Tampere
26 May, Sunday
19° C

Proakatemian esseepankki

Myyntipäivät 2023 Kipinän johtamisen näkökulmastaKirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 10 minuuttia.

Akateeminen essee, 3ep.

Kirjoittajat: Katja Asbill, Julius Hirvonen ja Anni Pilvinen

 

Johdanto

Motivaatio ja energia pohjaa vahvasti tekojamme. Siksi johtoasemassa olevien on tärkeää tunnistaa, mistä ihmiset motivoituvat ja miten energiaa voi johtaa. Energian seuraaminen on tärkeää sen muokattavuuden kannalta. Myyntipäivillä Kipinän energiat oli huomattavissa ja siitä saimmekin idean perehtyä energian johtamiseen paremmin. Myyntipäivien aikana huomasimme, tunnistimme sekä seurasimme eri energioita ja niiden vaikutusta tiimin työskentelyyn. Tiedostimme jo keskiviikkona, että energia on hyvin tarttuvaa niin hyvässä kuin huonossa. Energioiden lisäksi on hyvä tunnistaa olemassa olevat tunne-, ajattelu-, sekä toimintamallit.

 

Tiimin johtaminen

Tavoitteen asettaminen ja motivointi

Ajatus Proakatemian myyntipäivien voittamisesta nousi esiin jo heti tiimijaon jälkeisessä synnytyksessä ja sitä tiimi lähti tavoittelemaan tosissaan. Voiton saavutettuamme nousi tiimissä vahvana ajatus tilaisuudesta tehdä historiaa voittamalla toiset myyntipäivät. Myyntipäivien 2021 jälkeinen vuosi oli kuitenkin tiimille monin tavoin raskas, joten tämä tavoite himmeni, eivätkä kaikki olleet niin varmoja koko myyntipäiviin osallistumisesta keväällä 2023 erinäisten risteävien paineiden vuoksi. Kun päätös Kipinän myyntipäiviin osallistumisesta tehtiin, valmistautumisaikaa ei ollut liikaa käytettävissä, joten oli tärkeää, että tavoitteemme oli hyvä ja motivoiva. Se oli yhdessä sovittu, ymmärrettävään kokonaisuuteen liittyvä, saavutettavissa, ja riittävän haastava tiimin resursseihin verrattuna. Tavoite oli myös innostava sekä koko tiimin että sen jokaisen jäsenen näkökulmasta sekä mitattavissa tai arvioitavissa oleva. (Jääskeläinen 2021).

 

Seuranta ja suoritusten arvioiminen

Kipinän myyntejä seurattiin tarkkaavaisesti arvioiden strategian toimivuutta niin sen toimivuuden kuin myyjien asiakaskohtaamis kokemusten perusteella. Suurin osa kipinästä teki myyntipäivien aikana puhelinmyyntiä. Kipinän myyntiä seurattiin jatkuvasti raportoinnin kautta. Myyntiä edisti Annin tekemät Excel listat, mistä pystyi seuraamaan päiväkohtaisen tavoitteen täyttymistä ja omia myyntejä reaaliajassa.

Myynninedistäminen on pitkäjänteistä myynnin kehittämistä. Yksittäiset toimenpiteet voivat olla lyhytaikaisia. Jatkuva asiakastyytyväisyys saavutetaan asiakasneuvonnalla ja asiakassuhteen ylläpitämisellä. (Hämäläinen 1994, 149.) Myyntipäivien asiakastyytyväisyyttä lisäsi myyntipäivä- tiimin jakamat CRM-listat. Kyseisessä listassa pystyi näkemään kaikkien muiden tiimien kontaktit myyntipäivien aikana. Aiempina vuosina valitettavan moni tiimi on soittanut samaan yritykseen, mikä on tietenkin ollut asiakkaille epämieluista. Pyrkimyksenä olikin välttää saman yrityksen kontaktoiminen usean tiimiyrityksen toimesta. Valitettavasti yhteistä listaa ei kuitenkaan täytetty kaikkien tiimien toimesta niin hyvin, että kaikki olisi mennyt niin kuin Strömsössä.

