiseen ja tekemiseen. Ymmärryksessä lähdetään liikkeelle yrityksen lähtötilanteesta. Missä olemme ja mitä ollaan tekemässä. Tekeminen on puolestaan jaettu kolmeen osaan, jotka ovat pilotointi, konseptointi ja skaalaus. Pilotoinnissa testataan mallia. Konseptoinnissa ymmärretään, miten meillä parhaiten hyödynnetään OKR-mallia. Skaalaus on mallin hyödyntämistä koko organisaation tekemiseen. (Törönen, n.d.)

Ymmärryksen kerryttäminen

Ymmärryksen kerryttämisessä lähdetään liikkeelle siitä, että selvitetään lähtötilanne. Mikä strategiassamme toimii hyvin ja miksi, huonosti ja miksi, sekä mikä ei toimi ollenkaan ja miksi. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena yritys ymmärtää lähtötilanteen. (Törönen, n.d.)

Pilotointi vaihe

Pilotointi vaiheella on tarkoitus luoda vielä parempaa ymmärrystä mallista, joka saavutetaan kokeilemalla ja harjoittelemalla mallin käyttöönottamista pienemmällä porukalla. (Törönen, n.d.)

Konseptointi vaihe

Konseptointi vaiheessa varmistetaan OKR-mallin mukautuminen organisaation johtamistapaan ja kulttuuriin. Tässä vaiheessa on vielä tärkeä pitää muut tavoitteenseurantaan, vastuunjakoon yms. liittyvät asiat mukana, kunnes voimme olla varmoja, että saamme jotain parempaa tilalle. (Törönen, n.d.)

Skaalaus vaihe

Skaalaus vaiheessa OKR-työskentelyä aletaan laajentamaan pala palalta koko organisaatioon. Lopputuloksena OKR-työskentely on osana organisaation muutoksen johtamisen mallia. (Törönen, n.d.)

 

 

 

Motorola

 

OKR-malliin tutustuminen oli mielenkiintoista ja mallin käyttöönotto voisi auttaa siihen, että kaikkia oppeja ei tarvitsisi tehdä aina kantapään kautta. Oppaassa on mainittu myös hyviä vinkkejä ja mahdollisia kompastuskiviä, mikäli olet ottamassa OKR-malla käyttöön. Mallissa myös korostuu käyttöön ottaminen ja vaikuttaa siltä, että sen käyttöönotto vaatii vahvaa sitoutumista, tai muutosta parempaan ei tule tapahtumaan. Mutta kyseessä ei ole monimutkainen malli tai ainakin paperilla hyvin helposti toteutettavissa oleva tavoitteeseen johtamisen työkalu. Olen kuitenkin kohtalaisen vakuuttunut, että mallin voisi saada toimimaan myös tiimiyrityksessä, mutta sen toimiminen tuntuisi edellyttävän sitoutumisen lisäksi selkeän strategian. Strategian laatiminen tulee ennen strategian johtamista. Voisiko malliin tutustuminen johtaa strategian laatimisprosessin alkamiseen. Oli todella mielenkiintoista opasta tutkiessa lukea, että monet ongelmat joihin Proakatemian projekteissa on törmännyt ovat samoja kuin missä tahansa muussa yrityksessä.

Lähteet

Törönen, V. n.d. OKR-opas strategian viemisestä yrityksen arkeen. Kreapal Oy

Kommentoi