Myyntiä seuratessa oli helppoa huomata, kuinka suurin osa kaupoista tehtiin aamupäivisin aamu kahdeksasta ennen puoltapäivää. Kaikki eivät pitäneet taukoja varsinkaan aamupäivisin. Tästä syystä myyjien energiataso ei välttämättä ollut tarpeeksi tehokasta läpi päivän. Taukojen väliin jättäminen johti helposti palautumisen kärsimiseen. Onkin mahdollista, että myyntiä ei tästä syystä enää saatu niin hyvin aikaiseksi iltapäivällä kuin aamupäivisin.

 

Palautteen antaminen

Myyntipäiville valmistautuessa painotimme erikseen, että meillä on yhteinen vastuu fiiliksen suhteen. Aamuisin tsemppasimme toisiamme eri tavoin muun muassa julkaisemalla yhteisellä haippikanavalla ”Hei me voitetaan” erilaisia ääniviestejä, musiikkikappaleita, videoita, hymiöitä ja tekstejä. Viestejä laitettiin aamuvarhaisesta lähtien. Pyrimme tällä luomaan positiivista energiaa aamuun, jotta kaikki saapuisivat paikalle hyvillä mielin.

Loimme kannustamisen kulttuurin sopimalla, että kaikki myynnit ilmoitetaan yhteiselle haippikanavalle ja että niihin reagoidaan hymiöillä tai kommentein. Koska jaoimme yhteisen vastuun fiiliksen suhteen, oli tärkeää, että kaikki kannustivat toisiaan mahdollisuuksiensa mukaan. Esimerkkinä tekemisen vahvistamisesta sekä myyntiin kannustamisesta toimii kuvakaappaus Hei me voitetaan kanavalta (Kuva 1).

KUVA 1. Kannustus (Kipinän WhatsApp keskustelu 2023)

 

Palautteen antamisessa keskityimme tietoisesti niin myyntipäivien aikana, kuin niiden jälkeenkin positiiviseen ja eteenpäin vievään. Kahdenkeskisissä keskusteluissa keskityttiin tietoisesti kuuntelemaan kuinka mahdollisesti voimme auttaa myyjiä paremmin tekemään työtään. Niin päivien aikana kuin iltaisinkin kiitettiin tuloksista keskittäen huomio myönteisyyteen ja ratkaisukeskeisyyteen. Sovimme käyvämme kehitettävät asiat lävitse myöhemmässä ajankohdassa.

 

Palkitseminen

Sen lisäksi, että meillä oli tiimin tavoite, meillä oli laskettuna per myyjä tavoite ja me järjestimme päivien aikana erilaisia kisoja myynnin edistämiseksi. Näistä esimerkkeinä 20 Ei vastausta ensimmäisenä- ja tietyn aikavälin suurin myyntimäärä kisat. Näistä jälkimmäisessä oli yksilöpalkinto, kun taas ensimmäisessä palkintona olleet sitruuna- tai suklaaleivokset voittajan oli helppo jakaa tiimin kesken. Tämä mahdollisti palkinnon saamisen ja kokemisen yhdessä, mikä yhdistää projektin ihmisiä parhaiten (Kvist, Mäkipää, Alajoki, Mehto, Niutanen & Sulkumäki 2020, 177). Katja ja Anni sopivat yleensä kisan ajoituksesta, muuten Anni hoiti kisat itsenäisesti. Kisojen väliaika tuloksia myynneistä ilmoitettiin “Hei me voitetaan” – WhatsApp ”haippiryhmään”.

Jatkuva tsemppaaminen kaupan tekemiseen sai koko Kipinän tekemään ahkerammin myyntiä. Pienetkään kaupat eivät jääneet varjoon, vaan jokaista myyntiä fiilisteltiin Kipinän WhatsAppin “haippiryhmässä”. Myyntiä edisti tiimin keskeinen yksilökisa ja kyseisen kisan palkinnot. Tämä ehdottomasti motivoi tekemään myyntiä vielä enemmän. Yksilöpalkinnot loivat lisää energiaa ja kilpailuhenkisyyttä ja ne saivat mukavasti huomionosoitusta tiimiltä. Tämä ei ollut yllättävää sillä myyntimahdollisuuksien ja osaamisen kasvu nostaa motivaatiota ja antaa edellytykset suurempiin ansioihin. Suuremmat tulokset mahdollistavat myyjän kaipaamat huomionosoitukset ja palkitsemiset. (Hämäläinen 1994, 142.)

 

Energia

Yksilön toiminnan ja ajattelun polttoaineena toimii energia. Energialla on eri laatuja, määriä sekä suuntia. Ihmiset ovat joskus hyvin energisiä ja paljon aikaansaavia. Toisinaan energian laatu on negatiivista, joka hidastaa toimintaa. Energian laatu on huomattavissa ajatuksista, puheista ja toiminnasta. Jotkut asiat innostavat niinkin paljon, että energiaa käytetään vain yhteen tavoitteeseen, jonka seurauksena yksityiskohdat ja muut tehtävät jäävät energian varjoon. Johtajan tehtävänä on saada oma ja toisten energian määrä sekä laatu tilanteeseen sopivaksi ja eteenpäin kannustavaksi. (Energy Coaching 2021).

Parhaimmillaan esimerkiksi yhteen hiileen puhaltamisen voimasta, tiimissä oleva energia on vapaasti käytössä (Ristikangas, Lönnroth, Ristikangas & Ristikangas 2021, 295). Aikaansaamisen mahdollistamiseksi kolmen eri energian, ajatusenergian, tekemisen energian ja tunne-energian on oltava vuorovaikutuksessa. Ajatusenergian ja tekemisen energian käytöstä riippuen tunne-energia voi joko vahvistua tai heiketä (Slåen 2015, 11.) Tätä vuorovaikutusta on kuvattu kuvassa 1.

KUVIO 1. Aikaansaamisen energia (Slåen 2015 mukaillen)

 

Yritysvalmentaja Torfinn Slåenin (2015) mukaan:

Ajatusenergian kirkastamiseksi oleellista on kirkkaus ja selkeys, haasteet ja rohkeus sekä tietoiset valinnat.

Tekemisen energian vahvistamiseksi oleellista on kohdistaminen, rytmitys ja loppuun saattaminen.

Tunne-energia puolestaan nojaa kokemukseen arvostuksesta ja luottamuksesta, kuuluvuudesta, merkityksellisyydestä ja sydämen palosta.

Myyntipäiville meillä oli selkeä tavoite, voitto. Tiedostimme tehtävän haasteelliseksi varsinkin, koska päätös tehtiin myöhään, mikä jätti rajallisen ajan valmistautumiseen. Toisaalta emme olleet osallistumassa Proakatemian myyntipäiviin ensimmäistä kertaa, joten emme myöskään tarvinneet ensimmäisen kerran edellyttämää pitkää valmistautumista. Tässä vaiheessa tukeuduimmekin tietoisesti aiemmin opittuun ja dokumentoituun tietoon käyden lävitse opit ja onnistumiset edellisiltä myyntipäiviltä. Koska myyntipäivillä kyseessä oli tarkkaan rajattu kokonaisuus, jolle oli selkeäksi ajateltu aloitus ja lopetus, on tekemiseen tarvittavan energian johtaminen tietyssä mielessä helpompaa kuin pidemmissä projekteissa. Rytmityksen näkökulmasta myyntipäivien ajoitus oli hyvä, sillä emme olleet hetkeen tehneet isompaa projektia yhdessä koko tiiminä. Roolittamalla tiimin jäsenet mahdollisimman pitkälti heidän vahvuuksiensa ja kiinnostusten kohteidensa perusteella mahdollistimme kullekin oman pelipaikan, jossa heillä oli mahdollisuus kokea maksimaalista merkityksellisyyttä ja arvostusta.

 

Itsensä tuntemisen merkitys

Tiimin roolijaot

Rooleilla tarkoitetaan tässä yhteydessä perustekemiseen liittyvien tehtävien kokonaisuutta. Toimivassa tiimissä tiimiläiset tietävät, mitä kollegat tekevät ja miten tekemiset linkittyvät toisiinsa. Jotta tähän tilanteeseen päästään, tarvitaan riittävästi keskusteluja kunkin tehtäväkentästä. Joskus riittävästi tarkoittaa yhtä kertaa. (Ristikangas ym. 2021, 105.) Tiimin työnjako, eli sen roolit, kannattaa määritellä yksilöiden vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan sillä vahvuuksien käyttäminen lataa energiaa. Parhaat tiimit hyödyntävät valmiiksi saamisessa usein pari- tai kolmikkotyöskentelyä.  (Kvist ym. 2020, 112.) Tämä oli todennettavissa myös Kipinän toiminnassa.

Kipinän päätettyä voittaa myyntipäivät asioita alkoi heti tapahtua. Jonkinlainen strategia piti tietenkin luoda heti alkuun. Kipinän myyntipäivien strategiatiimiin lähti innokkaina aluksi Jeena ja Elina. Julius hyppäsi strategiatiimiin pari päivää myöhemmin mukaan. Strategiatiimin tarkoitus oli luoda paja myyntipäiviä varten. Myyntipäivien pajan runkoa lähti suunnittelemaan Katja, Jeena ja Julius. Strategian teossa meitä auttoi suuresti vuoden 2021 myyntipäivien ennennäkemätön murskavoitto, mikä antoi kovaa itseluottamusta strategian tekemiseen.

Myyntipäivien projektipäällikön roolituksesta keskusteltiin Kipinän viikkopalaverissa 16.2.2023. Yhteisessä keskustelussa nousi esiin Katjan levollisuus, huomaavaisuus ja kyky nähdä suurempi kokonaisuus, jota Kipinä koki tarvitsevansa myyntipäivien aikana (Kipinä 2023). Katja ei kuitenkaan osallistunut tähän viikkopalaveriin ollessaan Tiimimestareissa, vaan lupautui tehtävään viikkoa myöhemmin.

Tiimi tiesi valitessaan Katjan päälliköksi, ettei häntä tunneta ”haippaajana”. Myyntipäivien aikana Katja hyödynsi hymiöitä WhatsAppissa keretessään, mutta Katjan tyyliin kuului ennen kaikkea keskustelut, joiden yhteydessä hän kysyi, kiitti ja kannusti. Anni puolestaan ”haippasi” kaikkia WhatsAppissa ja paikan päällä. Anni kannusti ja kehui myyjiä jokaisen tehdyn myynnin jälkeen WhatsAppissa sekä paikan päällä, mikäli vain mahdollista.

Anni tiesi heti, että haluaa myyntipäivillä raportoijan rooliin, koska Excelit kuuluvat hänen vahvuuksiinsa enemmän kuin myyminen. Anni ilmoitti haluamastaan roolista itse Kipinälle, ja he olivat samaa mieltä Annin sopivuudesta rooliin. Anni järjesti sparrauspalaverin myyntipäivien 2021 raportoijan kanssa, että hänellä on varmasti kaikki tarvittava tieto, osaaminen ja parhaat vinkit roolia varten.

 

Johtajan itsetuntemus

Itse johtamisessa johtajaa auttaa se mitä paremmin hän tuntee itsensä. Mitä parempi itsensä tunteminen ja itsetuntemus johtajalla on, sitä parempi energianjohtaja hän on. Johtajan on tärkeää tuntea oma luontainen johtamistyyli, mikä juontuu omasta persoonallisuustyylistä. Jokaisella on omasta persoonatyylistä lähtöinen luontainen energia, mikä suuntautuu tiettyihin asioihin. Nämä vaihtelevat eri henkilöiden välillä (Energy Coaching 2021).

Johtaja voi pystyä parhaimmillaan ottamaan pettymyksen sekä vihan vastaan ja palauttaa sen takaisin luottamuksena sekä levollisuutena. Juuri tätä varten, johtajalta edellytetään vahvaa itsetuntemusta, jotta pystyy työstämään ja vaikuttamaan myös muiden tunteisiin (Salonen 2020, 119.)

Palveleva johtaja johtaa tiimin energiaa sekä tunteita. Palvelevalla johtajalla on taito kuunnella tiimiä sekä kohdata ihmiset yksilöinä. Arvostus, halu auttaa toisia menestymään sekä vahvuuksien tunteminen ovat palvelevan johtamisen pohja. Palvelevalta johtajalta vaaditaan myös tunneälyä. Hänen kuuluu tietää, mikä tuo tiimiin energiaa ja olla kykeneväinen säätelemään omaa toimintaansa sen mukaan, että tiimi saa positiivista energiaa, arvostusta, toivoa, luottamusta, innostusta ja hyvää resilienssiä (Salonen 2020, 178).

 

Puitteiden luominen

Tehtävänämme oli luoda tila ja olosuhteet onnistumiselle (Tammeaid 2022, 306). Myyntipäivien kontekstissa tämä tarkoitti erityisesti myyjien onnistumista, mutta visio voitosta tuli pitää kirkkaana kaikille kokonaiskuvaa seuratessa. Oikeanlaisten puitteiden luomisessa erityisesti tiloilla ja viestinnällä oli iso rooli.

Tilat

Aikaisemmista myyntipäivistä opimme tiimin tarpeen useampaan rauhalliseen tilaan ja mahdollisuuteen liikkua. Tiesimme siis hyvissä ajoin, että Kipinälle Proakatemian energinen ilmapiiri ei myyntipäivien aikana ole optimaalinen. Saimme varattua tilat tiimille Tribelta torstaiksi ja perjantaiksi. Keskiviikoksi saimme tilat TAMKin pääkampukselta, Kuntokadulta. Nämä tilat osoittautuivat lopulta tiimille niin mieluisiksi, että havaittuamme tilojen olevan saatavilla seuraaviksi kahdeksi päiväksi, peruimme varauksemme Tribelle.

Kuntokadulla meillä oli käytössä useampi erikokoinen tila ja näiden lisäksi tilojen ulkopuolella oleva käytävä oli pääosin rauhallinen, joten hyödynsimme myös sitä ja sen varrella olevia istuin alueita. Yhtä tiloista hyödynsimme yhteisenä kokoontumistilana. Myyjien oli mahdollista soittaa myös sieltä käsin, mutta useimmat hajaantuivat omiin tiloihinsa.

Koska emme myyntipäivien alkaessa olleet täysin varmoja siitä, kuinka saisimme tilat toimimaan, tarkkailimme päivien aikana tilojen käyttöä. Torstai iltaan mennessä olimme muodostaneet käsityksen siitä mihin eri huoneisiin myyjät jaetaan perjantaina heidän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Näin saimme perjantain aloituksesta sulavamman, kun osasimme heti ohjata ihmiset omiin tiloihin työn pariin.

 

Aikataulu

Kipinällä ei ollut myyntipäivillä sovittuna tiettyä työskentely aikaa. Sen sijaan luotimme siihen, että teemme kukin parhaamme sinä aikana, jona työskentelemme. Keskiviikkona ja torstaina tiimi kokoontui yhteiseen aloitukseen Kuntokadulla. Etäilijöitä varten hyödynsimme etälinjoja keskiviikkona jo ennen Myyntipäivien yhteistä aloitusta. Torstaina suurinosa tiimistä aloitti yhdessä Kuntokadulla. Katja ja Rölli puolestaan noutivat ensimmäisenä aamulla Ylöjärven lukiolta saadut lisävoimat Proakatemialta. Perjantaina keskityimme kuitenkin heti myyntiin. Päivien aikana aikataulut vaihtelivat yksilöstä toiseen varsinkin iltaisin, sillä kaikilla ei ollut mahdollisuutta aina samaan aikaan muiden kanssa. Kello kahdeksalta illalla pidimme keskiviikkona ja torstaina yhteisen päivän päätöksen Zoom-puhelussa. Kävimme sen yhteydessä lävitse päivää, sitä mitä olimme oppineet ja mitä seuraavana päivänä oli luvassa.

Katjan ja Jeenan aamut alkoivat torstaina ja perjantaina viesteillä ja puheluilla ”työmatkan” aikana yhteisen taistelutahdon luomiseksi ja jotta tiimi siirtyisi työn pariin mahdollisimman sujuvasti paikanpäälle saavuttuaan. Anni pyrki olemaan jokaisena päivänä aamusta iltaan tavoitettavissa. Katjan ja Annin päivät puolestaan päättyivät niin keskiviikkona, kuin torstainakin noin puoli yhdeksän aikaan illalla. Laitoimme oleellisen tiedon seuraavasta aamusta tässä vaiheessa aina Pälejen infot kanavalle, jotta ne olivat siellä aamua varten valmiina eikä tietämättömyys pääsisi kuormittamaan ketään illan tai aamun aikana.

 

Viestintä

Hyödynsimme Myyntipäivien ajan monikanavaista viestintää. Meillä oli käytössä erillinen Kipinän Myyntipäivät Teams kanava, josta löytyivät tärkeimmät tiedot. Tämän lisäksi meillä oli WhatsAppissa kanavat: Hei me voitetaan (haippikanava), kanava jota kautta viestiä pelkästään päleille ja Pälejen infot ja tulokset kanava, jota hyödynsimme yhdensuuntaiseen viestintään, jotta tärkeät infot eivät hukkuneet. Zoomia hyödynsimme keskiviikon yhteiseen aloitukseen sekä keskiviikon ja torstain päivän päätökseen. Tämän lisäksi etänä olevat pääsivät mukaan Tavara Aseman tunnelmaan perjantaina Zoom yhteyksien avulla.

Tiesimme, että viestinnän tiimille on oltava selkeää, oikea-aikaista ja relevanttia. Projektipäällikkönä Katja ja raportoija Anni kommunikoivat paljon keskenään ja johtivat yhteistä linjaa tiimiin päin. Koska strategiaa työstivät Jeena, Elina ja JJ puhuivat Katja ja Anni siitä heidän kanssaan myös erikseen. Esimerkiksi keskiviikkoiltana Jeena jäi vielä muiden jo lopetettua aktiiviset soitot analysoimaan päivän myyntejä ja niitä tietoja, joita näimme siinä vaiheessa muiden tiimien myynneistä Annin ja Katjan kanssa.

Erilliset tilat ja strategiaa työstäessä tehty sopimus porrastetuista tauoista, niin ettei työskentely koskaan pysähdy täysin tarkoitti sitä, että olimme suurimman osan ajan hajallaan. Katja etenkin kiersi eri tilojen välillä tarkkailemassa energiaa ja keskustelemassa kasvotusten muiden kanssa. Halusimme varmistaa, että kaikilla oli mahdollisuudet tehdä työtä hyvin, joten pyrimme myös muistuttamaan kaikkia taukojen tärkeydestä. Anni ”päivysti” yhteisessä tilassa tietokoneen ääressä myyntejä seuraten ja ollen saatavilla siellä. Etänä olevien kanssa viestiteltiin ja heidän kanssaan keskusteltiin puhelimitse. Keskustelujen ja havaintojen avulla opimme lisää siitä ketkä pystyvät työskentelemään hyvin samassa tilassa, ketkä tarvitsivat juuri tietyn henkilön energiaa ja tukea ja ketkä kaipasivat ennen kaikkea omaa rauhaa, omaa soppea, josta soittaa puheluita ja josta tulla yhteiseen tilaan viimeisimpien tietojen saamiseksi. Tarkkailimme tilannetta myös siitä näkökulmasta, että tiimillä on edessään tiimin omat myyntipäivät huhtikuun lopussa.

Sen lisäksi että Katja ja Anni kommunikoivat paljon keskenään, myös muiden tiimiläisten parissa oli pareja ja ryhmiä, jotka kommunikoivat asioita keskenään paljon keskenään. Tässä näkyi tiimin työpari tai -kolmikko työskentely ja valtuutus tehdä myös omia päätöksiä. Tiimiläisistä Kassu ja Venni, Elina ja Jeena, sekä Tuomas ja Rölli työskentelivät erityisen paljon yhdessä. Usein tiimin sisällä on henkilöitä, jotka kommunikoivat asioita tehokkaammin kuin toiset, joten ei ole epätavallista, että tiimin jäsenet etsivät tilannekohtaisesti mitä kautta tai missä hetkessä heidän viestinsä vastaanotetaan tai ylipäätänsä ymmärretään parhaiten.

 

Viestinnän haasteet

WhatsAppin hyödyntäminen edellytti kännyköiden käyttämistä lähtökohtaisesti. Kaikki tiimin jäsenet pääsivätkin käyttämään kännyköitään erityisen paljon myyntipäivien aikana. Vaikka eri WhatsApp ryhmät toimivat monin tavoin hyvin, olivat ne tiimille toisinaan myös haaste, kun tietoa piti muistaa hakea useasta paikasta. Toisinaan viestejä meni ohitse, varsinkin haippikanavalla, kun tiimi innostui kannustamaan toisiaan kovasti. Kaikki eivät aina tulleet illan Zoom puheluihimme mukaan. Onneksi tähän mennessä olemme jo oppineet keskittymään heihin, jotka ovat paikalla, mutta se tarkoitti silti sitä, että asioista tuli viestiä selkeästi myös toista kautta.

Teamsin latautuminen hitaasti, varsinkin tietokoneella, aiheutti myös teknologisia haasteita sen hidastaessa toisinaan tiedonkulkua organisaatiotiimiltä projektipäälikölle ja raportoijalle sekä heiltä edelleen tiimille.  Onneksi Teams viestintää oli mahdollista seurata myös kännyköiltä. Siinä mielessä oli hyvä, ettemme kukaan olleet vain yhden laitteen varassa.

Myyntipäivien aikana meillä oli pienempi porukka, joka kokeili erilaista strategiaa kynttilöiden myynteihin keskiviikkona ja jatkoi sen kanssa sitten edelleen. Viesti heidän päätöksistään ja niiden vaikutuksista ei aina kulkenut oikea-aikaisesti kaikille, jonka vuoksi projektipäälikkö ja raportoija saivat aina välillä ylimääräistä tekemistä asioiden selvittämisen parissa.

Erityisesti torstaina yhteinen tila ja kokoontuminen yhteen aiheutti tietyssä mielessä jumiutumista. Huomioi kiinnittyi voimakkaasti varauskalenterissa näkyviin myynteihin, ja myyjät palasivat tämän aiheen ääreen yhä uudestaan. Kun torstaina ymmärsimme, että myyntien tulkitseminen varauskalenterista oli ylimäärästä spekulointia ja työtä hidastavaa, niin pyrimme ohjaamaan huomiota pehmeämmin pois varauskalenterista. Perjantaina viesti oli jo selkeämmin ”Ok, mutta myyntiä ei tapahdu, jos luuri ei nouse, joten nostakaa luuria.”

 

Pohdinta

Onneksi olemme tunteneet toisemme jo pidemmän aikaa, niin energioiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen oli jokseenkin tuttua entuudestaan. Virittäytyminen kilpailuun ja vahva tahtotila voittaa näyttäytyivät myyntipäivien aikana joillakin ylikierroksina esimerkiksi iltaisin. Aina tämä ei näyttäytynyt koko tiimille siinä hetkessä, koska kommunikointi tapahtui yksityisviestein tai puhelimitse kahden kesken tai pienemmissä ryhmissä. Annoimme myyntipäivien aikana palautetta muun muassa lepäämisen merkityksestä, mutta sen vaikuttavuus vaihteli. Osa tiimistä rajasi vapaa-aikansa erittäin tehokkaasti osa taas jäi pallottelemaan asioita muiden kanssa liikaakin. Päätös priorisoida asioiden etenemistä myyntipäivien aikana avoimen haastamisen sijaan mietitytti ajoittain, toisaalta myynnillisten tavoitteiden näkökulmasta keskityimme juuri oleelliseen. Lopulta myyntipäivien väsyttävin osuus useimmille ei kuitenkaan ollut itse kolmen päivän rutistus vaan sitä seurannut viikon kestänyt epätietoisuus.

 

Lähteet

Energy Coaching. 2021. Organisaatioenergian johtaminen on kilpailuetu. Energy Coaching blogi. Luettu 17.4.2023.  https://energycoaching.fi/blogi/organisaatioenergian-johtaminen-on-kilpailuetu/

Jääskeläinen, H. 2021. Tiimin johtaminen on päivittäistä puurtamista ja kauas katsomista – Tunnista 4 oleellista tehtävää. Brik-lehti 7.1.2021. Viitattu 17.4.2023. https://brik.fi/brik-lehti/tiimin-johtaminen/

Kipinä. 2023. Kipinän viikkopalaverin muistio viikko 7.

Kvist, H., Mäkipää, S., Alajoki, S., Mehto, T., Niutanen, K. & Sulkumäki, T. 2020. Tiimisoppa – Iloa ja energiaa kaaliin. Seinäjoki. Kirjapaino Bookcover.

Ristikangas, M-R., Lönnroth, A., Ristikangas, V. & Ristikangas, V. 2021. Valmentava tiimin johtaminen – Yhdessä ohjautuvuus ja systeeminen ajattelu onnistumistekijöinä. Alma Talent.

Salonen, E. Johda energiaa. 2020. Helsinki: Basam Books.

Slåen, T. 2015. Vähemmän suorituksia enemmän saavutuksia. Kauppakamari.

Tammeaid, M. 2022. Johtamisen metataidot tulevaisuuden tekijöinä. Teoksessa Mäki, A. (toim.) Johtamisvainu – Näkemyksellisyyttä johtamiseen. Basam Books Oy.

Hämäläinen, J. 1994. Luonnollinen markkinointi. Kuopio, Luma Oy.

Kuva: Asbill, K. 2023.

KUVA 1. Kuvakaappaus Kipinän WhatsApp keskustelusta 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit
  • Jeena Kantosalo

    Kiitos esseestä! Tässä oli todella selkeästi kuvattu myyntipäiviä tiimimme osalta, teidän näkökulmastanne. Essee oli todella mukavaa luettavaa koska pystyin sen kautta myös itse reflektoimaan omaa kokemustani tämän vuoden myyntipäivistä. Oli myös mukavaa lukea teksti teidän kirjoittamana, koska pääsin seuraamaan teidän tekemistä itsekin lähietäisyydeltä ja olemaan mukana myös esimerkiksi strategian luomisessa. Kävitte esseessä hyvin läpi niitä kehityskohteita joita tiiminä yhdessä kohtasimme, sekä niitä todella tärkeitä onnistumisia. Tahdon vielä sanoa KIITOS teille, meidän mahtavalle johtotiimille sekä koko Kipinälle hienosta ja opettavaisesta yhteisestä kokemuksesta!

    28.4.2023
Kommentoi